334/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
ZÁKON
zo 17. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. f) sa za slovom „zákon“ vypúšťa čiarka a slová „medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná1) (ďalej len „medzinárodná zmluva“), alebo ak to ustanovuje osobitný predpis2)“.
2.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Súčasťou registra trestov sú aj informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vydaných súdmi iných členských štátov Európskej únie a súdmi iných štátov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.1)“.
3.
V § 1 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
4.
V § 1 ods. 4 písm. d) sa za slovo „únie“ vkladajú slová „pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach“. Súčasne sa vypúšťa odkaz „2)“.
5.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Generálna prokuratúra plní úlohu ústredného orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach s inými členskými štátmi Európskej únie.
(2)
Výmena informácií podľa odseku 1 je zabezpečovaná prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov.2)
(3)
Ak výmena informácií podľa odseku 2 nie je z technických alebo iných dôvodov možná, informácie možno vymieňať aj poštou alebo inou bezpečnou formou, ktorá umožňuje vyhotovenie písomného znenia, ak je možné posúdiť ich hodnovernosť; informácie podľa § 17a ods. 1 a § 17b ods. 1 sa vymieňajú prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, v jazykovom režime podľa oznámení členských štátov Európskej únie Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009).“.
6.
V § 4 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovo „prípadne“ vkladajú slová „pseudonym alebo“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slová „rodné číslo,“ vkladajú slová „číslo a druh dokladu totožnosti,“.
8.
„V § 4 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie,“.
9.
V § 4 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane dátumu vydania rozhodnutia a dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,“.
10.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slová „právnej kvalifikácie skutku,“ vkladajú slová „miesta a času jeho spáchania,“.
11.
V § 7 ods. 1 písm. f) sa za slovo „treste“ vkladá čiarka a slová „alebo výkonu trestu“ sa nahrádzajú slovami „vo výroku o ochrannom opatrení alebo výkonu trestu alebo výkonu ochranného opatrenia“.
12.
V § 9 ods. 1 sa slová „podľa § 4 až 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 3a, 4 až 8 a § 17 ods. 4“ a za slovo „týkajú,“ sa vkladajú slová „a v prípade právnickej osoby sto rokov od jej zániku,“.
13.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „matriku“ vkladá čiarka a slová „na integrovaných obslužných miestach“.
14.
V § 10 ods. 10 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
15.
V § 10 ods. 10 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
integrované obslužné miesta a“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
16.
§ 11 znie:
㤠11
Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.“.
17.
V § 12 ods. 1 sa slovo „predpis“ nahrádza slovom „zákon“.
18.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,“.
19.
V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu ako členského štátu Európskej únie, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.“.
20.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
V odpise registra trestov, ktorý sa vydáva na účely podľa § 14 ods. 2 a 3, sa vo vzťahu k nezahladenému odsúdeniu súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktoré neboli uznané súdom Slovenskej republiky, uvedie, že tieto rozhodnutia nemajú právne účinky na území Slovenskej republiky a majú len informatívny charakter.“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa čiarka a citácia „zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
23.
V § 14 ods. 3 písm. l) sa za slovo „licencie“ vkladá bodkočiarka a slová „na tento účel sa v odpise uvedú len údaje podľa § 11 a § 13 ods. 2 písm. a)“.
24.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Organizácia a obsah výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1)
Generálna prokuratúra bezodkladne informuje ústredné orgány iných členských štátov Európskej únie o všetkých právoplatných odsúdeniach osôb, ktoré sú štátnymi občanmi týchto členských štátov Európskej únie, súdmi Slovenskej republiky tak, ako sú zaznamenané v registri trestov.
(2)
Ak je odsúdená osoba štátnym občanom viacerých členských štátov Európskej únie, informácie podľa odseku 1 poskytne generálna prokuratúra ústrednému orgánu každého z týchto členských štátov Európskej únie, a to aj vtedy, ak je táto osoba aj štátnym občanom Slovenskej republiky.
(3)
Generálna prokuratúra bezodkladne poskytne ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého je osoba štátnym občanom, všetky informácie o následnej zmene alebo zahladení odsúdenia alebo vyradení z evidencie v registri trestov podľa § 9 ods. 2.
(4)
Na základe informácií poskytnutých ústredným orgánom iného členského štátu Európskej únie generálna prokuratúra v registri trestov zaznamená každé právoplatné odsúdenie občana Slovenskej republiky v tomto členskom štáte Európskej únie a vykoná každú následnú zmenu, ktorá s týmto odsúdením súvisí.
(5)
Na účely opätovného poskytnutia informácií o odsúdení občana Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v inom členskom štáte Európskej únie, možno použiť len informácie poskytnuté a aktualizované podľa odseku 4; to platí aj pri poskytovaní informácií na žiadosť iného štátu.
(6)
Ak sú generálnej prokuratúre prostredníctvom ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie zaslané aj biometrické údaje o odsúdenej osobe, generálna prokuratúra pridelí týmto údajom evidenčné číslo a odstúpi ich príslušnému útvaru Policajného zboru na ich ďalšie spracúvanie.33a)
(7)
Na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého je odsúdená osoba štátnym občanom, mu generálna prokuratúra poskytne kópie právoplatných rozsudkov a ďalších súvisiacich informácií. Na tento účel príslušný súd na žiadosť generálnej prokuratúry bezodkladne zašle kópie požadovaných súdnych rozhodnutí.
(8)
Na účely trestného konania na žiadosť orgánu činného v trestom konaní alebo súdu generálna prokuratúra bezodkladne vyžiada od ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie kópie právoplatných rozsudkov a ďalších súvisiacich informácií vydaných súdom tohto členského štátu Európskej únie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
25.
Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠17a
Žiadosť o informácie z registra trestov iného členského štátu Európskej únie
(1)
Generálna prokuratúra predloží ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie žiadosť o informácie z jeho registra trestov na účely trestného konania voči občanovi tohto členského štátu Európskej únie alebo na akýkoľvek iný účel v súvislosti s plnením úloh ustanovených zákonom alebo na základe žiadosti osoby, ktorá je občanom dožiadaného členského štátu Európskej únie, vo vzťahu k jej vlastnému záznamu.
(2)
Generálna prokuratúra môže požiadať ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie aj o informácie o odsúdení osoby, ktorá nie je občanom dožiadaného členského štátu Európskej únie, v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou.33b)
(3)
Informácie poskytnuté na základe žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno použiť len na účel, na ktorý boli vyžiadané, len na konkrétny prípad a v rámci obmedzení oznámených dožiadaným ústredným orgánom členského štátu Európskej únie; to neplatí vo vzťahu k informáciám, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, alebo ak sa majú poskytnuté informácie použiť na zabránenie bezprostredného a vážneho ohrozenia bezpečnosti jednotlivcov alebo bezpečnosti štátu.
§ 17b
Odpoveď na žiadosť o informácie z registra trestov
(1)
Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie požiada generálnu prokuratúru o informácie z registra trestov, ktoré sa týkajú štátneho občana Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu do desiatich pracovných dní poskytne informácie o
a)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov,
b)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom iného členského štátu Európskej únie, ktoré bolo aktualizované podľa § 17 ods. 4,
c)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom v iných štátoch, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované v registri trestov.
(2)
Ak na účel poskytnutia informácií podľa odseku 1 generálna prokuratúra potrebuje na identifikáciu osoby dodatočné údaje, bezodkladne o tom informuje ústredný orgán dožadujúceho členského štátu Európskej únie a požadované informácie mu poskytne v lehote do desiatich pracovných dní od prijatia týchto dodatočných údajov.
(3)
Ak súčasťou poskytnutých informácií podľa odseku 1 majú byť aj biometrické údaje, generálna prokuratúra ich na základe prideleného evidenčného čísla vyžiada od príslušného útvaru Policajného zboru; to platí, len ak biometrické údaje boli generálnej prokuratúre zaslané ústredným orgánom iného členského štátu Európskej únie podľa § 17 ods. 6.
(4)
Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie pri poskytovaní informácií podľa § 17 ods. 4 oznámi, že informácie o odsúdení občana Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v tomto členskom štáte Európskej únie, možno opätovne poskytnúť len na účely trestného konania, generálna prokuratúra informácie podľa odseku 1 písm. b) na iné účely neposkytne a o dôvodoch a pôvode týchto informácií informuje ústredný orgán dožadujúceho členského štátu Európskej únie; pri žiadosti iného štátu sa postupuje primerane.
(5)
Ak ústredný orgán členského štátu Európskej únie požiada o informácie o odsúdení inej osoby ako občana Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu poskytne informácie zaznamenané v registri trestov v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou.33b)
(6)
Informácie o odsúdení občana Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v inom členskom štáte Európskej únie, možno inému štátu poskytnúť len na účel uvedený v jeho žiadosti, len na konkrétny prípad a v rámci obmedzení oznámených ústredným orgánom členského štátu Európskej únie, ktorý ich poskytol. Pri poskytovaní informácií z registra trestov, ktoré sú vyžiadané iným štátom na účely trestného konania, generálna prokuratúra uvedie, že tieto informácie možno použiť výhradne na účely trestného konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:
„33b)
Čl. 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.).“.
26.
V § 19 ods. 1 sa za slovo „matriku“ vkladá čiarka a slová „integrovaným obslužným miestom“ a slová „podľa § 17 ods. 1 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „na základe žiadosti dotknutej osoby podľa § 17a ods. 1“.
27.
V § 19 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
28.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
29.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 330/2007 Z. z.
Formulár uvedený v článkoch 6, 7, 8, 9 a 10 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi
Žiadosť o informácie z registra trestov
Príloha č. 2 k zákonu č. 330/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15. 8. 2008).
2.
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009).“.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7b
Výkon a zohľadnenie rozhodnutia iného štátu
(1)
Rozhodnutie súdu iného štátu v trestnej veci možno na území Slovenskej republiky vykonať alebo môže mať iné právne účinky, len ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva alebo zákon.
(2)
Právoplatné odsúdenie súdom iného členského štátu Európskej únie v trestnom konaní sa zohľadní rovnako, ako keby bolo vydané súdom Slovenskej republiky, ak bolo vydané pre čin trestný aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.“.
2.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak predchádzajúci rozsudok bol vydaný súdom iného členského štátu Európskej únie.“.
3.
V § 42 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak skorší rozsudok bol vydaný súdom iného členského štátu Európskej únie“.
4.
V § 85 sa vypúšťajú slová „skrátenia dane a poistného podľa § 276,“.
5.
V § 86 písm. e) sa slová „neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1“ nahrádzajú slovami „skrátenia dane a poistného podľa § 276, neodvedenia dane a poistného podľa § 277“ a slová „podľa § 278 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 278“.
6.
Doterajší text § 86 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Trestnosť trestného činu podľa odseku 1 písm. e) nezaniká, ak ide o páchateľa, ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo ak trestné stíhanie páchateľa za obdobný čin bolo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch zastavené z dôvodu zániku trestnosti trestného činu podľa odseku 1.“.
7.
Za § 438d sa vkladá § 438e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠438e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Na odsúdenie súdom iného členského štátu Európskej únie podľa § 7b ods. 2 sa neprihliada, ak nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013.“.
8.
Príloha sa dopĺňa bodom 19, ktorý znie:
„19.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15. 8. 2008).“.
Čl. III
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 236/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 470 ods. 2 sa za slovo „trestov“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou odsúdenia súdom iného členského štátu Európskej únie“.
2.
Za § 488 sa vkladá § 488a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠488a
Zohľadňovanie odsúdení súdmi členských štátov Európskej únie
(1)
Zohľadnenie právoplatného odsúdenia súdom iného členského štátu Európskej únie v trestnom konaní vykoná orgán činný v trestnom konaní a súd.
(2)
Na účely odseku 1 môže orgán činný v trestnom konaní alebo súd požiadať generálnu prokuratúru o zabezpečenie kópie právoplatného rozsudku a ďalších súvisiacich informácií vydaných súdom tohto členského štátu Európskej únie; kópie právoplatných rozsudkov a ďalšie súvisiace informácie sa vyžiadajú vždy, ak sa postupuje podľa § 47 ods. 2 Trestného zákona.
(3)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutý postup o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia podľa prvého dielu tretej hlavy piatej časti tohto zákona.“.
3.
V § 515 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
4.
V § 515 ods. 1 sa slová „Vykonať cudzie rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „Vykonať rozhodnutie súdu iného štátu v trestnej veci (ďalej len „cudzie rozhodnutie“)“.
5.
V § 553 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
6.
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15. 8. 2008).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.