314/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

314
ZÁKON
z 18. septembra 2012
o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
postup a interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému v budove z hľadiska energetickej účinnosti,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému v budove,
c)
spôsob overovania správy z pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému (ďalej len „správa z kontroly“) v budove,
d)
povinnosti vlastníka budovy.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
vykurovací systém s celkovým účinným menovitým tepelným výkonom väčším ako 70 kW, ktorý je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budovy,
b)
klimatizačný systém s celkovým účinným menovitým chladiacim výkonom väčším ako
70 kW.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na vykurovací systém alebo klimatizačný systém, ktorý je
a)
umiestnený v budove podľa osobitného predpisu,1)
b)
predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti,2)
c)
súčasťou technického systému nebytovej budovy3) vybavenej systémom automatizácie a riadenia budovy podľa osobitného predpisu3a) alebo
d)
súčasťou technického systému bytovej budovy3b) vybavenej
1.
funkciou priebežného elektronického monitorovania energetickej účinnosti vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému, ktorá vlastníkovi bytovej budovy, spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy,3c) poskytuje informácie o poklese energetickej účinnosti vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému a o potrebe jeho údržby a
2.
funkciou zabezpečujúcou kontrolu optimálnej výroby, distribúcie, uskladňovania a spotreby energie.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
zariadením na výrobu tepla časť vykurovacieho systému, ktorou sa vyrába teplo s využitím
1.
spaľovania palív,
2.
elektrického odporového vykurovania,
3.
aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie prostredníctvom tepelného čerpadla,
b)
vykurovacím systémom teplovodný vykurovací systém alebo teplovzdušný vykurovací systém alebo ich kombinácia, vrátane integrovaného riadenia vetrania budovy, ktorý pozostáva z prvkov potrebných na zabezpečenie zvýšenia teploty vzduchu,
c)
klimatizačným systémom súbor prvkov potrebných na zabezpečenie úpravy vzduchu, pri ktorej sa reguluje maximálna teplota vzduchu alebo minimálna teplota vzduchu; klimatizačný systém môže zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie regulácie vetrania, vlhkosti a čistoty vzduchu,
d)
účinným menovitým tepelným výkonom najvyšší nepretržitý tepelný výkon zariadenia na výrobu tepla vyjadrený v kilowattoch, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom zariadenia na výrobu tepla za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
e)
celkovým účinným menovitým tepelným výkonom súčet účinných menovitých tepelných výkonov všetkých zariadení na výrobu tepla v budove,
f)
celkovým účinným menovitým chladiacim výkonom najvyšší nepretržitý chladiaci výkon klimatizačného systému vyjadrený v kilowattoch, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom klimatizačného systému za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
g)
vnútorným rozvodom tepla zariadenie na rozvod tepla na vykurovanie budovy alebo rozvod teplej vody v budove, ktoré pozostáva z potrubí a všetkých komponentov potrebných na distribúciu tepla v budove,
h)
vetraním proces prívodu vzduchu do priestoru v budove alebo do budovy alebo odvodu vzduchu z priestoru v budove alebo z budovy, a to prirodzeným spôsobom alebo núteným spôsobom.
§ 3
(1)
Vlastník budovy je povinný
a)
zabezpečiť na vlastné náklady pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému,
b)
uchovávať správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
c)
pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi,
d)
pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému odovzdať kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.
(2)
Vlastník budovy môže povinnosti podľa odseku 1 previesť zmluvou na
a)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
b)
správcu budovy,
c)
správcu vykurovacieho systému alebo
d)
správcu klimatizačného systému.
(3)
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktorí neprevedú povinnosti podľa odseku 1, zodpovedajú za splnenie povinností spoločne a nerozdielne.
§ 4
(1)
Interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému v závislosti od druhu spaľovaného paliva je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vykurovací systém musí byť schopný optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok.
(3)
Pravidelná kontrola vykurovacieho systému zahŕňa najmä
a)
hodnotenie a kontrolu vykurovacieho systému ako celku v rozsahu podľa typu vykurovacieho systému,
b)
hodnotenie a kontrolu samostatných prístupných častí vykurovacieho systému, a to najmä zariadenia na výrobu tepla, prístupných vnútorných rozvodov tepla a riadiacich systémov vykurovacieho systému,
c)
hodnotenie schopnosti vykurovacieho systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
d)
návrh opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia vykurovacieho systému a hodnotenie nákladovej efektívnosti navrhovaných opatrení.
(4)
Pravidelná kontrola sa nevykonáva pre prvky vykurovacieho systému alebo prvky klimatizačného systému, ktorých pravidelná kontrola je súčasťou energetického auditu podľa osobitného predpisu3d) alebo overovania hospodárnosti podľa osobitného predpisu.3e)
§ 5
(1)
Interval pravidelnej kontroly klimatizačného systému je päť rokov.
(2)
Klimatizačný systém musí byť schopný optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok.
(3)
Pravidelná kontrola klimatizačného systému zahŕňa najmä
a)
hodnotenie a kontrolu klimatizačného systému ako celku v rozsahu podľa typu klimatizačného systému,
b)
hodnotenie a kontrolu samostatných prístupných častí klimatizačného systému,
c)
hodnotenie schopnosti klimatizačného systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
d)
návrh opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia klimatizačného systému a hodnotenie nákladovej efektívnosti navrhovaných opatrení.
§ 6
(1)
Osoba zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo pravidelnej kontroly klimatizačného systému (ďalej len „oprávnená osoba“) nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu s touto oprávnenou osobou.
(2)
Pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému slúžiaceho na zabezpečenie bezpečnosti štátu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(3)
Oprávnená osoba vyhotoví správu z kontroly, ktorá obsahuje
a)
postup vykonania pravidelnej kontroly,
b)
použité výpočty,
c)
výsledky z pravidelnej kontroly a návrh opatrení na úsporu energie v kontrolovanom vykurovacom systéme alebo klimatizačnom systéme s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu navrhnutých opatrení na úsporu energie,
d)
dátum a miesto vykonania pravidelnej kontroly,
e)
identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 2 písm. a),
f)
technické údaje kontrolovaného vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
g)
meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala,
h)
dátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly,
i)
iné dôležité údaje alebo zistenia.
(4)
Oprávnená osoba zasiela správu z kontroly v štátnom jazyku4) vlastníkovi budovy alebo príslušnej osobe podľa § 3 ods. 2 a prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti4a) do 30 dní odo dňa vykonania pravidelnej kontroly.
(5)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) kontroluje štatisticky významný percentuálny podiel správ z kontroly odovzdaných každý rok, minimálne však jednu správu z kontroly od každej oprávnenej osoby, ktorá správu z kontroly zaslala.
(6)
Ministerstvo vypracuje zo správ z kontroly odovzdaných oprávnenými osobami hodnotiacu správu za predchádzajúci rok.
(7)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví
a)
postup pre odborne spôsobilú osobu pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, obsah správy z pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a podrobnosti o rozsahu pravidelnej kontroly vykurovacieho systému vrátane posúdenia jeho účinnosti a výkonu vzhľadom na potrebu tepla budovy,
b)
podrobnosti o schopnosti vykurovacieho systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok a návrhu opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia vykurovacieho systému,
c)
postup pre odborne spôsobilú osobu pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému, obsah správy z pravidelnej kontroly klimatizačného systému a podrobnosti o rozsahu pravidelnej kontroly klimatizačného systému vrátane posúdenia jeho účinnosti a výkonu vzhľadom na potrebu chladu budovy,
d)
podrobnosti o schopnosti klimatizačného systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok a návrhu opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia klimatizačného systému.
§ 7
(1)
Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému je živnosťou podľa osobitného predpisu;5) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo pravidelnej kontroly klimatizačného systému.
(2)
Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb, ktorý obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
dátum vykonania skúšky,
d)
dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.
§ 8
(1)
Skúšku organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok.
(2)
Uchádzač vykonáva skúšku na základe jeho žiadosti doručenej ministerstvu alebo osobe poverenej podľa § 13 ods. 3 v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Vzor žiadosti zverejňuje ministerstvo alebo osoba poverená podľa § 13 ods. 3 na svojom webovom sídle.
(3)
Uchádzač o vykonanie skúšky musí mať ukončené
a)
stredné odborné vzdelanie technického zamerania,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo
c)
vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie, konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie alebo prírodné vedy so zameraním študijného odboru na fyziku alebo chémiu.
(4)
Uchádzač v žiadosti o vykonanie skúšky uvedie
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu.
(5)
Uchádzač k žiadosti o vykonanie skúšky priloží kópiu dokladu o ukončení vzdelania podľa odseku 3.
(6)
Ministerstvo vydá doklad o vykonaní skúšky a zapíše odborne spôsobilú osobu do zoznamu odborne spôsobilých osôb najneskôr do 15 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky a vydá o tom potvrdenie.
(7)
Uchádzač vykonáva skúšku v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje ministerstvo. Skúška pozostáva z praktickej časti a z teoretickej časti. Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie znalostí právnych predpisov a technických predpisov v oblasti vykurovacích systémov a klimatizačných systémov.
(8)
Podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
(1)
Ministerstvo zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb aj osobu, ktorá predloží doklad preukazujúci kvalifikáciu na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému vydaný v iných členských štátoch Európskej únie a uznaný podľa osobitného predpisu8) a vydá o tom potvrdenie.
(2)
Ministerstvo organizuje najmenej raz za kalendárny rok aktualizačnú odbornú prípravu. Odborne spôsobilá osoba je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr v piatom kalendárnom roku po
a)
vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1,
b)
absolvovaní predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.
(3)
Podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy a spôsobe jej vykonania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu zo zoznamu odborne spôsobilých osôb, ak
a)
odborne spôsobilá osoba písomne o to požiada,
b)
odborne spôsobilá osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
c)
odborne spôsobilá osoba nesplnila povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu, a to ani v kalendárnom roku nasledujúcom po uplynutí lehoty podľa odseku 2,
d)
bolo pri výkone pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému kontrolou podľa § 6 ods. 5 zistené nedodržiavanie všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 7.
(5)
Ministerstvo opätovne zapíše odborne spôsobilú osobu do zoznamu odborne spôsobilých osôb po úspešnom vykonaní skúšky a vydá o tom potvrdenie. Ak bola odborne spôsobilá osoba vyčiarknutá zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 4 písm. a), vykonanie skúšky sa nevyžaduje, ak neuplynulo päť rokov, odkedy táto osoba vykonala skúšku alebo absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu. Ak bola odborne spôsobilá osoba vyčiarknutá zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 4 písm. d), ministerstvo ju opätovne zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb po uplynutí piatich rokov od vyčiarknutia a po úspešnom vykonaní skúšky a vydá o tom potvrdenie.
§ 10
Dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu.9)
§ 11
(1)
Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že
a)
nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému,
b)
neuchová správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
c)
pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy neodovzdá poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi,
d)
pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému neodovzdá kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží Slovenská obchodná inšpekcia pokutu vo výške 20 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.10)
§ 12
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu
a)
do 1 600 eur vlastníkovi budovy alebo osobe podľa § 3 ods. 2, ak nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému,
b)
do 600 eur vlastníkovi budovy alebo osobe podľa § 3 ods. 2, ak
1.
neuchováva správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
2.
pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy neodovzdá poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi alebo
3.
pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému neodovzdá kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi,
c)
do 200 eur oprávnenej osobe, ak nezašle správu z kontroly podľa § 6 ods. 4.
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 13
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa okrem § 8 ods. 6 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)
(2)
Na výkon činnosti oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému, postup podávania žiadostí o vydanie osvedčenia, rozhodovanie o vydaní osvedčenia a výkon dozoru nad oprávnenými osobami v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.12)
(3)
Ministerstvo môže poveriť výkonom pôsobnosti podľa § 6 ods. 4 až 6, § 7 ods. 2, § 8 ods. 1, 6 a 7 a § 9 ods. 1, 2, 4 a 5 na ním zriadenú osobu.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaný podľa doterajších predpisov sa považuje za doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona.
(2)
Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie na kontrolu vykurovacích systémov vydané podľa tohto zákona.
(3)
Osvedčenie na kontrolu klimatizačných systémov vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie na kontrolu klimatizačných systémov vydané podľa tohto zákona.
(4)
Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav a kontrolu klimatizačných systémov vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie na kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov vydané podľa tohto zákona.
(5)
Pravidelná kontrola vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému vykonaná podľa doterajších predpisov sa považuje za pravidelnú kontrolu vykonanú podľa tohto zákona.
(6)
Lehota na uplatňovanie intervalu pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému uvedeného v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 začína plynúť dňom 1. januára 2008 pre vykurovací systém alebo klimatizačný systém, ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. decembra 2007 a na ktorom nebola vykonaná pravidelná kontrola podľa doterajších predpisov.
(7)
Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 14a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Lehota na uplatňovanie intervalu pravidelnej kontroly vykurovacieho systému uvedeného v prílohe č. 1 v znení účinnom od 1. januára 2021 a lehota na uplatňovanie intervalu pravidelnej kontroly klimatizačného systému podľa § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2021 začína plynúť 1. januára 2021 pre vykurovací systém alebo klimatizačný systém, ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. decembra 2020 a na ktorom nebola vykonaná pravidelná kontrola podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(2)
Pravidelná kontrola vykurovacieho systému a pravidelná kontrola klimatizačného systému vykonaná podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa považuje za pravidelnú kontrolu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021.
(3)
Doklad o vykonaní skúšky vydaný do 31. decembra 2020 sa považuje za potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo pravidelnej kontroly klimatizačného systému podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021.
§ 15
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 16
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 195/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov,
3.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI, skupina 214 – Ostatné, por. č. 79 stĺpec Živnosť znie: „Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov“ a stĺpec Poznámka znie: „§ 7 ods. 5 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 314/2012 Z. z.
INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Zariadenie na výrobu tepla alebo dodávku tepla Interval pravidelnej kontroly
[rok]
spaľovacie zariadenie na zemný plyn 4
spaľovacie zariadenie na tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 3
elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie priestoru 5
tepelné čerpadlo 5
Príloha č. 3 k zákonu č. 314/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153, 18. 6. 2010).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).
1)
§ 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
2)
§ 17 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 43c ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3a)
§ 11 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.
3b)
§ 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3c)
§ 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 158/1998 Z. z.
3d)
§ 14 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.
3e)
§ 25 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 24 ods. 1 a § 25 písm. a) zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.
5)
Príloha č. 2 položka č. 79 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
9)
§ 89 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
12)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.