315/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
ZÁKON
z 21. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.“.
2.
V § 3 písm. q) sa slová „Ministerstva školstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.
3.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Vzdelávací program, ktorý sa nečlení na moduly alebo jeden modul vzdelávacieho programu zodpovedá minimálne desiatim vyučovacím hodinám.“.
4.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a účastníkov ďalšieho vzdelávania, ktorí úspešne absolvovali záverečnú skúšku alebo skúšku (ďalej len „absolvent vzdelávania“)“ a slová „svojej internetovej stránke“ sa nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
5.
V § 8 ods. 2 sa slová „minister školstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.
6.
V § 8 ods. 4 sa za slovami „rozsahu akreditovaného vzdelávacieho programu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a lektorského zabezpečenia akreditovaného vzdelávacieho programu“.
7.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
„§10
Podmienky akreditácie vzdelávacieho programu
Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu vzdelávacej inštitúcie je
a)
predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti odborného garanta,
b)
predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti lektorov,
c)
predloženie dokladov o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení vzdelávacieho programu,
d)
predloženie vzdelávacieho programu zodpovedajúceho rozsahom a náročnosťou vzdelávaciemu programu podľa § 8 ods. 3,
e)
odporúčanie akreditačnej komisie podľa § 8 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
8.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Odborný garant musí v závislosti od obsahového zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu spĺňať tieto požiadavky:
a)
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej dva roky lektorskej činnosti,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v inom odbore, najmenej štyri roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej dva roky lektorskej činnosti,
c)
úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej štyri roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej tri roky lektorskej činnosti,
d)
úplné stredné vzdelanie s maturitou v inom odbore, najmenej päť rokov praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej tri roky lektorskej činnosti,
e)
výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej päť rokov praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej päť rokov lektorskej činnosti alebo
f)
osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej päť rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací program týka, a najmenej päť rokov lektorskej činnosti.“.
9.
V § 11 ods. 2 písm. d) sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „päť“.
10.
V § 11 ods. 2 písm. e) sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „päť“.
11.
V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej päť rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací program týka, a preukázateľná lektorská spôsobilosť.“.
12.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Oprávnenie
(1)
Škola alebo vysoká škola, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 6, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.
(2)
Profesijná organizácia alebo stavovská organizácia, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 4, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.
(3)
Ministerstvo na základe odporúčania akreditačnej komisie udelí oprávnenie žiadateľovi podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak
a)
predloží menný zoznam osôb, ktoré navrhuje za členov skúšobnej komisie podľa § 17 ods. 7,
b)
predloží doklady o materiálnom a technickom zabezpečení potrebnom na vykonávanie skúšky,
c)
predloží doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,13)
d)
poskytuje vzdelávanie, ktoré je predmetom skúšky, po dobu najmenej dva roky.
(4)
Podmienka podľa odseku 3 písm. d) sa považuje za splnenú, ak žiadateľ podľa odseku 2 overoval odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu13a) účinného do 31. decembra 2011.
(5)
Ministerstvo môže udeliť oprávnenie škole na základe splnenia podmienok uvedených v odseku 3, ak predloží písomný súhlas zriaďovateľa.
(6)
Ministerstvo môže udeliť oprávnenie vysokej škole na základe splnenia podmienok uvedených v odseku 3, ak predloží žiadosť o udelenie oprávnenia najneskôr dva roky pred uplynutím platnosti potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 6.
(7)
Akreditačná komisia posúdi spôsobilosť školy, vysokej školy, profesijnej organizácie alebo stavovskej organizácie vykonávať skúšku a splnenie podmienok podľa odsekov 3 až 6 a odporučí ministerstvu udeliť oprávnenie alebo neudeliť oprávnenie.
(8)
Ministerstvo rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti o udelenie oprávnenia.
(9)
Oprávnenie pre školu alebo vysokú školu sa vydáva na dobu platnosti potvrdenia o akreditácii príslušného vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 6.
(10)
Oprávnenie pre profesijné organizácie a stavovské organizácie sa vydáva na päť rokov.
(11)
Oprávnenie je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 22 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“.
13.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky zasiela uchádzač škole, vysokej škole, stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii, ktorej bolo vydané oprávnenie podľa § 15 ods. 8 (ďalej len „oprávnená vzdelávacia inštitúcia“).“.
14.
V § 17 ods. 10 sa slová „100 eur“ nahrádzajú slovami „300 eur“.
15.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
úroveň Národného kvalifikačného rámca.“.
16.
V § 21 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
úroveň Národného kvalifikačného rámca.“.
17.
V § 21 ods. 5 sa nad slovo „zamestnávateľov“ umiestňuje odkaz 16a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
18.
V § 21 odsek 6 znie:
„(6)
Ministerstvo zverejňuje a priebežne aktualizuje Národnú sústavu kvalifikácií v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania.“.
19.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Národný kvalifikačný rámec
(1)
Národný kvalifikačný rámec obsahuje úrovne klasifikácie kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti a je prepojením na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca.
(2)
Jednotlivé úrovne Národného kvalifikačného rámca ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
20.
V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
Národná sústava kvalifikácií,
f)
register oprávnených vzdelávacích inštitúcií.“.
21.
V § 22 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
V registri oprávnených vzdelávacích inštitúcií sú vedené tieto informácie:
a)
názov oprávnenej vzdelávacej inštitúcie,
b)
dátum vydania a číslo oprávnenia podľa § 15,
c)
názov úplnej kvalifikácie alebo názov čiastočných kvalifikácií, ktoré sú predmetom skúšky.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
22.
V § 25 ods. 1 prvá veta znie: „Kontrolu vykonávajú ministerstvom poverení zamestnanci ministerstva v spolupráci s odborníkmi z oblasti obsahového zamerania vzdelávania poverenými ministerstvom (ďalej len „poverené osoby“).“.
23.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2012.
Osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky vydané podľa osobitného predpisu13a) do 31. decembra 2011 sa považujú za osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo za osvedčenia o úplnej kvalifikácii podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012 okrem pätnásteho, šestnásteho a devätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.