308/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 1. októbra 2012
o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
požiadavky na kvalitu vody na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „kúpalisko“),
b)
rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpalisku,
c)
požiadavky na prevádzku, prevádzkový poriadok, dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení kúpaliska.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účel tejto vyhlášky
a)
medznou hodnotou je hodnota ukazovateľa kvality vody na kúpalisku, ktorej prekročením stráca voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená,
b)
kúpacou sezónou kúpaliska je obdobie určené prevádzkovateľom, ktorý prevádzkuje kúpalisko,
c)
oddychovou plochou je plocha na kúpalisku určená na ležanie, slnenie a aktívny oddych mimo priestorov slúžiacich na ubytovanie návštevníkov,
d)
biokúpaliskom je umelé kúpalisko so systémom prírodného spôsobu čistenia vody, ktorá je oddelená od podzemných vôd a povrchových vôd.
§ 3
Požiadavky na kvalitu vody na kúpalisku
(1)
Medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody a početnosť kontrol počas kúpacej sezóny na prírodnom kúpalisku sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Požiadavky na odber vzoriek vody, ukazovatele kvality vody, medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody na biokúpalisku sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Požiadavky na odber vzoriek vody, ukazovatele kvality vody, medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody na umelom kúpalisku sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Požiadavky podľa odseku 3 sa primerane uplatňujú aj na bazény v zariadeniach poskytujúcich služby verejnosti; takýmito zariadeniami sú najmä zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež, ubytovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb.
(5)
Výsledky kontroly kvality vody na kúpalisku predkladá prevádzkovateľ v elektronickej alebo v písomnej forme príslušnému orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) najneskôr do siedmich pracovných dní po ukončení laboratórnych analýz.
(6)
Znečistenie1) alebo prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody podľa prílohy č. 1 na prírodnom kúpalisku oznamuje prevádzkovateľ bezodkladne po získaní výsledkov laboratórnych analýz príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; súčasťou oznámenia sú aj prijaté opatrenia riadenia2) na prírodnom kúpalisku.
(7)
Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na biokúpalisku podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 2 oznamuje prevádzkovateľ bezodkladne po získaní výsledkov laboratórnych analýz príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; súčasťou oznámenia sú aj prijaté opatrenia na zlepšenie kvality vody na biokúpalisku.
(8)
Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na umelom kúpalisku podľa prílohy č. 3 oznamuje prevádzkovateľ bezodkladne po získaní výsledkov laboratórnych analýz príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; súčasťou oznámenia sú aj prijaté opatrenia na zlepšenie kvality vody na umelom kúpalisku.
(9)
Požiadavky na odber vzoriek vody, ukazovatele kvality vody, monitorovanie a hodnotenie kvality vody na prírodnom kúpalisku sú stanovené vo vykonávacom predpise.3)
§ 4
Požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na biokúpalisku
(1)
Kapacita prírodného kúpaliska sa stanovuje ako najvyššia možná denná návštevnosť prevádzkových priestorov prírodného kúpaliska; určuje sa tak, aby na jednu osobu pripadlo najmenej 25 m2 vodnej plochy na kúpanie a 6 m2 voľnej oddychovej plochy.
(2)
Kapacita biokúpaliska sa stanovuje ako najvyššia možná denná návštevnosť prevádzkových priestorov biokúpaliska; určuje sa ako trojnásobok až päťnásobok kapacity vodnej plochy biokúpaliska a 5 m2 voľnej oddychovej plochy. Kapacita vodnej plochy sa určuje tak, aby na jednu osobu pripadlo najmenej 10 m2 vodnej plochy na kúpanie.
(3)
Prírodné kúpalisko je vybavené splachovacími záchodmi alebo chemickými záchodmi a sprchami v takom počte, aby pri kapacite do 300 osôb
a)
bol najmenej jeden záchod na 100 žien a najmenej jeden záchod na 200 mužov, z toho najmenej jeden prístupný osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
b)
bola najmenej jedna sprcha na 200 osôb.
(4)
Biokúpalisko je vybavené splachovacími záchodmi alebo chemickými záchodmi, pisoármi a sprchami v takom počte, aby pri kapacite do 300 osôb
a)
bol najmenej jeden záchod na 60 žien a najmenej jeden záchod a jeden pisoár na 100 mužov, z toho najmenej jeden prístupný osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
b)
bola najmenej jedna sprcha na 200 osôb.
(5)
Pri kapacite prírodného kúpaliska a biokúpaliska nad 300 osôb možno ďalší počet záchodov, pisoárov a spŕch primerane znížiť až na jednu polovicu.
(6)
Splachovacie záchody sú oddelené pre mužov a pre ženy.
(7)
Nánosy a vodné makrofyty sa odstraňujú z vodnej hladiny priebežne tak, aby nepriaznivo neovplyvňovali kvalitu vody a neohrozovali zdravie kúpajúcich sa; pri biokúpalisku sa zabezpečuje pravidelné odstraňovanie nánosov zo stien a dna.
(8)
Na biokúpalisku je plocha na kúpanie oddelená od plochy na úpravu a čistenie vody tak, aby medzi nimi nedochádzalo k nekontrolovanej výmene vody; plocha na kúpanie je rozčlenená a označená podľa využitia na úseky s rozdielnou hĺbkou vody. Priehľadnosť v neplaveckej časti biokúpaliska siaha na dno. Vstup do biokúpaliska je zabezpečený cez sprchu.
(9)
Na biokúpalisko sa používajú materiály bez ostrých hrán, ktoré umožňujú jeho ľahkú údržbu.
(10)
Upratovanie a dezinfekcia prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na biokúpalisku sa počas kúpacej sezóny vykonáva denne.
(11)
Na zber odpadov4) pochádzajúcich od návštevníkov sa používajú zberné nádoby, ktoré sú vhodne a v dostatočnom počte rozmiestnené po celom areáli prírodného kúpaliska a biokúpaliska.
(12)
Likvidácia odpadových vôd z objektov prírodného kúpaliska a biokúpaliska sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)
(13)
Na prírodnom kúpalisku a biokúpalisku je na dostupnom a viditeľnom mieste k dispozícii lekárnička prvej pomoci.
(14)
O prevádzke prírodného kúpaliska a biokúpaliska vedie prevádzkovateľ evidenciu, ktorá obsahuje
a)
výsledky kontroly kvality vody,
b)
záznamy o údržbe a čistení priestorov a plôch,
c)
údaje o dennej návštevnosti.
(15)
Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a biokúpaliska obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa,
b)
druh a spôsob poskytovania služieb a rozsah vykonávania vodných športov,
c)
údaj o kapacite,
d)
údaj o trvaní prevádzky,
e)
základné údaje o kvalite vody,
f)
spôsob úpravy vody na biokúpalisku,
g)
spôsob a frekvenciu kontroly kvality vody vrátane určenia miest odberu,
h)
spôsob údržby a čistenia priestorov, prevádzkových plôch a zariadení,
i)
zásady prevádzky a údržby zariadení,
j)
spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd,
k)
zásady správania návštevníkov,
l)
spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci,
m)
spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom.
§ 5
Požiadavky na prevádzku, dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na krytom umelom kúpalisku
(1)
Kapacita krytého umelého kúpaliska sa stanovuje ako okamžitá návštevnosť prevádzkových priestorov kúpaliska; určuje sa ako jedenapolnásobok až dvojnásobok kapacity vodnej plochy bazénov. Kapacita vodnej plochy sa určuje tak, aby na jednu osobu v neplaveckom bazéne pripadli 3 m2 a na jednu osobu v plaveckom bazéne pripadlo 5 m2.
(2)
Dispozičné riešenie krytého umelého kúpaliska zabezpečuje
a)
príchod do bazénu cez šatne a sprchy,
b)
pri opakovanom vstupe z vonkajších priestorov areálu príchod cez brodisko,
c)
odchod z bazénu cez sprchy a šatne.
(3)
V šatni krytého umelého kúpaliska sú oddelené komunikácie pre obutých a vyzutých návštevníkov. V novovybudovaných alebo zrekonštruovaných stavbách, ktorých súčasťou sú prezliekacie kabínky alebo šatne, sú vyhradené najmenej dve prezliekacie kabínky alebo šatne umožňujúce prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
(4)
Kryté umelé kúpalisko je vybavené splachovacími záchodmi, pisoármi, sprchami, šatňami, šatňovými skrinkami a prezliekacími kabínkami tak, aby pri kapacite umelého kúpaliska do 300 osôb
a)
bol najmenej jeden splachovací záchod na 40 žien a najmenej jeden splachovací záchod a jeden pisoár na 60 až 100 mužov, z toho najmenej jeden prístupný osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
b)
bola jedna sprcha s teplou vodou na 15 až 20 šatňových skriniek,
c)
bola jedna šatňová skrinka na jedného kúpajúceho sa a jedna prezliekacia kabínka na 20 kúpajúcich sa,
d)
na jednu osobu pripadalo 1,5 m2 plochy v šatni a v prezliekacej kabínke.
(5)
Pri kapacite krytého umelého kúpaliska od 301 do 1 000 osôb možno ďalší počet splachovacích záchodov, pisoárov, spŕch, šatní, šatňových skriniek a prezliekacích kabínok primerane znížiť až na polovicu. Pri kapacite od 1 001 do 2 000 osôb možno ďalší počet splachovacích záchodov, pisoárov, spŕch, šatní, šatňových skriniek a prezliekacích kabínok primerane znížiť až na tretinu, pri vyššej kapacite kúpaliska ako 2 000 osôb možno ďalší počet znížiť až na pätinu určenej kapacity.
(6)
Splachovacie záchody a sprchy sú oddelené pre mužov a pre ženy.
(7)
Splachovacie záchody sú vybavené umývadlom a sú umiestnené tak, aby návštevník po použití splachovacieho záchodu prechádzal priestorom so sprchami.
(8)
Aktuálna informácia o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu sa uvádza na viditeľnom mieste.
(9)
Vetranie a teplota všetkých priestorov krytého umelého kúpaliska sa zabezpečujú podľa účelu ich využitia.6)
(10)
Z dôvodu zabezpečenia odvetrania priestoru nad hladinou vody nie je pri bazéne bez hornej prepadovej hrany hladina vody nižšie ako 30 cm od okolitých spevnených plôch.
(11)
Kryté umelé kúpalisko je vybavené miestnosťou s výlevkou s výtokom pitnej vody7) na ukladanie pracovných pomôcok.
(12)
Upratovanie a dezinfekcia prevádzkových plôch, priestorov, zariadení a športových pomôcok na krytom umelom kúpalisku sa počas kúpacej sezóny vykonáva denne.
(13)
Technologická miestnosť, v ktorej sa manipuluje s chemickými látkami8) určenými na úpravu vody, je vybavená umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody a má zabezpečenú dostatočnú výmenu vzduchu.
(14)
Ak sa na krytom umelom kúpalisku uskutočňuje iná činnosť, ktorá je spojená s účasťou divákov, pre divákov sú vyhradené priestory, miesta na sedenie alebo státie a splachovacie záchody s umývadlom, ktoré sú oddelené od plôch a zariadení využívaných kúpajúcimi sa.
§ 6
Požiadavky na prevádzku, dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na nekrytom umelom kúpalisku
(1)
Kapacita nekrytého umelého kúpaliska sa stanovuje ako okamžitá návštevnosť prevádzkových priestorov kúpaliska; určuje sa ako trojnásobok až päťnásobok kapacity vodnej plochy bazénov a najmenej 2 m2 oddychovej plochy na jednu osobu. Kapacita vodnej plochy sa určuje tak, aby na jednu osobu v neplaveckom bazéne pripadli 3 m2 a na jednu osobu v plaveckom bazéne pripadlo 5 m2.
(2)
Súčasťou nekrytého umelého kúpaliska je priestor vyhradený na odpočinok, hru a šport pre deti a dospelých. V bezprostrednej blízkosti bazénov možno zriaďovať ihriská a detské pieskoviská,9) ak ich prevádzka neovplyvní kvalitu vody v bazénoch.
(3)
V novovybudovaných alebo zrekonštruovaných stavbách, ktorých súčasťou sú prezliekacie kabínky, sú vyhradené najmenej dve prezliekacie kabínky umožňujúce prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
(4)
Nekryté umelé kúpalisko je vybavené splachovacími záchodmi, pisoármi, sprchami, šatňami a prezliekacími kabínkami tak, aby pri kapacite umelého kúpaliska do 300 osôb
a)
bol najmenej jeden splachovací záchod na 40 žien a najmenej jeden splachovací záchod a jeden pisoár na 60 až 100 mužov, z toho najmenej jeden prístupný osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
b)
bola jedna sprcha s teplou vodou na 60 až 100 kúpajúcich sa,
c)
bola jedna prezliekacia kabínka na 60 kúpajúcich sa,
d)
na jednu osobu pripadalo 1,5 m2 plochy v šatni a v prezliekacej kabínke.
(5)
Pri kapacite nekrytého umelého kúpaliska od 301 do 1 000 osôb možno ďalší počet splachovacích záchodov, pisoárov, spŕch, šatní a prezliekacích kabínok primerane znížiť až na polovicu. Pri kapacite kúpaliska od 1 001 do 2 000 osôb možno ďalší počet splachovacích záchodov, pisoárov, spŕch, šatní a prezliekacích kabínok primerane znížiť až na tretinu; pri vyššej kapacite kúpaliska ako 2 000 osôb možno ich ďalší počet znížiť až na pätinu určenej kapacity.
(6)
Vstup do bazénu je zabezpečený len cez sprchu a brodisko, ktoré je najmenej 1 m široké a umožňuje napustenie vody do výšky najmenej 0,1 m.
(7)
Pre vodu v sprchách pri bazéne a na napúšťanie brodiska platia požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku podľa prílohy č. 3.
(8)
Splachovacie záchody a sprchy sú oddelené pre mužov a pre ženy; splachovacie záchody sú vybavené umývadlom.
(9)
Aktuálna informácia o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu sa uvádza každý deň na viditeľnom mieste.
(10)
Upratovanie a dezinfekcia prevádzkových plôch, priestorov, zariadení, športových pomôcok na nekrytom umelom kúpalisku sa počas kúpacej sezóny vykonáva denne.
(11)
Na zber odpadov pochádzajúcich od návštevníkov sa používajú zberné nádoby, ktoré sú vhodne a v dostatočnom počte rozmiestnené po celom areáli nekrytého umelého kúpaliska.
(12)
Nekryté umelé kúpalisko je vybavené miestnosťou s výlevkou s výtokom pitnej vody na ukladanie pracovných pomôcok.
(13)
Technologická miestnosť, v ktorej sa manipuluje s chemickými látkami určenými na úpravu vody, je vybavená umývadlom s výtokom pitnej a teplej vody a má zabezpečenú dostatočnú výmenu vzduchu.
Požiadavky na prevádzku umelého kúpaliska
§ 7
(1)
Neplavecký bazén je určený najmä na rekreačnú pohybovú aktivitu neplavcov. Hĺbka vody v neplaveckom bazéne môže byť najviac 1,3 m.
(2)
Plavecký bazén má hĺbku vody najmenej 0,9 m, ak nemá skokanskú časť. Skokanská časť bazénu s najmenšou hĺbkou 3,4 m je viditeľne oddelená od plaveckej časti.
(3)
Oddychový bazén je bazén s oddychovým režimom pobytu osôb, v ktorom platí zákaz plávania a rekreačných pohybových aktivít; hĺbka vody je najviac 1,2 m. Na okrajoch oddychového bazénu, ktorý nie je vybavený sedačkami, sú nainštalované držadlá na uchytenie kúpajúcich sa alebo uchytenie umožňuje hrana bočného prepadového žliabku.
(4)
Bazén pre dojčatá a batoľatá je určený na organizované kúpanie a plávanie detí vo veku od troch mesiacov do troch rokov.
(5)
Bazén pre deti má najväčšiu hĺbku vody 40 cm a je určený na neorganizované kúpanie a hranie detí do veku šesť rokov.
§ 8
(1)
V bazéne s recirkuláciou vody sa prečistenie celého objemu vody bazénu na recirkulačnom zariadení zabezpečuje najmenej jedenkrát pred začiatkom prevádzky. Počas prevádzky bazénu sa zabezpečuje nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. Intenzita recirkulácie vody a množstvo riediacej vody sa určuje podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody v umelom kúpalisku podľa prílohy č. 3.
(2)
V bazéne bez recirkulácie sa zabezpečuje počas prevádzky dezinfekcia vody a výmena vody v množstve najmenej 10 % objemu bazénu za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody v umelom kúpalisku podľa prílohy č. 3.
(3)
Bazén s recirkuláciou sa vypúšťa najmenej jedenkrát za rok. Ak má bazén s recirkuláciou objem do 10 m3 a samostatný recirkulačný systém, vypustenie celého objemu vody sa zabezpečí najmenej jedenkrát za mesiac. Po vypustení sa bazén vrátane technického príslušenstva, ktoré je v kontakte s vodou, mechanicky vyčistí, vydezinfikuje a napustí vodou zodpovedajúcou požiadavkám podľa prílohy č. 3.
(4)
Bazén bez recirkulácie s objemom do 10 m3 sa vypúšťa denne. Ak má bazén bez recirkulácie objem nad 10 m3, vypustenie celého objemu vody sa zabezpečí najmenej jedenkrát za dva týždne. Po vypustení sa bazén vrátane technického príslušenstva, ktoré je v kontakte s vodou, mechanicky vyčistí, vydezinfikuje a napustí vodou zodpovedajúcou požiadavkám podľa prílohy č. 3.
(5)
Do bazénu pre deti sa nesmie privádzať voda z iného bazénu. Vypustenie vody, mechanické vyčistenie a dezinfekcia bazénu pre deti bez recirkulácie sa zabezpečuje každý deň po skončení prevádzky a pri každom mimoriadnom znečistení; bazén pre deti s recirkuláciou sa vypúšťa, mechanicky vyčistí a vydezinfikuje najmenej raz za mesiac.
(6)
Voda v brodisku pri vstupe do bazénu sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú jednu hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení; čistenie a dezinfekcia brodiska sa vykonáva denne.
(7)
Najvyššia teplota vody v plaveckom bazéne je 28 °C, v neplaveckom bazéne 30 °C a v oddychovom bazéne 40 °C. Najvyššia teplota vody v bazéne pre deti je 35 °C. Ak je teplota vody v bazéne vyššia ako 36 °C, údaj o teplote vody sa dopĺňa upozornením, že pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením a deťom do veku troch rokov.
(8)
O prevádzke umelého kúpaliska vedie prevádzkovateľ evidenciu, ktorá obsahuje
a)
výsledky kontroly kvality vody,
b)
záznamy o úprave vody v bazénoch,
c)
záznamy o výmene vody v bazénoch,
d)
záznamy o údržbe a čistení priestorov a bazénov,
e)
záznamy o opravách a poruchách,
f)
údaje o dennej návštevnosti.
(9)
Prevádzkový poriadok umelého kúpaliska obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa,
b)
druh a spôsob poskytovania služieb,
c)
údaj o kapacite,
d)
údaj o trvaní prevádzky,
e)
základné údaje o kvalite vody,
f)
spôsob a frekvenciu kontroly kvality vody,
g)
spôsob úpravy vody v bazénoch,
h)
spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, bazénov s príslušenstvom a športových pomôcok používaných vo vode,
i)
zásady prevádzky a údržby zariadení,
j)
spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd,
k)
zásady správania návštevníkov,
l)
spôsob prevádzkovania bazénu pre dojčatá a batoľatá a bazénu pre deti,
m)
spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci,
n)
spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom.
§ 9
(1)
Materiály, ktoré prichádzajú do styku s vodou, obklady, kryty hladiny vody, výplne špár, potrubia, filtre nesmú negatívne ovplyvniť fyzikálno-chemickú kvalitu vody, podporovať rast mikroorganizmov a nesmú mať negatívny vplyv na účinnosť dezinfekcie vody.
(2)
Kúty a hrany dna a stien bazénu sú zaoblené, aby sa umožnilo ich ľahké čistenie. Povrch stien a dna bazénu je hladký, ľahko čistiteľný, bez trhlín, výstupkov a priehlbín.
(3)
Prítok a odtok vody bazénu je vybudovaný tak, aby sa voda v bazéne dôkladne premiešala s vodou privádzanou do bazénu. Vtokové a odtokové otvory sa rozmiestňujú tak, aby nevznikali skratové prúdy a miesta s pomalou výmenou vody. Odtok vody z bazénu na recirkuláciu sa vedie cez prepadový žľab. Vypúšťacie otvory sú zabezpečené proti prisatiu kúpajúcich sa. Ak sa na plnenie bazénu používa termálna voda, jej chladenie sa zabezpečuje pred prítokom do bazénu.
(4)
Hĺbka bazénu v jednotlivých častiach je zreteľne vyznačená podľa účelu jeho využívania.
(5)
Okolie bazénu je ohraničené najmenej 1 m širokou, spevnenou, ľahko čistiteľnou plochou zabezpečenou protišmykovou úpravou a so sklonom od bazénu.
(6)
Na komunikácie v okolí bazénov a chodbách k bazénom, na schodoch do bazénov, na podlahách a v sprchách sa používajú len materiály s nešmykľavým a ľahko čistiteľným povrchom.
(7)
Osoba, ktorá trpí prenosným ochorením, osoba so zjavne zanedbanou osobnou hygienou alebo osoba pod vplyvom návykových látok má vstup do bazénu zakázaný.
(8)
Deti do troch rokov majú vstup do bazénu povolený len s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.
(9)
Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci má umožňovať prístup s nosidlami a je vybavená umývadlom s výtokom pitnej vody a lekárničkou prvej pomoci.
§ 10
Požiadavky na prevádzku, dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení bazénu pre dojčatá a batoľatá
(1)
Kúpanie dojčiat a batoliat je povolené len s použitím nepriepustných detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.
(2)
Pri prevádzke bazénu pre dojčatá a batoľatá sú k dispozícii aj tieto priestory:
a)
krytý, najlepšie vnútorný priestor pre kočíky,
b)
šatne pre deti vybavené prebaľovacím stolom s ľahko čistiteľnou podložkou,
c)
oddelený priestor na dojčenie, odpočinok a na aklimatizáciu detí na vonkajšie prostredie pred odchodom,
d)
zázemie pre osoby sprevádzajúce deti vybavené šatňou, sprchami, splachovacími záchodmi, suchou a vetrateľnou miestnosťou na odkladanie vysušených pomôcok.
(3)
Priestory určené na kúpanie dojčiat a batoliat sú prevádzkovo oddelené od ostatných priestorov.
(4)
V závislosti od veku dieťaťa je teplota vody v bazéne pre dojčatá vo veku od 3 do 6 mesiacov 30 °C až 36 °C a pre dojčatá a batoľatá vo veku od 6 do 36 mesiacov 28 °C až 32 °C.
(5)
Pri prevádzkovaní bazénu pre dojčatá a batoľatá sa zabezpečuje pravidelné čistenie a dezinfekcia všetkých priestorov a plôch, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu najmenej raz za deň, podľa vykonávacieho predpisu.10)
(6)
Hračky a pomôcky používané v bazéne pre dojčatá a batoľatá sú ľahko umývateľné, nepoškodené, určené pre danú vekovú kategóriu, bez akýchkoľvek otvorov a vyberateľných častí, aby sa do nich nemohla dostať voda okrem otvorov, ktorými voda voľne preteká. Denne po skončení kurzu sa dôkladne vyčistia, vydezinfikujú a uložia na vyhradenom suchom mieste.
(7)
Pri znečistení vody zvratkami, hlienom, krvou, stolicou dieťaťa alebo pri akomkoľvek inom viditeľnom znečistení vody sa prevádzka bazénu ihneď preruší do odstránenia nedostatkov; bazén sa musí vypustiť, dôkladne mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať a opláchnuť.
(8)
V bazéne pre dojčatá a batoľatá napojenom na recirkulačný systém možno použiť vhodné chemické látky na úpravu pH a koaguláciu; použitie iných chemických látok na úpravu vody pre dojčatá a batoľatá, najmä zjasňovačov, parfumov a algicidov, je zakázané. Dezinfekčné prostriedky ako chlór a ďalšie chemické látky8) sa dávkujú len do príslušného miesta v recirkulačnom systéme uvedeného v prevádzkovom poriadku, nikdy nie priamo do bazénu alebo do plávajúcich bójí.
(9)
Fyzikálne spôsoby dezinfekcie vody v bazéne pre dojčatá a batoľatá sa používajú v súlade s podmienkami použitia podľa výrobcu.
(10)
Ak má bazén pre dojčatá a batoľatá recirkulačný systém, intenzitu recirkulácie vody a množstvo riediacej vody určuje prevádzkovateľ podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody podľa prílohy č. 3.
(11)
Použitie bazénu bez recirkulácie vody je možné len vtedy, ak je pred každým prevádzkovým dňom zabezpečené jeho dôkladné mechanické vyčistenie, dezinfekcia, napustenie novou vodou a kvalita vody počas celej prevádzky zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 3.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Prevádzkovateľ kúpaliska, ktorý prevádzkoval kúpalisko pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, uvedie prevádzkovanie kúpaliska do súladu s touto vyhláškou najneskôr do 1. mája 2013.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 308/2012 Z. z.
Medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na prírodnom kúpalisku počas kúpacej sezóny
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná
hodnota
Frekvencia vyšetrenia
Escherichia coli EC KTJ/100 ml 1 000 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
Črevné
enterokoky
EK KTJ/100 ml 400 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
Cyanobaktérie CB bunky/ml 100 000 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
Chlorofyl-a CHLa µg/l 50 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
Akútna
ekotoxicita
Tox-a % účinku 30 pri výskyte vodného kvetu
Príloha č. 2 k vyhláške č. 308/2012 Z. z.
Požiadavky na kvalitu vody na biokúpalisku
1.
Odber vzoriek vody zo zdroja na biokúpalisku podľa tabuľky č. 1 sa nevykonáva, ak zdrojom vody je pitná voda.7)
2.
Odber vzoriek vody v biokúpalisku na mikrobiologickú analýzu podľa tabuľky č. 2 sa vykonáva počas prevádzky, najmenej tri hodiny po jej začatí.
3.
Pri podozrení na výskyt a premnoženie cyanobaktérií v biokúpalisku sa postupuje podľa vykonávacieho predpisu.3)
4.
V biokúpalisku sa nesmú vyskytovať ryby, žaby a plazy.
Tabuľka č. 1 Požiadavky na kvalitu vody zo zdroja vody na biokúpalisku
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná
hodnota
Frekvencia vyšetrenia
Escherichia coli11) EC KTJ/100 ml 50 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za mesiac
Črevné enterokoky12) EK KTJ/100 ml 20 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za mesiac
Pseudomonas
aeruginosa
13)
PA KTJ/100 ml < 1 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za mesiac
Tabuľka č. 2 Požiadavky na kvalitu vody na biokúpalisku
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná
hodnota
Frekvencia vyšetrenia
Escherichia coli EC KTJ/100 ml 100 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
Črevné
enterokoky
EK KTJ/100 ml 50 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
Pseudomonas
aeruginosa
PA KTJ/100 ml 10 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
Príloha č. 3 k vyhláške č. 308/2012 Z. z.
Požiadavky na kvalitu vody na umelom kúpalisku
1.
Vzorka vody sa odoberá v hĺbke 10 až 30 cm pod hladinou vody. Jedna vzorka sa odoberá v časti bazénu, do ktorej vteká napúšťaná voda, a jedna vzorka z protiľahlého a súčasne najvzdialenejšieho miesta bazénu.
2.
Ak je zabezpečené dostatočné miešanie vody v celom objeme bazénu, napríklad napájaním z veľkého počtu dýz, alebo ak ide o malé bazény v zariadeniach, ktoré poskytujú služby verejnosti, možno počet odoberaných vzoriek znížiť.
3.
Pri bazénoch s nepravidelným tvarom a vodnými atrakciami sa počet a miesta odberov vody stanovia individuálne tak, aby reprezentovali kvalitu vody v celom bazéne.
4.
Pri odbere vzoriek vody na stanovenie mikrobiologických ukazovateľov a ich preprave do laboratória sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.14)
5.
Pri odbere vzoriek na chemické analýzy sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.15)
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná
hodnota
Frekvencia vyšetrenia Poznámky
Escherichia coli EC KTJ/100 ml 10 pred začiatkom kúpacej sezóny,
jedenkrát za 14 dní v bazéne bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac v bazéne
s recirkuláciou vody
 
Črevné enterokoky EK KTJ/100 ml 10  
Pseudomonas aeruginosa PA KTJ/100 ml < 1  
Staphylococcus aureus SA KTJ/100 ml < 1  
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1°C   KTJ/1 ml 100  
Legionella species Lg KTJ/100 ml 10 jedenkrát počas kúpacej sezóny, v bazéne s celoročnou prevádzkou dvakrát za rok 1
Producenty PD jedince/ml 200 pred začiatkom kúpacej sezóny,
jedenkrát za 14 dní v bazéne bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac v bazéne
s recirkuláciou vody
 
Konzumenty KZ jedince/ml 50  
Priehľadnosť PR m dno jedenkrát za deň 2
Reakcia vody pH   6,5 – 7,8 trikrát za deň 3
Teplota vody T °C podľa typu
bazénu
v § 8 vyhlášky
trikrát za deň 4
Chemická spotreba kyslíka manganistanom CHSKMn mg/l 3 pred začiatkom kúpacej sezóny,
jedenkrát za 14 dní v bazéne bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac v bazéne
s recirkuláciou vody
 
Voľný chlór Cl2 mg/l 0,6 trikrát za deň
a vždy po napustení nového objemu
vody
5, 6, 7
Viazaný chlór Cl2 mg/l 0,3 7
Ozón O3 mg/l 0,05 pred začiatkom kúpacej sezóny,
najmenej jedenkrát za 14 dní
v bazéne bez recirkulácie vody,
najmenej jedenkrát za mesiac
v bazéne s recirkuláciou vody
a vždy po napustení nového
objemu vody
7
7
7
Meď Cu mg/l 2,0 pred začiatkom kúpacej sezóny,
jedenkrát za 14 dní v bazéne bez
recirkulácie vody, jedenkrát
za mesiac v bazéne s recirkuláciou vody
7
Redox-potenciál Eh mV v rozsahu pH 6,5 – 7,3
> 700
trikrát za deň 8
v rozsahu pH 7,3 – 7,8
> 720
 
Celkový organický uhlík TOC mg/l 2,5 mg/l nad hodnotu
napúšťanej vody
jedenkrát za mesiac 9
Poznámky:
1.
Ukazovateľ Legionella species (Lg) sa vyšetruje v bazénoch s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosóly.
2.
Medzná hodnota ukazovateľa Priehľadnosť (PR) sa vzťahuje na neplavecké bazény a na bazény, ktorých voda nepodlieha obohateniu o určité minerálne látky a ich koncentrácia neohrozuje zdravie.
3.
Optimálne rozmedzie pre ukazovateľ Reakcia vody (pH) z hľadiska efektívnej úpravy vody je 6,5 až 7,8; v odôvodnených prípadoch je prípustná hodnota Reakcie vody (pH) do 9,5.
4.
Medzná hodnota ukazovateľa Teplota vody (T) podľa § 8 sa nevzťahuje na vodu v ochladzovacom bazéne sauny.
5.
Pri teplote vody v bazéne nad 28 °C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.
6.
V bazéne pre dojčatá a batoľatá a v bazéne pre deti je bez ohľadu na teplotu vody prípustná hodnota voľného chlóru najviac 0,3 mg/l.
7.
Ukazovatele voľný chlór, viazaný chlór, ozón a meď sa vyšetrujú v prípade použitia príslušného dezinfekčného prostriedku. V prípade použitia iných dezinfekčných prostriedkov je potrebné vyšetrovať príslušné vedľajšie produkty dezinfekcie.
8.
Ukazovateľ Redox-potenciál (Eh) je odporúčaný ukazovateľ na prevádzkovú kontrolu vody v umelom kúpalisku. Merané referenčnou elektródou Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl pri teplote 25 °C. V prípade iných podmienok je potrebné výsledok prepočítať.
9.
Ukazovateľ Celkový organický uhlík (TOC) je odporúčaný ukazovateľ na kontrolu vody v umelom kúpalisku. Voda zo zdroja, ktorá sa používa na napúšťanie bazénu, nesmie mať hodnotu ukazovateľa TOC vyššiu ako 5 mg/l, optimálne do 1 mg/l.
3)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z.
4)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 36 až 38 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.
8)
Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.
10)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
11)
Pre ukazovateľ Escherichia coli sa môžu použiť metódy analýzy podľa STN EN ISO 9308-1 alebo STN EN ISO 9308-3 alebo STN 75 7841.
12)
Pre ukazovateľ črevné enterokoky sa môžu použiť metódy analýzy podľa STN EN ISO 7899-1 alebo STN EN ISO 7899-2 alebo Enterolert- E- Defined Substrate Technology“, (DST“).
13)
Pre ukazovateľ Pseudomonas aeruginosa sa použije metóda analýzy podľa STN EN ISO 16 266 (ISO 16 266: 2006).
14)
STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu (ISO 19 458: 2006).
15)
STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek vody a manipuláciu s nimi (ISO 5667-3: 2003).