438/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
ZÁKON
z 13. decembra 2012
o štátnom rozpočte na rok 2013
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 sa rozpočtujú sumou 13 916 196 302 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 sa určujú sumou 17 001 504 832 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2013 sa určuje sumou 3 085 308 530 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2013 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2013 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 063 581 678 eur; z toho do rozpočtov obcí 674 938 690 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 388 642 988 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2013 rozpočtujú v celkovej sume 57 160 296 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2013 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2013 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2013 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2013 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2013 je 8 338 293 204 eur.5)
(2)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2013 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania posilnenia sociálnej integrácie, riadenia životného prostredia, pomoci pri prírodných katastrofách a na rozvoj ľudského kapitálu až do výšky 150 000 000 eur.
§ 5
(1)
Platové tarify6) sa v roku 2013 zvýšia o 0 % od 1. januára 2013, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa7) na rok 2013 nedohodne inak.
(2)
Stupnica platových taríf8) sa v roku 2013 zvýši o 0 % od 1. januára 2013, s výnimkou stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa prílohy č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z., ktorá sa od 1. januára 2013 zvýši o 5 %, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2013 nedohodne inak.
(3)
Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby10) sa v roku 2013 zvýši o 0 % od 1. januára 2013.
(4)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu a colníkov11) sa v roku 2013 zvýšia o 0 % od 1. januára 2013.
(5)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2013 zvýšia o 0 % od 1. januára 2013.
(6)
Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2013 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2013 uplatní pri zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, funkčných platov policajtov a colníkov a hodnostných platov profesionálnych vojakov.13)
§ 6
(1)
Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2013 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení14) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 5 000 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 5 000 000 eur do 30. novembra 2013.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2013.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 438/2012 Z. z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 ( v eurách )
Príloha č. 2 k zákonu č. 438/2012 Z. z.
Príjmy kapitol na rok 2013 ( v eurách )
Príloha č. 3 k zákonu č. 438/2012 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 ( v eurách )
Príloha č. 4 k zákonu č. 438/2012 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013
Príloha č. 5 k zákonu č. 438/2012 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VÝŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2013 ( v eurách )
Príloha č. 6 k zákonu č. 438/2012 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2013 ( v eurách )
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
8)
§ 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
9)
§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
14)
§ 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.