415/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu1) a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 7a a 9d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
V roku 2013 sa na rozdeľovanie výnosu dane obciam podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d) použijú údaje o počte obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2011.“.
3.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY, JAZYKOVEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, JAZYKOVÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KOEFICIENT NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE, KOEFICIENT NA STRAVOVANIE A KOEFICIENT NA SPRÁVU ŠKOLSKÝCH OBJEKTOV
Tabuľka č. 1 Hodnoty koeficientov
Index
j
Subjekt indexu Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania 11,4
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania 7,0
3 Dieťa materskej školy 27,3
4 Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 68,2
5 Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení 40,9
6 Na činnosť školského klubu detí podľa počtu žiakov základnej školy 1,6
7 Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl 13,2
8 Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení 7,9
9 Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória
1,8
10 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej, základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, internátneho gymnázia, internátneho konzervatória 3,6
11 Poslucháč jazykovej školy 0,5
12 Dieťa školského internátu z materskej školy, základnej školy, strednej školy 15,0
13 Dieťa školského internátu zo školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 75,0
14 Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 1,1
15 Dieťa v reedukačnom centre 117,0
16 Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu 113,0
17 Dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 0,2
18 Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva 2,0
19 Na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 1,5
Tabuľka č. 2 Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25
Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
do 10 20,6
od 11 do 15 12,6
od 16 do 20 6,5
od 21 do 25 1,7
Tabuľka č. 3 Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty na žiaka základnej školy zriadenej na území obce na činnosť školského klubu detí, ak celkový počet žiakov v základnej škole nepresahuje 100
Počet žiakov základnej školy Zvýšenie koeficientov o hodnotu
do 25 4,0
od 26 do 48 3,0
od 49 do 100 1,0“.
4.
Príloha č. 3a sa vypúšťa.
5.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VZOREC
na výpočet podielu obce na výnose dane

Vysvetlivky:
PDi - podiel obce „i“ na výnose dane v eurách
PDi a1 - podiel obce „i“ na výnose podielových daní v eurách neupravený koeficientom nadmorskej výšky obce
PDi a2 zákl . - pomocný výpočet základne pre výpočet podielu obce PDia2
PDi a2 - podiel obce „i“ na výnose podielových daní v eurách upravený koeficientom nadmorskej výšky obce
VD - výnos dane podľa § 2 zákona v eurách
OBi - počet obyvateľov obce „i“
OB - počet obyvateľov Slovenskej republiky
knv i - koeficient nadmorskej výšky obce „i“
ki - koeficient obce „i“
cj - koeficienty „j“ uvedené v prílohe č. 3
zij - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce „i“ zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
zij m - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1) v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“
Zj - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v Slovenskej republike zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
Zj m - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti zákonom uznanej cirkvi alebo súkromnej osoby na území obcí v Slovenskej republike zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
OBi pp - počet obyvateľov obce „i“, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
OBpp - počet obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
i - údaj týkajúci sa príslušnej obce
j - údaj týkajúci sa príslušnej školy a školských zariadení uvedených v osobitnom predpise1)
n - počet obcí“.
Čl. II
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Fico v. r.