271/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 24. augusta 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)
Technické podmienky prístupu a pripojenia do prenosovej sústavy určujú
a)
technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie zariadení na výrobu elektriny,
b)
technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie odberných zariadení, elektrických prípojok a spojovacích vedení,
c)
podmienky na prevádzkovanie a údržbu elektroenergetických zariadení,
d)
miesto pripojenia, miesto merania, spôsob merania a druh určeného meradla, podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach, vzorcoch a odpočtoch.
(2)
Technické podmienky vzájomnej súčinnosti na koordináciu prevádzky prenosovej sústavy s inými sústavami obsahujú
a)
súčinnosť prevádzky prenosovej sústavy so sústavami na území Európskej únie alebo so sústavami na území tretích štátov vrátane koordinácie rozvoja sústav,
b)
súčinnosť prevádzky prenosovej sústavy s distribučnými sústavami na vymedzenom území1) vrátane koordinácie rozvoja sústav,
c)
prevádzkové normy vyplývajúce zo záväzných medzinárodných pravidiel pre prevádzku synchrónne prepojeného systému.
(3)
Technické podmienky prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prenosovej sústavy obsahujú
a)
podmienky poskytovania podporných služieb na zabezpečenie systémových služieb, a to
1.
technické požiadavky na existujúce, nové a rekonštruované zariadenia poskytujúce podporné služby,
2.
podmienky a metodiku overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby,
3.
plánovanie v príprave prevádzky a vyhodnotenie poskytovania podporných služieb a regulačnej elektriny,
b)
hodnotenie kvality poskytovaných podporných služieb, a to
1.
primárnej regulácie frekvencie a výkonu,
2.
sekundárnej regulácie frekvencie a výkonu,
3.
terciárnej regulácie napätia a výkonu,
4.
zabezpečenia stability prenosu,
5.
diaľkovej regulácie napätia v pilotnom uzle elektrizačnej sústavy,
6.
obnovy prevádzky po úplnom alebo čiastočnom rozpade sústavy,
c)
podmienky stanovenia parametrov kvality a spoľahlivosti dodávok, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných hodnôt podľa technických noriem2) a týkajú sa kritérií
1.
frekvencie siete,
2.
veľkosti napätia,
3.
nesymetrie napájacieho napätia,
4.
veľkosti riadiacich signálov zo siete odberateľov,
5.
rýchlych zmien napätia,
6.
ukazovateľov spoľahlivosti,
d)
podmienky merania v prenosovej sústave, a to
1.
podrobnosti o meraní elektriny vo výrobniach, elektrických staniciach a transformovniach veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia,
2.
požiadavky na výkon správy, údržbu a opravy meracích zariadení.
(4)
Technické podmienky na prerušenie dodávok elektriny obsahujú
a)
postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri uplatnení prerušenia alebo obmedzenia dodávky,
b)
spôsoby oznámenia plánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky.
(5)
Technické podmienky na odpojenie z prenosovej sústavy obsahujú
a)
dôvody odpojenia užívateľa z prenosovej sústavy,
b)
postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri odpojení elektroenergetického zariadenia z prenosovej sústavy.
(6)
Kritériá technickej bezpečnosti prenosovej sústavy obsahujú
a)
reguláciu frekvencie, napätia, ako aj preťaženia zariadení prenosovej sústavy,
b)
riešenie poruchových stavov na účely obnovenia dodávok a výroby elektriny,
c)
podmienky chránenia zariadení prenosovej sústavy.
(7)
Podmienky riadenia sústavy obsahujú pravidlá dispečerského riadenia sústavy, a to
a)
plánovanie a prípravu prevádzky sústavy (ročná, mesačná, týždenná, denná) so zohľadnením postupov na zabezpečenie opráv a údržby sústavy,
b)
operatívne riadenie prevádzky sústavy,
c)
analýzu, kontrolu a hodnotenie prevádzky sústavy,
d)
vydávanie prevádzkových inštrukcií, dispečerských pokynov a príkazov.
(8)
Podmienky na požiadavky na zber a výmenu informácií pre automatizovaný systém dispečerského riadenia určujú podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na
a)
prostriedky a rozsah telekomunikačnej siete,
b)
pravidlá súčinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy s ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou,
c)
požiadavky na kvalitu,
d)
požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť,
e)
riadiaci dispečerský systém,
f)
riadiace a informačné systémy elektrických staníc a výrobní,
g)
terminály výrobní, hraničných rozvodní a elektrických staníc,
h)
napájanie systémov,
i)
diaľkové meranie a signalizáciu, zber a prenos dát v reálnom čase,
j)
presnosť a cyklus merania pre sekundárnu reguláciu činného výkonu a terciárnu reguláciu napätia.
§ 2
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)
Technické podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sústave určujú
a)
spôsob pripojenia odberateľov pre jednotlivé úrovne napätia,
b)
kompenzáciu vplyvu odberateľa na kvalitu napätia,
c)
technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky výrobných zdrojov,
d)
technické požiadavky na pripojenie lokálnych distribučných sústav,
e)
miesto pripojenia, meracie miesto, spôsob merania a druh určeného meradla.
(2)
Technické podmienky na prevádzku distribučnej sústavy sa vzťahujú na
a)
podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach a určených meradlách,
b)
zabezpečenie parametrov kvality dodávky, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných hodnôt podľa technických noriem,2)
c)
podrobnosti o sledovaní parametrov odberného miesta,
d)
výmenu informácií o prevádzke,
e)
podmienky riadenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy a distribučných sústav.
(3)
Technické podmienky na meranie v distribučnej sústave určujú podmienky vzťahujúce sa na
a)
dispečerské meranie,
b)
podmienky zriadenia obchodného merania.
(4)
Technické podmienky na poskytovanie univerzálnej služby určujú spôsob a podmienky, za ktorých môže byť univerzálna služba
a)
poskytovaná,
b)
meraná,
c)
ukončená.
(5)
Technické podmienky na prerušenie dodávky elektriny obsahujú
a)
dôvody na prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny z technického hľadiska,
b)
postup pri plánovaných rekonštrukciách a opravách zariadení distribučnej sústavy,
c)
postup pri haváriách a poruchách na zariadeniach distribučnej sústavy a spôsob odstraňovania ich následkov,
d)
spôsob oznamovania prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektrickej energie.
(6)
Technické podmienky na odpojenie z distribučnej sústavy obsahujú
a)
dôvody na odpojenie zo sústavy z technického hľadiska,
b)
postup pri nedodržiavaní bezpečnostných a prevádzkových predpisov,
c)
technický postup pri odpájaní z distribučnej sústavy.
(7)
Technické podmienky riadenia distribučnej sústavy obsahujú
a)
podmienky poskytovania distribučných a systémových služieb,
b)
spôsob regulácie výkonu a napätia,
c)
podmienky stability a obnovy prevádzky distribučnej sústavy po rozpade sústavy,
d)
plánovanie a koordináciu prevádzky zdrojov,
e)
pravidlá dispečerského riadenia distribučnej sústavy,
f)
podmienky riadenia spotreby,
g)
plánovanie, prípravu a koordináciu prevádzky distribučnej sústavy,
h)
spôsob výmeny informácií o prevádzke,
i)
prevádzkovú dokumentáciu.
(8)
Technické podmienky na stanovenie požiadaviek na zber a odovzdávanie informácií pre dispečerské riadenie sa vzťahujú na
a)
kategórie údajov,
b)
spôsob merania a signalizácie,
c)
požiadavky na kvalitu procesných dát a spôsob výmeny informácií,
d)
diaľkové meranie a signalizáciu, zber a prenos dát v reálnom čase,
e)
parametre prenosovej sústavy a parametre distribučných sústav,
f)
parametre zdrojov,
g)
riadiace a informačné systémy elektrických staníc a výrobní,
h)
prostriedky a rozsah telekomunikačnej siete,
i)
riadiaci dispečerský systém.
(9)
Technické podmienky na stanovenie kritérií technickej bezpečnosti distribučnej sústavy sa vzťahujú na
a)
bezpečnosť pri práci na zariadeniach distribučnej sústavy,
b)
bezpečnosť pri riadení distribučnej sústavy,
c)
bezpečnosť pri výstavbe, plán obrany proti šíreniu porúch a plán obnovy po rozpade sústavy,
d)
obmedzovanie spotreby v mimoriadnych situáciách,
e)
podmienky prevádzky distribučnej sústavy v stave núdze,
f)
skúšky zariadení distribučnej sústavy,
g)
rozvoj distribučnej sústavy,
h)
obnovu distribučnej sústavy.
§ 3
Rozsah technických podmienok na prevádzkovanie priameho vedenia
Technické podmienky na prevádzkovanie priameho vedenia obsahujú
a)
technické podmienky merania, miesto merania, spôsob merania a druh určeného meradla,
b)
podrobnosti o technických požiadavkách na údržbu a prevádzkovanie.
§ 4
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)
Technické podmienky prístupu do prepravnej siete a distribučnej siete určujú
a)
technické požiadavky prístupu do siete podľa typu účastníka trhu s plynom,
b)
kvalitatívne parametre plynu,
c)
technicko-komunikačné kritériá.
(2)
Technické podmienky na pripojenie k prepravnej sieti a distribučnej sieti určujú
a)
technické podmienky pripojenia plynových zariadení k sieti,
b)
stanovenie tlakovej úrovne,
c)
spôsob určenia miesta pripojenia a meracieho miesta prevádzkovateľom siete,
d)
technické požiadavky na meranie,
e)
maximálnu hodinovú, dennú a ročnú hodnotu odberu plynu v závislosti od kategórie odberateľa pri distribučnej sieti.
(3)
Technické podmienky technickej súčinnosti sietí obsahujú
a)
popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovateľmi distribučných sietí, prevádzkovateľom prepravnej siete a prevádzkovateľmi distribučných sietí, medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a prevádzkovateľom zásobníka a medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a prevádzkovateľom zásobníka,
b)
technické režimy prevádzky plynovodov vrátane vstupného a výstupného tlaku,
c)
technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti sietí.
(4)
Technické podmienky na prevádzkovanie prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú
a)
technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na
1.
základné pravidlá merania,
2.
prevádzku a kontrolu meracích zariadení,
3.
princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení,
b)
zásady prevádzkovania plynárenských zariadení,
c)
popis existujúcich pripojení k sieti,
d)
technické a prevádzkové obmedzenia pre siete.
(5)
Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti pripojení a prepojení prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú
a)
technické podmienky kontroly technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,
b)
technické podmienky na rekonštrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia, na miestach odberu alebo dodávky,
c)
technické prostriedky na monitorovanie a riadenie sietí,
d)
technické podmienky odorizácie plynu v distribučnej sieti.
(6)
Technické podmienky na prerušenie dopravy plynu obsahujú postup pri
a)
plánovaných rekonštrukciách a opravách plynárenských zariadení,
b)
haváriách a poruchách na plynárenských zariadeniach a odstraňovaní ich následkov.
(7)
Technické podmienky na odpojenie z prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú
a)
dôvody na odpojenie zo siete z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska,
b)
technický postup pri odpájaní účastníka trhu s plynom zo siete.
(8)
Technické podmienky na riadenie prepravnej siete a distribučnej siete sa vzťahujú na
a)
úlohy dispečerského riadenia,
b)
technické nástroje dispečerského riadenia,
c)
princípy spolupráce medzi plynárenskými dispečingmi,
d)
princípy riadenia prepravnej a distribučnej siete počas havarijných stavov a krízovej situácie v plynárenstve.
§ 5
Rozsah technických podmienok na prevádzkovanie priameho plynovodu
Technické podmienky na prevádzkovanie priameho plynovodu obsahujú
a)
spôsob prevádzkovania priameho plynovodu,
b)
spôsob pripojenia k priamemu plynovodu,
c)
technické a prevádzkové obmedzenia pre priamy plynovod.
§ 6
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka
(1)
Technické podmienky prístupu do zásobníka určujú
a)
požadovaný tlak plynu v miestach vstupu do zásobníka,
b)
poskytovaný tlak plynu v miestach výstupu zo zásobníka,
c)
kvalitatívne parametre plynu,
d)
technicko-komunikačné kritériá.
(2)
Technické podmienky na pripojenie k zásobníku určujú
a)
stanovenie požadovanej tlakovej úrovne pripájaných zariadení,
b)
spôsob určenia miesta pripojenia a merania prevádzkovateľom zásobníka,
c)
technické požiadavky na pripájané plynárenské zariadenia.
(3)
Technické podmienky technickej súčinnosti zásobníka a sietí obsahujú
a)
popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom prepravnej siete a medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom distribučnej siete,
b)
technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti zásobníka a sietí na miestach prepojenia a pripojenia.
(4)
Technické podmienky na prevádzkovanie zásobníka obsahujú
a)
technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na
1.
základné pravidlá merania,
2.
prevádzku a kontrolu meracích zariadení,
3.
princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení,
b)
zásady prevádzkovania a riadenia zásobníka,
c)
popis existujúcich pripojení k zásobníku,
d)
technické a prevádzkové obmedzenia pre zásobníky.
(5)
Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti pripojení a prepojení zásobníka a sietí obsahujú
a)
postup pri kontrole technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,
b)
technické podmienky na rekonštrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,
c)
technické prostriedky na monitorovanie a riadenie sietí v miestach pripojenia a prepojenia.
(6)
Technické podmienky na prerušenie uskladňovania plynu sa vzťahujú na princípy postupu pri
a)
plánovaní a vykonávaní rekonštrukcií a opráv plynárenských zariadení,
b)
haváriách, poruchách a odstraňovaní ich následkov.
(7)
Technické podmienky na odpojenie zo zásobníka obsahujú
a)
dôvody na odpojenie zo zásobníka z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska,
b)
technický postup pri odpájaní účastníka trhu s plynom zo zásobníka.
(8)
Technické podmienky na riadenie zásobníka sa vzťahujú na
a)
úlohy dispečerského riadenia,
b)
technické nástroje dispečerského riadenia,
c)
princípy spolupráce medzi prevádzkovateľom zásobníka plynu, prevádzkovateľom distribučnej siete a prevádzkovateľom prepravnej siete,
d)
princípy riadenia zásobníka počas havarijných stavov a krízovej situácie v plynárenstve.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012.
Tomáš Malatinský v. r.
1)
§ 2 písm. a) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad STN EN 50160 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej distribučnej siete, STN 33 0120 Normalizované napätia IEC, STN 33 0121 Menovité napätia nízkonapäťových verejných napájacích sietí.