278/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

278
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 5. septembra 2012,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
poruchou odchýlka od normálneho prevádzkového stavu zásobníka, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania plynu v zásobníku, odchýlka od normálneho stavu prepravnej siete, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie prepravy plynu na časti prepravnej siete, alebo odchýlka od normálneho stavu distribučnej siete, ktorá spôsobuje obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu v časti distribučnej siete, okrem odchýlok spôsobených z dôvodov podľa osobitného predpisu,1)
b)
obnovením prepravy plynu alebo distribúcie plynu obnovenie schopnosti prepravnej siete alebo distribučnej siete trvale prepravovať alebo distribuovať plyn do výstupného bodu siete2) v množstve a kvalite určených v technických podmienkach3) prevádzkovateľa prepravnej siete alebo v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete a uzatvorených zmluvách o preprave plynu alebo zmluvách o distribúcii plynu,
c)
udalosťou zaznamenaný stav týkajúci sa štandardu kvality dodávaného plynu, súvisiaci s uskladňovaním plynu, prepravou plynu, distribúciou plynu a dodávkou plynu, zaznamenaný regulovaným subjektom alebo účastníkom trhu s plynom prostredníctvom písomného podania alebo iným spôsobom, napríklad telefaxom a elektronickými prostriedkami; takéto podanie je potrebné písomne doplniť do troch dní,
d)
rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá vyhodnotené štandardy kvality,
e)
rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t, za ktorý sa vyhodnocujú štandardy kvality.
§ 2
Štandardy kvality uskladňovania plynu
Štandardmi kvality uskladňovania plynu sú
a)
dodržanie kvality plynu pri jeho uskladňovaní ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa zásobníka, pričom za dodržanie štandardu kvality ťaženého plynu zo zásobníka zodpovedá prevádzkovateľ zásobníka, za dodržanie štandardu kvality vtláčaného plynu zodpovedá prevádzkovateľ nadväzujúcej siete, ktorý realizoval dopravu plynu do zásobníka,
b)
písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o stave preverovania kvality plynu do 15 dní odo dňa doručenia podania užívateľa zásobníka prevádzkovateľovi zásobníka týkajúceho sa kvality plynu,
c)
písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality uskladňovaného plynu, v lehote uvedenej v písmene b),
d)
overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa zásobníka,
e)
dodržanie priemernej doby trvania prerušenia služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite najviac 24 hodín; to neplatí pri prerušení nezavinenom prevádzkovateľom zásobníka, pri prerušení, ktoré je v súlade so zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, a pri plánovanom prerušení podľa písmena f),
f)
písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo plánovaného obmedzenia uskladňovania plynu najneskôr 15 dní pred plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením uskladňovania plynu,
g)
dodržanie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu v súlade s písomným oznámením podľa písmena f),
h)
zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením voľnej uskladňovacej kapacity, ak má prevádzkovateľ zásobníka takúto informáciu, inak deň po uvoľnení voľnej uskladňovacej kapacity,
i)
zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacity, ak má prevádzkovateľ zásobníka takúto informáciu, inak deň po uvoľnení voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacity,
j)
zverejnenie informácie o pláne predpokladaných ročných odstávok na nasledujúci kalendárny rok na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka do 30. novembra kalendárneho roka.
§ 3
Štandardy kvality prepravy plynu
Štandardmi kvality prepravy plynu sú
a)
vydanie písomného stanoviska k pripojeniu plynového zariadenia k prepravnej sieti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie k prepravnej sieti,4)
b)
umožnenie prepravy plynu po pripojení plynového zariadenia k prepravnej sieti podľa dátumu začiatku prepravy dohodnutého v zmluve o preprave plynu,
c)
obnovenie prepravy plynu
1.
do 24 hodín od okamihu, keď sa prevádzkovateľ prepravnej siete o poruche dozvedel,
2.
do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa prepravnej siete na obnovenie prepravy plynu po prerušení alebo obmedzení prepravy plynu okrem prípadov určených osobitným predpisom,5)
d)
dodržanie kvality plynu počas jeho prepravy v súlade s kvalitou plynu prevzatého na prepravu od užívateľa prepravnej siete pri dodržaní podmienok zmluvy o preprave plynu,
e)
písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o stave preverovania kvality plynu do 15 dní odo dňa doručenia podania užívateľa prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete týkajúceho sa zhoršenia kvality plynu počas jeho prepravy,
f)
písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality prepravovaného plynu počas jeho prepravy, v lehote uvedenej v písmene e),
g)
zabezpečenie preskúšania určeného meradla do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa prepravnej siete o preskúšanie určeného meradla prevádzkovateľovi prepravnej siete,
h)
overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu,
i)
dodržanie priemernej doby trvania prerušenia alebo obmedzenia plynulosti prepravy plynu najviac 15 hodín,
j)
písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo plánovaného obmedzenia prepravy plynu najneskôr 30 dní pred plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením prepravy plynu,
k)
dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia prepravy plynu v súlade s písomným oznámením podľa písmena j).
§ 4
Štandardy kvality distribúcie plynu
Štandardmi kvality distribúcie plynu sú
a)
písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie plynového zariadenia k distribučnej sieti,
b)
umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti do piatich pracovných dní pre odberateľa plynu v domácnosti, alebo do 30 dní pre odberateľa plynu mimo domácnosti odo dňa, keď žiadateľ o pripojenie plynového zariadenia k distribučnej sieti preukáže prevádzkovateľovi distribučnej siete splnenie určených technických a obchodných podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti,
c)
obnovenie distribúcie plynu
1.
do 24 hodín od okamihu, keď sa prevádzkovateľ distribučnej siete o poruche dozvedel,
2.
do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti užívateľa distribučnej siete na obnovenie distribúcie plynu po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu odberateľovi plynu v prípade, že prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu bolo vykonané fyzickým odpojením odberného plynového zariadenia od distribučnej siete do piatich pracovných dní,
d)
písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete
1.
do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zmenu odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti,
2.
do 20 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zmenu odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti,
e)
dodržanie kvality plynu pri jeho distribúcii ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete,
f)
písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu do 15 dní odo dňa doručenia podania užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľovi distribučnej siete týkajúceho sa kvality plynu,
g)
písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality distribuovaného plynu, v lehote uvedenej v písmene f),
h)
zabezpečenie preskúšania určeného meradla formou jeho výmeny a podania žiadosti o vykonanie skúšky6) do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa plynu alebo odberateľa plynu o preskúšanie určeného meradla prevádzkovateľovi distribučnej siete,
i)
overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu dodávateľovi plynu,
j)
písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo plánovaného obmedzenia distribúcie plynu najneskôr 15 dní pred plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením distribúcie plynu, pričom za štandard lehoty pre oznamovanie plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia distribúcie plynu sa nepovažuje výmena meradla,
k)
dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu v súlade s písomným oznámením podľa písmena j),
l)
dodržanie plynulosti distribúcie plynu, pričom
1.
priemerná doba prerušenia distribúcie plynu je najviac 10 hodín,
2.
priemerný počet prerušení distribúcie plynu je najviac tri.
§ 5
Štandardy kvality dodávky plynu
Štandardmi kvality dodávky plynu sú:
a)
uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada, do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,
b)
zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,
c)
písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,
d)
písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote podľa písmena c),
e)
overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodaný plyn potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní,
f)
úhrada opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa plynu podľa písmena e), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke plynu, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ plynu nedohodne s odberateľom plynu na tom, že preplatok má byť započítaný voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe alebo nedôjde k započítaniu preplatku voči inej pohľadávke dodávateľa plynu súvisiacej výlučne s dodávkou a distribúciou plynu voči odberateľovi plynu v zmysle zmluvy a obchodných podmienok,
g)
odoslanie
1.
žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu; pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),
2.
stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska, pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),
h)
odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom do piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe.
§ 6
Za nedodržanie štandardov kvality sa nepovažuje, ak regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality z dôvodu
a)
krízovej situácie v plynárenstve,8)
b)
živelnej pohromy,9)
c)
havárie spôsobenej treťou osobou na ťažobnej sieti, na zásobníku, na zariadeniach prepravnej siete alebo distribučnej siete,
d)
odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,
e)
ak dotknutý účastník trhu s plynom alebo prevádzkovateľ siete preukázateľne neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.
§ 7
Požadovaná úroveň štandardov kvality
(1)
Požadovaná úroveň štandardov kvality je najmenej
a)
94,75 % pre uskladňovanie plynu,
b)
94,25 % pre prepravu plynu,
c)
94,40 % pre distribúciu plynu,
d)
94,75 % pre dodávku plynu.
(2)
Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň štandardov kvality sa vypočíta
a)
pre uskladňovanie plynu podľa prílohy č. 5,
b)
pre prepravu plynu podľa prílohy č. 6,
c)
pre distribúciu plynu podľa prílohy č. 7,
d)
pre dodávku plynu podľa prílohy č. 8.
§ 8
Kompenzačné platby
(1)
Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom účastníkovi trhu s plynom, ktorý bol nedodržaním štandardu kvality dotknutý a na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, alebo žiadateľovi podľa § 3 písm. a), § 4 písm. a) alebo § 5 písm. a) alebo h) (ďalej len „oprávnená osoba“) vo výške určenej podľa § 9 až 12. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.
(2)
Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo v lehote do 60 dní od odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality alebo podľa odseku 4 v deň odoslania kompenzačnej platby, ktorú uhrádza prevádzkovateľ siete oprávnenej osobe prostredníctvom dodávateľa plynu, a to
a)
prevodom na účet oprávnenej osoby,
b)
poštovou poukážkou alebo
c)
podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom.
(3)
O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje regulovaného subjektu,
b)
identifikačné údaje oprávnenej osoby; to neplatí pre oznámenie, ktoré vyhotovuje prevádzkovateľ siete, ak kompenzačnú platbu uhrádza prevádzkovateľ siete prostredníctvom dodávateľa plynu,
c)
číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje; ak ide o oprávnenú osobu, ktorou je žiadateľ podľa § 3 písm. a), § 4 písm. a) alebo § 5 písm. a) alebo h), uvedie sa dátum prijatia podania a podacie číslo, pod ktorým bola žiadosť regulovaným subjektom zaevidovaná,
d)
označenie štandardu kvality, za ktorý je kompenzačná platba uhrádzaná,
e)
dátum nedodržania štandardu kvality,
f)
dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,
g)
počet dní s nedodržaným štandardom kvality,
h)
výpočet výšky kompenzačnej platby.
(4)
Ak nie je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a prevádzkovateľom siete a je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a dodávateľom plynu, kompenzačná platba sa prevádzkovateľom siete poukáže na účet dodávateľa plynu, do ktorého bilančnej skupiny príslušné odberné miesto patrí, a následne sa dodávateľom plynu do piatich pracovných dní odo dňa pripísania kompenzačnej platby na jeho účet poukáže kompenzačná platba oprávnenej osobe.
(5)
Oznámenie o kompenzačnej platbe podľa odseku 3 sa odosiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby oprávnenej osobe alebo dodávateľovi plynu, ktorý ho postúpi oprávnenej osobe najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby.
§ 9
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality uskladňovania plynu
Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality uskladňovania plynu je podľa
a)
§ 2 písm. b) a c) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 500 eur, najviac 10 000 eur,
b)
§ 2 písm. d) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 500 eur, najviac 10 000 eur,
c)
§ 2 písm. f) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 500 eur, najviac 10 000 eur,
d)
§ 2 písm. g) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 1 000 eur, najviac 20 000 eur.
§ 10
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality prepravy plynu
Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality prepravy plynu je podľa
a)
§ 3 písm. a) a b) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 500 eur, najviac 10 000 eur,
b)
§ 3 písm. c) prvého bodu za každú aj začatú hodinu nedodržania štandardu kvality vo výške 100 eur, najviac 1 000 eur,
c)
§ 3 písm. c) druhého bodu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 500 eur, najviac 10 000 eur,
d)
§ 3 písm. e) a f) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 500 eur, najviac 10 000 eur,
e)
§ 3 písm. g) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 100 eur, najviac 1 000 eur,
f)
§ 3 písm. h) vypočítaná podľa vzorca
KP = [A1+B1 x (D – 5)], najviac 10 000 eur,
kde
A1 = 2 % z ročného vyúčtovania za poskytnuté služby v predchádzajúcom roku; ak v predchádzajúcom roku nebola preprava plynu poskytovaná, základom je ročné vyúčtovanie v roku, v ktorom bol štandard kvality nedodržaný,
D – počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 5, potom B1 = 0 % a ak D > 5, potom B1 = 1 % z ročného vyúčtovania za poskytnuté služby v predchádzajúcom roku,
g)
§ 3 písm. j) a k) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 500 eur, najviac 10 000 eur.
§ 11
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality distribúcie plynu
Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality distribúcie plynu je podľa
a)
§ 4 písm. a) a b) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac 500 eur,
b)
§ 4 písm. c) prvého bodu za každú aj začatú hodinu nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 150 eur,
c)
§ 4 písm. c) druhého bodu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 400 eur,
d)
§ 4 písm. d) prvého bodu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac 100 eur,
e)
§ 4 písm. d) druhého bodu sa kompenzačná platba uplatňuje za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac 300 eur,
f)
§ 4 písm. f) a g) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 100 eur,
g)
§ 4 písm. h) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 500 eur,
h)
§ 4 písm. i) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 1 000 eur, najviac 10 000 eur,
i)
§ 4 písm. j) a k) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 10 eur, najviac 100 eur.
§ 12
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality dodávky plynu
Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality dodávky plynu je podľa
a)
§ 5 písm. a) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality pri
1.
odberateľovi plynu v domácnosti a malom podniku 5 eur, najviac 50 eur,
2.
odberateľovi plynu mimo domácnosti okrem malého podniku 20 eur, najviac 400 eur,
b)
§ 5 písm. b) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality pri
1.
odberateľovi plynu v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 50 eur,
2.
odberateľovi plynu mimo domácnosti okrem malého podniku 5 eur, najviac 200 eur,
c)
§ 5 písm. c) a d) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality pri
1.
odberateľovi plynu v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 50 eur,
2.
odberateľovi plynu mimo domácnosti 15 eur, najviac 500 eur,
d)
§ 5 písm. e) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality pri
1.
odberateľovi plynu v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 20 eur,
2.
odberateľovi plynu mimo domácnosti okrem malého podniku 15 eur, najviac 500 eur,
e)
§ 5 písm. f) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality pri odberateľovi plynu
1.
v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 20 eur,
2.
mimo domácnosti okrem malého podniku 15 eur, najviac 500 eur,
f)
§ 5 písm. g) prvého bodu a druhého bodu za každý aj začatý pracovný deň nedodržania štandardu kvality pri odberateľovi plynu
1.
v domácnosti a malom podniku 3 eurá, najviac 50 eur,
2.
mimo domácnosti okrem malého podniku 15 eur, najviac 500 eur,
g)
§ 5 písm. h) za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality pri odberateľovi plynu 3 eurá, najviac 20 eur.
§ 13
Sledovanie, evidovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality a uverejňovanie a archivovanie údajov o štandardoch kvality
(1)
Štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 8 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní účastníkov trhu s plynom a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, ktorým lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.
(2)
Ak je regulovaným subjektom prevádzkovateľ zásobníka, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a dodávateľ plynu, na účely evidovania štandardov kvality sa vyhotovuje sumárny záznam, ktorý obsahuje
a)
identifikačné údaje regulovaného subjektu, a to
1.
obchodné meno a miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
2.
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
identifikačné údaje účastníka trhu s plynom, a to
1.
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,
2.
obchodné meno a miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
3.
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
c)
názov, číslo a adresu odberného miesta alebo vstupno-výstupného bodu,
d)
dátum, čas a spôsob oznámenia udalosti alebo zistenia nedodržania štandardu kvality,
e)
popis udalosti,
f)
príčinu nedodržania štandardu kvality,
g)
dátum a spôsob vybavenia udalosti,
h)
podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby regulovaného subjektu.
(3)
Údaje v zázname podľa odseku 2 písm. b) a c) sa nevyžadujú pri sledovaní štandardu kvality podľa § 2 písm. h) až j).
(4)
Ak je regulovaným subjektom prevádzkovateľ zásobníka, na účely vyhodnotenia štandardu kvality sa v prílohe č. 1 tabuľke č. 2 vyhotovuje evidencia, ktorá obsahuje
a)
súhrnnú dobu prerušení uskladňovania plynu, ktorú tvorí súčet všetkých dôb trvania prerušení služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite, ktoré neboli zavinené prevádzkovateľom zásobníka, sú v súlade so zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu alebo neboli vopred oznámené podľa § 2 písm. f), ktorá sa za kalendárny rok vypočíta podľa vzorca
Vzorec 01
kde
Ssp – súhrnná doba prerušení služieb uskladňovania plynu v hodinách,
Ti – doba trvania i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu v hodinách,
b)
dobu trvania i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu v hodinách, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Ti = t1 – t0 ,
kde
t0 – dátum a čas začiatku i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu,
t1 – dátum a čas konca i-tého prerušenia služieb uskladňovania plynu,
c)
priemernú dobu trvania prerušenia služieb uskladňovania plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 02
kde
tpriem – priemerná doba trvania prerušenia uskladňovania plynu v hodinách,
n – počet prerušení celkom.
(5)
Ak je regulovaným subjektom prevádzkovateľ prepravnej siete, na účely vyhodnotenia štandardu kvality sa v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 vyhotovuje evidencia, ktorá obsahuje
a)
súhrnnú dobu nedodržania plynulosti prepravy plynu, ktorú tvorí súčet všetkých dôb trvania nedodržaní plynulosti prepravy plynu za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 03
kde
Ssp – súhrnná doba nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách,
Ti – doba trvania i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách,
b)
dobu i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu v hodinách, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Ti = t1 – t0 ,
kde
t0 – dátum a čas začiatku i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu,
t1 – dátum a čas konca i-tého nedodržania plynulosti prepravy plynu,
c)
priemernú dobu trvania nedodržania plynulosti prepravy plynu za kalendárny rok, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 04
kde
tpriem – priemerná doba trvania nedodržania plynulosti v hodinách,
n – počet prerušení celkom.
(6)
Ak je regulovaným subjektom prevádzkovateľ distribučnej siete, na účely vyhodnotenia štandardu kvality sa v prílohe č. 3 tabuľkách č. 2 a 3 vyhotovuje evidencia, ktorá obsahuje
a)
priemernú dobu prerušenia distribúcie plynu, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 05
kde
SAIDI – priemerná doba prerušenia distribúcie plynu,
Zi – počet dotknutých odberných miest pri i-tom prerušení distribúcie plynu,
N – celkový počet odberných miest prevádzkovateľa distribučnej siete,
ti – doba trvania i-tého prerušenia distribúcie plynu v hodinách;
pričom
1.
do priemernej doby prerušenia distribúcie plynu vstupujú všetky neplánované prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie plynu odberateľom plynu na odberných miestach v trvaní viac ako jedna hodina,
2.
do priemernej doby prerušenia distribúcie plynu nevstupujú prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sieti, prepravnej sieti alebo živelnej udalosti,
3.
priemerná doba prerušenia distribúcie plynu sa sleduje mesačne, o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, doba trvania prerušenia distribúcie plynu, počet dotknutých odberných miest a príčina vzniku udalosti; prerušenie distribúcie plynu v danej distribučnej sieti, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti podľa druhého bodu, sa eviduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa predkladá len na vyžiadanie,
b)
priemerný počet prerušení distribúcie plynu, ktorý sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 06
kde
SAIFI – priemerný počet prerušení distribúcie plynu,
Ni – počet dotknutých odberných miest pri i-tom prerušení distribúcie plynu,
N – celkový počet odberných miest prevádzkovateľa distribučnej siete;
pričom
1.
do priemerného počtu prerušení distribúcie plynu vstupujú všetky neplánované prerušenia distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie plynu odberateľom plynu na odberných miestach v trvaní viac ako jedna hodina,
2.
do priemerného počtu prerušení distribúcie plynu nevstupujú prerušenia distribúcie plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sieti, prepravnej sieti alebo živelnej udalosti,
3.
priemerný počet prerušení distribúcie plynu sa eviduje mesačne, o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, doba trvania prerušenia distribúcie plynu, počet dotknutých odberných miest a príčina vzniku udalosti; prerušenie distribúcie plynu v danej distribučnej sieti, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti podľa druhého bodu, sa eviduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa predkladá len na vyžiadanie.
(7)
Nedodržanie štandardov kvality podľa § 6 sa vyhodnocuje samostatne podľa dôvodu vzniku udalosti v rozsahu údajov
a)
dátum a čas vzniku udalosti,
b)
dátum a čas skončenia udalosti,
c)
počet dotknutých účastníkov trhu s plynom,
d)
celkové množstvo nedodaného plynu.
(8)
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 v rozsahu podľa príloh č. 1 až 8 sa zverejňuje do konca februára roku t po dobu najmenej 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo alebo nevydáva výročnú správu.
(9)
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 v rozsahu podľa príloh č. 1 až 8 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách v rozsahu prílohy č. 9 sa predkladá úradu do konca februára roku t písomne alebo elektronicky.
(10)
Údaje o štandardoch kvality podľa odseku 2, § 8 ods. 3 a príloh č. 1 až 9 sa archivujú regulovaným subjektom sumárne za celý kalendárny rok v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až august roku 2012 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky.
(2)
Kompenzačné platby sa prvýkrát uhradia za nedodržanie štandardov kvality, ktoré nastalo od 1. januára 2013.
§ 14a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 7 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality uskladňovania plynu
Príloha č. 2 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality prepravy plynu
Príloha č. 3 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu
Príloha č. 4 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky plynu
Príloha č. 5 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality uskladňovania plynu
Príloha č. 6 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality prepravy plynu
Príloha č. 7 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu
Príloha č. 8 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky plynu
Príloha č. 9 k vyhláške č. 278/2012 Z. z.
1)
§ 49 ods. 2, § 64 ods. 2 a § 67 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 10 ods. 4 a § 14 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z.
4)
§ 9 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z.
6)
§ 19 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.