Predpis bol zrušený predpisom 236/2016 Z. z.

275/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 5. septembra 2012,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
poruchou neplánované prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny do odberného miesta na čas dlhší ako tri minúty, ktoré vzniklo v dôsledku narušenia alebo poškodenia zariadenia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, okrem prerušenia elektrického obvodu poistkou v hlavnej domovej káblovej skrini alebo v hlavnej domovej poistkovej skrini u koncového odberateľa elektriny; za poruchu sa nepovažuje neplánované prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny na vedení a transformátoroch prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, ktoré nespôsobilo obmedzenie dodávky elektriny; následná porucha bez príčinnej súvislosti s poruchou predchádzajúcou je považovaná za novú poruchu,
b)
plánovaným prerušením prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny na čas dlhší ako tri minúty pri uskutočňovaní plánovaných prác na zariadeniach prenosovej alebo distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,
c)
obnovením prenosu alebo distribúcie elektriny
1.
obnovenie schopnosti prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy trvale prenášať alebo distribuovať do odberného miesta elektrinu v množstve a kvalite určených v technických podmienkach1) prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dohodnutých v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny,
2.
obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny formou náhradného zapojenia odberného miesta vrátane obmedzenia množstva dodávanej elektriny, ktoré je dohodnuté v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny; obnovením prenosu alebo distribúcie elektriny nie je krátkodobá obnova prenosu alebo distribúcie elektriny pri vykonávaní manipulácií na účely určenia miesta poruchy,
d)
udalosťou skutočnosť, ktorá je predmetom štandardu kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny a bola regulovaným subjektom zistená prostredníctvom podania alebo iným spôsobom,
e)
rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1,
f)
rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t.
§ 2
Štandardy kvality prenosu elektriny
Štandardmi kvality prenosu elektriny sú:
a)
dodržanie kvality elektriny
1.
dohodnutej v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, alebo
2.
určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak táto kvalita nie je dohodnutá v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny,
b)
dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k podaniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality elektriny, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčin zníženej kvality elektriny,
c)
uskutočnenie prenosu elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, ak sú k tomuto termínu splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
d)
obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní
1.
odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak prerušenie prenosu elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo
2.
odkedy bola na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny a bola uzatvorená dohoda o splátkach, ak prerušenie prenosu elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
e)
obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny2) do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy,
f)
obnovenie prenosu elektriny po poruche do 12 hodín odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy o poruche dozvedel za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy do odberného miesta koncového odberateľa elektriny, ak nebolo dohodnuté inak,
g)
obnovenie prenosu elektriny z odberného miesta zariadenia na výrobu elektriny za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy v lehote do 24 hodín odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy dozvedel o odstránení poruchy zariadenia na výrobu elektriny, ak bol prenos elektriny prerušený z dôvodu poruchy daného zariadenia na výrobu elektriny ak nebolo dohodnuté inak,
h)
zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu,3)
i)
overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny,
j)
dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny tak, aby
1.
priemerná doba prerušenia prenosu elektriny počas kalendárneho roka bola najviac päť minút,
2.
priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV bol na napäťovej úrovni 400 kV najviac 0,40 a na napäťovej úrovni 220 kV najviac 0,50.
§ 3
Štandardy kvality distribúcie elektriny
Štandardmi kvality distribúcie elektriny sú:
a)
dodržanie kvality elektriny
1.
dohodnutej v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo
2.
dodržanie charakteristík elektriny v odbernom mieste odberateľa elektriny za normálnych prevádzkových podmienok podľa bodov 2.1. až 2.7., pričom sú splnené aj parametre elektriny nad rámec uvedených charakteristík podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a to
2.1. frekvencia napájacej sústavy pri sústavách so synchrónnym pripojením na prepojenú sústavu 50 Hz ± 1 % počas 99,5 % roku a 50 Hz + 4 % / – 6 % počas 100 % času,
2.2. frekvencia napájacej sústavy pri sústavách bez synchrónneho pripojenia na prepojenú sústavu 50 Hz ± 2 % počas 99,5 % roku a 50 Hz ± 15 % počas 100 % času,
2.3. veľkosť napájacieho napätia pre verejnú nízkonapäťovú sústavu 230 V medzi krajným vodičom a neutrálnym vodičom pri štvorvodičových trojfázových sústavách alebo 230 V medzi krajnými vodičmi pri trojvodičových trojfázových sústavách,
2.4. odchýlka napájacieho napätia maximálne ± 10 %,
2.5. dlhodobá miera vnímania blikania spôsobená rýchlymi zmenami napätia v ľubovoľnom období jedného týždňa Pit ≤1 počas 95 % času,
2.6. pokles napájacieho napätia trvá menej ako jednu sekundu, pričom napätie neklesne pod hodnotu 40 % napájacieho napätia,
2.7. 95 % desaťminútových stredných efektívnych hodnôt každého jednotlivého harmonického napätia počas každého obdobia jedného týždňa je menších alebo rovných hodnote uvedenej v tabuľke
Nepárne harmonické Párne
harmonické
Nie násobky 3 Násobky 3
Rád
harmonickej
Relatívne
napätie
(% Un)
Rád
harmonickej
Relatívne
napätie
(% Un)
Rád
harmonickej
Relatívne
napätie
(% Un)
5 6,0 % 3 5,0 % 2 2,0 %
7 5,0 % 9 1,5 % 4 1,0 %
11 3,5 % 15 0,5 % 6 ... 24 0,5 %
13 3,0 % 21 0,5 %
17 2,0 %
19 1,5 %
23 1,5 %
25 1,5 %
b)
dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k podaniu prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality elektriny, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené, alebo nie, alebo akým spôsobom a kedy bude oprávnenosť podania overená; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčin zníženej kvality elektriny podľa lehôt uvedených v písmene c),
c)
dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny v termíne
1.
30 dní odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením, alebo
2.
6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie,4) alebo
3.
12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia,4) ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie;
lehota sa považuje za dodržanú, ak nedôjde k odstráneniu príčin zníženej kvality elektriny v lehote podľa prvého, druhého alebo tretieho bodu z dôvodov, ktoré nie sú na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
d)
uskutočnenie distribúcie elektriny, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy
1.
v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o distribúcii elektriny,
2.
do piatich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy alebo v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny,
e)
obnovenie distribúcie elektriny odberateľom elektriny, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy do jedného pracovného dňa nasledujúcom po dni,
1.
odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo
2.
odkedy bola na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola uzatvorená dohoda o splátkach a prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny do odberného miesta, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
f)
obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny do jedného pracovného dňa odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie distribúcie elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do distribučnej sústavy, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
g)
obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave v lehote do
1.
12 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,5) odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel; lehota 12 hodín sa vťahuje na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti5) pripojené do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV vtedy, ak prevádzkovateľ daného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,
2.
18 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou do 1 kV, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel,
h)
obnovenie distribúcie elektriny z odberného miesta zariadenia na výrobu elektriny za dodržania prevádzkovej bezpečnosti distribučnej sústavy v lehote do 24 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy dozvedel o odstránení poruchy zariadenia na výrobu elektriny, ak bola distribúcia elektriny prerušená z dôvodu poruchy daného zariadenia na výrobu elektriny,
i)
oznámenie termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny spôsobom definovaným v príslušných obchodných podmienkach prevádzkového poriadku regulovaného subjektu v lehote podľa osobitného predpisu;6) za plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny sa nepovažuje prerušenie distribúcie elektriny počas výmeny meradla a prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút v priebehu 24 hodín,
j)
dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny; termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak bola distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti došlo ku skráteniu tejto lehoty a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou, alebo ak sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred pôvodne plánovaným termínom obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
k)
zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu,3)
l)
overenie správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu za každé odberné miesto a overovanú vyúčtovaciu platbu zvlášť, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či podanie bolo oprávnené, alebo nie, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy alebo koncovým odberateľom elektriny, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny alebo dodávateľom elektriny; ak bolo podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,
m)
dodržanie lehoty 30 dní na zaslanie písomného stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa k distribučnej sústave,
n)
dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny tak, aby
1.
priemerná doba neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho roka bola najviac 180 minút,
2.
priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho roka bol najviac 3,00,
3.
pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu neplánovaných prerušení distribúcie elektriny k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka bol najviac 0,005.
§ 4
Štandardy kvality dodávky elektriny
(1)
Štandardmi kvality dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny sú:
a)
overenie vyúčtovania platby za dodanú elektrinu, odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť tretích osôb, lehota sa predlžuje o päť pracovných dní a ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,
b)
požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, odkedy dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota jedného pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,
c)
odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúceho sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania,
d)
uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada, do piatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,
e)
odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s elektrinou v lehote piatich pracovných dní odkedy bola kompenzačná platba, ktorá prináleží danému účastníkovi trhu od prevádzkovateľa sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny.
(2)
Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. b) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet dodávateľa elektriny na základe realizácie platobného príkazu so správnymi identifikátormi platby alebo na základe zaslania dlžnej sumy poštovým poukazom so správnymi identifikátormi platby.
(3)
Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku elektriny a distribúciu elektriny do odberného miesta, dlžnou sumou za dodávku elektriny a platbou za odobratú elektrinu podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie aj dlžná suma za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy a platba za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.
§ 5
Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandard kvality z dôvodu
a)
stavu núdze v elektroenergetike,7)
b)
živelnej pohromy,8)
c)
havárie na zariadení prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy spôsobenej treťou osobou,
d)
odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,
e)
že dotknutý účastník trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľ sústavy neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.
§ 6
Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality
(1)
Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality je najmenej
a)
91,15 % pre prenos elektriny,
b)
88,70 % pre distribúciu elektriny,
c)
92,90 % pre dodávku elektriny.
(2)
Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality sa vypočíta pre
a)
prenos elektriny podľa prílohy č. 3,
b)
distribúciu elektriny podľa prílohy č. 6,
c)
dodávku elektriny podľa prílohy č. 9.
§ 7
Kompenzačné platby
(1)
Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý bol nedodržaním štandardu kvality dotknutý a na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, alebo žiadateľovi podľa § 3 písm. m) alebo § 4 písm. d) (ďalej len „oprávnená osoba“) vo výške určenej podľa § 8 až 10. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.
(2)
Kompenzačná platba za porušenie daného štandardu kvality sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo v lehote do 60 dní po odstránení príčin nedodržania štandardu kvality alebo v lehote do 60 dní po vydaní kolaudačného rozhodnutia, ak bol nedodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) tretieho bodu, a to
a)
prevodom na účet oprávnenej osoby,
b)
poštovou poukážkou alebo
c)
podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom.
(3)
O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje regulovaného subjektu,
b)
identifikačné údaje oprávnenej osoby; to neplatí pre oznámenie, ktoré vyhotovuje prevádzkovateľ sústavy, ak kompenzačnú platbu uhrádza prevádzkovateľ sústavy prostredníctvom dodávateľa elektriny,
c)
číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje; ak ide o oprávnenú osobu, ktorou je žiadateľ podľa § 3 písm. m) alebo § 4 písm. d), uvedie sa dátum prijatia podania a podacie číslo, pod ktorým bola žiadosť regulovaným subjektom zaevidovaná,
d)
označenie štandardu kvality, za ktorý je kompenzačná platba uhrádzaná,
e)
dátum nedodržania štandardu kvality,
f)
dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,
g)
počet dní s nedodržaným štandardom kvality,
h)
výpočet výšky kompenzačnej platby.
(4)
Ak nie je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a prevádzkovateľom sústavy a je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a dodávateľom elektriny, kompenzačná platba sa prevádzkovateľom sústavy poukáže na účet dodávateľa elektriny, do ktorého bilančnej skupiny dané odberné miesto patrí a následne sa dodávateľom elektriny do piatich pracovných dní odo dňa pripísania kompenzačnej platby na jeho účet poukáže kompenzačná platba oprávnenej osobe.
(5)
Oznámenie o kompenzačnej platbe podľa odseku 3 sa odosiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby oprávnenej osobe alebo dodávateľovi elektriny, ktorý ho postúpi oprávnenej osobe najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby.
§ 8
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality prenosu elektriny
(1)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N - 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 5 000 eur,
kde
A = 500,
B = 50,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.
(2)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. c), výška kompenzačnej platby je 500 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. d) alebo písm. e), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N – 1),
kde
A = 5 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nebol dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak bol prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby realizovaný pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratšie ako 12 mesiacov, potom A = 5 000,
B = 2 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nebol dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak bol prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby realizovaný pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratšie ako 12 mesiacov, potom B = 500,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.
(4)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N - 4), ak N < 4, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 3 000 eur,
kde
A = 300,
B = 50,
N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín.
(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = P x [A + B x (N - 6)], ak N < 6, potom KP = P x A,
kde
P je číselná hodnota inštalovaného výkonu zdroja v MW,
A = 5,
B = 2,
N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín.
(6)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. h) alebo písm. i), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 1 000 eur,
kde
A = 100,
B = 20,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.
§ 9
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny
(1)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur.
kde
A = 20,
B = 5,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.
(2)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) prvého bodu, výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N – 10), ak N < 10, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur,
kde
A = 20,
B = 5,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) druhého bodu, výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac nedodržania štandardu kvality 40 eur.
(4)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) tretieho bodu, výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac nedodržania štandardu kvality 50 eur.
(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. d), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality
a)
150 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni nad 1 kV; maximálna výška kompenzačnej platby je 1 500 eur,
b)
20 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni do 1 kV; maximálna výška kompenzačnej platby je 200 eur.
(6)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. e) alebo písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = [A + B x (N – 1)] x C,
kde
A = 20,
B = 5,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením, ktorým je odberateľ elektriny s priamovýhrevným elektrickým vykurovaním, s akumulačným elektrickým vykurovaním alebo s tepelným čerpadlom (ďalej len „odberateľ s elektrickým kúrením“) v období od 1. septembra do 31. mája.
(7)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = [A + B x (N – 6)] x C, ak N < 6, potom KP = A x C,
kde
A = 10,
B = 8,
N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením v období od 1. septembra do 31. mája.
(8)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. h), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = P x [A + B x (N – 6)], ak N < 6, potom KP = P x A,
kde
P je číselná hodnota inštalovaného výkonu zdroja v MW,
A = 5,
B = 2,
N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín.
(9)
Ak nie je dodržaný štandard kvality oznámenia termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny podľa § 3 písm. i), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality
a)
10 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,
b)
2 eurá pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV,
c)
ak termín začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny nebol vôbec oznámený, výška kompenzačnej platby je
1.
150 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,
2.
30 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV.
(10)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. j), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = [A + B x (N – 6)] x C, ak N < 6, potom KP = A x C,
kde
A = 5,
B = 2,
N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením v období od 1. septembra do 31. mája.
(11)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. k) alebo písm. l), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur,
kde
A = 10,
B = 2,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,
(12)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. m), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = [A + B x (N – 10)] x C, ak N < 10, potom KP = A x C a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur,
kde
A = 20,
B = 2,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,
C je konštanta, ktorej hodnota je 1,5 v prípade žiadosti o pripojenie v sústave s napäťovou úrovňou nad 1 kV a 1,0 v prípade žiadosti o pripojenie v sústave s napäťovou úrovňou do 1 kV.
§ 10
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality pri dodávke elektriny
(1)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. a), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur,
kde
A = 10,
B = 2.
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.
(2)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A x N x C,
kde
A = 10,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,
C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením v období od 1. septembra do 31. mája.
(3)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. c), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca
KP = A + B x (N – 2), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur,
kde
A = 10,
B = 2,
N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.
(4)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. d), výška kompenzačnej platby je 10 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur.
(5)
Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. e), výška kompenzačnej platby je 2 eurá za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 100 % kompenzačnej platby prevádzkovateľa sústavy, ktorá nebola odoslaná oprávnenej osobe v ustanovenej lehote.
§ 11
Sledovanie, evidovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality a uverejňovanie a archivovanie údajov o štandardoch kvality
(1)
Štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených vlastnou činnosťou regulovaného subjektu podľa príloh č. 1 až 10 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka v ktorom nastali a ani neboli v tomto roku vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.
(2)
Evidencia vyplatených kompenzačných platieb sa vykonáva podľa prílohy č. 11.
(3)
Vyhodnotenie štandardov kvality a informácie o vyplatených kompenzačných platbách sa predkladá úradu podľa
a)
príloh č. 2, 3, 10 a prílohy č. 11 prvého bodu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
b)
príloh č. 5, 6, 10 a prílohy č. 11 druhého bodu prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
c)
príloh č. 8, 9, prílohy č. 10 tretieho bodu a prílohy č. 11 tretieho bodu dodávateľom elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny.
(4)
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 3 vrátane vyplnených tabuliek sa zverejňujú od konca februára roku t po dobu 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo alebo nevydáva výročnú správu.
(5)
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa odseku 3 sa predkladá úradu do konca februára roku t písomne alebo elektronicky.
(6)
Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a § 6 ods. 3 sa archivujú regulovaným subjektom sumárne za celý kalendárny rok v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1)
Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až august roku 2012 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky.
(2)
Kompenzačné platby sa prvýkrát uhradia za nedodržanie štandardov kvality, ktoré nastalo od 1. januára 2013.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 6 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY PRENOSU ELEKTRINY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY PRENOSU ELEKTRINY
Príloha č. 3 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
Úroveň dodržiavania štandardov kvality prenosu elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Príloha č. 5 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Príloha č. 6 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 6 odsek 1 písm. b)
Príloha č. 7 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY
Príloha č. 8 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY
Príloha č. 9 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. c)
Príloha č. 10 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
EVIDOVANIE UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI Z DÔVODOV PODĽA § 5
Príloha č. 11 k vyhláške č. 275/2012 Z. z.
EVIDOVANIE VYPLATENÝCH KOMPENZAČNÝCH PLATIEB PODĽA § 11 ODS. 2
1)
§ 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.