446/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet evidencie
Evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva (ďalej len „evidencia“), sa vedie oddelene
a)
v elektroenergetike za
1.
výrobu elektriny,
2.
prenos elektriny,
3.
distribúciu elektriny,
4.
dodávku nakúpenej elektriny odberateľovi v domácnosti,
5.
dodávku nakúpenej elektriny odberateľovi mimo domácnosti,
6.
iné činnosti podľa predmetu podnikania,
b)
v plynárenstve za
1.
výrobu plynu,
2.
prepravu plynu,
3.
distribúciu plynu,
4.
prevádzkovanie zásobníka,
5.
dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti,
6.
dodávku plynu odberateľovi plynu mimo domácnosti,
7.
iné činnosti podľa predmetu podnikania.
§ 2
Spôsob vedenia evidencie
(1)
Vedenie evidencie sa vykonáva podľa pravidiel pre rozvrhovanie nákladov, výnosov, aktív a pasív (ďalej len „pravidlá“) schválených úradom. Ak neboli úradu predložené pravidlá z dôvodu podľa § 16 ods. 6 písm. c) zákona, evidencia nákladov, výnosov, aktív a pasív sa vykonáva podľa účtovných zásad ustanovených osobitným predpisom.1)
(2)
Evidencia sa zostavuje za obdobie kalendárneho roka bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.1)
(3)
V evidencii podľa § 3 a 4 sa navzájom nekompenzujú výnosy s nákladmi ani aktíva s pasívami.
(4)
Evidencia sa vedie vo väzbe na účtovníctvo
a)
výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dodávateľa elektriny,
b)
výrobcu plynu, prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete, prevádzkovateľa zásobníka a dodávateľa plynu.
(5)
Evidencia sa vedie podľa príloh č. 1 až 8, to neplatí pre evidenciu podľa odseku 6.
(6)
Evidenciu podľa prílohy č. 9 vedie výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ, ktorý podniká na základe splnenia oznamovacej povinnosti alebo podľa povolenia na podnikanie a
a)
v elektroenergetike vyrába elektrinu v objeme do 100 000 MWh za rok alebo
b)
v elektroenergetike alebo plynárenstve prevádzkuje distribučnú sústavu alebo distribučnú sieť, v ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000, alebo
c)
v elektroenergetike dodáva elektrinu odberateľom elektriny v objeme menšom ako 100 000 MWh za rok, alebo
d)
v plynárenstve prevádzkuje distribučnú sieť, ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000, a dodáva plyn odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k tejto distribučnej sieti.
(7)
Na vedenie evidencie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.1)
§ 3
Vedenie evidencie nákladov a výnosov
(1)
Evidencia obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch priamo súvisiacich s činnosťou podľa § 2 a nákladoch súvisiacich s viacerými činnosťami. Evidencia sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 9.
(2)
Náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou u výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa, sa evidujú tak, že každý nákladový a výnosový druh sa eviduje z hľadiska druhu a miesta vzniku v súlade s organizačnými a riadiacimi aktmi výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa.
(3)
Náklady súvisiace s viacerými činnosťami sa rozvrhujú na činnosť podľa § 1 v závislosti od organizačného usporiadania výrobcu, prevádzkovateľa alebo dodávateľa v súlade so schválenými pravidlami pre ich rozvrhovanie podľa § 16 ods. 5 zákona.
§ 4
Vedenie evidencie aktív a pasív
(1)
Evidencia sa vedie o aktívach a pasívach využívaných výlučne na danú činnosť podľa § 1 a o aktívach a pasívach využívaných na viaceré činnosti. Evidencia sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 9.
(2)
Aktíva a pasíva využívané výlučne na činnosť podľa § 1 sa vedú vo väzbe na účtovníctvo výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa. Evidencia aktív a pasív využívaných na viaceré činnosti sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve podľa schválených pravidiel pre ich rozvrhovanie.
(3)
Súčasťou evidencie je aj evidencia majetku, ktorý nespĺňa limit na zaradenie do kategórie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v súlade s osobitným predpisom.1)
§ 5
Predkladanie výstupov z evidencie
(1)
Výstupy z evidencie za sledovaný rok sa s výnimkou subjektu podľa § 2 ods. 6 predkladajú
a)
výrobcom elektriny v rozsahu podľa prílohy č. 1,
b)
prevádzkovateľom prenosovej sústavy v rozsahu podľa prílohy č. 2,
c)
prevádzkovateľom distribučnej sústavy v rozsahu podľa prílohy č. 3,
d)
dodávateľom nakúpenej elektriny v rozsahu podľa prílohy č. 4,
e)
prevádzkovateľom prepravnej siete v rozsahu podľa prílohy č. 5,
f)
prevádzkovateľom distribučnej siete v rozsahu podľa prílohy č. 6,
g)
výrobcom plynu a prevádzkovateľom zásobníka v rozsahu podľa prílohy č. 7,
h)
dodávateľom plynu v rozsahu podľa prílohy č. 8.
(2)
Výstupy z evidencie za sledovaný rok podľa § 2 ods. 6 sa predkladajú v rozsahu podľa prílohy č. 9.
(3)
Výstupy z evidencie za sledovaný rok podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú úradu písomne a elektronicky do 30. apríla nasledujúceho roka. Ak k tomuto termínu nemá subjekt schválenú účtovnú závierku, pričom schválená účtovná závierka nie je zhodná s predloženými výstupmi z evidencie, predloží subjekt úradu opravené výstupy z evidencie do 15 dní po schválení účtovnej závierky.
(4)
Ak regulovaný subjekt, ktorý je oprávnený podnikať v elektroenergetike alebo v plynárenstve, v sledovanom roku nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto vyhláška, zasiela úradu informáciu o tejto skutočnosti písomne do 30. apríla nasledujúceho roka.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia nákladov výrobcu elektriny
Príloha č. 2 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia nákladov na prenos elektriny
Príloha č. 3 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia nákladov na distribúciu elektriny
Príloha č. 4 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia tržieb za dodávku elektriny
Príloha č. 5 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia nákladov na prepravu plynu
Príloha č. 6 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia nákladov na distribúciu plynu
Príloha č. 7 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia prevádzkových aktív na výrobu a uskladňovanie plynu
Príloha č. 8 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia tržieb za dodávku plynu
Príloha č. 9 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.
Evidencia o množstve vyrobenej elektriny a nákladoch na výrobu elektriny
1)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.