335/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
ZÁKON
z 18. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1a ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „komora“)“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „Slovenská advokátska komora (ďalej len „komora“)“ nahrádzajú slovom „komora“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak žiadateľ získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v študijnom odbore právo,“.
4.
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
získal najmenej päťročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi podľa § 62a; priebeh praxe sa preukazuje denným výkazom praxe,“.
5.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory,“.
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).
6.
V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
je bezúhonný a spoľahlivý,“.
7.
V § 3 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora,“.
8.
V § 3 ods. 4 sa slovo „Bezúhonný“ nahrádza slovom „Spoľahlivým“ a slovo „ani“ sa vypúšťa.
9.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
O nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov rozhoduje predsedníctvo komory.“.
10.
V § 6 ods. 2 sa za slová „sudcu“ vkladá čiarka a slová „asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ a vypúšťa sa druhá a tretia veta.
11.
V § 6 ods. 3 sa za slová „§ 3 ods. 1 písm. a), b), e) až g),“ vkladajú slová „absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených vnútorným predpisom komory,“.“
12.
V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora,“.
13.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uložené, si svoju povinnosť nesplnil; pozastaviť výkon advokácie možno až do zaplatenia tejto pokuty,
d)
komu bola právoplatne uložená povinnosť zaplatiť paušálne trovy disciplinárneho konania a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uložené, si svoju povinnosť nesplnil; pozastaviť výkon advokácie možno až do zaplatenia týchto trov.“.
14.
V § 9 ods. 1 písm. b) a c) sa slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.
15.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Proti rozhodnutiu komory o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. b), d), f) až i) a odsekov 2 a 3 a o pozastavení výkonu advokácie podľa § 8 nie je prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť jeho doručením; rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe žaloby podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku.
(2)
Ak súd zruší rozhodnutie komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov, zapíše ho komora do zoznamu advokátov ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd zruší rozhodnutie komory o pozastavení výkonu advokácie, advokát je oprávnený vykonávať advokáciu odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako aj pre usadených euroadvokátov, medzinárodných advokátov, zahraničných advokátov, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné spoločnosti, združenia, komanditné spoločnosti, organizačné zložky zahraničných združení a pre advokátskych koncipientov.
(4)
Rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 vydáva predsedníctvo komory a musí obsahovať
a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
označenie fyzickej osoby, o ktorej nezapísaní, pozastavení výkonu advokácie alebo vyčiarknutí zo zoznamu advokátov sa rozhodovalo, s uvedením jej mena, priezviska a dátumu narodenia,
c)
výrok,
d)
odôvodnenie,
e)
miesto vydania rozhodnutia,
f)
dátum vydania rozhodnutia,
g)
podpis štatutárneho orgánu komory,
h)
poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom.“.
16.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Advokát je povinný oznámiť komore zmenu v spôsobe výkonu advokácie bezodkladne po zápise do obchodného registra.“.
17.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát, advokátka alebo advokátska kancelária. Ak poskytuje advokát právne služby prostredníctvom združenia alebo obchodnej spoločnosti zapísanej v zozname komory, je povinný používať profesijné označenie advokátska kancelária, ku ktorému pripojí aj názov združenia alebo obchodné meno spoločnosti, ktoré neznižuje dôstojnosť advokátskeho stavu a neporušuje pravidlá profesijnej etiky. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety preskúma komora, ktorá o tom žiadateľovi vydá potvrdenie do 60 dní od doručenia žiadosti, ak ide o zápis do zoznamu podľa § 13 až 15, a do 15 dní od doručenia žiadosti, ak ide o zápis zmeny názvu združenia alebo obchodného mena spoločnosti.“.
18.
V § 14 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
19.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „spoločníkmi a“ a na konci sa pripája táto veta: „Spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť iba advokát.“.
20.
V § 15 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
21.
V § 17 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „zástupcu určila komora podľa § 20 ods. 3 alebo ak“ a za slovo „bol“ sa vkladá slovo „zástupca“.
22.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ak nebol určený podľa odseku 3“.
23.
V § 20 sa vypúšťa odsek 3.
24.
V § 27 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nesmie byť nižší ako 100 000 eur.“ a slovo „spoločník“ sa nahrádza slovom „konateľ“.
25.
V § 29 ods. 1 sa za slová „príspevok na činnosť komory“ vkladajú slová „rovnajúci sa jednej tretine priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka“.
26.
Za § 29 sa vkladajú § 29a až 29c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama
§ 29a
(1)
Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta.
(2)
Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie nesmie získavať klientov prostredníctvom tretích osôb tým, že im sľúbi alebo poskytne plnenie za ich získanie. Nesmie požadovať alebo prijať od iného advokáta alebo od inej osoby žiadnu províziu alebo iné plnenie za postúpenie klienta. Nesmie poskytnúť inému advokátovi, združeniu, obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie alebo inej osobe províziu alebo iné plnenie za to, že mu bol postúpený klient.
§ 29b
(1)
Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže verejnosť informovať o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy.14b)
(2)
Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže pri informovaní verejnosti o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy uvádzať len vecné objektívne informácie o odbornom zameraní advokátskej kancelárie a zložení advokátskej kancelárie.
(3)
Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu14c) reklama advokáta, združenia alebo obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie nesmie ani vo všeobecnej rovine porovnávať advokáta, združenie alebo obchodnú spoločnosť založenú na výkon advokácie s iným advokátom, združením alebo obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie a nesmie byť
a)
v rozpore s predpismi komory,
b)
nevecná, nepravdivá či zavádzajúca,
c)
spôsobilá ohroziť dôstojnosť advokátskeho stavu.
§ 29c
(1)
Ak advokát v súvislosti s poskytovaním právnych služieb vystupuje na verejnosti alebo poskytuje vyjadrenia pre médiá, nesmie pritom vyzdvihovať svoju osobu, vlastnú činnosť ani činnosť združenia, ktorého je účastníkom, alebo činnosť obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie, ktorej je spoločníkom.
(2)
Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže v obchodnej komunikácii s verejnosťou informovať o svojej činnosti v konkrétnej veci alebo zverejniť identitu klienta iba s jeho súhlasom alebo ak vie preukázať, že tieto údaje už sú verejne dostupné.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:
„14b)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14c)
§ 3 zákona č. 147/2001 Z. z. v znení zákona č. 648/2007 Z. z.“.
27.
V § 45 ods. 1 sa za slová „Organizačná zložka zahraničného združenia“ vkladajú slová „zapísaná v zozname organizačných zložiek zahraničných združení vedenom komorou“.
28.
V § 46 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh komory alebo žiadateľa o zápis do zoznamu zahraničných advokátov“ nahrádzajú slovom „komora“.
29.
V § 46 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“.
30.
V 46 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“ a slová „oznámi komore tieto skutočnosti a komora“ sa vypúšťajú.
31.
V § 50 ods. 1 sa slová „ministerstvo na návrh komory alebo žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov“ nahrádzajú slovom „komora“.
32.
V § 50 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“.
33.
V § 50 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“ a slová „oznámi komore tieto skutočnosti a komora“ sa vypúšťajú.
34.
V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 písm. a) a b) nemožno uložiť spolu s disciplinárnym opatrením podľa odseku 2 písm. c). Výkon disciplinárnych opatrení podľa odseku 2 písm. d) a e) možno podmienečne odložiť na dobu najviac troch rokov. Ak počas tejto doby bude advokát právoplatne uznaný za vinného z iného disciplinárneho previnenia, podmienečne uložené disciplinárne opatrenie sa vykoná.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
35.
V § 57 ods. 4 sa slová „spojené s činnosťou disciplinárneho senátu“ nahrádzajú slovami „disciplinárneho konania“.
36.
V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Návrh na začatie disciplinárneho konania sa považuje za podaný doručením kancelárii komory. Kancelária komory návrh bezodkladne doručí predsedovi disciplinárnej komisie.“.
37.
V § 58 ods. 2 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „deviatich“.
38.
§ 59 znie:
㤠59
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii a má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje trojčlenný odvolací disciplinárny senát, ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak trojčlenný odvolací disciplinárny senát napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie. Disciplinárny senát je jeho právnym názorom viazaný.
(3)
Právoplatné rozhodnutie, ktorým bol disciplinárne obvinený uznaný za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia, je preskúmateľné súdom na základe žaloby v správnom súdnictve.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
39.
§ 60 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
po uplynutí skúšobnej doby, počas ktorej mu bol podmienečne odložený výkon disciplinárneho opatrenia, ak nenastala žiadna skutočnosť, pre ktorú sa disciplinárne opatrenie muselo vykonať.“.
40.
V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „obmedzeným“ sa vkladá čiarka a slová „usadeného euroadvokáta alebo organizačnej zložky zahraničného združenia, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname vedenom komorou najmenej tri roky“.
41.
V § 62 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „od absolventa zahraničnej vysokej školy môže predsedníctvo komory požadovať, aby preukázal pred skúšobným senátom komory, že je schopný aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky; ak žiadateľ získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo; podrobnosti o preukazovaní schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky určí predpis komory.“.
42.
V § 62 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
je bezúhonný a spoľahlivý,“.
43.
V § 62 ods. 1 písm. d) sa slová „s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta“ nahrádzajú slovami „okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje komora“.
44.
V § 62 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak advokát vykonával advokáciu rôznymi spôsobmi podľa § 12 ods. 1, je na účely posúdenia zápisu podľa odseku 1 rozhodujúce celkové trvanie zápisu v zozname, bez ohľadu na spôsob výkonu advokácie.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
45.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Advokát vykonávajúci advokáciu samostatne alebo v združení môže zamestnávať najviac troch advokátskych koncipientov, voči ktorým je na účely prípravy školiteľom na povolanie advokáta. Ak ide o výkon advokácie podľa § 12 ods. 1 písm. c) až e), je školiteľom advokátskeho koncipienta ten z advokátov, ktorý dal súhlas, aby bol uvedený ako školiteľ v pracovnej zmluve, a ak ide o organizačnú zložku zahraničného združenia, je školiteľom advokátskeho koncipienta jej vedúci. Obmedzenie podľa prvej vety platí aj pre advokáta, ktorý vykonáva advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. c) až e) alebo ako usadený euroadvokát podľa § 38 až 45, ako aj pre vedúceho organizačnej zložky zahraničného združenia.“.
46.
Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62a
Minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta
(1)
Priebeh praxe advokátskeho koncipienta sa vyznačuje v dennom výkaze praxe, ktorý advokátskemu koncipientovi vydá komora pri prvom zápise do zoznamu advokátskych koncipientov. Advokátsky koncipient je povinný vrátiť komore denný výkaz praxe spolu s preukazom advokátskeho koncipienta. Komora odovzdá advokátskemu koncipientovi denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta a preukaz advokátskeho koncipienta pri každom ďalšom zápise do zoznamu advokátskych koncipientov.
(2)
Advokát vedie denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta, v ktorom každý pracovný deň vykonáva záznamy o úkonoch, ktorými advokátskeho koncipienta poveril.
(3)
Advokát je povinný každý pracovný deň počas zamestnávania advokátskeho koncipienta poverovať vypracúvaním písomných podaní vo všetkých oblastiach právneho poriadku. Advokát každý deň vykonáva záznam do denného výkazu praxe advokátskeho koncipienta o odbornom zameraní a obsahu úkonov, ktorými advokátskeho koncipienta poveril.
(4)
Advokátsky koncipient je povinný počas celého obdobia praxe zúčastniť sa na pojednávaniach podľa Trestného poriadku a podľa Občianskeho súdneho poriadku v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory a túto skutočnosť preukázať záznamami v dennom výkaze praxe.
(5)
Denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta je advokátsky koncipient povinný kedykoľvek na výzvu komory advokátskej kancelárie predložiť. O preukázanie denného výkazu praxe advokátskeho koncipienta môže žiadať aj klient v prípade, ak má byť advokátsky koncipient poverený úkonmi substitučného zastupovania advokáta v jeho veci.
(6)
Za preukázanie priebehu praxe zodpovedá v prípade straty denného výkazu praxe advokátsky koncipient.“.
47.
V § 65 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupovať klienta pred súdom, prokuratúrou alebo orgánom verejnej správy.“.
48.
V § 66 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
odvolacia disciplinárna komisia, ktorá má desať členov a troch náhradníkov.“.
49.
V § 67 odsek 2 znie:
„(2)
Volebné obdobie orgánov komory je štvorročné; to neplatí, ak sú nové orgány komory zvolené pred uplynutím štvorročného obdobia. Advokát môže byť do toho istého orgánu komory zvolený najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach; to neplatí pre disciplinárnu komisiu a odvolaciu disciplinárnu komisiu.“.
50.
V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak počas volebného obdobia orgánov komory nie sú zvolené nové orgány komory, predlžuje sa volebné obdobie orgánov komory až do zvolenia nových orgánov komory; predsedníctvo komory zvolá konferenciu advokátov tak, aby sa konala najneskôr dva mesiace pred uplynutím volebného obdobia orgánov komory. Ak ani postupom podľa prvej vety nie sú zvolené nové orgány komory, predsedníctvo komory zvolá konferenciu advokátov tak, aby sa konala najmenej raz za dva mesiace až do zvolenia nových orgánov komory.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
51.
V § 68 ods. 1 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
52.
V § 69 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
53.
V § 71 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).
54.
V § 71 ods. 2 písm. b) sa za slová „zoznam zahraničných združení“ vkladá čiarka a slová „zoznam organizačných zložiek zahraničných združení,“.
55.
Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠74a
Odvolacia disciplinárna komisia
(1)
Odvolacia disciplinárna komisia
a)
rozhoduje v trojčlenných odvolacích disciplinárnych senátoch o odvolaniach v disciplinárnych konaniach,
b)
volí zo svojich členov predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
(2)
Predseda odvolacej disciplinárnej komisie vymenúva z členov odvolacej disciplinárnej komisie predsedov odvolacích disciplinárnych senátov a členov odvolacích disciplinárnych senátov.“.
56.
§ 75 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vykonateľné rozhodnutie orgánu komory vydané podľa tohto zákona je podkladom pre vykonanie exekúcie.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 41 ods. 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
57.
Za § 82a sa vkladá § 82b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Advokáta vykonávajúceho advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) až e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, ktorý nespĺňa povinnosť uvedenú v § 12 ods. 4 druhej vete, môže komora do 30. júna 2013 vyzvať na splnenie tejto povinnosti. Obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie, ktorá si nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 4 druhej vety do troch mesiacov od doručenia výzvy komory podľa prvej vety, stratí oprávnenie poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky. Márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety sa advokát stane advokátom vykonávajúcim advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. a) a súčasne na neho prechádzajú všetky práva a povinnosti vo vzťahu ku klientovi spoločne a nerozdielne. Komora túto skutočnosť oznámi príslušnému registrovému súdu do 31. decembra 2013, ktorý ďalej koná podľa § 68 ods. 6 písm. b) Obchodného zákonníka. O advokátovi vykonávajúcom advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) až e), ktorému nebola doručená výzva podľa prvej vety do 30. júna 2013, platí, že si splnil povinnosť podľa § 12 ods. 4 druhej vety.
(2)
Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2012 vykoná prax advokátskeho koncipienta v trvaní podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
(3)
Na žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe, ktoré boli doručené komore do 31. decembra 2012, sa vzťahuje predpis účinný do 31. decembra 2012.
(4)
Školiteľ advokátskych koncipientov podľa § 62 ods. 3, ktorý je do 31. decembra 2012 školiteľom viac ako troch advokátskych koncipientov, môže navrhnúť zápis nového advokátskeho koncipienta, ak počet advokátskych koncipientov, voči ktorým je v postavení školiteľa, bude menší ako tri.
(5)
Funkčné obdobie orgánov komory zvolených podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 sa spravuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
(6)
Do zvolenia odvolacej disciplinárnej komisie a vymenovania predsedov odvolacích disciplinárnych senátov a členov odvolacích disciplinárnych senátov rozhodujú o odvolaniach v disciplinárnych konaniach tri odvolacie disciplinárne senáty. Tieto senáty vymenuje z členov a náhradníkov predsedníctva komory predseda komory, zároveň vymenuje predsedov týchto senátov.
(7)
Predsedníctvo komory upraví uznesením spôsob voľby odvolacej disciplinárnej komisie, ktorá sa bude konať na prvej konferencii advokátov konanej po 1. januári 2013.“.
58.
V § 83 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
59.
V § 86 sa slová „do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
60.
V názve prílohy č. 2 sa slová „právnych aktov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov Európskej únie“.
61.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa posledná veta.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže, v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo, v sporoch z právnych vzťahov týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov, v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva, v konaní s cudzím prvkom, v konaní podľa piatej časti tretej hlavy tohto zákona, vo veciach podľa § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka a v konaní podľa Exekučného poriadku sa zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa. To neplatí, ak zástupca účastníka konania podľa odseku 1 má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou.“.
2.
V § 29 ods. 6 sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“.
3.
V § 35 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vo veciach vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí,“.
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).“.
4.
V § 115a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5.
V § 176 ods. 3 prvá veta znie: „Ak zákon neustanovuje inak, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania.“.
6.
V § 200ea ods. 1 sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“.
7.
V § 214 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
súd prvého stupňa rozhodol podľa § 115a bez nariadenia pojednávania a je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
8.
V § 214 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
9.
V § 230 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
§ 228 ods. 1 písm. a) alebo b), ak nové dôkazy súvisia s novými vedeckými metódami, ktoré v pôvodnom konaní nebolo možné použiť,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z. a zákona č. 141/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
2.
V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 230/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
2.
V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
3.
V § 57 sa vypúšťa odsek 5.
4.
§ 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak súd rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. k), nariadi pojednávanie; ak rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. a) až j), môže nariadiť pojednávanie, ak je to nevyhnutné pre objasnenie veci.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Čl. V
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/20011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
3.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Dočasné pridelenie sudcu
(1)
Na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva možno sudcu s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie na iný súd. Vykonávanie funkcie na dvoch súdoch je vylúčené okrem výkonu funkcie predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu.
(2)
O dočasnom pridelení sudcu rozhoduje Súdna rada na návrh predsedu súdu, na ktorý má byť sudca dočasne pridelený, a po predchádzajúcom vyjadrení predsedu súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(3)
Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať dva roky v období troch rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. To neplatí, ak ide o sudcu, ktorý je dočasne pridelený na Špecializovaný trestný súd; v takom prípade nesmie dočasné pridelenie presahovať obdobie piatich rokov.
(4)
Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený; nemá však právo byť volený do orgánov sudcovskej samosprávy tohto súdu, pričom jeho volené funkcie na súde, z ktorého bol preložený, nezanikajú.“.
4.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Stáže sudcu
(1)
Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž
a)
v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky,
b)
v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky,
d)
na Úrade vlády Slovenskej republiky,
e)
na ústrednom orgáne štátnej správy súdov,
f)
v inštitúcii, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov,5c) alebo
g)
ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky.
(2)
Sudca počas stáže podľa odseku 1 písm. a) až f) nemôže vykonávať funkciu sudcu. Stáž sudcu podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie sudcu.
(3)
O stáži sudcu podľa odseku 1 písm. e) a f) rozhoduje minister po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí. V ostatných prípadoch o stáži sudcu rozhoduje súdna rada po vyjadrení ministra a po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(4)
Stáž sudcu trvá najviac dva roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak je to potrebné na zabezpečenie činnosti orgánov uvedených v odseku 1, možno stáž predĺžiť najviac o ďalšie dva roky.
(5)
Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu.“.
Čl. VI
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.
3.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
4.
V § 231 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
5.
V § 231 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Čl. VII
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákon č. 467/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová „zmeny v obsadení súdu sudcami“ nahrádzajú slovami „zmeny v obsadení súdu sudcami, a to vrátane zmeny v dôsledku dočasného pridelenia sudcu“.
Čl. VIII
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5a ods. 2 druhej vete sa slová „a traja zástupcovia ministerstva“ nahrádzajú slovami „zástupca Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorého navrhuje výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva a dvaja zástupcovia ministerstva“.
2.
V § 5a ods. 2 sa tretia veta vypúšťa.
3.
Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý znie:
㤠24e
(1)
Ak účastníkovi konania vznikol nárok na náhradu trov konania a súd nerozhodol o nároku na náhradu trov právneho zastúpenia advokáta ustanoveného súdom podľa § 30 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom do 31. decembra 2009 a s nárokom odkázal advokáta na centrum alebo ak o tomto súd nerozhodoval vôbec, napriek tomu, že si advokát nárok na náhradu trov právneho zastúpenia riadne a včas uplatnil, rozhodne o nárokoch advokáta podľa druhej časti druhej hlavy vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov centrum.
(2)
Ak advokátovi v prípadoch podľa odseku 1 vznikol nárok na náhradu trov konania za jednotlivé úkony právnej služby podľa osobitného predpisu,17) prizná advokátovi centrum náhradu trov právneho zastúpenia v rozsahu úkonov právnej služby potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech.
(3)
O nárokoch podľa odseku 1 rozhodne centrum na základe písomnej žiadosti advokáta a vyúčtovania trov právneho zastúpenia predloženého súdu advokátom. Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia spolu s potrebnou súčinnosťou poskytne centru súd, ktorý vo veci rozhodoval.“.
Čl. IX
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o poskytovanie právnych služieb podľa osobitného predpisu,25a) dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Slovenská advokátska komora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„“.
25a)
Zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I bodov 3 a 41, čl. III, čl. IV bodov 1 a 2, čl. V bodov 1 a 2 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.