462/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 13. decembra 2012,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 2 a § 12 ods. 4 a 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:
1.
Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠7a
Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci
(1)
Na spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona (ďalej len „žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci“) sa použije § 1 až 7, okrem § 3 ods. 1 písm. c), § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 4, § 6 prvej vety a § 7 ods. 1 a 2.
(2)
Po skončení odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci sa výsledok odborného hodnotenia zaznamenáva v zázname o výsledku odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci; v zázname sa uvedie záverečné odborné zhodnotenie žiadosti podľa § 3 ods. 3 oboch odborných hodnotiteľov.
(3)
Podkladom na činnosť komisie je záznam o výsledku odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a žiadosť o túto dotáciu.
(4)
Komisia na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a žiadosti o túto dotáciu posúdi splnenie kritérií podľa § 3 ods. 2 písm. a) a b), splnenie celkovej hodnoty bodového hodnotenia podľa § 3 ods. 2 písm. c) a d) a výsledky odborného hodnotenia žiadosti podľa odseku 2.
(5)
Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie podľa § 10 ods. 9 zákona, žiadosť sa overí formálnym hodnotením žiadosti a odborným hodnotením žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tejto žiadosti; komisia žiadosť posúdi do piatich pracovných dní od jej doručenia.
§ 7b
Vzory žiadostí
Vzory žiadostí o dotáciu podľa § 10 ods. 2 zákona sú uvedené v prílohách č. 1 až 10.
Vzor žiadosti o dotáciu na
a)
podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je uvedený v prílohe č. 1,
b)
podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je uvedený v prílohe č. 2,
c)
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je uvedený v prílohe č. 3,
d)
zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je uvedený v prílohe č. 4,
e)
podporu rekondičných aktivít je uvedený v prílohe č. 5,
f)
podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti je uvedený v prílohe č. 6,
g)
podporu edičnej činnosti je uvedený v prílohe č. 7,
h)
podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona je uvedený v prílohe č. 8,
i)
podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona je uvedený v prílohe č. 9,
j)
podporu rodovej rovnosti je uvedený v prílohe č. 10.“.
2.
Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 1 až 10, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príloha č. 2 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Príloha č. 3 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Príloha č. 4 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
Príloha č. 5 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rekondičných aktivít
Príloha č. 6 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
Príloha č. 7 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti
Príloha č. 8 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 – fyzické osoby
Príloha č. 9 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona – právnické osoby
Príloha č. 10 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rodovej rovnosti
3.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2013
V roku 2013 bude na účely hodnotenia, posúdenia a schválenia žiadostí výsledok sumáru podľa § 4 ods. 3 a 4 spracovaný za dotáciu na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona osobitne.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ján Richter v. r.