Predpis bol zrušený predpisom 291/2014 Z. z.

378/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 21. novembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA – Kriminalita sa v bode 13 vypúšťa čiarka a slová „(rok zisťovania 2013)“.
2.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole II. MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY – Ceny sa vypúšťa bod 24.
3.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole II. MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY – Obchod s tovarmi sa vypúšťajú body 27 a 28.
4.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 7 písmene b) vypúšťajú slová „podľa Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania,9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
5.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 10 písmene d) slová „do 31. marca“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla“.
6.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 13 písmene d) vypúšťa čiarka a slová „(rok zisťovania 2013)“.
7.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťa bod 24.
8.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 25 písmene c) za slová „kalendárny rok“ vkladajú slová „alebo od začiatku sledovaného roka“ a slová „600 000 eur“ sa nahrádzajú slovami „200 000 eur“.
9.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 25 písmene e) slová „Colného riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „Finančného riaditeľstva“.
10.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 26 písmene c) za slová „kalendárny rok“ vkladajú slová „alebo od začiatku sledovaného roka“ a slová „1 700 000 eur“ sa nahrádzajú slovami „400 000 eur“.
11.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 26 písmene e) slová „Colného riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „Finančného riaditeľstva“.
12.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťajú body 27 a 28.
13.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 35 písmene b) vypúšťa čiarka a slová „vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre len v roku 2013“.
14.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 36 písmene e) slová „pracovisko Trnava“ nahrádzajú slovami „príslušné pracovisko“.
15.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 37 písmene a) za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).“.
16.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 38 písmene a) za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).“.
17.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 38 písmene e) slová „pracovisko Trnava“ nahrádzajú slovami „príslušné pracovisko“.
18.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 25 a 27 sa dopĺňa skrátená citácia: „Nariadenie (ES) č. 451/2008.“.
19.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 49 písmene b) za slová „nových budov“ na konci pripájajú tieto slová: „podľa Štatistickej klasifikácie stavieb26)“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „Nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 z 25. mája 1998 o štatistických výkazoch týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 004) v platnom znení.“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 32, 3. 2. 2012).“.
21.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 37 až 39 sa citácia „Nariadenie (ES) č. 1172/98 v platnom znení.“ nahrádza skrátenou citáciou „Nariadenie (EÚ) č. 70/2012.“.
22.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 71 písmene a) na konci pripája táto veta: „Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (Ú. v. EÚ L 192, 22. 7. 2011).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2011 z 20. októbra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, pokiaľ ide o štruktúru správ o kvalite údajov a zasielanie údajov (Ú. v. EÚ L 276, 21. 10. 2011).“.
23.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní v bode 71 písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet domácich a zahraničných návštevníkov, počet prenocovaní, prevádzkové dni ubytovacieho zariadenia, kapacitné ukazovatele týkajúce sa počtu izieb, lôžok a miest na voľnej ploche, tržby za ubytovanie, zamestnanci a mzdy za ubytovacie zariadenie, počet súkromných podnikateľov a ich spoločníkov.“.
24.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 72 písmene a) za slovom „pobytoch“ písmeno „a“ nahrádza čiarkou, za slová „služobných cestách“ sa vkladajú slová „a jednodňových návštevách“ a na konci sa pripája táto veta: „Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.39a)“.
25.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní v bode 72 písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: návštevníci v triedení podľa dĺžky cesty, cieľového miesta pobytu (Slovenská republika, zahraničie) a socio-demografických charakteristík; cesty s prenocovaním v triedení podľa mesiaca odchodu, počtu prenocovaní, hlavného cieľového miesta, druhu cieľového miesta, hlavného účelu, účasti detí na dovolenkovej ceste, hlavného druhu dopravného prostriedku, hlavného druhu ubytovacieho zariadenia, spôsobu rezervácie ubytovacích služieb, dopravných služieb a zájazdu, socio-demografických charakteristík a kategórií výdavkov; jednodňové cesty v triedení podľa hlavného účelu, hlavného cieľového miesta, hlavného spôsobu dopravy, socio-demografických charakteristík a kategórií výdavkov.“.
26.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie: „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.“.
27.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 86 písmene d) slová „do 15.“ nahrádzajú slovami „do 31.“.
28.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV – MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 124 znie:
„124.
Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu“.
29.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV – MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 125 znie:
„125.
Odh (MPRV SR) 1-03 Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru“.
30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 53 citácia „Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 407/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní.“ sa nahrádza citáciou „Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní.“.
31.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).“.
32.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní v bode 11 písmeno c) znie:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, praktické školy a odborné učilištia.“.
33.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 12 písmene b) za slovom „postihnutia“ vypúšťajú slová „žiaci učiaci sa cudzí jazyk,“.
34.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 14 písmene b) slovo „postihnutia“ nahrádza slovami „zdravotného znevýhodnenia“.
35.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 17 písmene b) nad slovom „vzdelania“ odkaz „9“ nahrádza odkazom „56a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
„56a)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.“.
36.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 20 písmene b) slovo „vyučovacieho“ nahrádza slovom „cudzieho“.
37.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 21 písmene b) za slovo „ubytovaných“ vkladajú slová „detí a“.
38.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bodoch 86 až 98 a v bode 100 písmene d) slová „po sledovanom období“ nahrádzajú slovami „nasledujúceho roka“.
39.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa v bode 92 písmene b) slovo „nákladových“ nahrádza slovom „prepravných“.
40.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní v bode 94 písmeno c) znie:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Subjekty vykonávajúce správu a údržbu železničnej infraštruktúry.“.
41.
V poznámke pod čiarou k odkazu 64 sa na konci pripája úplná citácia, ktorá znie: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení.“.
42.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní v bode 124 názov štatistického zisťovania a názov formulára znie:
„124.
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu“.
43.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní v bode 124 písmene d) sa slová „do 10. februára“ nahrádzajú slovami „do 5. marca“.
44.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bod 125 znie:
„125.
Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Odh (MPRV SR) 1-03
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkčnom potenciáli a situácii na trhu v súlade s jednotnou organizáciou spoločného trhu, a to prostredníctvom zisťovania odhadu úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ, a zistenie konečnej produkcie ovocia podľa ovocných druhov a odrôd v tonách a produkčnej plochy. Výsledky zisťovania sa využívajú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.64a)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: odhad úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ podľa jednotlivých odrôd, produkcia ovocia podľa druhov a členenie do skupín podľa odrôd jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ vo vzťahu k výmere produkčnej plochy.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby, fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí sa zaoberajú ovocinárskou výrobou a produkujú ovocie v sadoch s výmerou 0,30 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda pre trh bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:10)
01.24
– Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia a
01.25
– Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: trikrát za rok.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
„64a)
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2011).“.
45.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 126 písmeno a) znie:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie množstva uskladnených druhov jabĺk a hrušiek pre monitorovanie poľnohospodárskeho trhu. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.64a)“.
46.
V prílohe č. 3 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ a slová „Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
47.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 16 vkladá bod 16a, ktorý znie:
„16a.
Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-04 Výkaz ziskov a strát“.
48.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY body 25 až 28 znejú:
„25.
Fin 6-04
Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
26.
Fin 7-04
Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
27.
PO
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
28.
FO
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.
49.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 33 a 34.
50.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 53, 76, 78 a 79.
51.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 120 vkladajú body 120a a 120b, ktoré znejú:
„120a.
V (NBS) 67-12
Mesačný výkaz o transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu
120b.
V (NBS) 86-12
Mesačný výkaz o cenných papieroch“.
52.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 169 vkladá bod 169a, ktorý znie:
„169a.
E (MZ SR) 1-04
Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve“.
53.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 193 znie:
„193.
Socp Ukazovatele Sociálnej poisťovne“.
54.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 194.
55.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 195 znie:
„195.
Nem Úr
Údaje o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz“.
56.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 195 vkladajú body 195a a 195b, ktoré znejú:
„195a.
SZCO
Súbory vybraných základných identifikačných údajov a mikroúdajov za samostatne zárobkovo činné osoby
195b.
ZAMESTNAVATELIA
Súbory vybraných základných identifikačných údajov a mikroúdajov za zamestnávateľov“.
57.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole V. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 2 dopĺňajú body 3 až 6, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
3.
V (MS SR) 7-02/C
Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti
4.
V (MS SR) 7-02/T
Polročný výkaz o ochrannej výchove
Zbor väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia
5.
Rekapitulácia výplaty sociálnych dávok výsluhového zabezpečenia
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
6.
Z (MZ SR) 5-12
Správa o novorodencovi“.
58.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov sa vypúšťa kapitola IX. Sociálna poisťovňa.
59.
V prílohe č. 3 sa za kapitolu VIII vkladá názov „Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov“.
60.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v bode 16 písmene c) na konci pripájajú tieto slová: „a štvrťročne“.
61.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 16 vkladá bod 16a, ktorý znie:
„16a.
Značka administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov za sektor verejnej správy S.13 a sektor finančných korporácií S.12 za zložku zdravotné poisťovne.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.67)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje výkazu ziskov a strát za verejné a súkromné zdravotné poisťovne podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.10)
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
62.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v bode 21 písmene b) slová „za verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne“ nahrádzajú slovami „Sociálnu poisťovňu“.
63.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v bode 25 značka administratívneho zdroja „Fin 6-01“ nahrádza značkou „Fin 6-04“, v písmene b) sa slovo „Ročné“ nahrádza slovom „Štvrťročné“ a v písmene c) sa slovo „ročne“ nahrádza slovom „štvrťročne“.
64.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v bode 26 názov administratívneho zdroja „Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy“ nahrádza slovami „Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií“ a v písmene b) sa vypúšťajú slová „a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne“.
65.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v bodoch 27 a 28 názov administratívneho zdroja znie: „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.
66.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 33 a 34.
67.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v bode 49 písmene c) vypúšťajú slová „Národná banka Slovenska“ a „a Národnú banku Slovenska“.
68.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v bode 51 písmene c) a v bode 59 písmene c) vypúšťajú slová „stav k 1. januáru do posledného pracovného dňa v mesiaci február,“.
69.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 53, 76, 78 a 79.
70.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v bodoch 106, 107 a 108 písmene c) druhá veta znie: „Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra, ročne do 31. mája po referenčnom období.“.
71.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 120 vkladajú body 120a a 120b, ktoré znejú:
„120a.
Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 67-12
Názov administratívneho zdroja:
Mesačný výkaz o transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu v členení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru, predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla nasledujúceho roka.
120b.
Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 86-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o cenných papieroch
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o cenných papieroch.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru, predbežné údaje do 30. kalendárneho dňa a definitívne údaje do 31. júla nasledujúceho roka.“.
72.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 169 vkladá bod 169a, ktorý znie:
„169a.
Značka administratívneho zdroja: E (MZ SR) 1-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby výpočtu výdavkov obyvateľstva na zdravie, ktoré v rámci konečnej spotreby domácností predstavujú časť HDP.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o výnosoch a tržbách zdravotných poisťovní (za ošetrovacie dni, pobyt v stacionári, výkony jednodňovej starostlivosti a iné) a tržbách od obyvateľstva (za lieky, zdravotnícke pomôcky, doplnkový sortiment lekární a iné).
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 90. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
73.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v bode 193 značka administratívneho zdroja znie: „Socp“.
74.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 194.
75.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v bode 195 značka administratívneho zdroja a názov administratívneho zdroja znejú:
„195.
Značka administratívneho zdroja: Nem Úr
Názov administratívneho zdroja: Údaje o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz“.
76.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 195 vkladajú body 195a a 195b, ktoré znejú:
„195a.
Značka administratívneho zdroja: SZCO
Názov administratívneho zdroja: Súbory vybraných základných identifikačných údajov a mikroúdajov za samostatne zárobkovo činné osoby
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na overenie a doplnenie identifikácií subjektov evidovaných v registroch Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Súbory údajov za samostatne zárobkovo činné osoby v dohodnutej štruktúre.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. kalendárneho dňa po sledovanom období.
195b.
Značka administratívneho zdroja: ZAMESTNAVATELIA
Názov administratívneho zdroja: Súbory vybra- ných základných identifikačných údajov a mikroúdajov za zamestnávateľov
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na overenie a doplnenie identifikácií subjektov evidovaných v registroch Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Súbory údajov za zamestnávateľov v dohodnutej štruktúre.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. kalendárneho dňa po sledovanom období.“.
77.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole III. MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v bode 2 písmene b) nad slovom „správy.“ odkaz „79“ nahrádza odkazom „82“.
78.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole V. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 2 dopĺňajú body 3 až 6, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
3.
Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 7-02/C
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na získanie informácií pre potreby prijímania efektívnych opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately a o vzájomnej komparácii údajov z prienikových oblastí.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte nevykonaných súdnych rozhodnutí, o čase, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodoch ich nerealizovania, údaje o počte detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
4.
Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 7-02/T
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o ochrannej výchove
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na získanie informácií pre potreby prijímania efektívnych opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately a o vzájomnej komparácii údajov z prienikových oblastí.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte nevykonaných súdnych rozhodnutí, o čase, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, a o dôvodoch ich nerealizovania.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia
5.
Značka administratívneho zdroja: –
Názov administratívneho zdroja: Rekapitulácia výplaty sociálnych dávok výsluhového zabezpe- čenia
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na vypracovanie komplexného štatistického prehľadu o dávkach vyplácaných z dôchodkového systému Slovenskej republiky.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte poberateľov jednotlivých druhov dôchodkov a celkových výdavkov určených na výplatu.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
6.
Značka administratívneho zdroja: Z (MZ SR) 5-12
Názov administratívneho zdroja: Správa o novoro- dencovi
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na získanie informácií pre potreby prijímania efektívnych opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately.
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte anonymných pôrodov a o počte pôrodov ohrozených skupín.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
79.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov sa vypúšťa kapitola IX. Sociálna poisťovňa.
80.
V prílohe č. 4 ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE sa vypúšťa prvý bod a tretí bod.
Doterajší druhý bod a štvrtý bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ľudmila Benkovičová v. r.