61/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 10. februára 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 písm. a) až d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu v profesionálnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom zamestnanec detského domova, výška úhrady výdavkov podľa odseku 1 sa zvýši raz za kalendárny rok o sumu určenú na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej rodine zodpovedajúcu jednej dvanástine sumy 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa2) za každý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytovala starostlivosť; to platí aj vtedy, ak sa starostlivosť poskytovala tomuto dieťaťu len časť kalendárneho mesiaca. Ak sa počas kalendárneho mesiaca skončila starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine a na jeho miesto bolo počas tohto kalendárneho mesiaca zaradené iné dieťa, započítava sa na účely zvýšenia výšky úhrady výdavkov podľa prvej vety tento kalendárny mesiac len raz v sume určenej na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej rodine, ktorému sa skončilo poskytovanie starostlivosti v tomto kalendárnom mesiaci.“.
2.
V § 2 ods. 5 prvá veta znie: „Profesionálna rodina vedie evidenciu výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona okrem výdavkov spojených s jeho stravovaním vo výške stravovacej jednotky, osobnou hygienou dieťaťa a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním dieťaťa, so školskou dochádzkou dieťaťa, s voľnočasovými aktivitami a záujmovými činnosťami dieťaťa a zvýšených výdavkov podľa odseku 3 a podľa § 4 ods. 7.“.
3.
V § 2 ods. 6 sa slová „lôžkoviny, posteľná bielizeň a osušky“ nahrádzajú slovami „kočík, autosedačka a predmety na zabezpečenie bezpečnosti dojčiat“.
4.
V § 2 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „a záujmových činností“.
5.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Starostlivosť v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine a samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi sa zabezpečuje najmenej dvomi vychovávateľmi3) alebo zamestnancami podľa § 47a zákona a ďalšími zamestnancami; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac sedem.“.
6.
V § 9 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „v 12 vyhotoveniach, a to jeden originál a 11 kópií.“ sa nahrádzajú slovami: „a to jeden originál žiadosti a kópie žiadosti podľa počtu členov akreditačnej komisie; požadovaný počet kópií žiadosti zverejňuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.“.
7.
V § 10 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kde budú tieto opatrenia pre klientov vykonávané,“.
8.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Spoločné ustanovenia
(1)
Suma úhrady výdavkov podľa § 2 ods. 1 až 3, suma vreckového, vecného daru a príspevkov podľa § 8 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor. Suma úhrady podľa § 2 ods. 4 a úhrady podľa § 6 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
(2)
Vybavenie dieťaťa vecami osobnej povahy, najmä oblečenie, obuv, galantéria, okuliare, drobné šperky a hodinky, zabezpečené dieťaťu detským domovom, ktoré sú odovzdané dieťaťu po skončení starostlivosti v profesionálnej rodine alebo v skupine podľa § 3, sa zaznamená v spisovej dokumentácii dieťaťa vedenej detským domovom.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Jozef Mihál v. r.