442/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 28.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

442
ZÁKON
z 5. decembra 2012
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia daní a platenia daní poskytuje, požaduje alebo prijíma medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní.1)
§ 2
Základné pojmy a príslušné orgány
Na účely tohto zákona je
a)
medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní vzájomná výmena informácií a s tým súvisiaca vzájomná spolupráca alebo iná vzájomná pomoc v záujme zabezpečenia správneho zistenia, vyrubenia a platenia daní medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a
1.
príslušným orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) určeným členským štátom a oznámeným Európskej komisii,
2.
príslušným orgánom zmluvného štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom2) (ďalej len „medzinárodná zmluva“),
b)
informáciou akýkoľvek údaj vrátane osobného údaja,3) ktorý možno zistiť pri správe daní a na základe ktorého sa zabezpečí správne zistenie, vyrubenie a platenie daní,
c)
príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,4)
d)
príslušným orgánom členského štátu orgán, ktorý podľa právne záväzných aktov Európskej únie je oprávnený medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní poskytovať, požadovať alebo prijímať,
e)
príslušným orgánom zmluvného štátu orgán, ktorý podľa medzinárodnej zmluvy je oprávnený medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní poskytovať, požadovať alebo prijímať,
f)
zisťovaním daňová kontrola, miestne zisťovanie a ďalšia činnosť orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) vykonávaná podľa osobitného predpisu,1)
g)
výmenou informácií na žiadosť výmena informácií medzi príslušnými orgánmi podľa písmen c) a d) na základe žiadosti o poskytnutie informácie,
h)
automatickou výmenou informácií systematické oznamovanie vopred určených informácií bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred určených pravidelných lehotách,
i)
dostupnou informáciou informácia, ktorú majú orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) k dispozícii a ktorú získali v súlade s osobitným predpisom,1)
j)
výmenou informácií bez žiadosti výmena informácií medzi príslušnými orgánmi podľa písmen c) a d) bez predchádzajúcej žiadosti,
k)
záväzným stanoviskom
1.
záväzné stanovisko vydané podľa osobitného predpisu,4a) ktoré súvisí s cezhraničnou transakciou,
2.
rozhodnutie o odsúhlasení konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne vydané podľa osobitného predpisu,4b) alebo
3.
rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané podľa osobitného predpisu,4c)
l)
subjektom právnická osoba, právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok, ktorý spoločne s príjmom z tohto majetku podlieha niektorej z daní, na ktorú sa vzťahuje tento zákon,
m)
cezhraničnou transakciou
1.
transakcia, pri ktorej
1a.
aspoň jedna zo strán transakcie nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,
1b.
ktorákoľvek zo strán transakcie je rezidentom na daňové účely súčasne vo viacerých štátoch, alebo
1c.
jedna zo strán transakcie vykonáva podnikateľskú činnosť v inom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne a transakcia predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť stálej prevádzkarne,
2.
úkon, ktorý vykonal subjekt, ak ide o podnikateľskú činnosť v inom štáte, ktorú subjekt vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne,
3.
transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv,
4.
cezhraničné uskutočnenie investícií, cezhraničné poskytnutie tovaru, služieb, finančných prostriedkov alebo cezhraničné použitie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktoré sa nemusí priamo vzťahovať na subjekt, ktorému je určené záväzné stanovisko, alebo
5.
transakcia medzi závislými osobami,4d) ktoré nie sú všetky rezidentmi na daňové účely na území jedného štátu, alebo transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv, pri rozhodnutiach podľa písmena k) druhého bodu a tretieho bodu.
§ 3
Rozsah úpravy
(1)
Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, sa vzťahuje na
a)
dane akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá členský štát, jeho územný alebo správny celok, vrátane miestnych orgánov, alebo ktoré sa vyberajú v ich mene,
b)
dane, ktoré sa uplatňujú v rámci Európskej únie pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov.
(2)
Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní sa nevzťahuje na
a)
daň z pridanej hodnoty,
b)
spotrebné dane,
c)
clo,
d)
poistné na sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie,5)
e)
poplatky vyberané orgánmi verejnej správy a poplatky zmluvnej povahy.
§ 4
(1)
Ministerstvo môže určiť iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) na poskytovanie, požadovanie a prijímanie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní a komunikáciu s Európskou komisiou a príslušnými orgánmi členských štátov.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní postupuje podľa osobitného predpisu,1) ak v § 6 až 22 nie je ustanovené inak.
(3)
Na účely tohto zákona správca dane6) poskytuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie týkajúce sa daní podľa § 3 na základe a v rozsahu žiadosti príslušného orgánu Slovenskej republiky; informácie týkajúce sa daní podľa § 3 správca dane6) poskytuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky kedykoľvek aj bez žiadosti; obec ako správca dane6) poskytuje uvedené informácie na základe žiadosti.
(4)
Ak je ministerstvu alebo inému orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) doručené podanie v rámci medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní, na ktorého vybavenie nie je príslušný podľa tohto zákona, bez zbytočného odkladu také podanie postúpi príslušnému orgánu Slovenskej republiky a upovedomí o tom príslušný orgán členského štátu, ktorý podanie zaslal. Lehota na vybavenie žiadosti podľa § 6 plynie odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bola žiadosť postúpená príslušnému orgánu Slovenskej republiky.
§ 5
Rozsah poskytnutej informácie
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému orgánu zmluvného štátu informáciu v rozsahu, v akom ju možno zisťovať, zhromažďovať, používať alebo sprístupňovať podľa osobitného predpisu.1)
Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo vzťahu k členským štátom
§ 6
Výmena informácií na žiadosť
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky informáciu týkajúcu sa daní podľa § 3
a)
poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie informácie príslušného orgánu členského štátu,
b)
požaduje od príslušného orgánu členského štátu na základe žiadosti o poskytnutie informácie.
(2)
Ak je to potrebné, na účel poskytnutia informácie podľa odseku 1 príslušný orgán Slovenskej republiky vykoná zisťovanie.
(3)
Žiadosť o poskytnutie informácie môže obsahovať žiadosť o vykonanie určeného spôsobu zisťovania; ak príslušný orgán Slovenskej republiky nepovažuje vykonanie zisťovania za potrebné, bez zbytočného odkladu to oznámi príslušnému orgánu členského štátu spolu s uvedením dôvodov.
(4)
Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky zašle originály dokumentov súvisiace s požadovanou informáciou, ak je to v súlade s osobitným predpisom.1) Príslušný orgán Slovenskej republiky môže od príslušného orgánu členského štátu na základe žiadosti požadovať originály dokumentov súvisiace s požadovanou informáciou.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne požadovanú informáciu príslušnému orgánu členského štátu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie. Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne dostupnú informáciu príslušnému orgánu členského štátu najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie.
(6)
Príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán členského štátu si môžu dohodnúť lehotu na poskytnutie informácie inú ako uvedenú v odseku 5.
(7)
Ak je to potrebné, príslušný orgán Slovenskej republiky vyzve príslušný orgán členského štátu na doplnenie žiadosti o poskytnutie informácie do jedného mesiaca odo dňa prijatia tejto žiadosti; v tom prípade lehoty podľa odsekov 5 a 6 plynú odo dňa nasledujúceho po dni doručenia úplnej žiadosti o poskytnutie informácie.
(8)
Príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti o poskytnutie informácie najneskôr do siedmich dní odo dňa prijatia žiadosti.
(9)
Ak nemožno poskytnúť informáciu v lehote podľa odsekov 5 a 6, príslušný orgán Slovenskej republiky túto skutočnosť spolu s dôvodmi oznámi príslušnému orgánu členského štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie; súčasne oznámi predpokladanú lehotu na dodatočné poskytnutie informácie.
(10)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôže príslušnému orgánu členského štátu poskytnúť požadovanú informáciu najmä z dôvodov uvedených v § 15, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu členského štátu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti.
§ 7
Automatická výmena informácií
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky každoročne, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia podľa osobitného predpisu,7) poskytuje príslušnému orgánu členského štátu dostupné informácie v súvislosti s fyzickou osobou alebo subjektom s trvalým pobytom alebo sídlom v tomto členskom štáte v členení na druhy informácií týkajúce sa
a)
príjmov zo závislej činnosti,8)
b)
tantiém,9)
c)
príjmov z poistného plnenia,10)
d)
dôchodkov,11)
e)
vlastníctva nehnuteľného majetku a príjmov z nehnuteľného majetku.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje Európsku komisiu o druhoch informácií podľa odseku 1, ktoré bude poskytovať iným členským štátom ako aj o každej následnej zmene. Príslušný orgán Slovenskej republiky informácie podľa odseku 1 neposkytne tomu príslušnému orgánu členského štátu, ktorý neoznámi Európskej komisii druhy informácií, ktoré bude automaticky poskytovať iným členským štátom.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušnému orgánu členského štátu oznámiť, že nemá záujem prijímať niektoré z druhov informácií podľa odseku 1; o tejto skutočnosti informuje Európsku komisiu.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže na základe dohody s príslušným orgánom členského štátu alebo príslušnými orgánmi členských štátov rozšíriť výmenu informácií podľa odseku 1 o ďalšie druhy informácií. O uzatvorení takej dohody príslušný orgán Slovenskej republiky informuje Európsku komisiu bez zbytočného odkladu.
§ 8
Automatická výmena záväzných stanovísk
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky najneskôr do troch mesiacov od skončenia kalendárneho polroka, počas ktorého boli vydané, zmenené alebo obnovené záväzné stanoviská, oznámi príslušným orgánom členských štátov a Európskej komisii informácie o týchto záväzných stanoviskách okrem záväzných stanovísk podľa § 2 písm. k) druhého bodu a tretieho bodu dohodnutých na základe medzinárodných zmlúv so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „nečlenský štát“), ak odseky 3 a 4 a § 9 ods. 5 neustanovujú inak.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä
a)
identifikačné údaje subjektu a dotknutej skupiny subjektov, a to najmenej v rozsahu názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo,
b)
všeobecné zhrnutie obsahu záväzného stanoviska vrátane opisu podnikateľských činností alebo transakcií, ktoré nevedie k porušeniu obchodného tajomstva, práv priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva ani k porušeniu profesijného tajomstva, k zverejneniu obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku,
c)
dátum vydania, zmeny alebo obnovenia záväzného stanoviska,
d)
počiatočný dátum obdobia účinnosti záväzného stanoviska podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu,
e)
konečný dátum obdobia účinnosti záväzného stanoviska podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu,
f)
druh záväzného stanoviska,
g)
sumu transakcie, na ktorú sa vzťahuje záväzné stanovisko, ak je suma uvedená v záväznom stanovisku,
h)
opis súboru podstatných podmienok použitia konkrétnej metódy12a) pri záväznom stanovisku podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu,
i)
identifikáciu konkrétnej metódy12a) pri záväznom stanovisku podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu,
j)
označenie dotknutých členských štátov, ktorých by sa mohlo týkať záväzné stanovisko,
k)
identifikáciu subjektov v členských štátoch, ktoré by mohli byť ovplyvnené záväzným stanoviskom, pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom sú dotknuté subjekty prepojené,
l)
oznámenie, či sú informácie poskytované zo záväzného stanoviska alebo zo žiadosti podľa osobitného predpisu.4c)
(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. a), b), h) a k) sa nezasielajú Európskej komisii.
(4)
Ak medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa záväzné stanovisko podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu dohodlo s nečlenským štátom, neumožňuje sprístupnenie informácií tretím stranám, príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi príslušným orgánom členských štátov informácie podľa odseku 2 vyplývajúce zo žiadosti podľa osobitného predpisu4c) a Európskej komisii informácie podľa odseku 2 písm. c) až g), i), j) a l) vyplývajúce zo žiadosti podľa osobitného predpisu.4c)
(5)
Ak príslušný orgán členského štátu označí Slovenskú republiku podľa odseku 2 písm. j) ako dotknutý členský štát, príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí elektronickými prostriedkami prijatie informácií príslušnému orgánu členského štátu, ktorý ich poskytol, najneskôr do siedmich dní odo dňa ich prijatia.
(6)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu na základe jeho žiadosti dodatočné informácie k záväznému stanovisku vrátane celého textu záväzného stanoviska. Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o dodatočné informácie vrátane celého textu záväzného stanoviska.
§ 9
Výmena informácií bez žiadosti
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu bez jeho žiadosti dostupnú informáciu, ak
a)
možno predpokladať, že došlo alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu dane v tomto členskom štáte,
b)
fyzická osoba alebo subjekt boli oslobodené od dane alebo im bola poskytnutá úľava na dani v Slovenskej republike a možno predpokladať, že toto oslobodenie od dane alebo úľava na dani vedie alebo by mohlo viesť k vyrubeniu dane v tomto členskom štáte,
c)
finančné operácie a obchodný styk medzi osobou zdaňovanou v Slovenskej republike a osobou zdaňovanou v tomto členskom štáte sú uskutočňované prostredníctvom jedného alebo viacerých štátov takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že vedie alebo by mohol viesť k zníženiu dane v Slovenskej republike alebo v tomto členskom štáte, alebo v oboch štátoch,
d)
možno predpokladať, že k zníženiu dane dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov,
e)
poskytnutá informácia umožní získať údaj, ktorý môže byť dôležitý pre určenie dane v tomto členskom štáte.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže poskytnúť dostupnú informáciu príslušnému orgánu členského štátu bez žiadosti aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 1, ak môže byť pre tento členský štát užitočná.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky informácie podľa odsekov 1 a 2 poskytne príslušnému orgánu členského štátu najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako ju získal podľa § 5.
(4)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky prijme informácie podľa odsekov 1 a 2 od príslušného orgánu členského štátu, prijatie takých informácií potvrdí najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa ich prijatia.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu bez jeho žiadosti záväzné stanovisko podľa § 2 písm. k) druhého bodu a tretieho bodu dohodnuté s nečlenským štátom, ak medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa takéto záväzné stanovisko dohodlo, umožňuje jeho sprístupnenie tretím stranám a príslušný orgán nečlenského štátu poskytol súhlas so sprístupnením informácií.
§ 10
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu informácie podľa § 6 alebo § 9, príslušný orgán Slovenskej republiky môže súčasne požiadať o oznámenie o využití tejto informácie.
(2)
Ak bol príslušný orgán Slovenskej republiky požiadaný o zaslanie oznámenia o využití informácie poskytnutej príslušným orgánom členského štátu, zašle také oznámenie príslušnému orgánu členského štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa výsledok využitia informácií stal známy.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky každoročne zašle oznámenie o výsledku využitia informácií poskytnutých podľa § 7 príslušnému orgánu členského štátu na základe vzájomnej dohody.
§ 11
Priama medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže dohodnúť s príslušným orgánom členského štátu, aby zamestnanec príslušného orgánu Slovenskej republiky mohol byť prítomný pri zisťovaní vykonávanom príslušným orgánom členského štátu, klásť otázky fyzickým osobám alebo subjektom pri ich výsluchu príslušným orgánom členského štátu a nazerať do spisov príslušného orgánu členského štátu; na tento účel príslušný orgán Slovenskej republiky vydá tomuto zamestnancovi písomné poverenie, v ktorom uvedie jeho meno, priezvisko, dátum narodenia a funkciu.
(2)
Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu dohodne príslušný orgán Slovenskej republiky podmienky v rozsahu podľa odseku 1, za ktorých môže poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu spolupracovať so správcom dane6) alebo s príslušným orgánom Slovenskej republiky.
(3)
Poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu, ktorému bola povolená prítomnosť podľa odseku 2, má postavenie zamestnanca správcu dane.6) Správca dane6) môže v súlade s osobitným predpisom1) odovzdať poverenému zamestnancovi príslušného orgánu členského štátu kópie dokumentov, ktorými disponuje a ktoré obsahujú informácie týkajúce sa daní podľa § 3.
§ 12
Simultánna daňová kontrola
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže dohodnúť s príslušným orgánom členského štátu alebo s príslušnými orgánmi členských štátov na vykonaní simultánnej daňovej kontroly u jednej fyzickej osoby alebo subjektu alebo u viacerých fyzických osôb alebo subjektov. Príslušný orgán Slovenskej republiky, príslušný orgán členského štátu alebo príslušné orgány členských štátov vykonajú daňovú kontrolu simultánne, a to každý na svojom území.
(2)
Návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly predkladá príslušný orgán Slovenskej republiky príslušnému orgánu členského štátu. V tomto návrhu sa uvedie označenie fyzickej osoby alebo subjektu, najmä názov alebo obchodné meno, alebo meno a priezvisko fyzickej osoby alebo subjektu, sídlo alebo adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo subjektu, daňové identifikačné číslo alebo iné identifikačné číslo, alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo subjektu, dôvod tohto návrhu, súvisiace informácie a lehota, v ktorej sa má simultánna daňová kontrola vykonať.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly od príslušného orgánu členského štátu, bez zbytočného odkladu mu oznámi potvrdenie účasti alebo odmietnutie účasti na simultánnej daňovej kontrole spolu s dôvodmi odmietnutia. Ak príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí svoju účasť na simultánnej daňovej kontrole, určí zástupcu zodpovedného za dohľad a koordináciu výkonu simultánnej daňovej kontroly.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušným orgánom členských štátov zúčastneným na simultánnej daňovej kontrole podľa odseku 1 poskytovať informácie získané pri výkone simultánnej daňovej kontroly alebo môže také informácie od nich požadovať alebo prijímať.
§ 13
Oznamovanie písomností
(1)
Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky doručí podľa osobitného predpisu13) fyzickej osobe alebo subjektu rozhodnutie alebo inú písomnosť súvisiacu s uplatnením právnych predpisov členského štátu upravujúcich dane podľa § 3 a vydané príslušným orgánom členského štátu, ak ich príslušný orgán členského štátu nemôže doručiť sám v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi alebo ak by také doručenie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami. Žiadosť príslušného orgánu členského štátu obsahuje označenie fyzickej osoby alebo subjektu, najmä názov alebo obchodné meno, alebo meno a priezvisko fyzickej osoby alebo subjektu, sídlo alebo adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo subjektu, prípadne iné údaje nevyhnutné na identifikáciu tejto fyzickej osoby alebo subjektu a predmet rozhodnutia alebo inej písomnosti.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä oznámi dátum, kedy bolo rozhodnutie alebo iná písomnosť doručená.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôže fyzickej osobe alebo subjektu rozhodnutie alebo inú písomnosť doručiť v súlade s osobitným predpisom13) alebo ak by také doručenie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami, môže požiadať príslušný orgán členského štátu o ich doručenie; na túto žiadosť sa vzťahuje primerane odsek 1.
§ 14
Zaobchádzanie s informáciou
(1)
Informácia prijatá od príslušného orgánu členského štátu môže byť sprístupnená
a)
orgánom štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva4) na účely
1.
správy daní1) podľa § 3,
2.
vyrubenia a vymáhania iných daní, ako sú uvedené v prvom bode, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,14)
b)
Sociálnej poisťovni a orgánom podľa osobitného predpisu15) na účely určenia poistného a jeho vymáhania podľa osobitných predpisov,5)
c)
orgánom činným v trestnom konaní,16) prokuratúre, Policajnému zboru17) a súdu na účely súdneho konania alebo trestného konania týkajúceho sa porušenia daňových predpisov.
(2)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zistí, že informácia získaná podľa tohto zákona od príslušného orgánu členského štátu môže byť užitočná pre iný členský štát na účely podľa odseku 1, môže túto informáciu poskytnúť príslušnému orgánu členského štátu iného členského štátu (ďalej len „príslušný orgán iného členského štátu“) postupom ustanoveným týmto zákonom. O zámere poskytnúť túto informáciu príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý túto informáciu poskytol; ak príslušný orgán členského štátu v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zámere poskytnúť informáciu poskytnutie informácie odmietne, príslušný orgán Slovenskej republiky informáciu neposkytne.
(3)
Ak príslušný orgán členského štátu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zámer poskytnúť príslušnému orgánu iného členského štátu na účely podľa odseku 1 informáciu prijatú od príslušného orgánu Slovenskej republiky, príslušný orgán Slovenskej republiky môže odmietnuť poskytnutie takej informácie do desiatich dní odo dňa, keď mu tento zámer príslušný orgán členského štátu oznámil.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže informáciu prijatú od príslušného orgánu členského štátu sprístupniť aj na iný účel ako uvedený v odseku 1 len s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu členského štátu, od ktorého informácia pochádza. Príslušný orgán Slovenskej republiky môže na požiadanie príslušného orgánu členského štátu súhlasiť so sprístupnením ním poskytnutej informácie na iný účel ako uvedený v odseku 1, ak bude sprístupnená na účel podobný účelu podľa osobitného predpisu,1) inak také sprístupnenie odmietne.
(5)
Písomnosti, ktoré boli príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručené podľa tohto zákona od príslušného orgánu členského štátu, možno použiť ako dôkaz na účely správy daní.1)
(6)
Ak informácia poskytnutá podľa tohto zákona obsahuje osobné údaje, vzťahuje sa na ich ochranu osobitný predpis.3)
§ 15
Odmietnutie poskytnutia informácie
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne poskytnúť informáciu na žiadosť príslušného orgánu členského štátu podľa § 6, ak
a)
príslušný orgán členského štátu nevyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie bez toho, aby tým bolo ohrozené dosiahnutie očakávaného výsledku,
b)
zisťovanie a poskytnutie požadovanej informácie je v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,18)
c)
pri požadovaní obdobnej informácie od príslušného orgánu členského štátu nie je zabezpečená vzájomnosť,
d)
by jej poskytnutie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva,19) k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov20) alebo ak by jej poskytnutie bolo v rozpore so záujmami Slovenskej republiky21) alebo v rozpore s verejným poriadkom.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa neuplatní, ak ide o poskytnutie informácie podľa § 8.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne informáciu poskytnúť, informuje o tom bez zbytočného odkladu príslušný orgán členského štátu spolu s uvedením dôvodov odmietnutia.
§ 16
Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo väčšom rozsahu
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu zmluvného štátu medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní vo väčšom rozsahu, ako je ustanovené v tomto zákone, je povinný v takom rozsahu túto pomoc poskytnúť aj príslušnému orgánu členského štátu, ktorý o jej poskytnutie požiada.
(2)
Ak príslušný orgán členského štátu poskytne príslušnému orgánu zmluvného štátu medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní vo väčšom rozsahu, ako je ustanovená v tomto zákone, príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie tejto pomoci v takom rozsahu.
§ 17
Spôsob výmeny informácií
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť a ostatné písomnosti podľa § 6 zasiela alebo prijíma vo forme štandardného formulára prijatého Európskou komisiou, obsahom ktorého sú okrem iných náležitostí tieto informácie:
a)
názov alebo obchodné meno, alebo meno a priezvisko fyzickej osoby alebo subjektu, sídlo alebo adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo subjektu, prípadne iné údaje nevyhnutné na identifikáciu tejto fyzickej osoby alebo subjektu, v súvislosti s ktorou sa poskytuje, požaduje alebo prijíma medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní,
b)
účel, na ktorý sa informácie poskytujú alebo požadujú.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže k štandardnému formuláru podľa odseku 1 priložiť písomnosti týkajúce sa poskytovanej alebo požadovanej informácie alebo ich úradne osvedčené kópie.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosti, informácie a oznámenia podľa § 7 až 10, § 13 a § 20 ods. 3 poskytuje, požaduje alebo prijíma vo forme štandardného formulára prijatého Európskou komisiou.
(4)
Ak má príslušný orgán Slovenskej republiky vedomosť o fyzickej osobe alebo subjekte, u ktorých sa predpokladá, že majú požadované informácie k dispozícii, môže príslušnému orgánu členského štátu poskytnúť informáciu o tejto fyzickej osobe alebo subjekte.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosti, informácie a oznámenia podľa tohto zákona vrátane príloh zasiela alebo prijíma od príslušného orgánu členského štátu prednostne elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete Európskej únie CCN a centrálneho registra členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní; to neplatí, ak boli informácie získané pri priamej medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní podľa § 11.
§ 18
Používanie jazyka
(1)
Žiadosť podľa tohto zákona a s ňou súvisiace písomnosti sa môžu predkladať v úradnom jazyku dohodnutom medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom členského štátu.
(2)
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky k dokumentom podľa odseku 1 priloží ich preklady do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov členského štátu. Príslušný orgán Slovenskej republiky môže na základe odôvodnenej žiadosti požiadať príslušný orgán členského štátu o preklady dokumentov podľa odseku 1 do štátneho jazyka.
§ 19
Všeobecné opatrenia
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky uhradí na žiadosť príslušnému orgánu členského štátu náklady súvisiace s odbornými posudkami a úkonmi, ktoré uhradil príslušný orgán členského štátu v súvislosti s poskytovaním medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní príslušnému orgánu Slovenskej republiky.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o úhradu nákladov súvisiacich s odbornými posudkami a úkonmi, ktoré uhradil v súvislosti s poskytovaním medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní príslušnému orgánu členského štátu.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky upovedomí fyzickú osobu alebo subjekt podliehajúcu oznamovaniu o narušení bezpečnosti, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť ochranu jej osobných údajov alebo súkromia.
§ 20
Zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii, ktoré orgány Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a každú zmenu týchto orgánov.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii informácie získané podľa tohto zákona na účel hodnotenia poskytovania medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní v boji proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa plateniu daní.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti a dosiahnuté výsledky automatickej výmeny informácií podľa § 7 a 8.
(4)
Informáciu, ktorú príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje podľa odsekov 2 a 3, je oprávnený poskytnúť aj príslušnému orgánu členského štátu.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený informácie podľa odsekov 2 a 3, ktoré príslušný orgán členského štátu oznámil Európskej komisii, požadovať od tohto orgánu alebo od Európskej komisie; na sprístupnenie týchto informácií sa vzťahujú osobitné predpisy.22) Príslušný orgán Slovenskej republiky môže dokumenty alebo správy vyhotovené Európskou komisiou obsahujúce hodnotenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní medzi členskými štátmi používať na analytické účely; takéto informácie možno zverejniť alebo sprístupniť len s predchádzajúcim súhlasom Európskej komisie.
§ 21
Výmena informácií so zmluvnými štátmi
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky prijme od príslušného orgánu zmluvného štátu informáciu týkajúcu sa daní podľa § 3, ktorá môže byť užitočná pre iný členský štát, príslušný orgán Slovenskej republiky môže na základe dohody s príslušným orgánom zmluvného štátu túto informáciu na základe žiadosti alebo bez žiadosti poskytnúť príslušnému orgánu iného členského štátu.
(2)
Informáciu získanú v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní môže príslušný orgán Slovenskej republiky poskytnúť príslušnému orgánu zmluvného štátu, ak
a)
príslušný orgán členského štátu, ktorý informáciu poskytol, súhlasí s poskytnutím tejto informácie príslušnému orgánu zmluvného štátu a
b)
zmluvný štát, ktorému má byť informácia poskytnutá, sa zaviazal spolupracovať pri zisťovaní a odhaľovaní skutočností o nedovolenej alebo protiprávnej povahe transakcií porušujúcich daňové predpisy.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie informácie týkajúcej sa daní podľa § 3, ktorú príslušný orgán členského štátu prijal od príslušného orgánu zmluvného štátu.
Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo vzťahu k zmluvným štátom
§ 22
Pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní na základe medzinárodnej zmluvy sa primerane postupuje podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,1) v rozsahu podľa medzinárodnej zmluvy.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 23
Ministerstvo dohliada na dodržiavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní podľa tohto zákona.
§ 24
(1)
Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(2)
Zisťovanie začaté a neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa tohto zákona.
(3)
Žiadosti doručené pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za žiadosti doručené podľa tohto zákona.
(4)
Ak príslušný orgán členského štátu do 10. marca 2011 požiadal príslušný orgán Slovenskej republiky o poskytnutie informácie týkajúcej sa niektorého zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2010 a ak by príslušný orgán Slovenskej republiky bol oprávnený odmietnuť poskytnutie tejto informácie pred účinnosťou tohto zákona, môže odmietnuť poskytnutie tejto informácie aj podľa tohto zákona.
§ 24a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi do 31. decembra 2017 príslušnému orgánu členského štátu informácie podľa § 8 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2017 a Európskej komisii informácie podľa § 8 ods. 2 písm. c) až g), i), j) a l) v znení účinnom od 1. januára 2017 o záväzných stanoviskách vydaných, zmenených alebo obnovených v období
a)
od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013, ak neboli zrušené alebo nestratili účinky k 1. januáru 2014,
b)
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne Európskej komisii do 31. decembra 2017 štatistické údaje o počte automatických výmen podľa § 7 a 8 v znení účinnom od 1. januára 2017 a informácie o administratívnych nákladoch a iných nákladoch, prínosoch a zmenách, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami informácií, ak ich má príslušný orgán Slovenskej republiky k dispozícii.
(3)
Postup podľa § 8 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa uplatňuje najneskôr do zriadenia centrálneho registra členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní.
§ 25
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 26
Zrušuje sa čl. I zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z.
§ 27
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem § 7 a § 20 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 442/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 09/zv. 01, Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)], Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a Smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
2.
Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1, Ú. v. EÚ L 157, 26. 6. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004), rozhodnutia Rady 2004/587/ES z 19. júla 2004 (Ú. v. EÚ L 257, 4. 8. 2004) a smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3.
Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011).
4.
Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16. 12. 2014).
5.
Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015).
1)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 74/1994 Z. z.).
3)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
4a)
§ 53a až 53c zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 435/2013 Z. z.
4b)
§ 17 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
8)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 49a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 18 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 30 až 32 a § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
14)
§ 3 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z.
21)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.