451/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z. po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. a vyhlášky č. 113/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Typy stredných odborných škôl, typy konzervatórií a typy stredných odborných škôl, pri ktorých sa môže uviesť prívlastok charakterizujúci prevládajúce študijné odbory a učebné odbory, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „prívlastok“), sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Prívlastok obsahuje názov najviac dvoch prevládajúcich študijných odborov, učebných odborov, skupín študijných odborov alebo skupín učebných odborov, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok môže namiesto celého názvu skupiny študijných odborov, skupiny učebných odborov, študijného odboru alebo učebného odboru obsahovať len charakteristiku, ktorá je skráteným vyjadrením tohto názvu.
(3)
Prevládajúce študijné odbory, učebné odbory, skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov sa na účely prívlastku určujú podľa najvyššieho počtu žiakov v nich. Ak ide o novozriadenú strednú odbornú školu, tak sa prevládajúce študijné odbory, učebné odbory, skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov určia podľa predpokladaného najvyššieho počtu žiakov v nich.“.
2.
Za § 13a sa vkladajú § 13b a 13c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. b) až aj) a bi) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné odborné školy s prívlastkom podľa § 1.
(2)
Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. am) až at) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné priemyselné školy s prívlastkom podľa § 1.
(3)
Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. av) až ay) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné umelecké školy s prívlastkom podľa § 1.
§ 13c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov.“.
3.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
TYPY STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL, TYPY KONZERVATÓRIÍ A TYPY STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL, PRI KTORÝCH SA MÔŽE UVIESŤ PRÍVLASTOK
A.
Typy stredných odborných škôl sú:
a)
stredná odborná škola,
b)
stredná priemyselná škola,
c)
stredná umelecká škola,
d)
stredná pedagogická škola,
e)
stredná zdravotnícka škola,
f)
škola úžitkového výtvarníctva,
g)
dopravná akadémia,
h)
hotelová akadémia,
i)
obchodná akadémia,
j)
pedagogická a kultúrna akadémia,
k)
pedagogická a sociálna akadémia,
l)
technická akadémia,
m)
policajná stredná odborná škola,
n)
stredná odborná škola požiarnej ochrany.
B.
Typy konzervatórií sú:
a)
hudobné a dramatické konzervatórium,
b)
tanečné konzervatórium.
C.
Typy stredných odborných škôl, pri ktorých sa môže uviesť prívlastok, sú:
a)
stredná odborná škola,
b)
stredná priemyselná škola,
c)
stredná umelecká škola.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I štvrtého až devätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2013.
Dušan Čaplovič v. r.