441/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
ZÁKON
z 5. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 235/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
8.
Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý znie:
㤠12
Zrušuje sa zákon č. 354/2011 Z. z. o finančnej správe.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2012 okrem čl. I až III a čl. IV bodov 1 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.