393/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
ZÁKON
z 28. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ak bolo dieťa uvedené v odseku 1 písm. b) a c) zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov6c) a má byť na základe rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody rodičov
a)
počas jedného kalendárneho mesiaca striedavo v starostlivosti obidvoch rodičov, pričom u
1.
jedného rodiča má byť menej ako 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, považuje sa toto dieťa za spoločne posudzovanú osobu na účely poskytovania dávky a príspevkov toho rodiča, u ktorého sa v príslušnom kalendárnom mesiaci nachádza viac ako 12 dní,
2.
každého rodiča má byť najmenej 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, posudzuje sa toto dieťa jeden kalendárny mesiac ako spoločne posudzovaná osoba na účely poskytovania dávky a príspevkov spoločne s matkou a ďalší nasledujúci kalendárny mesiac ako spoločne posudzovaná osoba na účely poskytovania dávky a príspevkov spoločne s otcom; podmienka spolužitia v domácnosti uvedená v odseku 1 písm. b) a c) sa považuje na tento účel za splnenú u obidvoch rodičov,
b)
počas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v starostlivosti jedného rodiča, považuje sa toto dieťa za spoločne posudzovanú osobu na účely poskytovania dávky a príspevkov toho rodiča, v ktorého starostlivosti má byť v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo v príslušných kalendárnych mesiacoch.
(4)
Kalendárny deň, v ktorom má byť podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody dieťa určitú časť dňa v starostlivosti jedného rodiča a ďalšiu časť dňa má byť v starostlivosti druhého rodiča, sa na účely odseku 3 písm. a) započítava tomu z rodičov, ktorý má mať v tento deň dieťa v starostlivosti viac ako 12 hodín.
(5)
Dieťa uvedené v odsekoch 3 a 4 sa v kalendárnom mesiaci spoločne posudzuje vždy len s jedným z rodičov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c)
§ 24 a § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2010 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 4 písm. j) sa vypúšťajú slová „a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
3.
V § 5 ods. 4 písm. o) sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „výdavkov“.
4.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami ad) až ai), ktoré znejú:
„ad)
odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie vyplatená podľa osobitných predpisov,13i)
ae)
vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov podľa osobitných predpisov13j) v sume najviac 50 eur,
af)
vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu13k) v sume najviac 50 eur,
ag)
suma zvýšenia dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu13l) za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
ah)
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa osobitného predpisu,13m)
ai)
úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa poskytujú odborné poradenské služby podľa osobitného predpisu.13n)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13i až 13n znejú:
„13i)
§ 55 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
§ 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.
§ 52 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
§ 52 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.
§ 41 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
§ 50 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
13j)
§ 38 ods. 6 a § 40 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
13k)
§ 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13l)
§ 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13m)
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13n)
§ 43 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2008 Z. z.“.
5.
V § 7 písm. d) sa slová „postihnutím,14)“ nahrádzajú slovami „postihnutím odkázané na opatrovanie,14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 14 ods. 4 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.“.
6.
V § 7 písm. e) sa slová „postihnutím,14)“ nahrádzajú slovami „postihnutím odkázaný na opatrovanie,14)“.
7.
V § 7 písmeno f) znie:
„f)
má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba alebo úraz, pre ktoré bol občan uznaný príslušným ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, alebo“.
8.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za majetok podľa prvej vety sa nepovažuje motorové vozidlo,14a) ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 20 rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 8 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
motorového vozidla,14a) ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom a
1.
využívajú ho na individuálnu prepravu, na ktorú sú na základe posudku príslušného orgánu odkázaní14) z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
2.
jeho hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom14b) alebo faktúry o kúpe motorového vozidla vyhotovenej osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom,12) alebo
3.
ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 10 rokov, alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
§ 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak občan v hmotnej núdzi a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sú držiteľmi alebo vlastníkmi viacerých motorových vozidiel, na účely tohto zákona sa nepovažuje za majetok len jedno motorové vozidlo splňujúce podmienky podľa odseku 3 písm. d) druhého bodu alebo tretieho bodu.“.
11.
V § 9 ods. 1 a 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „§ 85 a 86 a § 91 a 92“ nahrádza citáciou „§ 62 a 71“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15a sa citácia „Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom v znení zákona č. 613/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Podmienka uplatnenia zákonného nároku na dávku poistenia v nezamestnanosti sa na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi považuje za splnenú, ak občana v hmotnej núdzi alebo fyzickú osobu, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, nemožno zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,20a) a z týchto dôvodov si nemôže uplatniť zákonný nárok na dávku poistenia v nezamestnanosti. Skutočnosť podľa prvej vety úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v konaní o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi zisťuje v rámci získavania podkladov k rozhodnutiu o dávke a príspevkoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 34 ods. 13 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2008 Z. z.“.
15.
Doterajší odkaz 20a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa označujú ako odkaz 20aa a poznámka pod čiarou k odkazu 20aa.
16.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Dávka podľa odseku 9 sa započítava do sumy nárokov podľa § 17 ods. 1 a 2.“.
17.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Aktivačný príspevok sa poskytuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov pre pracovné uplatnenie počas pomoci v hmotnej núdzi. Aktivačný príspevok patrí
a)
plnoletému občanovi v hmotnej núdzi a každej plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
zaopatrenému neplnoletému dieťaťu, ktoré je občanom v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia podľa odseku 4 písm. a) alebo sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa odseku 4 písm. b) a splnilo podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
18.
V § 12 ods. 3 písm. a) sa na konci pripája toto slovo: „alebo“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 46“ nahrádza citáciou „§ 46 alebo § 54“.
20.
V § 12 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa slovo „alebo“.
21.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
22.
V § 12 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
23.
V § 12 ods. 4 písmená c) a d) znejú:
„c)
sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb22) uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt, v rozsahu najmenej 10 hodín týždenne a najviac 20 hodín týždenne; nárok na aktivačný príspevok vzniká, ak dohoda o vykonávaní menších obecných služieb obsahuje najmä miesto vykonávania a druh vykonávania menších obecných služieb, rozsah vykonávaných menších obecných služieb, začiatok a obdobie vykonávania menších obecných služieb, denné časové vymedzenie počtu hodín vykonávania menších obecných služieb s určením hodiny začiatku a hodiny skončenia denného časového vymedzenia vykonávania menších obecných služieb, alebo
d)
sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb22) pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom podľa osobitného predpisu.23)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:
„22)
§ 3 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
23)
§ 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa sa vypúšťa.
24.
V § 12 ods. 6 písmená c) a d) znejú:
„c)
počas vykonávania menších obecných služieb22) uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt,
d)
počas vykonávania menších obecných služieb22) pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom podľa osobitného predpisu.23)“.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 573/2005 Z. z.“.
26.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Aktivačný príspevok za vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt, patrí občanovi v hmotnej núdzi nepretržite najviac počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Aktivačný príspevok možno opätovne poskytnúť najskôr až po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch, ktoré začínajú plynúť odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď občan v hmotnej núdzi skončil predchádzajúce vykonávanie menších obecných služieb, za ktoré tomuto občanovi patril aktivačný príspevok. Aktivačný príspevok nepatrí, ak je občan v hmotnej núdzi na základe potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.“.
27.
V § 13 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odseky 9 až 11 neustanovujú inak.“.
28.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Ak sú pri spoločnom nájme bytu alebo spoločnom nájme bytu manželmi v bytovom dome alebo v rodinnom dome medzi spoločnými nájomcami viacerí občania v hmotnej núdzi posudzovaní na účely hmotnej núdze samostatne alebo viacerí občania v hmotnej núdzi posudzovaní na účely hmotnej núdze s fyzickými osobami, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, patrí týmto spoločným nájomcom len jeden príspevok na bývanie.
(10)
Ak sú medzi spoločnými nájomcami podľa odseku 1 viacerí občania v hmotnej núdzi, ktorí požiadali o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorým sa poskytuje dávka a príspevky, vyplatí sa príspevok na bývanie len jednému z nich podľa spoločného písomného vyhlásenia (ďalej len „splnomocnený spoločný zástupca“). Ak spoloční nájomcovia, ktorí sú v hmotnej núdzi, spoločné vyhlásenie nepodpíšu, príspevok na bývanie úrad nevyplatí. Každému spoločnému nájomcovi, ktorý je v hmotnej núdzi a bola mu priznaná dávka a príspevky, patrí pomerná časť príspevku na bývanie vo výške podielu príspevku na bývanie a počtu spoločných nájomcov, ktorí sú v hmotnej núdzi a bola im priznaná dávka a príspevky.
(11)
Odseky 9 a 10 sa primerane použijú, ak v jednom byte v bytovom dome alebo v rodinnom dome bývajú viacerí nájomcovia, ktorí sú občanmi v hmotnej núdzi a nájomná zmluva nezakladá spoločný nájom bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome, alebo ak v jednom byte v bytovom dome alebo v rodinnom dome bývajú viaceré fyzické osoby, ktoré nie sú ich vlastníkom alebo spoluvlastníkom, sú občanmi v hmotnej núdzi a nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu.“.
29.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak nepriaznivý zdravotný stav podľa § 7 písm. f) občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, trvá bez prerušenia dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, nárok na ochranný príspevok zaniká posledným dňom, ktorý nasleduje po dni, keď uplynuli 3 mesiace, počas ktorých trval nepriaznivý zdravotný stav tohto občana alebo tejto fyzickej osoby. Ak pred uplynutím 3 mesiacov posudkový lekár potvrdí, že nepriaznivý zdravotný stav občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, bude trvať ďalej bez prerušenia aj po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov, ochranný príspevok patrí najviac počas 12 kalendárnych mesiacov trvania nepriaznivého zdravotného stavu. Po uplynutí tejto doby nárok na ochranný príspevok zaniká. Nárok na ochranný príspevok zaniká aj vtedy, ak nepriaznivý zdravotný stav občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, trvá v priebehu dvoch kalendárnych rokov spolu 12 kalendárnych mesiacov.“.
30.
V § 17 ods. 1 a 2 sa slová „§ 10 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 a 9“.
31.
V § 17 ods. 3 sa slová „§ 10 ods. 3, 5, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 3 a 5“.
32.
V § 22 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ústredie“)“.
33.
§ 23 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
potvrdzuje trvanie nepriaznivého zdravotného stavu podľa § 14 ods. 5.“.
34.
§ 24 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
uzatvára s občanom v hmotnej núdzi písomnú dohodu o vykonávaní menších obecných služieb podľa § 12 ods. 4 písm. c) a oznamuje uzatvorenie a skončenie dohody o vykonávaní menších obecných služieb s občanom v hmotnej núdzi úradu, ktorý poskytuje tomuto občanovi dávku a príspevky.“.
35.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
36.
V § 25 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 4 ods. 3 neustanovuje inak.“.
37.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Občan, ktorý podáva žiadosť podľa odseku 3, sa považuje na účely konania o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi za zástupcu účastníkov konania, ktorými sú spoločne posudzované osoby.“.
38.
V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v kombinovanej forme, je povinný časť dávky a príspevku, ktorú zabezpečuje vo vecnej forme, poskytovať za cenu obvyklú a na mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi.“.
39.
V § 28 ods. 3 sa slová „v peňažnej forme alebo vo vecnej forme“ nahrádzajú slovami „v peňažnej forme, vo vecnej forme alebo v kombinovanej forme“.
40.
V § 29 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zaniknú dôvody zastavenia výplaty dávky a príspevkov a nárok na túto dávku a príspevky naďalej trvá, úrad obnoví rozhodnutím výplatu dávky a príspevkov, a to odo dňa zastavenia výplaty tejto dávky a príspevkov.“.
41.
Za § 32 sa vkladajú § 32a a 32b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠32a
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Ústredie a úrad na účely posúdenia hmotnej núdze, rozhodovania o dávke a príspevkoch vyplácaných podľa tohto zákona, na analytické účely a na účely štátnej štatistiky32a) spracúvajú osobné údaje v súlade s osobitným predpisom.32b)
(2)
Obec na účely rozhodovania o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi, výkonu osobitného príjemcu a výkonu menších obecných služieb podľa tohto zákona spracúva osobné údaje v súlade s osobitným predpisom.32b)
(3)
Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o
a)
fyzickej osobe, ktorá žiada o dávku a príspevky, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje podľa tohto zákona,
b)
spoločne posudzovanej osobe,
c)
osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
d)
splnomocnenom spoločnom zástupcovi na účely poskytovania príspevku na bývanie,
e)
o inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu posúdenia hmotnej núdze a na rozhodovanie o dávke a príspevkoch.
(4)
Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú o fyzických osobách uvedených v odseku 3 na účely podľa odseku 1, sú
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
druh pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie,
g)
údaje o príjme,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
i)
údaje o zdravotnom stave na účely poskytovania ochranného príspevku,
j)
údaje o bytových pomeroch na účely poskytovania príspevku na bývanie,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu a kód banky,
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia hmotnej núdze a na rozhodovanie o dávke a príspevkoch.
(5)
Obec spracúva o osobách podľa odseku 3 písm. a) až c) osobné údaje podľa odseku 4 písm. a) až h), k) a m) na účely podľa odseku 2.
(6)
Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo ak ide o posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi pre oprávnenú osobu alebo spoločne posudzovanú osobu.
(7)
Ministerstvo spracúva o osobách podľa odseku 3 osobné údaje podľa odseku 4 na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu28) v súlade s osobitným predpisom.32b)
§ 32b
Spoločné ustanovenia
(1)
Občan sa nepovažuje za občana v hmotnej núdzi podľa tohto zákona počas
a)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
b)
členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou,32c) ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené základné životné podmienky,
c)
vykonávania podnikateľskej činnosti okrem tých činností, ktorých vykonávanie nemožno prerušiť podľa osobitných predpisov.
(2)
Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť sa považuje za občana v hmotnej núdzi, ak splnila podmienky podľa tohto zákona, len počas prerušenia podnikania, a to odo dňa, ktorý nasleduje po dni, ktorým táto osoba prerušila podnikanie.
(3)
Ak sa občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, poskytuje dávka a príspevky a tomuto občanovi alebo tejto fyzickej osobe bolo vyplácané náhradné výživné, za príjem sa na účely posudzovania hmotnej núdze a poskytovania dávky a príspevkov považuje rozdiel medzi uhradeným výživným zo strany povinnej osoby a sumou náhradného výživného určenou na vrátenie príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu.15a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32c znejú:
„32a)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
32b)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
32c)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.“.
42.
Za § 33k sa vkladajú § 33l a 33m, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
§ 33l
(1)
Konanie začaté na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2013 alebo začaté z podnetu príslušného úradu pred 1. januárom 2013 sa dokončí podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.
(2)
Dávka a príspevky, o ktorých príslušný úrad právoplatne rozhodol do 31. decembra 2012, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 30. apríla 2013.
(3)
Príslušný úrad z vlastného podnetu prehodnotí dávku a príspevky priznané na základe rozhodnutia v konaní podľa odseku 1 a dávku a príspevky uvedené v odseku 2 a rozhodne o nich podľa zákona účinného od 1. januára 2013 najneskôr do 30. apríla 2013.
§ 33m
(1)
Podmienky vzniku nároku na aktivačný príspevok z dohôd o vykonávaní menších obecných služieb uzatvorených do 31. decembra 2012 písomnou formou s občanom v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sa považujú za splnené do 31. januára 2013; do tohto času sa na účely rozhodovania o dávke a príspevkoch považujú podmienky uvedené v § 12 ods. 13 za splnené, vrátane počtu hodín uvedených v § 12 ods. 4 písm. c), ak sa občan v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, zúčastňujú na vykonávaní menších obecných služieb.
(2)
Nárok na vznik aktivačného príspevku z dohôd o vykonávaní menších obecných služieb uzatvorených s neplnoletým občanom v hmotnej núdzi alebo neplnoletou fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ktoré uzatvorili obce do 31. decembra 2012, zaniká 1. januára 2013.“.
Čl. II
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „sociálnej oblasti“ vkladajú slová „a rodovej rovnosti“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
dotáciu na podporu rodovej rovnosti.“.
3.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
rekonštrukciu a stavebné úpravy detských domovov,23a) ak ide o rekonštrukciu a stavebné úpravy samostatných rodinných domov alebo samostatných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch.23b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:
„23a)
§ 51 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
23b)
§ 53a ods. 1 druhá veta zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.
4.
V § 3 ods. 5 sa slová „písm. f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. f), g) a k)“.
5.
V § 3 ods. 9 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. g) alebo písm. k)“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 5 ods. 4 úvodnej vete sa slová „dávka a príspevky alebo štátna sociálna dávka“ nahrádzajú slovami „viac ako polovica dávky a príspevkov alebo polovica štátnej sociálnej dávky“.
9.
V § 6 ods. 7 druhej vete sa vypúšťa slovo „žiadateľovi“.
10.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „žiadateľovi“ dopĺňajú slová „podľa odseku 1“.
11.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa prvej vety nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.
(4)
Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 15 000 eur.“.
12.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Dotácia na podporu rodovej rovnosti
(1)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu,42a) a to na
a)
vzdelávacie aktivity,
b)
poradenskú činnosť,
c)
osvetovú činnosť,
d)
edičnú činnosť,
e)
analytickú činnosť.
(2)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat odborného zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo písmena b),
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo písmena b),
e)
náhradu cestovných výdavkov42b) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
f)
služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,
g)
nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1 písm. a) až c),
h)
materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.
(3)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ak má v predmete činnosti podporu rodovej rovnosti.
(4)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.
(6)
Ministerstvo poskytne dotácie na podporu rodovej rovnosti v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac v sume 200 000 eur.
(7)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie.
(8)
Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory rodovej rovnosti, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42a a 42b znejú:
„42a)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
42b)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z.“.
13.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, dotáciu na podporu rekondičných aktivít, dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotáciu na podporu edičnej činnosti, dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje žiadateľa, kód banky a číslo účtu, na ktorý žiada žiadateľ zaslať dotáciu, ak bude schválená.“.
14.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Vzory žiadostí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
15.
V § 10 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť, ak na jeho tvorbu a vydávanie žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti podľa § 8.“.
16.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťajú slová „v sume vyššej ako 200 eur“.
17.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rodovej rovnosti je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,
c)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.
(9)
Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odsekov 3, 6 až 8 je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku. Čestné vyhlásenie podľa prvej vety sa nevyžaduje od žiadateľa o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2.
(10)
Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie, pre ktorú ministerstvo aktivizovalo činnosť Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,42c) prílohy k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7 môže právnická osoba dočasne nahradiť čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa osobitného predpisu.1) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu1) dočasne nahradené čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa žiadateľ doloží najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa podľa prvej vety sa na účely hodnotenia, posudzovania a schvaľovania žiadosti podľa § 12 ods. 6 a na účely posúdenia žiadosti podľa § 12 ods. 7 považuje za prílohu k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7. Ak žiadateľ v lehote podľa druhej vety nedoloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1) je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške pre nedodržanie podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:
„42c)
§ 3 písm. ag) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 11 ods. 1 sa slová „oblasti a žiadosť“ nahrádzajú slovami „oblasti, žiadosť“ a za slová „edičnej činnosti“ sa vkladajú slová „a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti“.
19.
V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slová „edičnej činnosti“ vkladajú slová „a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti“.
20.
V § 12 ods. 3 sa slová „oblasti a dotáciu“ nahrádzajú slovami „oblasti, dotáciu“ a za slová „edičnej činnosti“ sa vkladajú slová „a dotáciu na podporu rodovej rovnosti“.
21.
V § 12 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Opodstatnenosť a účel žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 posúdi komisia zriadená ministerstvom.“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na dotáciu podľa § 9 ods. 3 a 4 platia odseky 2 a 3 a § 13 rovnako.“.
22.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
(1)
Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2, na účely kontroly dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2 a na analytické a štatistické účely spracúvajú osobné údaje uvedené v § 10 ods. 1, 4 a 5 a ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel posúdenia a schvaľovania týchto žiadostí o dotáciu v súlade s osobitným predpisom.44a)
(2)
Ministerstvo a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracovávajú podľa odseku 1, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
„44a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
23.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu podaných do 31. decembra 2012 sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.
(2)
Žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti na rozpočtový rok 2013 sa predkladá ministerstvu najneskôr do 28. februára 2013.“.
24.
Prílohy č. 1 až 8 sa vypúšťajú.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.