325/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
ZÁKON
z 20. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z. a zákona č. 390/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „osobitných predpisov6)“ vkladajú slová „okrem tried, ktoré boli otvorené nad rozsah určený podľa osobitného predpisu7) a v ich nasledujúcich ročníkoch“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slová „na povolanie,“ vkladajú slová „na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov pre verejné materské školy, verejné školské zariadenia a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov“.
3.
V § 4d sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
pôsobenia centier odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu.22ea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ea znie:
„22ea)
§ 11 zákona č. 184/2009 Z. z.“.
4.
V § 6a ods. 3 sa slová „inšpekčnej činnosti“ nahrádzajú slovami „školskej inšpekcie“.
5.
V § 6b odsek 5 znie:
„(5)
Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a to len na
a)
osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy2b) podľa osobitného predpisu,23h) ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
b)
vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
1.
didaktickou technikou,
2.
učebnými pomôckami,
3.
kompenzačnými pomôckami,
c)
úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu23ha) alebo
d)
úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23h a 23ha znejú:
„23h)
§ 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23ha)
§ 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
§ 4 ods. 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.“.
6.
V § 6c sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
organizačné zabezpečenie celoslovenských súťaží pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
i)
podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry, ktorú používajú školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa osobitného predpisu;5) infraštruktúrou sa rozumie technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce najmä implementáciu a prevádzkovanie informačných systémov, poskytovanie a rozvoj elektronických služieb.“.
7.
V § 6c ods. 4 a 8 sa za slová „písm. d) až f)“ vkladá čiarka a slová „h) a i)“.
8.
V § 7 ods. 9 písm. a) sa slová „plánu potrieb trhu práce“ nahrádzajú slovami „potrieb trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce“.
9.
V § 7 ods. 10 prvej vete sa za slová „podľa naliehavosti riešenia“ vkladajú slová „potreby nákupu strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov a“.
10.
V § 7 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 15.
11.
V § 7 ods. 15 písmeno a) znie:
„a)
na odchodné podľa osobitného predpisu,21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z.“.
12.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam
(1)
Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu24d) sa zbierajú údaje o počte
a)
žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,
b)
detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
c)
poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách poslucháčov do dovŕšenia15 rokov veku,
d)
detí v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v predchádzajúcom školskom roku, ktorým boli poskytnuté služby; v novovzniknutých školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí do dovŕšenia 15 rokov veku,
e)
detí v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých špeciálnych výchovných zariadeniach detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí do dovŕšenia 15 rokov veku,
f)
detí v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
g)
detí v školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
h)
detí školských klubov detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
i)
detí školských internátov z materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí zo stredných škôl do dovŕšenia 15 rokov veku,
j)
všetkých žiakov základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby; v cirkevných stredných školách a v súkromných stredných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,
k)
všetkých žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu, ak tieto školy nemajú na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania a žiaci sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(2)
Na účely zberu údajov podľa odseku 1 sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a poslucháči prijatí do školy alebo do školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.24g)
(3)
Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
(4)
Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia v jednej základnej umeleckej škole, v jednej jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení.
(5)
Ak žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a h) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje
a)
identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,
b)
identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,
c)
údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a
d)
vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.
(6)
Zriaďovatelia24ca) škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť obci údaje podľa odsekov 1 až 5 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka za školy a školské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslušnej obce.
(7)
Údaje podľa odsekov 1 až 5 je
a)
obec povinná poskytnúť za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému krajskému školskému úradu najneskôr do 5. októbra kalendárneho roka,
b)
krajský školský úrad povinný oznámiť za obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 15. októbra kalendárneho roka.
(8)
Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta.
(9)
Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24g znie:
„24g)
§ 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 8 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 7 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 7a“.
14.
§ 8b znie:
㤠8b
(1)
Ministerstvo alebo krajský školský úrad uloží zriaďovateľovi
a)
pokutu 200 eur za nedodržanie lehoty určenej na
1.
rozpis normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 9,
2.
úpravu normatívnych finančných prostriedkov na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 10,
3.
rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4e ods. 6 písm. a),
4.
úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4e ods. 6 písm. b),
5.
oznámenie o porušení povinností podľa § 6a ods. 6,
6.
oznámenie o odstránení porušenia povinností podľa § 6a ods. 6,
7.
rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, na kalendárny rok pre jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 4 písm. a),
8.
úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, na nový školský rok pre jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 4 písm. b),
9.
predloženie správy o hospodárení krajskému školskému úradu podľa § 7 ods. 1,
10.
predloženie údajov o počtoch detí alebo žiakov a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4 alebo
11.
rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7 ods. 13 písm. a) a ods. 14,
b)
pokutu 200 eur za neoznámenie výšky normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok alebo na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 11,
c)
školy podľa § 6 a 6a pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, ako ustanovil zákon, za nedodržanie účelu použitia
1.
normatívnych finančných prostriedkov podľa § 2 ods. 3,
2.
finančných prostriedkov pridelených na špecifiká podľa § 4a,
3.
finančných prostriedkov pridelených za mimoriadne výsledky žiakov podľa § 4b,
4.
finančných prostriedkov pridelených na havarijné situácie podľa § 4c,
5.
finančných prostriedkov pridelených v rámci rozvojových projektov podľa § 4d,
6.
finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa § 4e,
7.
normatívnych finančných prostriedkov podľa § 6 ods. 3,
8.
normatívnych finančných prostriedkov podľa § 6a ods. 7,
9.
finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, na kalendárny rok alebo na nový školský rok pre jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 5,
10.
finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na záujmové vzdelávanie žiakov podľa § 7 ods. 8,
11.
finančných prostriedkov pridelených podľa § 7 ods. 15 alebo
12.
finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam v rámci dohodovacieho konania podľa § 2 ods. 3,
d)
pokutu 2 000 eur za nevypracovanie správy o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3,
e)
pokutu od 300 do 2 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3,
f)
pokutu od 300 eur do 33 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o počtoch detí alebo žiakov a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4.
(2)
Ministerstvo alebo krajský školský úrad uloží
a)
zriaďovateľovi24ca) školy alebo školského zariadenia za
1.
neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu 3 000 eur,
2.
nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7a ods. 6 pokutu 300 eur alebo
3.
poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu od 300 eur do 33 000 eur,
b)
obci za
1.
neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu 3 000 eur,
2.
nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7a ods. 7 písm. a) pokutu 300 eur alebo
3.
poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu od 300 eur do 33 000 eur.
(3)
Ministerstvo alebo krajský školský úrad pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. e) a f) a odseku 2 písm. a) tretieho bodu a písm. b) tretieho bodu prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie.
(4)
Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila. Ministerstvo alebo krajský školský úrad môže uložiť pokutu aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu.
(5)
O uložení pokuty podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje ten, kto zistil porušenie zákona. Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.25a)
(6)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(8)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo alebo krajský školský úrad zistili porušenie povinností podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 25a sa označuje ako odkaz 25aa.
15.
V § 8c sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo môže určiť zriaďovateľovi, ktorý ho požiadal o pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), povinnosť vykonať racionalizačné opatrenie v škole alebo v školskom zariadení, pre ktoré finančné prostriedky žiada. Ministerstvo zároveň určí druh racionalizačného opatrenia a lehotu trvania racionalizačného opatrenia. Racionalizačným opatrením sa rozumie zníženie počtu tried, zníženie počtu zamestnancov školy alebo školského zariadenia, zrušenie školy alebo školského zariadenia alebo iné opatrenie, ktorým sa zvýši efektívnosť a hospodárnosť využívania pridelených finančných prostriedkov. Pred uložením povinnosti vykonať racionalizačné opatrenie prerokuje ministerstvo so zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia druh racionalizačného opatrenia. Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia je povinný poskytnúť ministerstvu údaje potrebné na rozhodovanie vo veci uloženia racionalizačného opatrenia v štruktúre určenej ministerstvom. Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia môže požiadať o ďalšie finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) až po uskutočnení racionalizačného opatrenia.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
16.
Za § 9b sa vkladá § 9ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9ba
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Dohľad začatý do 31. decembra 2012 tohto zákona sa vykoná podľa predpisov platných v čase jeho začatia.
(2)
Konanie o uložení pokuty začaté do 31. decembra 2012 dokončí orgán dohľadu podľa doterajšieho predpisu.“.
17.
Za § 9c sa vkladá § 9d, ktorý znie:
㤠9d
(1)
Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2013 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli zriaďovatelia škôl a školských zariadení a obce, podľa doterajších predpisov aj údaje poskytnuté na účely tvorby koncepčných materiálov a analytických materiálov ministerstva o
a)
žiakoch základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách o žiakoch do dovŕšenia 15 rokov veku,
b)
deťoch materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
c)
poslucháčoch jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách o poslucháčoch do dovŕšenia 15 rokov veku.
(2)
Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam v roku 2013 sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 38/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8 písm. c). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon v odseku 12 neustanovuje inak.“.
2.
V § 3 ods. 3 sa za slovo „dohodne“ vkladajú slová „na dobu funkčného obdobia“.
3.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia okrem riaditeľa zariadenia školského stravovania a riaditeľa strediska služieb škole musí spĺňať predpoklady podľa osobitného predpisu8) a mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo najmenej päť rokov odbornej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
4.
V § 3 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,“.
5.
V § 3 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
ak neabsolvuje funkčné vzdelávanie alebo funkčné inovačné vzdelávanie v lehote podľa osobitného predpisu,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 34 ods. 2 písm. d) a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.
6.
V § 3 ods. 10 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Funkčné obdobie sa predlžuje o prerušenie vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodu výkonu verejnej funkcie, čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti presahujúcej šesť mesiacov. Funkčné obdobie sa predlžuje o dobu trvania prekážky v práci uvedenej v prvej vete, ktorá zostáva do uplynutia funkčného obdobia, najviac o štyri roky.
(14)
Zriaďovateľ vymenuje na dobu prerušenia vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodov podľa odseku 13 riaditeľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu11) na zastupovanie bez výberového konania po prerokovaní s radou školy, ak je zriadená.“.
8.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.6) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa okrem predpokladov určených osobitným predpisom13b) obsahuje aj požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
§ 6 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
9.
V § 4 ods. 2 sa slovo „vymenovanie“ nahrádza slovami „na obsadenie funkcie“.
10.
V § 4 sa vypúšťa odsek 6.
11.
V § 5 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
12.
V § 5 odsek 9 znie:
„(9)
Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní absolvovať funkčné vzdelávanie19) v lehote podľa osobitného predpisu.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 38 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.
13.
V § 6 ods. 1 a 2 a § 9 ods. 1 a 2 sa za slová „zriaďuje a zrušuje“ vkladajú slová „všeobecne záväzným nariadením“.
14.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
15.
V § 6 odsek 12 znie:
„(12)
Obec
a)
zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy,30b) zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy30b) a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej materskej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl30b) a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad,
c)
určí všeobecne záväzným nariadením30d) pre zriaďovateľov podľa písmena b) a základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
1.
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,
2.
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e)
3.
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4.
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,
d)
poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce,
e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1.
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2.
do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,30e)
3.
základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
f)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa písmena c) prvého a tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,
g)
každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení,
h)
pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy alebo školského zariadenia
1.
formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2.
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3.
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,
4.
počet detí mladších ako tri roky v materskej škole,30b)
5.
zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku,
6.
energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
7.
výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých obcou,
i)
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, jazykovými školami, materskými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje obec pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e)
j)
poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy,30b) dieťa súkromnej materskej školy,30b) dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:
„30e)
§ 7a zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.“.
16.
V § 6 ods. 15 sa slová „ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. e)“.
17.
V § 6 ods. 24 sa vypúšťajú slová „školského strediska záujmovej činnosti,“.
18.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom škôl podľa § 6 ods. 1 s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov. Školský úrad vzniká od 1. januára kalendárneho roka. Dátum rozhodujúci na určenie počtu žiakov je 15. september predchádzajúceho kalendárneho roka.“.
19.
V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „tieto kvalifikačné predpoklady“ a písmená a) a b) znejú:
„a)
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy35a) a
b)
požiadavku najmenej piatich rokov pedagogickej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
21.
V § 9 odsek 12 znie:
„(12)
Samosprávny kraj
a)
zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja, môžu požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, a na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku takého školského zariadenia,30c) ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť krajský školský úrad,
c)
určí všeobecne záväzným nariadením30f)
1.
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
2.
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia,
3.
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4.
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
d)
poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja,
e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1.
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2.
nad 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
3.
stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborných učilíšť a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
f)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa písmena c) prvého a tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,
g)
každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení,
h)
pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy alebo školského zariadenia
1.
formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2.
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3.
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,
4.
zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku,
5.
energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie,
6.
výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých samosprávnym krajom,
i)
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, jazykovými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje samosprávny kraj pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
j)
poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.“.
22.
V § 9 ods. 19 sa za slovami „voľného času“ vypúšťa čiarka a slová „školského strediska záujmovej činnosti“.
23.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťa slovo „požadovanom“ a za slovo „odbore“ sa vkladajú slová „s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce“.
24.
V § 10 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „O počte skúšobných komisií a predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetových maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o mieste a dátume konania záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky písomne informuje subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu41aa) do siedmich kalendárnych dní od termínu určeného na vymenovanie jej predsedu.41ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41aa a 41ab znejú:
„41aa)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
41ab)
§ 80 ods. 7 a § 84 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.“.
25.
V § 10 odsek 16 znie:
„(16)
Krajský školský úrad metodicky riadi školské úrady vo svojej územnej pôsobnosti podľa miesta sídla školského úradu.“.
26.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov odo dňa vymenovania do funkcie.“.
27.
V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete podľa § 17 ods. 1 písm. c),“.
28.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Štátna školská inšpekcia kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-technického zabezpečenia a didaktickej techniky používaných vo výchovno-vzdelávacom procese.“.
29.
V § 13 ods. 4 sa slová „predmet inšpekčnej činnosti“ nahrádzajú slovami „predmet školskej inšpekcie“.
30.
V § 13 odsek 7 znie:
„(7)
Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:
a)
odporúčanie,
b)
prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,
c)
uloženie opatrení,
d)
nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii,
e)
uloženie sankcií podľa § 37a ods. 2 a 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 sa vypúšťa.
31.
V § 13 ods. 8 prvej vete sa slová „z inšpekčnej činnosti“ nahrádzajú slovami „zo školskej inšpekcie“ a slová „o výsledkoch inšpekčnej činnosti“ sa nahrádzajú slovami „o výsledkoch školskej inšpekcie“.
32.
V § 13 odsek 9 znie:
„(9)
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie obsahuje označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas školskej inšpekcie, predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú, a uplatnené opatrenia. Správu o výsledkoch školskej inšpekcie po prerokovaní podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného subjektu. Ak správu o výsledkoch školskej inšpekcie nemožno prerokovať, považuje sa za prerokovanú doručením jedného vyhotovenia správy o výsledkoch školskej inšpekcie riaditeľovi kontrolovaného subjektu.“.
33.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak pri vybavovaní sťažností Štátna školská inšpekcia zistí nedostatky, uplatňuje opatrenia podľa odseku 7.“.
34.
V § 14 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktoré vymedzujú povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a pracovísk praktického vyučovania; normatívy pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov študijných odborov a učebných odborov pripravujúcich na výkon zdravotníckeho povolania, ustanovuje osobitný predpis,49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
§ 7 ods. 13 a § 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
35.
V § 14 odsek 7 znie:
„(7)
Ministerstvo vo verejnom záujme na žiadosť subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy41aa) a rezortných ministerstiev môže určiť samosprávnemu kraju počty žiakov pre jednotlivé študijné odbory a učebné odbory stredných odborných škôl s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.50b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:
„50b)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.
36.
V § 15 ods. 4 písmená c) až e) znejú:
„c)
zoznam študijných odborov a učebných odborov,
d)
termín začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania, pracoviska praktického vyučovania alebo elokovaného pracoviska,
e)
výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.“.
37.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené. Minister môže povoliť iný termín pri zaradení do siete základnej školy s materskou školou a ich súčastí, spojenej školy a ich súčastí alebo organizačnej zložky spojenej školy. Žiadosť obsahuje
a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
b)
názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vrátane jeho súčastí,
c)
predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
d)
predpokladaný počet všetkých tried,
e)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f)
školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole, školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania uskutočňovať výchova a vzdelávanie,
g)
predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania vrátane jeho súčastí zriadiť,
h)
doklad o zabezpečení priestorov,
i)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi,
j)
predpokladaný rozpočet školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
k)
vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné školy, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad,
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o materské školy,30b) jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území samosprávneho kraja,
n)
vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
o)
ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,41aa)
p)
vyjadrenie príslušného krajského školského úradu k požiadavkám podľa odseku 7, ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 53 až 53c sa vypúšťajú.
38.
V § 16 odsek 5 znie:
„(5)
Účastníkom konania vo veci zaradenia do siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. Termín začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania je 1. september kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku 1, a zariadení školského stravovania, ktorých termín začatia činnosti určí ministerstvo.“.
39.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje miestne a regionálne požiadavky, a to najmä
a)
účelné a komplexné rozmiestnenie škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania,
b)
formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania,
c)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
d)
počet detí, žiakov alebo poslucháčov zriadených škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania a
e)
priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania.“.
40.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „(§ 29 ods. 3)“ a za slová „materiálno-technického“ sa vkladajú slová „a priestorového“.
41.
V § 17 ods. 2 písm. h) sa slová „zamestnávateľského zväzu alebo právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu53c)“ nahrádzajú slovami „subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu41aa)“.
42.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.“.
43.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zriaďovateľ, ktorým je právnická osoba podľa § 19 ods. 2 písm. e), je povinný bezodkladne po zrušení54a) oznámiť túto skutočnosť ministerstvu, ktoré rozhodne o vyradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
„54a)
Napríklad § 20a Občianskeho zákonníka, § 14 a 15 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 14 a 15 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
44.
V § 18 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
(3)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín pri zmene v sieti, ktorá spočíva v zaradení študijného odboru alebo učebného odboru.“.
45.
V § 18 ods. 5 sa slovo „súpisného“ nahrádza slovom „popisného“.
46.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a)
v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b)
vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.
(7)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. a) obsahuje tieto údaje a doklady:
a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
b)
rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované pracovisko zriadiť,
c)
zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia,
d)
názov a adresu elokovaného pracoviska,
e)
predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov,
f)
predpokladaný počet všetkých tried,
g)
výchovno-vzdelávací jazyk,
h)
predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska,
i)
doklad o zabezpečení priestorov,
j)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a písomné vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi,
k)
vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, základnej školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je krajský školský úrad, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, ktorého zriaďovateľom je krajský školský úrad,
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy,30b) jazykovej školy, základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou jazykovej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného učilišťa a praktickej školy na území samosprávneho kraja,
n)
ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,41aa)
o)
vyjadrenie príslušného krajského školského úradu, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
(8)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. b) obsahuje tieto údaje a doklady:
a)
názov a adresu elokovaného pracoviska,
b)
rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom je elokované pracovisko zriadené,
c)
dôvod vyradenia elokovaného pracoviska,
d)
termín zrušenia elokovaného pracoviska,
e)
spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení elokovaného pracoviska,
f)
ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu.41aa)“.
47.
V § 19 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Elokované pracovisko možno zriadiť iba na území kraja podľa adresy školy alebo školského zariadenia až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. a). Elokované pracovisko sa nezriaďuje pri školských účelových zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania.
(7)
Elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia podľa § 21 ods. 1, ktorého je elokované pracovisko súčasťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a sa vypúšťa.
48.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Elokované pracovisko možno zrušiť až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. b).
(9)
Diagnostické centrum môže zriadiť len krajský školský úrad.“.
49.
V § 21 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V názve strednej odbornej školy sa za typ školy môže uviesť aj prívlastok charakterizujúci prevládajúce študijné odbory a učebné odbory, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu.“.
50.
V § 25 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Členmi rady školy pri základnej škole, základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materskej škole,30b) základnej umeleckej škole alebo členmi rady školského zariadenia pri školskom internáte a centre voľného času sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
(6)
Členmi rady školy pri
a)
strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných odborných školách jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje, a jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy,
b)
odbornom učilišti alebo praktickej škole sú traja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
c)
špeciálnom výchovnom zariadení, jazykovej škole a škole pri zdravotníckom zariadení sú štyria zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov a šiesti delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.“.
51.
V § 25 ods. 12 písmeno h) znie:
„h)
odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,“.
52.
V § 37a ods. 2 písm. a) sa slová „inšpekčnej činnosti“ nahrádzajú slovami „školskej inšpekcie“.
53.
V § 37a ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo porušil povinnosť podľa § 17 ods. 5“.
54.
§ 37b sa vypúšťa.
55.
V § 38 ods. 2 sa slová „§ 3 ods. 2 a ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 11“ a slová „e) až g)“ sa nahrádzajú slovami „f) a g)“.
56.
V § 38 ods. 3 sa slová „§ 3 ods. 2, ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7“ a slová „e) až g)“ sa nahrádzajú slovami „f) a g)“.
57.
V § 38 odsek 4 znie:
„(4)
Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 okrem pokarhania riaditeľom školy a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 4 okrem pokarhania riaditeľom školy, podmienečného vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 15, § 6 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2 druhej vety, § 9 ods. 5, § 10 ods. 8 až 10 a 13, § 14 ods. 4, ods. 6 písm. b) a ods. 7, § 16 až 18, § 31, 32 a § 37a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.80)“.
58.
V § 38 ods. 5 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní80)“ nahrádzajú slovami „všeobecný predpis o správnom konaní 80) okrem § 5 ods. 15“.
59.
V § 38 ods. 6 sa za slová „podľa § 5“ vkladajú slová „okrem rozhodovania podľa odseku 15“.
60.
Za § 39b sa vkladajú § 39c až 39f, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
§ 39c
(1)
Elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky zriadené do 31. decembra 2012 sú elokované pracoviská podľa tohto zákona.
(2)
Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý má zriadené elokované pracovisko podľa odseku 1, najneskôr do 30. júna 2013
a)
písomne oznámi ministerstvu osobitne za každé elokované pracovisko tieto údaje:
1.
názov, adresu, identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
2.
adresa elokovaného pracoviska,
3.
názov školy alebo školského zariadenia, ktorého je elokované pracovisko súčasťou,
4.
dátum začatia činnosti,
5.
počet tried, oddelení, záujmových útvarov alebo výchovných skupín podľa stavu k 1. septembru 2012,
6.
počet žiakov, detí alebo poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2012,
7.
ak ide o elokované pracoviská stredných odborných škôl, aj kód študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom sa vzdelávajú žiaci,
b)
predloží doklady podľa § 16 ods. 1 písm. h) a i) a zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia.
(3)
Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov a dokladov podľa odseku 2 a zaeviduje elokované pracovisko v sieti. Ak zriaďovateľ nepredloží ministerstvu údaje a doklady podľa odseku 2 v určenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 30. júnu 2013.
(4)
Ak je elokované pracovisko zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 ako súčasť školy alebo školského zariadenia, a ktoré nie je právnickou osobou, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce k premene školy alebo školského zariadenia na právnickú osobu najneskôr do 1. januára 2014 a písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo školy alebo školského zariadenia najneskôr do 31. januára 2014.
(5)
Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov podľa odseku 4. Ak zriaďovateľ nepredloží ministerstvu údaje podľa odseku 4 v určenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 31. januáru 2014.
(6)
Elokované pracoviská škôl a školských zariadení zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 mimo územia kraja, kde je škola alebo školské zariadenie zriadené, sa stávajú školami alebo školskými zariadeniami s účinnosťou od 1. septembra 2015.
(7)
Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vzniknutých podľa odseku 6
a)
vydá zriaďovaciu listinu podľa § 22 ods. 2; v zriaďovacej listine sa neuvádzajú údaje uvedené v § 22 ods. 2 písm. k),
b)
písomne oznámi ministerstvu súčasti škôl a školských zariadení najneskôr do 10. septembra 2015.
(8)
Zriaďovateľ školy vzniknutej podľa odseku 6, ktorá je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,86) a zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vzniknutých podľa odseku 6, ktoré sú právnickou osobou, ak tak určí zriaďovateľ, písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo novovzniknutej školy alebo novovzniknutého školského zariadenia najneskôr do 10. septembra 2015.
(9)
Ak zriaďovateľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7 a 8, škola alebo školské zariadenie zaniká k 10. septembru 2015.
§ 39d
Funkčné obdobie riaditeľa súkromnej školy, riaditeľa súkromného školského zariadenia, riaditeľa cirkevnej školy alebo riaditeľa cirkevného školského zariadenia, ktoré je viac ako päť rokov,
a)
sa končí uplynutím posledného dňa piateho roku funkčného obdobia, ak vykonáva funkciu riaditeľa menej ako päť rokov,
b)
sa končí uplynutím posledného dňa funkčného obdobia, najneskôr však 30. júna 2014, ak vykonáva funkciu riaditeľa viac ako päť rokov.
§ 39e
Správne konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 39f
(1)
Obec v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 6 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa § 6 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.
(2)
Samosprávny kraj v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 9 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa § 9 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86 znie:
„86)
§ 27 ods. 2 písm. b) až g) zákona č. 245/2008 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 61a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
O žiadostiach o akreditáciu predložených ministerstvu do 31. decembra 2011 rozhodne ministerstvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011.“.
Čl. IV
Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2015“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I prvého až šestnásteho bodu a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.