276/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

276
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 5. septembra 2012,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
žiadateľom osoba, ktorá požiadala regulovaný subjekt o písomné určenie technických podmienok podľa § 2 ods. 1 písm. i) alebo § 3 ods. 1 písm. h), o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody podľa § 2 ods. 1 písm. j), o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd podľa § 3 ods. 1 písm. i) alebo informovala regulovaný subjekt o skutočnosti týkajúcej sa štandardu kvality,
b)
udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardu kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou zistená vlastnou činnosťou regulovaného subjektu alebo oznámená prostredníctvom písomného, telefonického alebo elektronického podania odberateľom,1) producentom2) alebo žiadateľom;
c)
odberným miestom miesto, kde je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom alebo zmluvne dohodnuté miesto odvádzania odpadovej vody od producenta,
d)
rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality,
e)
rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t, za ktorý regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality,
f)
kompenzačnou platbou finančná náhrada, ktorú uhradí regulovaný subjekt odberateľovi alebo producentovi za preukázané nedodržanie štandardu kvality,
g)
ročným vyúčtovaním za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody:
1.
fakturovaná suma bez dane z pridanej hodnoty za množstvo dodanej pitnej vody do odberného miesta alebo odvedenej odpadovej vody z odberného miesta za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov od posledného fakturačného obdobia pred prvým dňom porušenia štandardu kvality,
2.
fakturovaná suma bez dane z pridanej hodnoty za množstvo dodanej pitnej vody do odberného miesta alebo odvedenej odpadovej vody z odberného miesta v období, v ktorom odberateľ alebo producent zmluvne odoberal pitnú vodu alebo odvádzal odpadovú vodu prepočítaná na 12 kalendárnych mesiacov pri odberateľovi, ktorý pred prvým dňom porušenia štandardu kvality neodoberal pitnú vodu alebo neodvádzal odpadovú vodu, alebo
3.
množstvo dodanej pitnej vody verejným vodovodom alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určené podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,6) ak ide o nového odberateľa alebo producenta.
§ 2
Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom
(1)
Štandardmi kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „dodávka vody“) sú:
a)
dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality dodávanej pitnej vody podľa osobitného predpisu,3)
b)
dodržanie množstva vody za jednotku času dohodnutého v zmluve o dodávke vody,4) ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu5) a ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,6)
c)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody,
d)
dodržanie hodnôt pretlaku vody okrem udalostí podľa osobitného predpisu,7) dohodnutých v zmluve o dodávke vody, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o dodávke vody podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu a ak tieto hodnoty nie sú určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu podľa osobitného predpisu,8)
e)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody vrátane udalostí podľa osobitného predpisu,7)
f)
nepretržitá dodávka vody okrem prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa osobitného predpisu9) alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na vodovodnej prípojke vo vlastníctve odberateľa,10)
g)
opätovné obnovenie dodávky vody po predchádzajúcom prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody v lehote
1.
podľa osobitného predpisu,11)
2.
do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu,12) odkedy boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bola prerušená dodávka vody,
3.
do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu13) od nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je dodávka vody prerušená iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na vodovodnej prípojke; na krátkodobé obnovenie dodávky vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
4.
do dvoch pracovných dní v prípade podľa osobitného predpisu13) od nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je dodávka vody prerušená iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na vodovodnej prípojke a ak je na uskutočnenie nápravy nevyhnutná spolupráca s inými správcami v zemi vedených sietí; na krátkodobé obnovenie dodávky vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
h)
dodržanie lehoty na zaslanie odpovede písomnou alebo elektronickou formou do 30 dní od doručenia podania na nedodržanie štandardu kvality podľa písmen a), b), d) alebo písmena f),
i)
určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky podľa osobitného predpisu14) do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,
j)
predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu15) pri vzniku nového odberného miesta,
k)
zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak,
l)
zabezpečenia preskúšania meradla podľa osobitného predpisu16) a písomné oznámenie výsledku preskúšania meradla v lehote do 14 dní odo dňa doručenia výsledku,
m)
overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, ktorým sa rozumie určenie množstva dodanej vody v m3 a ceny za 1 m3 dodanej vody, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody,
n)
oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody podľa osobitného predpisu16a) miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na webovom sídle.
(2)
Preukazovanie dodržania štandardu kvality dodávky vody podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu17) alebo v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je preukazovanie technicky vykonateľné.
(3)
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pretlaku vody v rozvodnej sieti verejného vodovodu je
a)
15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
b)
šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie,18)
c)
24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
§ 3
Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
(1)
Štandardmi kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „odvádzanie vody“) sú:
a)
dodržanie množstva odvádzanej vody za jednotku času dohodnutého v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,19) ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,20) ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,6)
b)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody,
c)
dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti, okrem udalostí podľa osobitného predpisu,7) dohodnutých v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,
d)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti vrátane udalostí podľa osobitného predpisu,7)
e)
plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie, okrem prerušenia alebo obmedzenia odvádzania vody podľa osobitného predpisu,21) alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na kanalizačnej prípojke vo vlastníctve producenta,22)
f)
opätovné obnovenie odvádzania vody
1.
v lehote podľa osobitného predpisu,11)
2.
do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu12) od okamihu, keď boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bolo prerušené odvádzanie vody,
3.
do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu13) od nahlásenia poruchy na kanalizačnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je odvádzanie vody prerušené iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na kanalizačnej prípojke; na krátkodobé obnovenie odvádzania vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
4.
do dvoch pracovných dní v prípade podľa osobitného predpisu13) od nahlásenia poruchy na kanalizačnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je odvádzanie vody prerušené iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na kanalizačnej prípojke a ak je na uskutočnenie nápravy nevyhnutná spolupráca s inými správcami v zemi vedených sietí; na krátkodobé obnovenie odvádzania vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
g)
dodržanie lehoty na zaslanie odpovede písomnou alebo elektronickou formou do 30 dní od doručenia podania za nedodržanie štandardu kvality podľa písmena a), c) alebo písmena e),
h)
určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky podľa osobitného predpisu23) do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,
i)
predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu24) pri vzniku nového odberného miesta,
j)
zabezpečenie plynulého odvádzania vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd producentom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak,
k)
overenia správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, ktorým sa rozumie určenie množstva odvedenej vody v m3 a ceny za 1 m3 odvedenej vody, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd,
l)
oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd podľa osobitného predpisu16a) miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle.
(2)
Preukazovanie dodržania štandardu kvality odvádzania vody podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu25) alebo v najbližšom mieste na verejnej kanalizácii, kde je preukazovanie technicky vykonateľné.
(3)
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného odvádzania vody alebo nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti je
a)
15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
b)
šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie,18)
c)
24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
§ 4
Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality uvedené v § 2 a 3 z dôvodu
a)
mimoriadnej udalosti,26)
b)
vyhlásenia regulačných stupňov odberu vôd,27)
c)
opatrení štátnych orgánov počas hospodárskej mobilizácie,28)
d)
havárie spôsobenej treťou osobou na vodovodnej sieti alebo kanalizačnej sieti, pričom lehota na obnovenie dodávky vody alebo odvádzania vody je do 48 hodín od vzniku havárie, alebo do dvoch pracovných dní od vzniku havárie, ak je na uskutočnenie nápravy nevyhnutná spolupráca s inými správcami v zemi vedených sietí,
e)
odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,
f)
rozhodnutia odberateľa alebo producenta neodobrať alebo neodviesť dohodnuté alebo určené množstvo vody,
g)
preukázateľného neposkytnutia súčinnosti odberateľa alebo producenta regulovanému subjektu nevyhnutnej na dodržanie štandardu kvality.
§ 5
Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality
(1)
Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality je najmenej
a)
95 % pre dodávku vody,
b)
95 % pre odvádzanie vody.
(2)
Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality sa vypočíta
a)
pre dodávku vody podľa prílohy č. 3 tabuľky č. 1,
b)
pre odvádzanie vody podľa prílohy č. 3 tabuľky č. 2.
§ 6
Kompenzačné platby
(1)
Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom odberateľovi alebo producentovi, ktorý bol nedodržaním štandardu kvality dotknutý a na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, a to vo výške určenej podľa § 7 a 8. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti o jej vyplatenie odberateľom alebo producentom.
(2)
Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality sa odberateľovi alebo producentovi uhradí jednorazovo v lehote do 60 dní po odstránení príčin nedodržania štandardu kvality, a to
a)
prevodom na účet odberateľa alebo producenta,
b)
poštovou poukážkou alebo
c)
podľa dohody medzi odberateľom alebo producentom a regulovaným subjektom.
(3)
O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré obsahuje:
a)
identifikačné údaje regulovaného subjektu,
b)
identifikačné údaje odberateľa alebo producenta,
c)
číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje,
d)
označenie štandardu kvality, za ktorý je kompenzačná platba uhrádzaná,
e)
dátum nedodržania štandardu kvality,
f)
dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,
g)
počet dní s nedodržaným štandardom kvality,
h)
výpočet výšky kompenzačnej platby.
(4)
Oznámenie o kompenzačnej platbe podľa odseku 3 sa odosiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby odberateľovi alebo producentovi.
(5)
Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej súvislosti a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý toto nedodržanie štandardov kvality vyvolal, a za nedodržanie viacerých štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý tento súbeh vyvolal, sa odberateľovi alebo producentovi uhradí len jedna kompenzačná platba s najvyššou ustanovenou alebo vypočítanou hodnotou; to neplatí pri nedodržaní štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. m) alebo § 3 ods. 1 písm. k).
§ 7
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality dodávky vody
(1)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPV1 = A1 + B1 x (D - 30),
kde
KPV1 je kompenzačná platba v eurách,
A1 je 1 % z ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody v eurách,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 30, tak B1 = 0 % a ak D > 30, tak B1 = 0,25 % z ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody v eurách.
(2)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPV2 = A2 + B2 x (D - 5),
kde
KPV2 je kompenzačná platba v eurách,
A2 je 2,5 % z ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody v eurách,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 5, tak B2 = 0 % a ak D > 5, tak B2 = 0,25 % z ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody v eurách.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. k), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPV3 = A3 + B3 x (D - 10),
kde
KPV3 je kompenzačná platba v eurách,
A3 je 15 eur,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B3 = 0 eur a ak D > 10, tak B3 = 0,25 eura.
(4)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo písm. l), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPV4 = A4 + B4 x (D - 10),
kde
KPV4 je kompenzačná platba v eurách,
A4 je 5 eur,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B4 = 0 a ak D > 10, tak B4 = 0,25 eura.
(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. m), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPV5 = A5 + B5 x (D - 10),
kde
KPV5 je kompenzačná platba v eurách,
A5 je 5 % z fakturovanej sumy za dodávku pitnej vody v eurách pôvodne vystavenej faktúry, ktorej výška bola overovaná,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B5 = 0 % a ak D > 10, tak B5 = 0,1 % z fakturovanej sumy za dodávku pitnej vody v eurách pôvodne vystavenej faktúry, ktorej výška bola overovaná.
(6)
Maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa odsekov 1, 2 a 5 je 50 % z ročného vyúčtovania odberného miesta za dodávku vody pre príslušné odberné miesto.
§ 8
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality odvádzania vody
(1)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPS1 = A1 + B1 x (D - 30),
kde
KPS1 je kompenzačná platba v eurách,
A1 je 1 % z ročného vyúčtovania za odvádzanie odpadovej vody v eurách,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 30, tak B1 = 0 % a ak D > 30, tak B1 = 0,25 % z ročného vyúčtovania za odvádzanie odpadovej vody v eurách.
(2)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPS2 = A2 + B2 x (D - 5),
kde
KPS2 je kompenzačná platba v eurách,
A2 je 2,5 % z ročného vyúčtovania za odvádzanie odpadovej vody v eurách,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 5, tak B2 = 0 % a ak D > 5, tak B2 = 0,25 % z ročného vyúčtovania za odvádzanie odpadovej vody v eurách.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. j), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPS3 = A3 + B3 x (D - 10),
kde
KPS3 je kompenzačná platba v eurách,
A3 je 15 eur,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B3 = 0 eur a ak D > 10, tak B3 = 0,25 eura.
(4)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. k), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPS4 = A4 + B4 x (D - 10),
kde
KPS4 je kompenzačná platba v eurách,
A4 je 5 % z fakturovanej sumy za odvádzanie odpadovej vody v eurách,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B4 = 0 % a ak D > 10, tak B4 = 0,1 % z fakturovanej sumy v eurách.
(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality sa vypočíta podľa vzorca
KPV5 = A5 + B5 × (D – 10),
kde
KPV5 je kompenzačná platba v eurách,
A5 je 5 eur,
D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B5 = 0 a ak D > 10, tak
B5 = 0,25 eura.
(6)
Maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa odsekov 1, 2 a 4 je 50 % z ročného vyúčtovania odberného miesta za odvádzanie vody pre príslušné odberné miesto.
§ 9
Sledovanie, evidovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality a uverejňovanie a archivovanie údajov o štandardoch kvality
(1)
Štandardy kvality podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 sa sledujú a evidujú regulovaným subjektom v zázname, ktorý obsahuje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo odberateľa,1) producenta2) alebo žiadateľa,
b)
číslo odberného miesta na odber pitnej vody odberateľom1) alebo číslo odberného miesta na odvádzanie odpadovej vody od producenta,2)
c)
dátum, čas a spôsob oznámenia alebo zistenia udalosti týkajúcej sa každého štandardu kvality,
d)
druh nedodržaného štandardu kvality podľa § 2 alebo § 3,
e)
opis skutkového stavu,
f)
spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality,
g)
dátum, čas a spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby, ktorá je zodpovedná za odstránenie príčin vzniknutého stavu,
h)
prekročené limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 2 ods. 1 písm. a),
i)
dôvod prerušenia dodávky pitnej vody podľa § 2 ods. 1 písm. f) a lehoty na opätovné obnovenie dodávky pitnej vody podľa § 2 ods. 1 písm. g),
j)
dôvod prerušenia odvádzania vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie podľa § 3 ods. 1 písm. e) a lehoty na opätovné obnovenie odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 písm. f).
(2)
Ak sa udalosť týka viacerých odberných miest, vyhotovuje sa záznam, ktorý obsahuje údaje o mieste alebo ulici, ktorej sa udalosť týka, počet odberných miest s nedodržaným štandardom kvality a údaje podľa odseku 1 písm. c) až j).
(3)
Štandardy kvality sa regulovaným subjektom vyhodnocujú podľa príloh č. 1 a 2 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.
(4)
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 3 sa zverejňuje do konca februára roku t po dobu najmenej 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo alebo nevydáva výročnú správu.
(5)
Vyhodnotenie štandardov kvality podľa odseku 3 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa prílohy č. 4 za rok t-1 sa regulovaným subjektom predkladajú do konca februára roku t úradu písomne alebo elektronicky.
(6)
Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a § 6 ods. 3 sa archivujú regulovaným subjektom sumárne za celý kalendárny rok v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)
Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až august roku 2012 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky.
(2)
Kompenzačné platby sa prvýkrát uhradia za nedodržanie štandardov kvality, ktoré nastalo od 1. januára 2013.
§ 10a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 2 ods. 1 písm. h), § 3 ods. 1 písm. g) a § 5 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY VODY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY ODVÁDZANIA VODY
Príloha č. 3 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.
1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 1 a § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 442/2002 Z. z.
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 2 bod 2.1. k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
4)
§ 15 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 33 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
6)
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky č. 209/2013 Z. z.
7)
§ 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 12 a 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
9)
§ 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.
10)
§ 4 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 32 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
13)
§ 32 ods. 1 písm. o) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
15)
§ 22 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 30 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 32 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
17)
§ 24 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
19)
§ 16 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 33 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 3 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 23 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 24 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
27)
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 259/2005 Z. z.