287/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

287
ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 392/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
2.
V § 2 ods. 3 sa za slovom „republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie“.
3.
V § 3 písmeno h) znie:
„h)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,“.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa a 1ab sa vypúšťajú.
5.
Nadpis § 14 znie: „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“.
6.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.“.
7.
V § 14 ods. 2 uvádzacej vete sa za slová „zahraničných vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.
8.
V § 14 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane riadenia obchodno-ekonomických oddelení1ab)“.
9.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
i)
koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.“.
10.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti.“.
11.
V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na čele Úradu pre verejné obstarávanie je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1ca) “.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:
„1ca)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 22 ods. 5 prvej vete sa slová „v § 21 písm. d) až i)“ nahrádzajú slovami „v § 21 písm. d) až f), h) a i)“.
13.
V § 22 ods. 6 tretej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak1cb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1cb znie:
„1cb)
Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 24 sa vypúšťa odsek 4.
15.
V § 40 ods. 4 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „okrem riaditeľa Národného bezpečnostného úradu“.
16.
Za § 40s sa vkladajú § 40t a 40u, ktoré znejú:
㤠40t
(1)
Pôsobnosť podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších právnych predpisov, prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ alebo „podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.
§ 40u
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.“.
Čl. II
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis § 7a sa vypúšťa.
2.
V § 7a ods. 1 sa slová „Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny8) (ďalej len „podpredseda vlády“)“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
3.
V § 7a ods. 2 až 4 sa slová „podpredseda vlády“ nahrádzajú slovami „úrad vlády“.
4.
V § 7b ods. 1 písm. h) sa slová „podpredsedovi vlády“ nahrádzajú slovami „úradu vlády“.
5.
V § 7b ods. 3 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), v mene ktorého túto pôsobnosť vykonáva podpredseda vlády“ nahrádzajú slovami „úrad vlády“.
6.
V § 7b ods. 4 a 5 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „úrad vlády“.
7.
Za § 7d sa vkladá § 7e, ktorý znie:
㤠7e
Správne delikty podľa § 7b ods. 1 a 2, ktoré neboli právoplatne prejednané do 30. septembra 2012, prejedná podľa tohto zákona úrad vlády.“.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 9 sa vypúšťa odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14d sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako súčasť štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí“.
2.
V § 3 celom texte sa slová „starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí“ nahrádzajú slovami „vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí“.
3.
V § 4 ods. 2 sa slová „Úradu vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“.
4.
V § 4 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“.
5.
V § 4 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
podieľa sa na zabezpečovaní tvorby štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,“.
Čl. V
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín,“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c), g) a i).
Doterajšie písmená d), e), f) a h) sa označujú ako písmená c) až f).
4.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a i).
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).
5.
V § 2 ods. 3 písm. a), b), d), e) a f) sa vypúšťajú slová „a rodovej rovnosti“.
6.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 4, 6 a 8.
Doterajšie odseky 5 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 sa vypúšťajú.
7.
V § 2 ods. 4 uvádzacej vete sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
8.
V § 2 ods. 5 uvádzacej vete sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
11.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno l).
12.
V § 3 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „okrem § 2 ods. 1 písm. i)“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. l)“.
14.
Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví úrad vlády podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012.
(2)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012.
(3)
Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel
a)
podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná úrad vlády,
b)
podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)
podľa § 2 ods. 1 písm. i) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.“.
15.
V prílohe č. 1a nadpise sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l).
16.
Príloha č. 1b sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis „Účel dotácie“ sa umiestňuje nad § 2.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.“.
3.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Dotáciu podľa § 2 písm. h) možno poskytnúť na
a)
podporu vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3,
b)
zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania,3a) projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu,
c)
podporu vzdelávania a výchovy,
d)
podporu zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,
e)
podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
f)
podporu športových aktivít,
g)
podporu zriaďovania rómskych občianskych hliadok,
h)
tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov rómskych komunít,
i)
podporu tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,
j)
podporu odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov,
k)
podporu zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo nepriaznivých poveternostných vplyvov,
l)
podporu vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí,
m)
podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020,
n)
financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.“.
4.
§ 3 sa dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i)
záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
j)
neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.“.
5.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Podmienky poskytnutia dotácie podľa § 2a
(1)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu alebo projektovú dokumentáciu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu stavby, na stavebné úpravy alebo projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadateľa, že také právo sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.
(2)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, na zmenu stavby, na stavebné úpravy, rekonštrukciu alebo projektovú dokumentáciu na uvedené účely, podmienkou poskytnutia dotácie je písomný záväzok žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo zrekonštruovania stavby.“.
6.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a bez označenia žiadateľa“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo vyšší územný celok“.
8.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
9.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyšší územný celok“.
10.
V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slová „vlastnými zdrojmi,“ vkladajú slová „výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva,“.
11.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
kópia dokladu o pridelení IČO,
g)
kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, pokiaľ to nevyplýva z dokladov predložených podľa písmena a),
h)
zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému uzavretá s príslušným obvodným úradom v sídle kraja alebo projekt vypracovaný na účel poskytovania pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému, schválený príslušným obvodným úradom v sídle kraja v prípade poskytnutia dotácie podľa § 2 písm. a) a b).12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a) znie:
„12a)
§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak ide o dotáciu podľa § 2 písm. h), je okrem dokladov podľa odseku 2 prílohou žiadosti aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach.
(4)
Na účely podľa § 2a písm. b) je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie aj
a)
výpis z katastra nehnuteľností alebo úradne osvedčená kópia listu vlastníctva; obidva doklady nie staršie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
b)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
c)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ užívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 2a písm. b) poskytnutá najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.“.
13.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najneskôr do 30. septembra bežného rozpočtového roka“.
14.
V § 7 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa slová „zloženie komisie,“ nahrádzajú slovami „výberový a hodnotiaci orgán,“.
15.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ ministerstvu do 45 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Žiadateľ môže podať na jeden účel dotácie len jednu žiadosť na zverejnenú výzvu; v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.“.
16.
V § 7 ods. 5 sa vypúšťajú písmená h) a r).
Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).
17.
V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
povinnosť zúčtovania dotácie a podmienky spôsobu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov.“.
18.
V § 7 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
19.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „všetky schválené žiadosti“ nahrádzajú slovami „zoznam schválených žiadostí“.
20.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa slová „všetky neschválené žiadosti“ nahrádzajú slovami „zoznam neschválených žiadostí“.
21.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 526/2010 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2
Čl. VII
Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd,
d)
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.“.
2.
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a dotácia na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
§ 6a
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na
a)
posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
b)
podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd,
c)
podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd,
d)
zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností,
e)
poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských práv a slobôd,
f)
analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
g)
podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
h)
zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok,
i)
výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd.
(2)
Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na
a)
podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
b)
zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
c)
podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít,
d)
financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
e)
zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.
(3)
Dotáciu podľa § 2 písm. c) a d) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
obec,
b)
vyšší územný celok,
c)
občianske združenie,
d)
nadácia,
e)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,8a) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i)
právnická osoba zriadená osobitným predpisom;8b) takej právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu8b) poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,
j)
medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takej organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,
l)
fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
m)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.
(4)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu.8c)
(5)
Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu8d) ani na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov na správu žiadateľa,
d)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní,
e)
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
(6)
Dotáciu na účely podľa § 2 písm. c) a d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.
(7)
Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
§ 6b
(1)
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. c) a d) sa predkladá písomne.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. c) a d) okrem dokladov podľa osobitného predpisu8e) je
a)
popis projektu,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,
c)
doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec, vyšší územný celok, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo od náboženskej spoločnosti,8a) alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom,8b)
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,
g)
kópia dokladu o pridelení IČO; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa podľa § 6a ods. 3 písm. l),
h)
kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
i)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
j)
výpis z účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, alebo čestné vyhlásenie o spolufinancovaní z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov podľa § 6a ods. 6.
(3)
Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi ministerstvom a žiadateľom podľa § 6a ods. 3 alebo medzi ministerstvom a zriaďovateľom, ak ide o žiadateľa podľa § 6a ods. 3 písm. k). Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8e znejú:
„8a)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
8b)
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8c)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
8d)
§ 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
8e)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu sa dopĺňa takto:
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Úlohy a právomoci podpredsedu vlády podľa tohto zákona od 1. októbra 2012 vykonáva Úrad vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 okrem čl. V bodov 3, 9 a 10 a § 9b bodu 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.