412/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

412
ZÁKON
z 27. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z. a zákona č. 508/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
škoda vznikla v dôsledku rozhodnutia vydaného súdom alebo ak škoda bola spôsobená nesprávnym úradným postupom súdu,“.
2.
V § 4 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak v trestnom konaní škodu spôsobil vyšetrovateľ Policajného zboru alebo poverený príslušník Policajného zboru,3) a
1.
prokurátor nezamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru alebo povereného príslušníka Policajného zboru a nepodal v trestnej veci obžalobu príslušnému súdu alebo
2.
vyšetrovateľ Policajného zboru alebo poverený príslušník Policajného zboru nekonal na základe záväzného pokynu prokurátora,
c)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak v trestnom konaní spôsobil škodu vyšetrovateľ finančnej správy alebo poverený pracovník finančnej správy,3) a
1.
prokurátor nezamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa finančnej správy alebo povereného pracovníka finančnej správy a nepodal v trestnej veci obžalobu príslušnému súdu alebo
2.
vyšetrovateľ finančnej správy alebo poverený pracovník finančnej správy nekonal na základe záväzného pokynu prokurátora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 10 ods. 8 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ak škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia ním vydaného alebo ak škoda bola spôsobená jeho nesprávnym úradným postupom,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
4.
V § 4 ods. 1 písm. m) sa slová „podľa písmen a) až j)“ nahrádzajú slovami „podľa písmen a) až l)“.
5.
V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Za nezákonné rozhodnutie sa nepovažuje výsledok postupu Národnej rady Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 86 písm. a) a d) Ústavy Slovenskej republiky.“.
6.
V § 8 ods. 6 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno g) sa vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
ak ide o väzbu nariadenú v konaní o vydaní do cudziny; to neplatí, ak škoda bola spôsobená nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánov Slovenskej republiky, alebo“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
7.
V § 9 ods. 1 sa za slovo „rozhodnutie“ vkladá slovo „v“, bodka na konci druhej vety sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nesprávny úradný postup sa nepovažuje postup alebo výsledok postupu Národnej rady Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 86 písm. a) a d) Ústavy Slovenskej republiky a postup alebo výsledok postupu vlády Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 119 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky.“.
8.
V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu súdu spočívajúceho v porušení povinnosti urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, v nečinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytočných prieťahoch v konaní možno vychádzať len z výsledkov vybavenia sťažnosti na prieťahy, žiadosti o prešetrenie vybavenia sťažnosti na prieťahy, z právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní, ktorým sa rozhodlo o tom, že sudca sa dopustil disciplinárneho previnenia, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní, právoplatného rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorým sa rozhodlo, že bolo porušené právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo z právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti, ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že sa porušilo právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.
(3)
Pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu vyšetrovateľa Policajného zboru, povereného príslušníka Policajného zboru, vyšetrovateľa finančnej správy alebo povereného pracovníka finančnej správy spočívajúceho v porušení povinnosti urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, v nečinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytočných prieťahoch v konaní možno vychádzať len z výsledkov vybavenia žiadosti o preskúmanie postupu vyšetrovateľa Policajného zboru, povereného príslušníka Policajného zboru, vyšetrovateľa finančnej správy alebo povereného pracovníka finančnej správy prokurátorom.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
9.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto náhradu škody žiada, ktorej veci sa týka, titul, z ktorého sa nároku na náhradu škody domáha, akým spôsobom škoda vznikla a čoho sa poškodený domáha. V žiadosti a pri uplatnení nároku na náhradu škody na súde je poškodený povinný uviesť požadovanú výšku náhrady škody a označiť orgán verejnej moci, ktorý mu škodu spôsobil.
(2)
Príslušný orgán neprihliada na žiadosť, ak žiadosť nemá náležitosti podľa odseku 1 a poškodený na výzvu príslušného orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky žiadosti; tým nie je dotknuté právo poškodeného domáhať sa za splnenia podmienok podľa tohto zákona uspokojenia nároku alebo jeho časti na súde.
(3)
Ak žiadosť už bola prerokovaná, príslušný orgán túto skutočnosť oznámi žiadateľovi s odôvodnením, že žiadosť už bola prerokovaná a na opakovanú žiadosť príslušný orgán ďalej neprihliada.
(4)
Ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti alebo ak príslušný orgán písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde. Pri uplatnení nároku na súde môže poškodený požadovať úhradu len v rozsahu nároku, ktorý bol predbežne prerokovaný, a z titulu, ktorý bol predbežne prerokovaný. Ak súd rozhodnutím o náhrade škody prizná poškodenému aj úrok z omeškania, lehota omeškania začína príslušnému orgánu plynúť najskôr dňom oznámenia, že neuspokojí nárok na náhradu škody, alebo uplynutím šesťmesačnej lehoty na predbežné prerokovania nároku, ak súd neurčí začiatok jej plynutia neskôr.
(5)
Každý je povinný bezodplatne poskytnúť súčinnosť potrebnú pre predbežné prerokovanie návrhu príslušnému orgánu v lehote určenej príslušným orgánom.“.
10.
V § 17 odsek 4 znie:
„(4)
Výška náhrady nemajetkovej ujmy priznaná podľa odseku 2 nemôže byť vyššia ako výška náhrady poskytovaná osobám poškodeným násilnými trestnými činmi podľa osobitného predpisu.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z.“.
11.
V § 17 sa vypúšťa odsek 5.
12.
V § 18 ods. 1 a ods. 2 sa za slovo „náhradu“ vkladajú slová „účelne vynaložených“.
13.
V § 18 ods. 3 prvá veta znie: „Súčasťou trov konania sú aj trovy právneho zastúpenia, ktoré zahŕňajú účelne vynaložené hotové výdavky a odmenu za zastupovanie, ktorá sa určí ako tarifná odmena advokáta.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 19 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ktorým bolo zmenené alebo zrušené právoplatné rozhodnutie.“.
15.
V § 21 ods. 3 sa za slovo „viacerými“ vkladajú slová “orgánmi alebo“ a vypúšťa sa slovo „osoby“.
16.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Štát upustí od vymáhania regresnej náhrady alebo jej časti od osoby alebo orgánu uvedeného v odseku 1, len ak škoda nebola spôsobená svojvoľným rozhodnutím, ktoré zjavne nemá oporu v právnom poriadku alebo ak regresnú náhradu nie je možné vymôcť.
Za regresnú náhradu, ktorú nie je možné vymôcť podľa tohto zákona, sa považuje štátom uhradená náhrada škody vyplatená podľa tohto zákona,
a)
ktorá je premlčaná a osoba alebo orgán uvedený v odseku 1 vzniesol námietku premlčania,
b)
pri ktorej je pravdepodobné, že výťažok, ktorý by sa pri jej vymáhaní dosiahol, nepostačí ani na krytie nákladov spojených s jej vymáhaním,
c)
pri ktorej je zrejmé, že majetok osoby alebo orgánu uvedeného v odseku 1 nepostačí ani na jej čiastočné uspokojenie,
d)
pri ktorej vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť k uspokojeniu,
e)
pri ktorej nemôže dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dediča alebo právneho nástupcu osoby uvedenej v odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
17.
V § 22 odsek 4 znie:
„(4)
Fyzické osoby, právnické osoby, verejnoprávne inštitúcie, záujmová samospráva, štátne orgány, obce a vyššie územné celky, voči ktorým si štát uplatnil regresnú náhradu podľa tohto zákona po jej uhradení sú
a)
povinné uplatniť voči zodpovedným zamestnancom nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov,11) ak škoda bola spôsobená úmyselným konaním,
b)
oprávnené uplatniť voči zodpovedným zamestnancom nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov,11) ak škoda bola spôsobená z nedbanlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Napríklad § 179 Zákonníka práce, § 115 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 13a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení zákona č. 490/2008 Z. z.“.
18.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5 ktorý znie:
„(5)
Ak má fyzická osoba podľa odseku 1 písm. c) uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním jej činnosti,11a) môže štát požadovať regresnú náhradu priamo od poisťovne v rozsahu podľa platnej poistnej zmluvy. Na tento účel fyzická osoba podľa odseku 1 písm. c), alebo príslušný orgán stavovskej samosprávy, poskytne štátu bezodkladne príslušnú poistnú zmluvu a všetky potrebné informácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 341/2005 Z. z., § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení zákona č. 526/2002 Z. z.“.
19.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Ak § 26 neustanovuje inak, právne vzťahy vrátane predbežného prerokovania nároku podľa tohto zákona sa spravujú Občianskym zákonníkom.“.
20.
V § 26 ods. 3 sa v celom texte slová „do 15 dní“ nahrádzajú slovami „do 30 dní“ a vypúšťajú sa slová „od doručenia žiadosti podľa § 15 alebo“.
21.
V § 26 ods. 4 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a slová „od 3 310 eur do 33 190 eur“ sa nahrádzajú slovami „do 3 310 eur“.
22.
V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12a) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a na následky protiprávneho konania.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
ČI. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.