441/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
ZÁKON
z 5. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 91/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slovami „(ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Kompetenčného centra finančných operácií“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
3.
V § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 písm. a) sa za slovami „colné úrady“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Kompetenčné centrum finančných operácií“.
4.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
spravuje informačné systémy finančnej správy,11)“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
5.
V § 4 ods. 1 sa slovo „Bratislava“ nahrádza slovami „Banská Bystrica“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. a) a b) sa za slovami „colných úradoch“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Kompetenčnom centre finančných operácií“.
7.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa slovo „spravuje“ nahrádza slovami „vytvára, rozvíja a prevádzkuje“ a za slovom „vytvárania“ sa vypúšťajú čiarka a slovo „správy“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004)“ nahrádza citáciou „nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8. 5. 2012)“.
9.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 12 a 24 sa citácia „nariadenie (ES) č. 2073/2004“ nahrádza citáciou „nariadenie (EÚ) č. 389/2012“.
10.
V § 4 ods. 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie,12) vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,
f)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,12a)“.
Doterajšie písmená e) až v) sa označujú ako písmená g) až x).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
11.
V § 4 ods. 3 písm. v) úvodnej vete sa za slovami „colných úradov“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Kompetenčného centra finančných operácií“.
12.
V § 4 ods. 3 sa za písmeno w) vkladajú nové písmená x) až ac), ktoré znejú:
„x)
spracúva a aktualizuje účty daňových subjektov, hospodárskych subjektov a iných osôb z pohľadu platieb daní a cla,
y)
spracúva výpisy z účtov finančnej správy v Štátnej pokladnici a informácie o úhradách daní a cla poštovou poukážkou,
z)
spracúva platby dane a preddavku na daň,
aa)
spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,27a)
ab)
vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu,
ac)
vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností pracovníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby27b) alebo práce vo verejnom záujme,27c)“.
Doterajšie písmeno x) sa označuje ako písmeno ad).
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:
„27a)
§ 6 zákona č. 98/1950 Sb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o zlúčení ich imania.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
27b)
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27c)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister.“.
14.
V § 5 ods. 3 písm. b) v časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a Kompetenčnému centru finančných operácií“.
15.
V § 5 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,“.
16.
V § 5 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,“.
Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená j) až p).
17.
V § 5 ods. 3 písm. j) úvodnej vete sa za slovami „colných úradov“ vypúšťajú čiarka a slová „alebo Kompetenčného centra finančných operácií“ a v štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo Kompetenčného centra finančných operácií“.
18.
§ 6 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 42 sa vypúšťajú.
19.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. decembra 2012 v správe finančného riaditeľstva a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií finančného riaditeľstva pri správe informačných systémov finančnej správy, vrátane súvisiacich práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknutých do 31. decembra 2012, prechádza 1. januára 2013 na ministerstvo. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu a o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi ministerstvom a finančným riaditeľstvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 389/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovami „finančnej správy“ vypúšťajú čiarka a slová „Kompetenčnom centre finančných operácií“.
2.
V § 4 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „prezident“)“ vkladajú čiarka a slová „viceprezidenta finančnej správy (ďalej len „viceprezident“)“.
3.
V § 100 odsek 4 znie:
„(4)
Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať colníkovi doklad obsahujúci údaje najmä o jednotlivých zložkách služobného príjmu a o vykonaných zrážkach. Doklad podľa prvej vety služobný úrad poskytne v písomnej forme, ak sa služobný úrad s colníkom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami.“.
4.
V prílohe č. 2 prvý bod znie:
„1.
Finančné riaditeľstvo
Funkcia Percentuálny podiel
príplatku za riadenie
mesačne
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.01 Prezident 30 % až 47 %
1.02 Viceprezident 25 % až 42 %
1.03 Generálny riaditeľ sekcie 20 % až 36 %
1.04 Riaditeľ odboru 15 % až 30 %
1.05 Zástupca riaditeľa odboru  
  Vedúci samostatného oddelenia 10 % až 22 %
1.06 Vedúci oddelenia 7 % až 16 %
1.07 Zástupca vedúceho oddelenia  
  Zástupca vedúceho samostatného oddelenia 5 % až 14 %““.
5.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtý bod.
Čl. III
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 3 písm. r) sa vypúšťajú slová „uvedené v § 8 ods. 3 písm. c)“.
2.
V § 21a, § 29 písm. a), § 37 ods. 4, § 43 ods. 1 a § 53 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pri dovoze“.
3.
V § 30 ods. 2 sa za slovo „vykonávajú“ vkladajú slová „určení colníci finančného riaditeľstva a“.
4.
V § 31 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane úmyselnej trestnej činnosti páchanej pracovníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby43aa) alebo práce vo verejnom záujme43ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43aa a 43ab znejú:
„43aa)
Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
43ab)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 52 ods. 9 sa slová „Kompetenčné centrum finančných operácií“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.
Čl. IV
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 235/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa nad slovami „osobitný predpis“ odkaz „11a)“ nahrádza odkazom „6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.
5.
V § 6 ods. 1 sa slová „na území bratislavského kraja11)“ nahrádzajú slovami „na celom území Slovenskej republiky“.
6.
V § 6 ods. 5 sa slová „písm. a) až i), k) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h), j), k) a m)“.
7.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Správa daní vybraných daňových subjektov (§ 6 ods. 3), ktorú vykonávali k 31. decembru 2012 daňové úrady, prechádza dňom 1. januára 2013 na Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.“.
8.
Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý znie:
㤠12
Zrušuje sa zákon č. 354/2011 Z. z. o finančnej správe.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2012 okrem čl. I až III a čl. IV bodov 1 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.