396/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 09.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
ZÁKON
z 5. decembra 2012
o Fonde na podporu vzdelávania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) ako neštátny účelový fond.
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3)
Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14. Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.1) Na poskytovanie pôžičiek podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu a podrobnosti o organizácii fondu upraví organizačný poriadok fondu.
§ 2
Orgány fondu
(1)
Orgánmi fondu sú
a)
rada fondu,
b)
riaditeľ fondu a
c)
dozorná rada.
(2)
Funkcia člena rady fondu je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.
(3)
Zamestnanec fondu nesmie byť členom rady fondu ani členom dozornej rady.
(4)
Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Odmenu nemožno poskytnúť, ak jej poberanie zakazuje osobitný predpis.3) Výšku odmeny a termín vyplatenia odmeny upraví vnútorný predpis fondu.
(5)
Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí počas výkonu funkcie náhrada preukázaných cestovných výdavkov a náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie podľa osobitného predpisu.4)
(6)
Člen rady fondu a člen dozornej rady nesmie vstupovať do zmluvných vzťahov s fondom, žiadať o poskytnutie pôžičky podľa tohto zákona, ani sprostredkúvať pre seba alebo pre inú osobu obchodný kontakt s fondom.
§ 3
Rada fondu
(1)
Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Rada fondu má piatich členov, z ktorých
a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a
b)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3)
Za člena rady fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Cudzinec preukazuje bezúhonnosť dokladom vydaným orgánom verejnej moci na to oprávneným v príslušnom štáte, ktorý svojím obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydanom v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa takýto doklad v príslušnom štáte nevydáva, bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.
(5)
Minister vymenúva
a)
jedného člena rady fondu zo štátnych zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a
b)
dvoch členov rady fondu z návrhov predložených odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a z návrhov predložených právnickými osobami, ktoré zastupujú zriaďovateľov škôl.
(6)
Ministerstvo oznámi možnosť predkladania návrhov podľa odseku 5 písm. b) na svojom webovom sídle najmenej 60 dní pred skončením funkčného obdobia člena rady fondu. Ak zanikne funkcia člena rady fondu podľa odseku 8, ministerstvo oznámi možnosť predkladania týchto návrhov do piatich dní odo dňa, kedy sa ministerstvo o tejto skutočnosti dozvie. Súčasťou návrhu je súhlas navrhnutej osoby s jej vymenovaním do rady fondu, životopis a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.
(7)
Funkčné obdobie člena rady fondu je dvojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončilo členstvo člena rady fondu v predchádzajúcom funkčnom období. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena fondu najviac na tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.
(8)
Výkon funkcie člena rady fondu sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie člena rady fondu zanikne
a)
vzdaním sa funkcie člena rady fondu,
b)
odvolaním z funkcie člena rady fondu; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa odseku 10 do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti,
c)
smrťou člena rady fondu alebo
d)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom, ak ide o zamestnanca ministerstva vymenovaného podľa odseku 5 písm. a).
(9)
Člen rady fondu písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena rady fondu riaditeľovi fondu, ktorý o tom bezodkladne informuje toho, kto člena rady fondu vymenoval. Funkcia člena rady fondu zaniká dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady fondu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(10)
Minister alebo Študentská rada vysokých škôl odvolá člena rady fondu, ktorý bol nimi vymenovaný, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady fondu podľa štatútu fondu alebo
d)
jeho konanie vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať dôvodné pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(11)
Nového člena rady fondu do funkcie vymenúva osoba podľa odseku 2 do 40 dní od zániku funkcie člena rady fondu. Funkčné obdobie nového člena rady fondu trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému funkcia zanikla podľa odseku 8.
(12)
Rada fondu volí zo svojich členov predsedu rady fondu.
(13)
Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Na prijatie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas štvorpätinovej väčšiny všetkých členov rady fondu.
(14)
Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom5) zapisuje aj meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt člena rady fondu s uvedením dňa vzniku jeho členstva v rade fondu a po jeho skončení deň skončenia členstva v rade fondu.
§ 4
Pôsobnosť rady fondu
(1)
Do pôsobnosti rady fondu patrí
a)
schvaľovanie pôžičiek,
b)
voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
c)
schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
d)
vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
e)
schvaľovanie rozpočtu fondu,
f)
schvaľovanie výročnej správy fondu,
g)
schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
h)
schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,6)
i)
rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
j)
rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok,
k)
vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.
(2)
Rada fondu môže schváliť odpustenie dlhu alebo jeho časti podľa odseku 1 písm. i), ak by vymáhanie jeho splatenia nebolo hospodárne. Podrobnosti upraví vnútorný predpis fondu.
§ 5
Riaditeľ fondu
(1)
Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach, ak nie sú týmto zákonom alebo vnútorným predpisom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.
(2)
Riaditeľ fondu je zamestnancom fondu.
(3)
Do pôsobnosti riaditeľa fondu patrí
a)
vypracovanie návrhu rozpočtu fondu a hospodárenie fondu podľa schváleného rozpočtu,
b)
zostavenie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
c)
vypracovanie návrhu výročnej správy fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
d)
riadne vedenie účtovníctva fondu,7)
e)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a v činnosti fondu,
f)
plnenie rozhodnutí rady fondu,
g)
vypracovanie návrhov vnútorných predpisov fondu,
h)
vydávanie vnútorných predpisov fondu, ak ich schválenie nie je v pôsobnosti iného orgánu fondu,
i)
uzatváranie zmlúv o pôžičke s osobami, ktoré splnili podmienky podľa tohto zákona,
j)
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
k)
zabezpečovanie vymáhania pohľadávok fondu,
l)
vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
m)
podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz údajov z obchodného registra,
n)
ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.
(4)
Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.
(5)
Riaditeľa fondu, ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zamestnanec fondu, ktorého určí rada fondu.
§ 6
Výberové konanie na riaditeľa fondu
(1)
Riaditeľa fondu vymenúva rada fondu na základe výsledkov výberového konania. Oznam o vyhlásení výberového konania uverejní fond najneskôr 60 dní pred uskutočnením výberového konania na svojom webovom sídle. Výberové konanie vyhlási fond do 15 dní od uvoľnenia funkcie riaditeľa fondu.
(2)
Za riaditeľa fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
sa prihlásila do výberového konania na funkciu riaditeľa fondu (ďalej len „kandidát“),
b)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
je bezúhonná podľa § 3 ods. 4,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
e)
má minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii.
(3)
K prihláške kandidát prikladá
a)
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d)
profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list,
e)
stratégiu rozvoja fondu a
f)
ďalšie doklady uvedené v ozname o vyhlásení výberového konania.
(4)
Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania posúdi rada fondu predložené žiadosti kandidátov z formálneho a obsahového hľadiska; kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa odsekov 2 a 3, pozve rada fondu na osobný pohovor.
(5)
Rada fondu vymenuje za riaditeľa fondu kandidáta, ktorý získal najlepšie hodnotenie na základe výsledkov výberového konania po dohodnutí pracovných podmienok.
(6)
Podrobnosti o hodnotení kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, hodnotiacich kritériách a ich váhe pri hodnotení upraví vnútorný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada fondu na návrh predsedu rady fondu.
§ 7
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu.
(2)
Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.
(3)
Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná podľa § 3 ods. 4.
(4)
Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončilo členstvo člena dozornej rady v predchádzajúcom funkčnom období. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.
(5)
Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie člena dozornej rady zanikne
a)
vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
b)
odvolaním z funkcie člena dozornej rady; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa § 3 ods. 10 do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti alebo
c)
smrťou člena dozornej rady.
(6)
Člen dozornej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena dozornej rady ministrovi. Funkcia člena dozornej rady zaniká dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(7)
Minister odvolá člena dozornej rady z dôvodov uvedených v § 3 ods. 10.
(8)
Nového člena dozornej rady do funkcie vymenúva minister do 30 dní od zániku funkcie člena dozornej rady. Funkčné obdobie nového člena dozornej rady trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému funkcia zanikla podľa odseku 5.
(9)
Dozorná rada
a)
volí zo svojich členov predsedu dozornej rady,
b)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
c)
kontroluje hospodárenie fondu,
d)
určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,
e)
vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a
f)
vypracúva správu o stave fondu.
(10)
Členovia dozornej rady sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia fondu, najmä nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia fondu a požadovať vysvetlenia od zamestnancov fondu a od členov rady fondu.
(11)
Dozorná rada vypracúva najmenej raz ročne správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol.
(12)
Dozorná rada oznamuje porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu do desiatich pracovných dní od ich zistenia rade fondu, ministerstvu a Študentskej rade vysokých škôl.
§ 8
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a)
splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
b)
úroky z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici,
c)
úroky z poskytnutých pôžičiek,
d)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
e)
poplatky a náhrady podľa podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke,
f)
dotácie zo štátneho rozpočtu,8)
g)
dary a príspevky od iných osôb,
h)
prostriedky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky a
i)
iné príjmy.
§ 9
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle do piatich pracovných dní od jeho schválenia.
(2)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ fondu.
(3)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytovanie pôžičiek a
b)
správu fondu.
(4)
Prostriedky fondu vedie fond v Štátnej pokladnici.
(5)
Prostriedky na správu fondu sa vedú oddelene od prostriedkov na poskytovanie pôžičiek.
(6)
Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úrokov z nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 14.
(7)
Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 14, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úrokov z nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10.
(8)
Fond môže za úhradu vykonávať činnosti slúžiace na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu. Náklady na tieto činnosti sú hradené z výnosov z nich a získané prostriedky používa fond na vykonávanie svojej hlavnej činnosti.
(9)
Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekročiť 3,5 % ročne z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Do nákladov na správu fondu sa na tento účel nezapočítavajú náklady na daň z príjmu a náklady na zníženie istiny podľa § 16 ods. 3.
(10)
Ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor.6)
Pôžička pre študentov
§ 10
(1)
O pôžičku pre študentov z prostriedkov fondu môže požiadať študent vysokej školy9) alebo fyzická osoba, ktorej štúdium je podľa rozhodnutia ministerstva10) svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (ďalej len „študent“).
(2)
Študent žiadajúci o pôžičku musí
a)
mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,11)
b)
byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí12) alebo
c)
byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom.13)
§ 11
Žiadosť o pôžičku
(1)
Fond poskytne pôžičku študentovi na základe žiadosti o pôžičku, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.
(3)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku podľa odseku 5 alebo odseku 6, fond prednostne poskytne pôžičku v nasledujúcom poradí študentovi, ktorý
a)
mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium14) alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,15)
b)
je študentom so špecifickými potrebami,16)
c)
študuje v dennej forme štúdia,
d)
dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti,
e)
je nezaopatreným dieťaťom,17)
f)
má štyri alebo viac detí alebo pochádza zo štyroch alebo viac detí,
g)
doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku na štúdium rovnakého stupňa.
(4)
Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru známok, ktoré študent dosiahol v roku štúdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa poskytuje pôžička, za podmienky, že má vykonané všetky skúšky predpísané študijným poriadkom do podania žiadosti o pôžičku; to platí primerane aj pri štúdiu v zahraničí. U študentov v prvom roku štúdia a v prvom stupni sa posudzuje priemer známok z maturitného vysvedčenia.
(5)
Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu do 31. októbra akademického roka,18) v ktorom sa pôžička poskytuje.
(6)
Ak prostriedky fondu nie sú vyčerpané, fond informuje o možnosti dodatočného poskytnutia pôžičky a o dodatočnej lehote na podanie žiadosti o pôžičku na svojom webovom sídle.
§ 12
Poskytnutie pôžičky
(1)
Fond môže poskytnúť pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz.
(2)
Fond poskytne študentovi pôžičku najviac počas šiestich akademických rokov; akademické roky nemusia nasledovať po sebe.
(3)
Ak má študent uzavretú s fondom zmluvu o pôžičke a rada fondu mu schváli ďalšiu pôžičku, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; istina pôžičky pozostáva z výšky nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej pôžičky na základe novej žiadosti študenta. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy.
(4)
Uzavretím zmluvy o pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu.
§ 13
Splatnosť pôžičky
(1)
Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov.
(2)
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3)
Dlžník fondu podľa § 12 ods. 4 má nárok na odklad splátok,
a)
ak je študentom študijného programu na vysokej škole v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c)
počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni, prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) alebo
d)
počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov.
(4)
Počas odkladu splátok podľa odseku 3 lehota splatnosti neplynie.
(5)
Podmienky uplatnenia odkladu splátok podľa odseku 3 upraví zmluva o pôžičke.
Pôžička pre pedagógov
§ 14
(1)
O pôžičku pre pedagógov z prostriedkov fondu môže požiadať pedagogický zamestnanec,21) odborný zamestnanec22) alebo študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia (ďalej len „pedagóg“).
(2)
Fond poskytne pôžičku pedagógovi na základe jeho žiadosti, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(3)
Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre pedagógov.
(4)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým pedagógom, ktorí podali žiadosť o pôžičku podľa odseku 5 alebo odseku 6, fond prednostne poskytne pôžičku v nasledujúcom poradí pedagógovi, ktorý
a)
doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku pre pedagógov,
b)
riadne skončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa v posledných piatich rokoch, okrem študenta doktorandského študijného programu,
c)
vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas,
d)
vykonal dizertačnú skúšku, ak ide o študenta doktorandského študijného programu,
e)
je osobou uznanou za invalidnú podľa osobitného predpisu23)
f)
má manžela alebo manželku, ktorý alebo ktorá je tiež pedagógom.
(5)
Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa posudzuje žiadosť o pôžičku.
(6)
Ak prostriedky fondu nie sú vyčerpané, fond informuje o možnosti dodatočného poskytnutia pôžičky a o dodatočnej lehote na podanie žiadosti o pôžičku na svojom webovom sídle.
§ 15
Poskytnutie pôžičky
(1)
Pôžičku pre pedagógov možno poskytnúť z prostriedkov fondu opakovane; celková istina poskytnutých pôžičiek pre jedného pedagóga nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur.
(2)
Fond môže poskytnúť pôžičku pedagógovi v jednom školskom roku len raz.
(3)
Fond poskytne pedagógovi pôžičku len do výšky, ktorej splátka nepresiahne jednu tretinu jeho čistého funkčného platu24) alebo doktorandského štipendia25) v mesiaci, v ktorom podal žiadosť o pôžičku.
(4)
Uzavretím zmluvy o pôžičke sa pedagóg stáva dlžníkom fondu.
§ 16
Splatnosť pôžičky
(1)
Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na 15 rokov.
(2)
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3)
Ak dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 preukáže výkon pedagogickej činnosti26) na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky pre pedagógov, nesplatená istina pôžičky sa zníži o jednu päťdesiatinu. Istina pôžičky sa znižuje o ďalšiu päťdesiatinu za každý ďalší preukázaný rok výkonu pedagogickej činnosti na ustanovený týždenný pracovný čas.
(4)
Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa započítava čas trvania invalidity.23) Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa nezapočítava trvanie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.
(5)
Ak dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 prestane byť pedagógom, je povinný túto skutočnosť oznámiť fondu do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.
(6)
Ak dlžník podľa odseku 5 nepreukáže fondu, že je opäť pedagógom do šiestich mesiacov odo dňa, kedy prestal byť pedagógom, alebo že je vysokoškolským učiteľom,27) úroková sadzba pôžičky pre pedagógov sa mu zvýši o štyri percentuálne body ročne od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
(7)
Úroková sadzba podľa odseku 6 sa zníži o štyri percentuálne body od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom dlžník preukáže, že sa opätovne stal pedagógom, ktorý už nie je v skúšobnej dobe.
(8)
Dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením pôžičky alebo jej časti.
Spoločné ustanovenia
§ 17
(1)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle objem prostriedkov určených na pôžičky dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí v roku, v ktorom sa podávajú žiadosti o pôžičku.
(2)
Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok.
(3)
Fond upraví vo vnútornom predpise postup pre poskytovanie pôžičiek, najmä
a)
konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek, maximálnu výšku pôžičky, požiadavky na zabezpečenie pôžičky, vzor žiadosti o pôžičku vrátane jej povinných príloh,
b)
vzor zmluvy o pôžičke schválený radou fondu,
c)
sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním pôžičky,
d)
pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku podľa tohto zákona.
(4)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o pôžičku je 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie žiadosti o pôžičku.
(5)
Osobe, ktorej bolo poskytnutie pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy a vyzve ju, aby návrh zmluvy podpísala a zaslala fondu späť. Ak sa podpísaná zmluva nedoručí fondu späť do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy, považuje sa zmluva za neplatnú.
(6)
Pôžička sa poukazuje na účet dlžníka fondu vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorý dlžník fondu uviedol v zmluve o pôžičke, jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.
(7)
Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.
(8)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle do 90 dní od termínu na podanie žiadosti o pôžičku zoznam schválených pôžičiek, ktorý musí obsahovať meno a priezvisko dlžníka fondu, dlžnú sumu, lehotu splatnosti, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke a menný zoznam osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol.
(9)
Pri ručení za pôžičku môže byť ručiteľom len osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu a s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá má v čase ručenia pracovný pomer na neurčitý čas alebo iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu.
(10)
Úroková sadzba pôžičky podľa § 10 a 14 je priemerná ročná úroková sadzba výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok. Výška úrokovej sadzby podľa prvej vety nesmie prekročiť 4,5 % ročne. Úroková sadzba pôžičky sa mení k 1. februáru bežného roka.
(11)
Fond zvýši úrokovú sadzbu pôžičky o dva percentuálne body dlžníkovi fondu, ktorý
a)
sa oneskoril so splácaním pôžičky poskytnutej fondom o viac ako dve splátky alebo
b)
inak závažne porušil ustanovenia zmluvy o pôžičke.
(12)
Dlžníkovi fondu podľa odseku 11 sa ďalšia pôžička z fondu neposkytne.
(13)
Študent doktorandského študijného programu, ktorý má s fondom uzatvorenú zmluvu o pôžičke podľa § 14, nespĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy o pôžičke podľa § 10.
(14)
Dlžník fondu, ktorému plynie lehota splatnosti, nemá odklad splátok a ktorý do 30 dní od nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku písomne oznámi fondu túto skutočnosť, je povinný počas tejto doby uhrádzať len úroky z istiny.
(15)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálne znenie vnútorných predpisov schvaľovaných radou fondu alebo dozornou radou .
§ 18
(1)
Žiadosť o pôžičku obsahuje
a)
meno a priezvisko, rodné priezvisko študenta alebo pedagóga ( ďalej len „žiadateľ“),
b)
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
c)
rodné číslo, ak bolo žiadateľovi v Slovenskej republike pridelené,
d)
štátnu príslušnosť žiadateľa,
e)
adresu trvalého pobytu žiadateľa, korešpondenčnú adresu žiadateľa, ak sa líši od adresy trvalého pobytu,
f)
kontaktné údaje žiadateľa ako email a telefónne číslo žiadateľa,
g)
ďalšie údaje určené fondom.
(2)
Ak ide o žiadateľa o pôžičku podľa § 10, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady potrebné na vyhodnotenie nároku podľa § 11 ods. 3.
(3)
Ak ide o žiadateľa o pôžičku podľa § 14, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady potrebné na vyhodnotenie nároku podľa § 14 ods. 4 a doklady o príjme podľa § 15 ods. 3.
(4)
Fond je oprávnený spracúvať osobné údaje28) uvedené v žiadosti o pôžičku podľa odseku 1 písm. a) až f) a v dokladoch podľa odsekov 2 a 3 na účel vyhodnotenia nároku na poskytnutie pôžičky, prípravy návrhu zmluvy o pôžičke a zabezpečenia plnenia zmluvných podmienok medzi fondom a dlžníkom fondu.
(5)
Fond vykoná likvidáciu osobných údajov
a)
žiadateľa, ktorému nebola pôžička poskytnutá, po troch rokoch od takéhoto rozhodnutia,
b)
dlžníka fondu po piatich rokoch od vyrovnania všetkých jeho záväzkov voči fondu.
§ 19
Zmluva o pôžičke obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu dlžníka fondu,
b)
výšku istiny,
c)
úrokovú sadzbu pôžičky,
d)
osobitné podmienky čerpania pôžičky,
e)
výšku splátok, termíny ich splatnosti a spôsob ich úhrady,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
g)
zabezpečenie pôžičky,
h)
číslo bankového účtu dlžníka fondu.
§ 20
(1)
Fond je oprávnený získavať údaje pre svoju činnosť z centrálnych registrov prevádzkovaných ministerstvom29) na základe dohody podľa odseku 4.
(2)
Ministerstvo poskytne fondu údaje podľa odseku 1 na základe identifikačných údajov žiadateľa o pôžičku poskytnutých fondom v rozsahu
a)
informácií o štúdiu: zápis na štúdium, prerušenie štúdia a ukončenie štúdia, názov študijného programu, stupeň štúdia, vysoká škola, na ktorej sa štúdium uskutočňuje,
b)
informácie o poskytovaní sociálneho štipendia v aktuálnom a predchádzajúcom akademickom roku,
c)
informácie, že ide o študenta so špecifickými potrebami a
d)
informácie o rozsahu, začiatku a skončení pracovného pomeru pedagóga.
(3)
Fond poskytuje ministerstvu identifikačné údaje podľa odseku 2 v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
dátum narodenia.
d)
miesto narodenia,
e)
identifikátor fyzickej osoby, ktorý jej bol pridelený v centrálnom registri prevádzkovanom ministerstvom.29)
(4)
Dohoda medzi ministerstvom a fondom upraví najmä formát výmeny údajov, frekvenciu poskytovania údajov a pravidlá zabezpečenia ochrany osobných údajov.
§ 21
(1)
Fond zverejňuje výročnú správu fondu na svojom webovom sídle do 31. marca nasledujúceho roku.
(2)
Fond poskytuje svoju výročnú správu na informáciu ministerstvu, Študentskej rade vysokých škôl a Národnej rade Slovenskej republiky.
(3)
Výročná správa fondu obsahuje
a)
identifikačné údaje fondu,
b)
informácie o obsadení orgánov fondu,
c)
údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
d)
ročnú účtovnú závierku fondu,
e)
počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov,
f)
ďalšie údaje ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g)
ďalšie údaje určené radou fondu alebo dozornou radou,
h)
výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,
i)
správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou.
§ 22
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.30)
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1)
Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov podľa doterajších predpisov sa k 1. januáru 2013 zrušujú.
(2)
Právnym nástupcom Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov je od 1. januára 2013 fond.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré uzatvorili Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov podľa doterajších predpisov vrátane tých práv a povinností, záväzkov a pohľadávok, ktoré vyplývajú zo zmlúv o pôžičke alebo vznikli na základe týchto zmlúv, prechádzajú na fond podľa tohto zákona k 1. januáru 2013.
(4)
O nevybavených žiadostiach o pôžičku podaných do 31. decembra 2012 rozhodne fond podľa doterajších predpisov.
(5)
Finančné prostriedky a majetok vo vlastníctve Študentského pôžičkového fondu a finančné prostriedky a majetok vo vlastníctve Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov prechádzajú k 1. januáru 2013 na fond.
(6)
Príjmy Študentského pôžičkového fondu a príjmy Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov podľa doterajších predpisov sa k 1. januáru 2013 považujú za príjmy fondu, pričom tieto môže fond použiť iba podľa schváleného rozpočtu jednotlivých fondov až do prijatia rozpočtu fondu podľa tohto zákona.
(7)
Finančné prostriedky a príjmy získané prevodom zo Študentského pôžičkového fondu sú prostriedkami určenými na poskytovanie pôžičiek podľa § 10.
(8)
Finančné prostriedky a príjmy získané prevodom z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov sú prostriedkami určenými na poskytovanie pôžičiek podľa § 14.
(9)
Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu pre rok 2013 nesmú prekročiť 3,5 % ročne z objemu nesplatených istín pôžičiek a príslušenstva poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov podľa stavu k 31. decembru 2012 podľa doterajších predpisov.
(10)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov k zamestnancom Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov prechádzajú k 1. januáru 2013 na fond.
(11)
Rada Študentského pôžičkového fondu a Rada Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov sa zrušujú a funkčné obdobie všetkých členov zaniká k 1. januáru 2013.
(12)
Do vymenovania rady fondu podľa tohto zákona minister vymenuje päťčlennú radu fondu na obdobie najviac šiestich mesiacov na zabezpečenie prijatia vnútorných predpisov fondu podľa tohto zákona.
(13)
Dozorná rada Študentského pôžičkového fondu a dozorná rada Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov sa zrušujú a funkčné obdobie všetkých členov zaniká k 1. januáru 2013.
(14)
Funkcia riaditeľa Študentského pôžičkového fondu a funkcia riaditeľa Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov zaniká k 1. januáru 2013. Funkciu riaditeľa fondu vykonáva do vymenovania riaditeľa fondu podľa tohto zákona riaditeľ Študentského pôžičkového fondu.
(15)
Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu alebo viac zmlúv o pôžičke podľa doterajších predpisov a fond študentovi poskytne pôžičku pre študentov podľa tohto zákona, uzavrie s ním novú zmluvu podľa tohto zákona, ktorou sa zrušia predchádzajúce zmluvy o pôžičke.
(16)
Prvé zasadnutie rady fondu podľa tohto zákona zvolá minister do 15 dní od vymenovania všetkých členov rady fondu a určí člena rady fondu, ktorý bude riadiť rokovanie rady fondu až do zvolenia predsedu rady fondu.
(17)
Prvé zasadnutie dozornej rady vymenovanej podľa tohto zákona zvolá minister a určí člena dozornej rady, ktorý bude riadiť rokovanie dozornej rady až do zvolenia predsedu dozornej rady.
(18)
Riaditeľ fondu podľa odseku 14 je povinný do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona rade fondu predložiť návrh rozpočtu fondu na rok 2013, návrh štatútu fondu, návrh organizačného poriadku fondu a návrh rokovacieho poriadku rady fondu.
(19)
Vnútorné predpisy prijaté podľa doterajších predpisov sa uplatňujú až do dňa schválenia nových vnútorných predpisov podľa tohto zákona, ak neodporujú ustanoveniam tohto zákona. V sporných prípadoch rozhodne riaditeľ fondu, či sa bude postupovať podľa vnútorných predpisov Študentského pôžičkového fondu alebo Fondu pre začínajúcich pedagógov.
(20)
Fond je oprávnený prijímať splátky pôžičiek a príslušenstva na základe zmlúv uzatvorených pred 31. decembrom 2012 aj na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Finančné prostriedky z tohto účtu prevedie najmenej raz za štvrťrok na účet v Štátnej pokladnici okrem povinného minimálneho zostatku.
(21)
Výročná správa fondu za rok 2012 bude obsahovať informácie o činnosti a hospodárení Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do 31. decembra 2012.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z.,
2.
zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 61 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
4)
5)
§ 2 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z.
6)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 69 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
11)
§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 63 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 2 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 96 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 10 až 14 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 100 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 9 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 66 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
21)
§ 3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 29 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
27)
§ 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 6 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
29)
Napríklad § 73 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 58 a 59 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.