340/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

340
ZÁKON
z 18. októbra 2012
o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje platenie, vyberanie a vymáhanie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska1) v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „úhrada“).
§ 2
Účel úhrady
Účelom úhrady je finančné zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania poskytovaných Rozhlasom a televíziou Slovenska.
§ 3
Platiteľ úhrady
Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je
a)
fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny2) v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti3) ako odberateľ elektriny v domácnosti2) v odbernom mieste,2) pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,
b)
zamestnávateľ,4) ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad5) posudzuje ako zamestnávateľ.
§ 4
Vyberateľ úhrady a príjemca úhrady
(1)
Vyberateľom úhrady a príjemcom úhrady je Rozhlas a televízia Slovenska.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska vedie príjmy z úhrady na samostatnom účte v banke, v pobočke zahraničnej banky6) alebo v Štátnej pokladnici. Rozhlas a televízia Slovenska vedie v účtovníctve analytickú evidenciu príjmov z úhrady oddelenú od iných príjmov.
(3)
Príjmy z úhrady a príjmy z pokút podľa tohto zákona použije Rozhlas a televízia Slovenska, okrem použitia podľa odseku 4, výhradne na zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania.
(4)
Príjmy z úhrady použije Rozhlas a televízia Slovenska aj na zabezpečenie výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a vymáhanie úhrady a pokút podľa tohto zákona.
§ 5
Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu
(1)
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b), že
a)
žije v domácnosti7) s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) alebo
b)
je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu8a) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,8b) nežije v domácnosti7) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo
c)
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi8c) alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
(2)
Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 1.
(3)
Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení aj
a)
Rozhlas a televízia Slovenska, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,9) Rada pre vysielanie a retransmisiu,10)
b)
zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže,11)
c)
školy a školské zariadenia,12)
d)
nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,13)
e)
zariadenia sociálnych služieb,14) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,15)
f)
osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť.16)
§ 6
Sadzba úhrady
(1)
Platiteľ podľa § 3 písm. a) platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac. Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. c).
(2)
Nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 1.
(3)
Platiteľ podľa § 3 písm. b) platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac
a)
4,64 eura, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
b)
18,58 eura, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
c)
79,66 eura, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
d)
199,16 eura, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
e)
464,71 eura, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.
(4)
Na určenie sadzby úhrady podľa odseku 3 je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Ak sa úhrada platí jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia.
(5)
Ak sa zníži počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady podľa odseku 3, nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady vzniká platiteľovi podľa § 3 písm. b) po oznámení a preukázaní zmeny povinnosti platiť úhradu podľa § 9 ods. 6 písm. a)
a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení a preukázaní tejto zmeny, ak sa platí úhrada mesačne,
b)
po oznámení a preukázaní tejto zmeny od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok.
(6)
Ak sa zvýši počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady podľa odseku 3, povinnosť platiť vyššiu sadzbu úhrady vzniká platiteľovi podľa § 3 písm. b)
a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne,
b)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok.
§ 7
Platenie úhrady
(1)
Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom.
(2)
Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný kalendárny mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3)
Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok; platiteľ je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.
(4)
Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa
a)
zistenia tejto skutočnosti vyberateľom úhrady alebo
b)
doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.
(5)
Právo na vrátenie úhrady alebo jej časti podľa odseku 4 zanikne uplynutím dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola úhrada vyberateľovi úhrady zaplatená.
(6)
Úhrada sa platí na účet vyberateľa úhrady.
§ 8
Kontrola platenia úhrady
Kontrolu platenia úhrady vykonáva vyberateľ úhrady.
§ 9
Evidencia platiteľov
(1)
Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady a kontroly platenia úhrady vedie evidenciu platiteľov. Evidencia platiteľov obsahuje dátum vzniku, zmeny a zániku povinnosti platiť úhradu, a ak ide o platiteľa podľa
a)
§ 3 písm. a), meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta, adresu na doručovanie písomností, skutočnosti podľa § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 druhej vety a rodné číslo, ak je platiteľ oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1,
b)
§ 3 písm. b), ktorý je
1.
právnickou osobou, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,
2.
fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.
(2)
Do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vyberateľa úhrady a za úhradu nevyhnutných nákladov je na účely vedenia a kontroly evidencie platiteľov podľa odseku 1
a)
dodávateľ elektriny povinný poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje v rozsahu evidencie, ktorú vedie dodávateľ elektriny podľa osobitného predpisu,3)
b)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje o ním registrovaných odberných miestach21) odberateľov elektriny v domácnosti v rozsahu číslo odberného miesta, katastrálne územie, na ktorom sa odberné miesto nachádza, a súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza, ak uvedenými údajmi disponuje.
(3)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti potrebnú súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo osobami spoločne posudzovanými s poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a na účely kontroly oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1; na účely kontroly poskytuje vyberateľovi úhrady osobné údaje týchto osôb v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo.
(4)
Sociálna poisťovňa je povinná na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady poskytnúť za úhradu nevyhnutných nákladov do 30 dní od doručenia žiadosti potrebnú súčinnosť na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b) a na účely kontroly oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1. Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na účely kontroly
a)
počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b), ktorý je
1.
právnickou osobou, údaj o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle organizácie a počte zamestnancov platiteľa,
2.
fyzickou osobou, údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle organizácie, mene, priezvisku, trvalom pobyte a počte zamestnancov platiteľa,
b)
oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 údaj o mene, priezvisku, rodnom čísle a trvalom pobyte platiteľa.
(5)
Katastrálny úrad je povinný na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady poskytnúť súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa § 3 písm. a) do 30 dní od doručenia žiadosti.
(6)
Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti,
a)
vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať,
b)
vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 a zároveň túto skutočnosť preukázať,
c)
vznik nároku platiť úhradu len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1 a zároveň túto skutočnosť preukázať.
(7)
V písomnom oznámení podľa odseku 6 uvedie platiteľ podľa
a)
§ 3 písm. a) meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a skutočnosti podľa § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 druhej vety, a ak je platiteľ oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1, aj rodné číslo; prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj
1.
doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo
2.
doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti,
b)
§ 3 písm. b), ktorý je
1.
právnickou osobou, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie úhrady,
2.
fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie úhrady.
(8)
Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;22) vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.
(9)
Na účely preukazovania nároku podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1, vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a vymáhania úhrady, je vyberateľ úhrady oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
§ 10
Vymáhanie úhrady
(1)
Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa § 7, je v omeškaní so zaplatením úhrady.
(2)
Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb23) súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.
(3)
Ak platiteľ podľa § 3 písm. a) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.
(4)
Ak platiteľ podľa § 3 písm. b) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu
a)
33 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. a),
b)
66 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. b),
c)
100 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. c),
d)
133 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. d),
e)
166 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. e).
(5)
Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty podľa odsekov 3 a 4 a poštových sadzieb je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde.
(6)
Vyberateľ úhrady nie je povinný postupovať podľa odseku 5, ak tak rozhodne generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska a
a)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku,
b)
vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku, alebo
c)
s ohľadom na výšku vymáhanej sumy a predpokladané náklady na jej vymoženie by bolo vymáhanie nehospodárne.
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1)
Výzva vyberateľa úhrady podľa tohto zákona sa platiteľovi doručuje na adresu na doručovanie písomností uvedenú v písomnom oznámení podľa § 9 ods. 7. Ak tejto adresy niet, výzva sa doručuje na adresu trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania platiteľa.
(2)
Ak nebol platiteľ zastihnutý na adrese podľa odseku 1, uloží sa výzva na pošte a platiteľ sa vhodným spôsobom upovedomí o jej uložení na pošte. Výzva sa považuje za doručenú prevzatím výzvy platiteľom, vrátením výzvy vyberateľovi úhrady po uplynutí odbernej lehoty, vrátením výzvy vyberateľovi úhrady ako nedoručiteľnej alebo bezdôvodným odmietnutím prevzatia výzvy platiteľom.
Prechodné ustanovenia
§ 12
(1)
Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nebol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 alebo neplatil zníženú sadzbu úhrady podľa § 6 ods. 2 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a).
(2)
Platiteľ podľa § 3 písm. b) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. b).
(3)
Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a) oslobodeného od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.
(4)
Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach a k 31. decembru 2012 mal nárok platiť úhradu len za jedno odberné miesto a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik tohto nároku, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý má nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.
(5)
Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mal k 31. decembru 2012 nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik tohto nároku, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý má nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu podľa § 6 ods. 3, ak je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.
(6)
Platiteľovi podľa § 3 písm. b) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému sa k 31. decembru 2012 znížil počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady a ktorý neoznámil vyberateľovi úhrady zmenu povinnosti platiť úhradu, zostáva zachovaný nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady, ak zmenu povinnosti platiť úhradu oznámi vyberateľovi úhrady do 31. marca 2013. Ak platiteľ podľa prvej vety zmenu povinnosti platiť úhradu vyberateľovi úhrady v ustanovenej lehote neoznámi, sadzba úhrady sa určí z počtu zamestnancov platiteľa uvedeného k 1. januáru 2013 v evidencii platiteľov, ktorú vedie vyberateľ úhrady podľa § 9 ods. 1.
§ 13
(1)
Výber a vymáhanie úhrady, ktorú bol platiteľ podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. povinný zaplatiť do 31. decembra 2012, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré vznikli na základe nezaplatenia tejto úhrady, vykonáva od 1. januára 2013 Rozhlas a televízia Slovenska.
(2)
Na výber a vymáhanie úhrady a iných pohľadávok podľa odseku 1 sa vzťahuje tento zákon.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska je povinná vo všetkých súdnych konaniach podľa § 11 ods. 5 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré neboli k 31. decembru 2012 ukončené, podať návrh podľa § 80 Civilného sporového poriadku, aby vstúpila do konania ako účastník konania namiesto vyberateľa úhrady.
(4)
Vyberateľ úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. je povinný odovzdať evidenciu platiteľov podľa § 9 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozhlasu a televízii Slovenska najneskôr do 15. januára 2013.
(5)
Pohľadávky podľa odseku 1 a príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska získané vymožením pohľadávok podľa odseku 1 nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.24)
(6)
Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 31. januára 2013 prijať rozhodnutie o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola vyberateľom úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., s likvidáciou.
§ 13a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý do 31. decembra 2019 oznámil a preukázal vyberateľovi úhrady vznik alebo zmenu skutočnosti rozhodujúcej na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2019, nie je povinný na vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2020 túto skutočnosť vyberateľovi úhrady opätovne oznámiť ani preukázať.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena rady,“.
2.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Člena rady vymenovaného podľa § 5 ods. 1 písm. g) môže minister odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.“.
3.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa za slová „zdrojov fondu“ vkladá čiarka a slová „použitia finančných prostriedkov fondu“.
4.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,“.
5.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Minister môže odvolať člena dozornej komisie vymenovaného ministrom aj bez uvedenia dôvodu.“.
6.
V § 19 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa slovo „fyzickým“.
7.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
8.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
finančné dary, dobrovoľné príspevky,
h)
iné príjmy.“.
9.
V § 23 odsek 4 znie:
„(4)
Fond je povinný použiť najmenej 95 % sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.“.
10.
V § 23 odsek 5 znie:
„(5)
Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku
a)
najviac 5 % z celkovej sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) a
b)
príjmy podľa odseku 1 písm. c) a f).“.
11.
V § 31 ods. 1 sa slovo „odvádza“ nahrádza slovami „je povinná platiť“.
Čl. III
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
prerokúva návrh zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok, ktorý je totožný s rozpočtovým rokom, a zaujíma k nim stanovisko,“.
Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená j) až p).
2.
V § 8 ods. 1 písm. j) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“, slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. g)“ a slová „písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „písm. h)“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 20f až 21 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 15 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:
„b)
predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
c)
predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
d)
uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená e) až i).
5.
V § 15 ods. 3 písm. i) sa slová „písm. f) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a m)“.
6.
V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“, slová „písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „písm. h)“ a slová „písm. f)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“.
7.
V § 18 ods. 4 písm. d) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
8.
V § 18 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
9.
V § 19 ods. 6 prvej vete sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
10.
V § 19 ods. 13 písm. c) sa za slová „Rozhlasu a televízie Slovenska“ vkladajú slová „s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Rozhlasu a televízie Slovenska s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom“.
11.
V § 19 ods. 13 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
12.
V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
úhrada za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska podľa osobitného predpisu,49)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49)
Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 20 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m),“.
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).
14.
V § 20 ods. 1 písm. f) sa slová „písmena a)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“.
15.
V § 20 ods. 1 písm. g) a i) sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena d)“.
16.
V § 20 ods. 1 písm. j) sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
17.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Zmluva so štátom
(1)
Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na päť rokov. Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje
a)
záväzok Rozhlasu a televízie Slovenska v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť vysielanie do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m) a
b)
záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m).
(2)
Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku k zmluve so štátom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.“.
18.
V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka.“.
19.
§ 27a vrátane nadpisu a § 28a sa vypúšťajú.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. III devätnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. b) a § 3 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 9 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)
§ 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8c)
§ 2 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 7 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
10)
§ 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
11)
§ 1 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 537/2004 Z. z.
12)
§ 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
14)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch).
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch).
22)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 4 ods. 1 a § 29 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.