355/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
ZÁKON
z 26. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „s obcou“.
2.
Nadpis pod § 3 sa vkladá nad označenie § 3.
3.
V § 3 ods. 6 prvá veta znie: „Nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu a nájomca, o ktorého nároku nebolo právoplatne rozhodnuté, nie sú povinní sa vysťahovať z bytu a byt vypratať, kým im obec neposkytne bytovú náhradu podľa § 5 ods. 4.“.
4.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Prenajímateľ bytu, ktorý nepodal výpoveď nájmu bytu podľa § 3 ods. 1 alebo nájomca bytu podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e) môže vypovedať nájom bytu bez uvedenia dôvodu do 31. decembra 2012; ak ide o byt podľa § 2 ods. 1 písm. a), ustanovenie § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Výpovedná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi alebo prenajímateľovi doručená výpoveď. Práva a povinnosti prenajímateľa upravené v tomto zákone, súvisiace s výpoveďou nájmu bytu, platia aj pre nájomcu.“.
5.
V § 5 ods. 1 sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „alebo § 7a“.
6.
V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
nevlastní nehnuteľný majetok podliehajúci deklarácii majetku podľa § 6 a ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 3.“.
7.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
spĺňa technické parametre bytovej náhrady podľa odseku 6, ktorá by žiadateľovi patrila v prípade, že by mu nárok bol priznaný,“.
8.
V § 5 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
9.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Deklarácii majetku podľa odseku 1 podlieha nehnuteľný majetok nájomcu a spoločne posudzovaných osôb vhodný na celoročné bývanie, ktorým je byt, rodinný dom, stavba na individuálnu rekreáciu alebo rozostavaná stavba, ktorej aspoň časť je spôsobilá na samostatné užívanie a ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 5 ods. 3.“.
10.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Žiadateľ, ktorý nepodal žiadosť podľa § 7 ods. 1, a žiadateľ, ktorému bol vypovedaný nájom bytu alebo ktorý vypovedal nájom bytu podľa § 3a, môže podať žiadosť do 30. apríla 2013 obci, v územnom obvode ktorej sa nachádza byt, ktorý sa má vypratať; inak jeho nárok na poskytnutie bytovej náhrady zanikne.“.
11.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „žiadateľ prestane“ nahrádzajú slovami „vyjde najavo, že žiadateľ prestal“.
12.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenia
(1)
Žiadosti, o ktorých obec nerozhodla do účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa tohto zákona.
(2)
Žiadateľ, ktorý podľa doterajšej právnej úpravy nespĺňal podmienky na poskytnutie bytovej náhrady a v ktorého prípade obec rozhodla o nepriznaní nároku na bytovú náhradu, môže obci opätovne podať žiadosť do 31. decembra 2012.
(3)
Na výdavky spojené so sťahovaním nájomcu a spoločne posudzovaných osôb, ktorým bola poskytnutá bytová náhrada podľa doterajšieho predpisu, sa vzťahuje § 5 ods. 7 v znení účinnom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.