440/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
ZÁKON
z 5. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Z úkonov pri správe daní sa nesmú zverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy.“.
2.
V § 11 ods. 6 písm. b) sa slová „Kompetenčnému centru finančných operácií“ nahrádzajú slovami „Kriminálnemu úradu finančnej správy“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1 Ú. v. EÚ L 264, 15. 10. 2003) v platnom znení“ nahrádza citáciou „nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12. 10. 2010)“.
4.
V § 11 ods. 6 písmeno u) znie:
„u)
súdnemu exekútorovi v súvislosti s uplatnením práva správcu dane na úhradu daňového nedoplatku v rozvrhovom pojednávaní podľa osobitného predpisu,52) v súvislosti s uplatnením práv správcu dane ako záložného veriteľa v exekučnom konaní vykonávanom podľa osobitného predpisu52) alebo v súvislosti s vymáhaním daňových nedoplatkov evidovaných správcom dane, ktorým je obec,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
5.
V § 11 ods. 6 písm. w) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú sa tieto slová: „dražobníkovi v súvislosti s uplatňovaním práv správcu dane ako záložného veriteľa podľa osobitného predpisu17a) a dražobníkovi v súvislosti s uplatnením práv správcu dane na úhradu daňového nedoplatku z dražby vykonanej podľa osobitného predpisu,17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami am) a an), ktoré znejú:
„am)
Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,19e)
an)
Úradu pre dohľad nad výkonom auditu na účely výkonu dohľadu podľa osobitného predpisu19f) a audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na účely auditu podľa osobitného predpisu.19f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19e a 19f znejú:
„19e)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19f)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 16 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.“.
8.
V § 16 ods. 3 úvodná veta znie: „Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podať aj vtedy, ak zistí, že“.
9.
V § 16 ods. 4 písmená a) a d) znejú:
„a)
daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší, alebo nárok na vrátenie dane vyšší,
d)
daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.“.
10.
V § 16 odsek 5 znie:
„(5)
Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie podľa odseku 4 v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1, 2 a 5, táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie; v tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznanie.“.
11.
V § 16 odsek 7 znie:
„(7)
Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa určuje daň podľa pomôcok po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, alebo za ktoré bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok.“.
12.
V § 16 odsek 9 znie:
„(9)
Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola, odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne (§ 68 ods. 1), dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.“.
13.
V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Daňový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu týkajúceho sa jeho daňových povinností. Do písomností, na základe ktorých sa vykonáva dožiadanie podľa § 21 alebo podľa osobitného predpisu,21a) je daňový subjekt alebo jeho zástupca oprávnený nazrieť najskôr po tom, ako sa získa výsledok takéhoto dožiadania, ktorý je použiteľný ako dôkaz pri správe daní. Správca dane je povinný o každom takomto nazretí do spisu vyhotoviť úradný záznam. Daňový subjekt alebo jeho zástupca nie je oprávnený nazerať do písomností obsahujúcich utajované skutočnosti22) a dokumentov, sprístupnením ktorých by boli dotknuté právom chránené záujmy iných osôb.
(2)
Na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu správca dane zo spisového materiálu, do ktorého možno nazrieť, vydá rovnopis alebo vyhotoví fotokópie a vydá ich daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi a na ich požiadanie osvedčí ich zhodu s originálom; osvedčenie fotokópie podlieha správnemu poplatku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Napríklad zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010.“.
14.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak vypovedá svedok, daňový subjekt alebo jeho zástupca má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť mu otázky. Správca dane je povinný o výsluchu svedka včas písomne vyrozumieť daňový subjekt alebo jeho zástupcu.“.
15.
V § 26 ods. 7 sa slová „Osoby, ktoré majú písomnosti“ nahrádzajú slovami „Každý, kto má písomnosti, listiny“ a slová „sú povinné“ sa nahrádzajú slovami „je povinný“.
16.
V § 26 ods. 8 sa slová „prenajaté poštové priehradky“ nahrádzajú slovami „pridelené poštové priečinky“ a slová „poštovej priehradky“ sa nahrádzajú slovami „poštového priečinku“.
17.
V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Týmto nie je dotknuté doručenie písomnosti uložením podľa § 9 ods. 2 a 11.“.
18.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku alebo ak si adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok, dátum príchodu zásielky sa považuje za dátum jej uloženia. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 15 dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.“.
19.
V § 32 ods. 3 sa slová „daňovému subjektu podľa“ nahrádzajú slovami „osobe podľa“.
20.
V § 32 ods. 4 sa slová „daňového subjektu“ nahrádzajú slovami „osoby uvedenej v odseku 3“.
21.
V § 32 ods. 5 sa slová „daňový subjekt“ nahrádzajú slovami „osoba uvedená v odseku 3“.
22.
V § 32 ods. 6 sa slová „daňový subjekt“ nahrádzajú slovami „osoba uvedená v odseku 3“ a slovo „nedozvedel“ sa nahrádza slovom „nedozvedela“.
23.
V § 34 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie § 9 ods. 2 druhej vety týmto nie je dotknuté.“.
24.
V § 34 ods. 1 a 2 sa odkaz na poznámku pod čiarou 30 nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 21a. Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.
25.
V § 34 ods. 2 sa za slová „ods. 11“ vkladajú slová „alebo zástupca podľa § 9 ods. 2“.
26.
V § 41 ods. 2 a 5 a § 42 ods. 1 sa za slová „správca dane“ vkladá čiarka a slová „ktorý vec zabezpečil,“.
27.
V § 46 ods. 6 prvej vete sa za slovo „potvrdí“ vkladá slovo „ktorýkoľvek“ a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak bola daňová kontrola ukončená podľa odseku 9 písm. b).“.
28.
V § 46 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o daňovú kontrolu zahraničných závislých osôb, ktoré určujú základ dane podľa osobitného predpisu,36b) druhostupňový orgán môže lehotu podľa prvej vety pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia predĺžiť najviac o 12 kalendárnych mesiacov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:
„36b)
§ 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.“.
29.
V § 48 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Určovanie dane podľa pomôcok vykoná správca dane, ktorý doručil daňovému subjektu oznámenie podľa prvej vety.“.
30.
V § 48 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na prevzatie a vrátenie zapožičaných dokladov sa primerane vzťahuje § 46 ods. 6 a 7.“.
31.
V § 51 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a aby v určenej lehote predložil tieto záznamy správcovi dane“.
32.
V § 51 ods. 2 prvej vete sa za slovo „viesť“ vkladajú slová „a predkladať“ a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „určenie záznamov, ktoré je potrebné správcovi dane predložiť a lehota na ich predloženie.“.
33.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.37a) V zozname sa uvedie identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody podľa prvej vety, a
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 81 ods. 4 písm. b) druhý bod zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 246/2012 Z. z.“.
34.
V § 53 ods. 1 prvá veta znie: „Správca dane na žiadosť oznámi, odkedy je určitý daňový subjekt registrovaný, kedy mu bola registrácia zrušená alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, alebo potvrdí, či číslo, ktoré daňový subjekt uviedol, mu bolo pridelené pri registrácii.“.
35.
V § 54 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“, vypúšťajú sa slová „nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a“ a za slová „nemá daňový nedoplatok“ sa vkladajú slová „alebo nedoplatok na cle“.
36.
V § 54 ods. 2 sa za slovo „nedoplatku“ vkladajú slová „a nedoplatku na cle“ a vypúšťajú sa slová „za všetky dane“.
37.
V § 55 ods. 12 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak splatnosť daňovej pohľadávky nastane počas plynutia lehoty na vrátenie daňového preplatku, deň splatnosti tejto daňovej pohľadávky,“.
38.
V § 55 ods. 12 písm. e) sa slová „ak nedoplatok vznikne počas plynutia lehoty na ich vrátenie, dňom vzniku nedoplatku“ nahrádzajú slovami „ak splatnosť daňovej pohľadávky nastane počas plynutia lehoty na vrátenie daňového preplatku, deň splatnosti tejto daňovej pohľadávky“.
39.
V § 61 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „41)“ nahrádza odkazom „21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.
40.
V § 61 odsek 3 znie:
„(3)
Konanie je prerušené dňom uvedeným v rozhodnutí o prerušení konania. Tento deň nemôže byť skorší ako deň, kedy bolo rozhodnutie odovzdané na poštovú prepravu alebo odoslané elektronickými prostriedkami, v prípade doručovania rozhodnutia zamestnancami správcu dane tento deň nemôže byť skorší ako deň jeho doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
41.
V § 68 ods. 1 druhá veta znie: „Vyrubovacie konanie po doručení protokolu s výzvou podľa § 46 ods. 8 vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá správca dane, ktorý začal daňovú kontrolu.“.
42.
V § 68 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vyrubovacie konanie po doručení protokolu s výzvou podľa § 49 ods. 1 vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá správca dane, ktorý doručil daňovému subjektu oznámenie podľa § 48 ods. 2.“.
43.
V § 68 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „písomne“.
44.
V § 69 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
45.
V § 70 odsek 3 znie:
„(3)
O povolení úľavy na dani alebo o odpustení daňového nedoplatku správca dane vydá rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie. Ak správca dane rozhodnutím daňovému dlžníkovi povolí úľavu na dani alebo odpustí daňový nedoplatok, nevyrubí mu do dňa doručenia tohto rozhodnutia úrok z omeškania podľa § 156 alebo jeho pomernú časť, ktorá prislúcha k povolenej úľave na dani. O nevyhovení žiadosti daňového subjektu o povolenie úľavy na dani alebo o odpustenie daňového nedoplatku správca dane zašle daňovému subjektu písomné oznámenie; v takomto prípade sa rozhodnutie nevydáva.“.
46.
V § 73 odsek 4 znie:
„(4)
Prvostupňový orgán odvolanie zamietne, ak
a)
je neprípustné,
b)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podať odvolanie.“.
47.
V § 74 odsek 8 znie:
„(8)
Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak
a)
je neprípustné,
b)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podať odvolanie.“.
48.
V § 77 ods. 7 sa slová „podľa § 68“ nahrádzajú slovami „vo vyrubovacom konaní“.
49.
V § 78 písmená c) a d) znejú:
„c)
úľave na dani alebo odpustení daňového nedoplatku podľa § 70,
d)
úľave zo sankcie alebo odpustení sankcie podľa § 157 ods. 1 písm. b) a c).“.
50.
V § 79 ods. 2 prvej vete sa za slovom „subjektu“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „preúčtuje daňový preplatok na daňovú pohľadávku alebo nesplatný preddavok na daň, inak“ a za slovo „vrátenie“ sa vkladajú čiarka a slová „ak je väčší ako tri eurá“.
51.
V § 79 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak jeho výška presiahne sumu tri eurá.“.
52.
V § 79 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a 7“.
53.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Daňový subjekt nemôže nárok na vrátenie dane, daňového preplatku a nárok na sumu podľa osobitných predpisov1) postúpiť podľa Občianskeho zákonníka.50)“.
54.
V § 154 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť daňového subjektu túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa daňový subjekt zbavil tejto zodpovednosti.“.
55.
V § 155 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „podľa § 68“ nahrádzajú slovami „vydanom vo vyrubovacom konaní“.
56.
V § 155 ods. 6 sa slová „podľa § 68“ nahrádzajú slovami „vydaného vo vyrubovacom konaní“ a vypúšťajú sa slová „daňového priznania alebo“.
57.
V § 156 ods. 2 sa za slová „podľa § 55“ vkladajú slová „alebo do dňa začatia reštrukturalizačného konania“.
58.
V § 156 ods. 6 písm. c) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „3)“ nahrádza odkazom „92c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92c znie:
„92c)
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
59.
V § 156 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
60.
V § 157 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takomto prípade sa rozhodnutie nevydáva.“.
61.
Za § 165a sa vkladá § 165b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165b
Prechodné ustanovenia účinné od 30. decembra 2012
(1)
Daňové konanie začaté podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov sa dokončí podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2)
§ 165 ods. 2 znenie pred bodkočiarkou a § 165a sa od 30. decembra 2012 nepoužijú.
(3)
Podľa § 14 sa postupuje od 1. januára 2014 a podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2015.“.
62.
V § 166 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú sa slová „Európskych spoločenstiev a“.
63.
V prílohe druhý bod znie:
„2.
Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011).“.
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 110 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
Čl. III
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 39i ods. 3 sa slová „31.decembru 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembru 2013“.
Čl. IV
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa za slová „kombinovanej nomenklatúry“ vkladajú slová „3824 90 97 a“.
2.
V § 4 ods. 8 písm. c) sa za slová „až 2710 19 68“ vkladajú slová „a 2710 20 11 až 2710 20 39“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v obaloch väčších ako 210 litrov,“.
3.
V § 4 sa odsek 8 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.“.
4.
V § 4 ods. 9 sa za slová „§ 23“ vkladajú slová „a 31“ a slová „2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99“ sa nahrádzajú slovami „2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „2710 19 91 až 2710 19 99“ nahrádzajú slovami „2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10“.
6.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Na účely tohto zákona sa nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa odseku 1 písm. a)
a)
balenie minerálneho oleja do obalov rôzneho objemu,
b)
vzájomné miešanie rôznych druhov minerálnych olejov alebo miešanie minerálneho oleja s inými látkami.“.
7.
V § 10a ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní.“.
8.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.“.
9.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Daňová povinnosť z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 vzniká dňom jeho uvedenia do daňového voľného obehu v zmesi s iným minerálnym olejom.“.
10.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.“.
11.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 4 je osoba, ktorá uviedla minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 v zmesi s iným minerálnym olejom do daňového voľného obehu.“.
12.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „prijatý minerálny olej“ nahrádzajú slovami „minerálny olej, prijatý na základe povolenia vydaného podľa § 25 ods. 7 alebo ods. 9,“.
13.
V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa nepovažuje minerálny olej, za ktorý nebola preukázateľne zaplatená daň podľa osobitného predpisu;7aa) to neplatí pri vrátení dane podľa § 16 a 17.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.“.
14.
V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak je základ dane minerálneho oleja vyjadrený v kilogramoch a nie je technologicky možné na základe fyzikálno-chemických vlastností tohto minerálneho oleja merať pri príjme a výdaji pretečené množstvo, jeho hustotu a teplotu, je možné zisťovať množstvo tohto minerálneho oleja na základe jeho hmotnosti, a to overeným meracím zariadením.14)“.
15.
V § 21 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
dňom uplynutia lehoty
1.
určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 12, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní a dlhšia ako desať dní,
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22,
3.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,“.
16.
§ 25a vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom
(1)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), minerálnym olejom podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom podľa § 4 ods. 7 písm. a), b) a e), minerálnym olejom podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovarom, ktorý sa svojím zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, ako palivo, ako prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej“), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie“).
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom území považuje každé
a)
nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z tretích štátov; nadobudnutím vybraného minerálneho oleja sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník,
b)
dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti,20d) alebo dodanie vybraného minerálneho oleja na územie iného členského štátu, alebo vývoz vybraného minerálneho oleja na územie tretích štátov; dodaním vybraného minerálneho oleja sa rozumie prevod práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok vybraného minerálneho oleja, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a 26 alebo evidovanú colným úradom podľa § 11, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, s odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného obehu2a) a s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „registrovaná osoba“).
(4)
Osoba podľa odseku 1, ktorá chce v rámci podnikania obchodovať na daňovom území s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), je povinná požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch.
(6)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e) až g),
d)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d),
e)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(7)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie alebo vydaním odberného poukazu podľa odseku 4 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie alebo žiadateľovi podľa odseku 4 odberný poukaz do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(9)
Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b) sa použije § 11 ods. 5, 7 až 9 a 11 až 13 primerane.
(10)
Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný
a)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 5 a 6 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe,
c)
nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie alebo od registrovanej osoby,
d)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho oleja,
e)
viesť evidenciu podľa § 38a.
(11)
Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.
(12)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 11, môže zásoby vybraného minerálneho oleja predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.
(13)
Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tohto vybraného minerálneho oleja z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov, vývozom do tretích štátov a nákupom v inom členskom štáte a jeho následným predajom do iného členského štátu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že tento vybraný minerálny olej nebol na daňovom území prijatý a cez daňové územie bol len prepravený alebo sa jeho preprava cez daňové územie neuskutočnila, oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja,
c)
kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),
d)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje vybraný minerálny olej,
f)
miesto dodania vybraného minerálneho oleja.
(14)
Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10 opakovane, môže požiadať colný úrad o povolenie, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného oznámenia podľa odseku 13. Žiadosť podľa prvej vety je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný predložiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred zdaňovacím obdobím, za ktoré chce podať oznámenie. Ak vznikne rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja, ktoré uviedol držiteľ povolenia na obchodovanie v oznámení podľa prvej vety, a skutočne prijatým množstvom, je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to do piatich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(15)
Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s
a)
biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely,
b)
vybraným minerálnym olejom v obaloch s objemom menej ako 210 litrov.“.
17.
V § 31 ods. 1 sa za slová „v inom členskom štáte“ vkladajú slová „alebo minerálny olej, ktorý v inom členskom štáte nepodlieha kontrole a postupu pri preprave,“.
18.
V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj vtedy, ak je minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu a tento minerálny olej je vyložený, preložený, prečerpaný alebo sa vymení motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravuje, okrem vyloženia, preloženia, prečerpania alebo výmeny motorového dopravného prostriedku vykonaného z dôvodu vyššej moci.“.
19.
V § 31 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „colný úrad môže na základe žiadosti príjemcu (odberateľa) povoliť, aby množstvo minerálneho oleja, ktoré chce prevziať v jednom zdaňovacom období, bolo zahrnuté do jedného oznámenia,“.
20.
V § 31 ods. 8 sa za slová „na daňovom území“ vkladá čiarka a slová „z ktorého vznikla daňová povinnosť,“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8. 5. 2012).“.
22.
V § 40 ods. 9 písm. a) sa slová „písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) druhého bodu a písm. d) druhého bodu“.
23.
V § 42 ods. 1 písm. m) sa za slová „zábezpeku na daň“ vkladajú slová „alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky“.
24.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 12 a 13, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 22 ods. 12, § 23 ods. 3 a 14, § 24 ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. a) a d), § 25a ods. 11, § 25b ods. 4, § 26 ods. 6, § 28 ods. 10 a § 31 ods. 4 nemožno podať odvolanie.“.
25.
Za § 46i sa vkladá § 46j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2013
(1)
Osoba, ktorá chce od 1. marca 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013, je povinná do 31. januára 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať údaje podľa § 25a ods. 5 v znení účinnom do 28. februára 2013.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a d) v znení účinnom do 28. februára 2013,
b)
doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e) až g),
c)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d).
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.
(4)
Pri vydaní povolenia na obchodovanie alebo odberného poukazu postupuje colný úrad podľa § 25a ods. 8 v znení účinnom do 28. februára 2013.
(5)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013.
(6)
Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára 2013 a ktorej colný úrad nevydal do 28. februára 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013.“.
Čl. V
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 51 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru“.
2.
V § 72 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na dodanie poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39 s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte“.
3.
V § 74 ods. 1 písm. b) sa slová „ak mu je pridelené“ nahrádzajú slovami „pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba“.
4.
V § 74 ods. 3 písm. b) sa za slová „1 600 eur“ vkladajú slová „a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur“.
5.
V § 76 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
6.
V § 78 ods. 7 druhej vete sa slová „bol tovar alebo služba dodaná“ nahrádzajú slovami „vznikla daňová povinnosť“.
Čl. VI
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. a) deviatom bode sa za slovo „pokladnici“ vkladajú slová „alebo v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby.“.
3.
V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, ak fiskálna tlačiareň je certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie podľa § 4 ods. 1 písm. a); tento doklad je predajca elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne.“.
4.
V § 8 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu vydať.“.
5.
V § 8 ods. 1 písm. g) a j) až l) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
§ 66 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.“.
6.
V § 9 ods. 4 sa za slová „§ 10 ods. 4“ vkladá čiarka a slová „pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5“.
7.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovo „zavinenia,“ vkladajú slová „okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia,“ a za slovo „čas“ sa vkladá slovo „akéhokoľvek“.
8.
V § 12 ods. 1 tretia veta znie: „Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku; povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)“.
9.
V § 16a písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prijme tržbu na základe dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý nie je pokladničným dokladom“.
10.
V § 16a písmeno m) znie:
„m)
nesplní povinnosť podľa § 9,“.
11.
V § 16a písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poškodenie alebo chýbanie plomby podľa § 4 ods. 8“.
12.
V § 16a písmeno q) znie:
„q)
nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku podľa § 12 ods. 1,“.
13.
§ 16a sa dopĺňa písmenom af), ktoré znie:
„af)
v rozpore s týmto zákonom zmení údaje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname.“.
14.
V § 16b ods. 1 a 3 úvodnej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „alebo colný úrad“.
15.
V § 16b ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici okrem prijatej tržby (§ 3 ods. 3) nepresiahne sumu 20 eur.“.
16.
V § 16b sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
§ 16a písm. af) 2 000 eur.“.
17.
V § 16b sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
§ 16a písm. af) 2 000 eur.“.
18.
V § 16b ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) pri každom ďalšom zistení porušenia daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici okrem prijatej tržby (§ 3 ods. 3) nepresiahne sumu 20 eur.“.
19.
V § 16b sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
§ 16a písm. af) 4 000 eur.“.
20.
V § 16b sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
§ 16a písm. af) 4 000 eur.“.
21.
V § 16b sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
22.
V § 16b odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až u) a af) vzájomne informujú.
(6)
Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. a) až d), ae) a af) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona. Daňový úrad, colný úrad alebo daňový úrad servisnej organizácie
a)
po prvom opakovanom zistení spáchania správnych deliktov podľa § 16a písm. a) až d) a ae) môže namiesto uloženia pokuty podľa odseku 3 písm. a) alebo odseku 4 písm. b) podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia,18a)
b)
pri prvom zistení spáchania správneho deliktu podľa § 16a písm. af) uloží pokutu podľa odseku 1 písm. d) alebo odseku 2 písm. c) a môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia,18a)
c)
pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu podľa § 16a písm. af) uloží pokutu podľa odseku 3 písm. d) alebo odseku 4 písm. c) a podá podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.18a)“.
23.
V § 16b ods. 7 a 9 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
24.
V § 16c sa slová „Daňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až ad) alebo colný úrad na účely spotrebných daní v prípadoch, v ktorých ukladá pokutu podľa § 16a písm. e), f), k) a p)“ nahrádzajú slovami „Daňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až ad) alebo colný úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až u)“.
25.
V § 17 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona sú oprávnení vykonávať colníci a štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňovom úrade alebo colnom úrade.“.
26.
V § 17 ods. 1 druhej vete sa slová „daňový úrad a colný úrad postupujú“ nahrádzajú slovami „sa postupuje“.
27.
V § 17 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „20)“ nahrádza odkazom „19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
28.
V prílohe č. 1 sa za službu označenú kódom 45.20 vkladá služba označená kódom 49.39, ktorá znie:
„49.39
Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov“.
29.
V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY PODNIKATEĽA sa slová „Dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii“ nahrádzajú slovami „Dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej registračnej pokladnice alebo poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii“.
30.
V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY PODNIKATEĽA sa slová „Potvrdenie o nahlásení poruchy elektronickej registračnej pokladnice“ nahrádzajú slovami „Potvrdenie o nahlásení poruchy elektronickej registračnej pokladnice alebo poškodenia alebo chýbanie plomby“ a slová „bola porucha elektronickej registračnej pokladnice nahlásená“ sa nahrádzajú slovami „boli uvedené skutočnosti nahlásené“.
Čl. VII
Zákon č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. XLI sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.
Čl. VIII
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 105b sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nedoplatok na cle“.
Čl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., zákona č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 125/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z. a zákona č. 335/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 34 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.
2.
V § 34 ods. 11 sa číslo „11“ nahrádza číslom „10“.
3.
V § 34 ods. 12 sa číslo „12“ nahrádza číslom „11“.
Čl. X
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa za slová „sa použije“ vkladajú slová „pri výpočte odvodu na účel zúčtovania odvodov podľa § 9“.
2.
V § 5 ods. 2 sa slová „do doručenia oznámenia podľa § 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „pri výpočte odvodu na účel platenia odvodu“ a za slová „§ 3 ods. 2“ sa vkladajú čiarka a slová „§ 8 ods. 3“.
3.
V § 5 ods. 3, 4 a 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
4.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, je regulovaná osoba do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala povinnosť podať daňové priznanie,16) alebo ak táto zmena nemá vplyv na povinnosť podať daňové priznanie, do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa dozvedela, že došlo k zmene sumy základu odvodu, povinná doručiť správcovi odvodu písomné oznámenie, v ktorom uvedie
a)
výsledok hospodárenia upravený podľa § 5 vykázaný za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k zmene sumy základu odvodu, alebo ak dôjde k dodatočnej zmene výsledku hospodárenia, nový výsledok hospodárenia podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 13 ods. 1,
b)
sumu podielov na zisku, o ktoré si regulovaná osoba znížila alebo zvýšila základ odvodu podľa § 5 ods. 5,
c)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2012 okrem čl. I bodov 1. až 60., 62. a 63., čl. II, čl. IV bodov 1. až 3., 6. až 15., 17. až 25., čl. V bodov 1. a 6. a čl. VI bodov 1. až 27., 29. a 30., čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013, čl. V bodov 2. až 5., ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2013, čl. VI bodu 28., ktorý nadobúda účinnosť 15. februára 2013 a čl. IV bodov 4., 5. a 16., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.