251/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2024 do 07.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

251
ZÁKON
z 31. júla 2012
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky na podnikanie v energetike,
b)
prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,
c)
opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom,
d)
práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike,
e)
výkon štátnej správy v energetike,
f)
výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.
Základné ustanovenia
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
všeobecne
1.
energetikou elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom (ďalej len „tlaková nádoba“) a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
2.
vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
3.
časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
4.
územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
5.
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
6.
bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti,
7.
vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,
8.
prepojením sústavy alebo siete prepojenie prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou alebo sieťou, ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území tretích štátov,
9.
zúčtovaním odchýlok zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu a hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu v určenom čase určenými podľa pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom ustanovených podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „pravidlá trhu“),
10.
regulovaným prístupom do sústavy alebo do siete prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným predpisom2) a za regulované ceny,2)
11.
pripojením do sústavy alebo do siete zabezpečenie potrebnej kapacity na pripojenie v sústave alebo v sieti a fyzické pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo odberného elektrického zariadenia do sústavy alebo fyzické pripojenie plynárenského zariadenia alebo odberného plynového zariadenia do siete,
12.
prístupom do sústavy alebo do siete prístup na základe zmluvy o
12.1.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, pričom prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie právo účastníka trhu s elektrinou využívať prenosovú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej prenosovej kapacity, a ak ide o účastníka trhu dodávajúceho elektrinu v mieste pripojenia, prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie právo dodávať elektrinu do prenosovej sústavy,
12.2.
prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, pričom prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo účastníka trhu s elektrinou využívať distribučnú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity, a ak ide o účastníka trhu dodávajúceho elektrinu v mieste pripojenia, prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo dodávať elektrinu do distribučnej sústavy,
12.3.
prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, pričom prístupom do prepravnej siete sa rozumie právo využívať prepravnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity,
12.4.
prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, pričom prístupom do distribučnej siete sa rozumie právo využívať distribučnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity,
12.5.
prístupe do ťažobnej siete a doprave plynu, pričom prístupom do ťažobnej siete sa rozumie právo využívať ťažobnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej kapacity,
12.6.
prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, pričom prístupom do zásobníka sa rozumie právo využívať zásobník v rozsahu zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacity,
13.
prevádzkovou bezpečnosťou nepretržitá prevádzka prenosovej sústavy a distribučnej sústavy alebo prepravnej siete a distribučnej siete za podmienok, ktoré možno v prevádzke predvídať,
14.
univerzálnou službou služba pre odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v ustanovenej kvalite3) za primerané, konkurencieschopné, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny,
15.
inteligentným meracím systémom súbor zložený z určených meradiel4) a ďalších technických prostriedkov, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe elektriny alebo plynu, ako aj poskytovanie týchto údajov účastníkom trhu,
16.
kontrolou možnosť vykonávať na základe právnych alebo faktických skutočností rozhodujúci vplyv na činnosť podniku, najmä prostredníctvom
16.1.
vlastníckych alebo iných práv k podniku alebo jeho časti,
16.2.
práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podniku,
b)
v elektroenergetike
1.
zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych primárnych alebo sekundárnych zdrojov energie na elektrinu; zahrňuje stavebnú časť a technologické zariadenie,
2.
prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny prenosovou sústavou z a do prepojených sústav členských štátov alebo tretích štátov na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
3.
prenosovou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy,
4.
distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
5.
distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia a elektronické komunikačné siete, ktorých základným účelom je zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov,
6.
priamym vedením elektrické vedenie, ktoré spája
6.1.
výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny,
6.2.
výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy,
7.
spojovacím vedením vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov alebo prenosovou sústavou tretích štátov,
8.
sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny; súčasťou sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy,
9.
elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, uskladňovanie, pripojenie, prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny alebo poskytovanie flexibility,
10.
podpornou službou služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na prevádzku prenosovej sústavy vrátane regulačných služieb a nefrekvenčných podporných služieb, alebo nefrekvenčná podporná služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na prevádzku distribučnej sústavy; podporná služba nezahŕňa riadenie preťaženia,
11.
nefrekvenčnou podpornou službou služba, ktorú využíva prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy na zabezpečenie regulácie napätia v ustálenom stave, tokov jalového elektrického výkonu, stability sústavy v ustálenom a poruchovom stave, schopnosti štartu z tmy alebo schopnosti ostrovnej prevádzky,
12.
regulačnou službou poskytnutie disponibility,4aa) dodávka regulačnej elektriny alebo poskytnutie oboch týchto služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
13.
systémovou službou služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na vymedzenom území; zahŕňa aj služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy potrebné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky výrobných zariadení výrobcu elektriny,
14.
odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného alebo viacerých meracích bodov,
15.
odovzdávacím miestom miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného alebo viacerých meracích bodov,
16.
meracím bodom miesto pripojenia užívateľa sústavy do sústavy vybavené určeným meradlom,4)
17.
typovým diagramom odberu postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorej základe je určené množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania, využívaná na potreby zúčtovania odchýlky subjektu zúčtovania,
18.
dodávkou elektriny predaj elektriny,
19.
zdieľaním elektriny poskytovanie elektriny aktívnym odberateľom alebo energetickým spoločenstvom z iného dôvodu, ako je predaj elektriny,
20.
domácim uhlím uhlie vyťažené na vymedzenom území,
21.
regulačnou elektrinou regulačná energia podľa osobitného predpisu,4ab)
22.
zabezpečovaním rovnováhy zabezpečovanie rovnováhy podľa osobitného predpisu,4ac)
23.
odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase,
24.
odchýlkou sústavy veľkosť obstaranej regulačnej elektriny,
25.
činnosťou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok, organizovanie a zabezpečenie zúčtovania podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a súvisiace činnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu4a) alebo pravidiel trhu,
26.
organizovaným krátkodobým cezhraničným trhom s elektrinou cezhraničný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého sa zúčastňujú subjekty zúčtovania,
27.
vyhodnotením organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou určenie ceny a množstva elektriny zobchodovanej jednotlivými účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
28.
rovnováhou medzi ponukou a dopytom elektriny uspokojenie predvídateľného dopytu odberateľov pri využívaní elektriny bez potreby uskutočnenia opatrení na zníženie spotreby elektriny,
29.
meraním vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny meranie celkovej výroby elektriny určeným meradlom4) na svorkách generátora inštalovaného v zariadení na výrobu elektriny,
30.
regionálnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest,
31.
miestnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest,
32.
riadením energetickej efektívnosti postup zameraný na ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny a časového plánu spotreby elektriny s cieľom znížiť primárnu spotrebu elektriny; ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny a časového plánu spotreby elektriny je možné dosiahnuť uprednostnením takých investícií, ktorými sa zabezpečí energetická účinnosť, pred opatreniami, ktoré zakladajú vynaloženie dodatočných investícií na zvýšenie výrobnej kapacity alebo opatreniami zameranými na prerušenie dodávok elektriny, ak sú uprednostnené investície účinnejším a ekonomicky výhodnejším riešením s prihliadnutím aj na ich pozitívny vplyv na životné prostredie,
33.
elektrickým vozidlom motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať,
34.
nabíjacím bodom rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla,
35.
nabíjacou stanicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov,
36.
verejne prístupnou nabíjacou stanicou nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom; nediskriminačný prístup môže zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie a platby,
37.
zúčtovaním podpory výroby elektriny vyhodnotenie a zúčtovanie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, výkupu vyrobenej elektriny a úhrada podpory podľa osobitného predpisu,4a)
38.
činnosťou výkupcu elektriny výkup elektriny od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade s osobitným predpisom,4a)
39.
energetickým mixom dodávky elektriny hodnota podielov jednotlivých zdrojov energie v dodanej elektrine zverejňovaná organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou okrem elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, pre ktorú boli uplatnené záruky pôvodu podľa osobitného predpisu,4a)
40.
dodávaním elektriny do sústavy fyzický tok elektriny od výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívneho odberateľa alebo energetického spoločenstva do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy,
41.
dynamickou cenou elektriny cena elektriny, ktorej výška odráža zmeny cien na denných a vnútrodenných trhoch s elektrinou v časových intervaloch, ktoré zodpovedajú najmenej frekvencii vysporiadania obchodov na týchto trhoch,
42.
agregáciou činnosť, pri ktorej agregátor zlučuje flexibilitu z viacerých odberných miest a odovzdávacích miest na účel ponuky a predaja agregovanej flexibility na organizovaných trhoch s elektrinou4b) alebo na trhu s podpornými službami alebo na účel minimalizácie odchýlky v rámci bilančnej skupiny agregátora,
43.
flexibilitou schopnosť riadenej zmeny odberu elektriny zo sústavy alebo schopnosť riadenej zmeny dodávky elektriny do sústavy v reakcii na trhové signály vrátane zmien trhových cien elektriny v čase alebo platieb hradených ako odmena za riadenú zmenu odberu alebo dodávky elektriny,
44.
aktiváciou flexibility riadená zmena odberu elektriny zo sústavy alebo riadená zmena dodávky elektriny do sústavy vyvolaná reakciou na trhové signály vrátane zmien trhových cien elektriny v čase alebo platieb hradených ako odmena za zmenu odberu alebo dodávky elektriny,
45.
uskladňovaním elektriny odloženie spotreby elektriny na neskorší čas, ako bola vyrobená, alebo premena elektriny na takú formu energie, ktorú možno uskladňovať, uskladňovanie takej energie a následná spätná premena takejto energie na elektrinu v rámci jedného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
46.
zariadením na uskladňovanie elektriny zariadenie, v ktorom prebieha uskladňovanie elektriny,
47.
plne integrovaným prvkom sústavy funkčne alebo s ostatnými zariadeniami prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy prevádzkovo trvalo prepojené zariadenie na uskladňovanie elektriny, kondenzátor, zotrvačník alebo iné funkčne obdobné zariadenie vo vlastníctve prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré je určené výlučne na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústavy; plne integrovaným prvkom sústavy nie je zariadenie, ktoré slúži alebo je určené na zabezpečovanie rovnováhy alebo riadenia preťaženia,
48.
preťažením preťaženie podľa osobitného predpisu,4c)
49.
riadením preťaženia činnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri riešení preťaženia,
50.
takmer v reálnom čase časové obdobie najdlhšie v trvaní časového intervalu, za ktorý organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zisťuje odchýlku sústavy a odchýlku subjektu zúčtovania,
51.
interoperabilitou schopnosť inteligentného meracieho systému fungovať vo vzájomnej súčinnosti, vymieňať si a využívať údaje s ďalšími energetickými alebo komunikačnými systémami, zariadeniami, aplikáciami alebo prvkami na účel výkonu požadovaných funkcií inteligentného meracieho systému,
52.
informáciami o vyúčtovaní za dodávku elektriny informácie uvádzané dodávateľom elektriny na vyúčtovaní za dodávku elektriny koncovému odberateľovi elektriny okrem informácie o preplatku alebo nedoplatku a jeho splatnosti,
53.
jalovým elektrickým výkonom zložka zdanlivého elektrického výkonu, potrebná na vytvorenie magnetických alebo elektrických polí, ktorá môže mať induktívny alebo kapacitný charakter; jeho meranie sa vykonáva podľa osobitného predpisu,4d)
c)
v plynárenstve
1.
plynom zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený z biomasy, ako aj ostatné druhy plynu, ak tieto plyny spĺňajú podmienky na prepravu plynu alebo podmienky distribúcie plynu,
2.
výrobou plynu ťažba zemného plynu alebo výroba bioplynu, výroba plynu z biomasy5) alebo výroba plynu z iného plynného uhľovodíka,
3.
prepravou plynu doprava plynu prepravnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,
4.
distribúciou plynu doprava plynu distribučnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,
5.
distribučnou sieťou plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia vrátane vysokotlakových plynovodov, ktoré slúžia primárne na dopravu plynu na časti vymedzeného územia, okrem plynovodov, ktoré sú súčasťou iných sietí,
6.
prepravnou sieťou sieť kompresorových staníc a sieť najmä vysokotlakových plynovodov, ktoré sú navzájom prepojené a slúžia na dopravu plynu na vymedzenom území, okrem ťažobnej siete a zásobníka a vysokotlakových plynovodov, ktoré slúžia primárne na dopravu plynu na časti vymedzeného územia,
7.
zásobníkom zariadenie používané na uskladňovanie zemného plynu a skvapalneného zemného plynu vrátane doplnkových služieb týkajúcich sa vtláčania do zásobníka, ťažby zo zásobníka, úpravy a dopravy plynu do alebo zo siete okrem tých zásobníkov6) alebo ich častí, ktoré sa používajú na zabezpečenie ťažobných činností alebo ktoré sú výlučne vyhradené pre prevádzkovateľov prepravnej siete alebo pre prevádzkovateľov distribučnej siete na účely zabezpečenia ich činnosti,
8.
zariadením na skvapalňovanie zemného plynu zariadenie používané na skvapalnenie zemného plynu alebo na dovoz, vykládku alebo spätné splyňovanie skvapalneného zemného plynu a ktoré zahŕňa podporné služby a dočasné uskladňovanie skvapalneného zemného plynu na nevyhnutnú dobu potrebnú na spätné splyňovanie a následné dodanie plynu do prepravnej siete,
9.
sieťou prepravná sieť, distribučná sieť, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu, zásobník, zariadenie na poskytovanie podporných služieb a zariadenie potrebné na zabezpečenie prístupu do siete,
10.
priamym plynovodom plynovod, ktorý nie je súčasťou prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka alebo ťažobnej siete na vymedzenom území,
11.
odberným miestom miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,4)
12.
dodávkou plynu predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom,
13.
zdieľaním plynu poskytovanie plynu komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov z iného dôvodu, ako je predaj plynu,
14.
podpornou službou služba potrebná na prístup do siete, prevádzkovanie siete vrátane prevádzkovania zariadení potrebných na vyvažovanie siete, zariadení potrebných na zmiešavanie plynu alebo zariadení potrebných na vstrekovanie inertných plynov okrem zariadení potrebných na zabezpečenie vlastnej činnosti prevádzkovateľa siete,
15.
akumuláciou plynu v sieti uskladnenie plynu v plynovode jeho stlačením v plynárenských prepravných sieťach a distribučných sieťach; nezahŕňa uskladnenie plynu v zariadeniach, ktoré sú vyhradené pre prevádzkovateľov týchto sietí na zabezpečenie vlastnej činnosti,
16.
vyvažovaním siete vyrovnávanie nerovnováhy siete dodaním plynu do siete alebo odobratím plynu zo siete alebo akumuláciou plynu v sieti,
17.
kombinovanou sieťou sieť, ktorá zahŕňa prepravnú sieť, distribučnú sieť a zásobník alebo niektorú z týchto kombinácií,
18.
ťažobnou sieťou sieť plynovodov, ktoré sú určené na dopravu vyťaženého zemného plynu z miesta ťažby zemného plynu do miesta spracovania zemného plynu alebo do miesta odovzdania zemného plynu do prepravnej siete, do distribučnej siete alebo do zásobníka,
19.
plynovým zariadením plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie,
20.
plynárenským zariadením zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu a priamy plynovod,
21.
odberným plynovým zariadením zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu,
22.
hlavným uzáverom plynu zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,
23.
typovým diagramom dodávky plynu náhradná metóda na určenie denných odberov plynu, zúčtovanie odchýlok a na účely náhradného odpočtu u skupín koncových odberateľov plynu, ktorých údaje o odbere plynu nie sú dodávateľovi plynu na dennej báze k dispozícii,
24.
dohodnutým prístupom do siete prístup do siete dohodnutý účastníkmi trhu s plynom s vopred zverejnenými obchodnými podmienkami prístupu do siete,
25.
odchýlkou účastníka trhu s plynom odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu plynu a dodaným alebo odobratým množstvom plynu v reálnom čase,
26.
informáciami o vyúčtovaní za dodávku plynu informácie uvádzané dodávateľom plynu na vyúčtovaní za dodávku plynu koncovému odberateľovi plynu okrem informácie o preplatku alebo nedoplatku a jeho splatnosti,
27.
solidaritou v dodávke plynu prijímanie alebo poskytovanie dodávok plynu podľa osobitného predpisu.6aa)
§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
všeobecne
1.
podnikom osoba, ktorá podniká v energetike,
2.
prepojeným podnikom podnik, ktorý je iným podnikom alebo viacerými podnikmi ovládaný, pretože tento iný podnik alebo tieto podniky sú majetkovo alebo personálne prepojené, a tým majú rozhodujúci podiel na hlasovacích právach,
3.
majetkovým prepojením priamy alebo nepriamy podiel iného podniku alebo podnikov na hlasovacích právach preto, že majú podiel na základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv,
4.
personálnym prepojením stav, keď štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov je tá istá osoba alebo tie isté osoby alebo aspoň ich väčšina s rozhodujúcim podielom na hlasovacích právach v tomto orgáne, alebo keď štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov sú blízke osoby; rozhodujúcim podielom sa rozumie nadpolovičná väčšina na hlasovacích právach,
5.
integrovaným podnikom vertikálne integrovaný podnik alebo horizontálne integrovaný podnik,
6.
vertikálne integrovaným podnikom vertikálne integrovaný elektroenergetický podnik alebo vertikálne integrovaný plynárenský podnik,
7.
horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny alebo dodávka elektriny a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v elektroenergetike, alebo podnik vykonávajúci jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu alebo dodávka plynu a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v plynárenstve,
8.
zúčtovateľom odchýlok osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie odchýlok,
9.
dodávateľom poslednej inštancie držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny, alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“),
10.
zraniteľným odberateľom
10.1.
odberateľ elektriny v domácnosti,
10.2.
odberateľ plynu v domácnosti,
10.3.
odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
10.4.
odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
10.5.
odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 10.3., ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,6a) na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b) na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,6ba) alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,6bb)
10.6.
odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 10.4., ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,6a) na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b) na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,6ba) alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,6bb)
10.7.
skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)
10.8.
skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)
11.
dodávateľom poskytujúcim univerzálnu službu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý dodáva elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti,
b)
v elektroenergetike
1.
výrobcom elektriny osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny,
2.
prevádzkovateľom prenosovej sústavy osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území,
3.
prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia,
4.
vertikálne integrovaným elektroenergetickým podnikom elektroenergetický podnik alebo skupina elektroenergetických podnikov, v ktorých je na vykonávanie kontroly priamo alebo nepriamo oprávnená tá istá osoba alebo osoby alebo ktorákoľvek z osôb vykonávajúcich spoločnú kontrolu, a kde podnik alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z činností prenos elektriny alebo distribúcia elektriny a najmenej jednu z činností výroba elektriny alebo dodávka elektriny,
5.
elektroenergetickým podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, agregácia, poskytovanie flexibility, uskladňovanie elektriny, dodávka elektriny alebo nákup elektriny na účel ďalšieho predaja elektriny a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny,
6.
dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny, a súčasne nepreberá v odbernom mieste alebo mieste poskytovateľa flexibility zodpovednosť za odchýlky spôsobené aktiváciou flexibility v čase, v ktorom je flexibilita aktivovaná, okrem prípadov, keď je dodávateľ elektriny súčasne agregátorom, alebo aktívny odberateľ alebo energetické spoločenstvo, ak dodáva elektrinu inej osobe,
7.
odberateľom elektriny osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účel ďalšieho predaja, alebo koncový odberateľ elektriny,
8.
koncovým odberateľom elektriny odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,
9.
odberateľom elektriny v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7)
10.
odberateľom elektriny mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je využívaná na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny v domácnosti,
11.
subjektom zúčtovania samostatný subjekt zúčtovania podľa osobitného predpisu,7a)
12.
účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou subjekt zúčtovania, ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
13.
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou osoba podľa § 37, ktorá má povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
14.
užívateľom sústavy osoba, ktorá elektrinu dodáva alebo elektrinu odoberá prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy zmluvný vzťah,
15.
poskytovateľom podporných služieb účastník trhu s elektrinou, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o poskytovaní podporných služieb,
16.
závislým odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu,
17.
agregátorom osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny a ktorá vykonáva činnosť agregácie,
18.
nezávislým agregátorom agregátor, ktorý v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste poskytovateľa flexibility využíva flexibilitu odberu, dodávky alebo výroby elektriny a súčasne nepreberá v tomto odbernom alebo odovzdávacom mieste zodpovednosť za odchýlky spôsobené dodávkou alebo odberom elektriny v čase, v ktorom nie je aktivovaná flexibilita,
19.
poskytovateľom flexibility osoba, ktorá prevádzkuje elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie so schopnosťou flexibility,
20.
prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny osoba, ktorá uskladňuje elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny,
c)
v plynárenstve
1.
výrobcom plynu osoba, ktorá ťaží zemný plyn, prevádzkuje ťažobnú sieť na ťažbu zemného plynu alebo vyrába bioplyn, plyn z biomasy5) alebo plyn z plynného uhľovodíka podľa tohto zákona,
2.
vertikálne integrovaným plynárenským podnikom plynárenský podnik alebo skupina plynárenských podnikov, v ktorých je na vykonávanie kontroly priamo alebo nepriamo oprávnená tá istá osoba alebo osoby alebo ktorákoľvek z osôb vykonávajúcich spoločnú kontrolu, a kde podnik alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z činností preprava plynu, distribúcia plynu, prevádzkovanie zariadení na skvapalňovanie zemného plynu, uskladňovanie plynu a jednu z činností výroba plynu alebo dodávka plynu,
3.
plynárenským podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu, nákup plynu na účel ďalšieho predaja plynu alebo uskladňovanie plynu vrátane trvalého uskladňovania skvapalneného zemného plynu a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; plynárenským podnikom nie je koncový odberateľ plynu,
4.
prevádzkovateľom prepravnej siete plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu podľa tohto zákona,
5.
prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa tohto zákona,
6.
dodávateľom plynu osoba, ktorá má povolenie na dodávku plynu, alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, ak dodáva plyn inej osobe,
7.
prevádzkovateľom zásobníka plynárenský podnik, ktorý je držiteľom povolenia na uskladňovanie plynu podľa tohto zákona,
8.
prevádzkovateľom zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu osoba oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu podľa tohto zákona,
9.
užívateľom siete osoba, ktorá plyn dodáva alebo plyn odoberá prostredníctvom siete alebo má s prevádzkovateľom siete zmluvný vzťah,
10.
odberateľom plynu osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby,
11.
koncovým odberateľom plynu odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu,
12.
odberateľom plynu v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7)
13.
odberateľom plynu mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje plyn, ktorý nie je využívaný na vlastnú spotrebu odberateľa plynu v domácnosti,
14.
prevádzkovateľom kombinovanej siete plynárenský podnik oprávnený prevádzkovať kombinovanú sieť podľa tohto zákona,
15.
chráneným odberateľom odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je
15.1.
odberateľom plynu v domácnosti,
15.2.
koncovým odberateľom plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok,
15.3.
odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť7) alebo pre osoby podľa bodov 15.4. až 15.7. a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,
15.4.
prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,9)
15.5.
zariadením sociálnych služieb,10)
15.6.
zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11)
15.7.
školou12) alebo školským zariadením,12a)
15.8.
odberateľom plynu poskytujúcim podporné služby v elektroenergetike,
15.9.
koncovým odberateľom plynu okrem odberateľa plynu podľa bodov 15.1. až 15.8. v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom13) a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. a),
15.10.
subjektom potravinárskeho priemyslu, ak zabezpečuje
a)
mäsopriemysel,
b)
mliekarenský priemysel,
c)
oblasť chovu a spracovania hospodárskych zvierat,
d)
tukový priemysel,
e)
mlynský priemysel,
f)
pekárenský priemysel,
g)
cukrovarnícky priemysel,
h)
konzervárenský a mraziarenský priemysel,
i)
výroba balenej vody,
j)
výroba potravín na rastlinnej báze,
k)
prevádzky a závody na odstraňovanie a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov,
16.
závislým odberateľom plynu v domácnosti odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu,
17.
odberateľom chráneným solidaritou odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je
17.1.
odberateľom plynu v domácnosti,
17.2.
odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre osoby podľa bodov 17.3. až 17.5. a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo; odberateľom chráneným solidaritou podľa tohto bodu je len odberateľ, ktorý o tom informuje svojho dodávateľa plynu, len v rozsahu, v akom o tom informuje dodávateľa plynu,
17.3.
prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,
17.4.
zariadením sociálnych služieb,
17.5.
zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; odberateľom chráneným solidaritou podľa tohto bodu je len odberateľ, ktorý o tom informuje svojho dodávateľa plynu, len v rozsahu, v akom o tom informuje dodávateľa plynu.
DRUHÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
PODNIKANIE V ENERGETIKE
§ 4
Podnikanie v energetike
(1)
Podnikaním v energetike je
a)
výroba, uskladňovanie, prenos, distribúcia, agregácia a dodávka elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
e)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
f)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(2)
Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny a dodávka plynu vrátane zabezpečenia prepravy plynu, distribúcie plynu a ostatných služieb spojených s dodávkou plynu pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu bez ďalšieho zvýšenia; to neplatí, ak ide o dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.
(3)
Cena za jednotku dodanej elektriny a plynu podľa odseku 2 vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom za takú dodávku elektriny alebo dodávku plynu vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny alebo zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu.
(4)
Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW výrobcom elektriny, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu,14) a uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny.
(5)
Ak ide o aktívneho odberateľa, podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW alebo dodávka elektriny. Ak ide o energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov, podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW, agregácia alebo dodávka elektriny a výroba alebo dodávka biometánu pre svojich členov.
(6)
Za aktívneho odberateľa sa považuje koncový odberateľ elektriny alebo skupina spoločne konajúcich koncových odberateľov elektriny, ktorí spotrebúvajú alebo uskladňujú elektrinu vyrobenú v ich zariadeniach na výrobu elektriny, dodávajú vlastnú vyrobenú elektrinu alebo poskytujú flexibilitu, ak tieto činnosti nie sú ich hlavnou podnikateľskou činnosťou. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo právnická osoba založená na iný ako podnikateľský účel, ktorá vykonáva aspoň jednu z činností podľa prvej vety, sa na účely tohto zákona považuje vždy za aktívneho odberateľa. Iný koncový odberateľ elektriny, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa prvej vety, sa na účely tohto zákona považuje za aktívneho odberateľa, ak príjmy z výkonu činností podľa prvej vety v súčte za posledné účtovné obdobie nepresahujú príjmy z ktorejkoľvek jeho podnikateľskej činnosti.
(7)
Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice, poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel a výroba elektriny pri prevádzke dopravných prostriedkov elektrickej trakcie.
(8)
Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.14a)
(9)
Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 alebo odseku 5 alebo prevádzkujú verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo právnickej osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť používa. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW a na uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW.
§ 5
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Vzdelanie a prax sa preukazujú dokladmi o ukončení
a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v energetike,
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní šesťročnej odbornej praxe v energetike,
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe v energetike,
d)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v energetike alebo
e)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v energetike.
(3)
Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ministerstvo po predložení dokladov podľa odseku 2 a po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 3. Ak zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ vykonával odbornú prax v energetike, zanikol, žiadateľ môže nahradiť doklad o odbornej praxi čestným vyhlásením.
(5)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú vykonáva ministerstvo alebo právnická osoba určená ministerstvom, najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa prvýkrát zúčastní aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti. O účasti na aktualizačnej odbornej príprave vydá ministerstvo potvrdenie. Po uplynutí piatich rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti povinný preukazovať spolu s osvedčením o odbornej spôsobilosti aj potvrdenie o účasti na aktualizačnej odbornej príprave.
§ 6
Oprávnenie na podnikanie v energetike
(1)
Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.
(2)
Povolenie sa vyžaduje, ak nejde o činnosti podľa odseku 5, na
a)
výrobu, uskladňovanie, prenos, distribúciu, agregáciu a dodávku elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
e)
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
f)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
g)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
h)
činnosť výkupcu elektriny.
(3)
Činnosti podľa odseku 2 povoľuje úrad; povolenie možno vydať na jednu alebo na viac činností, na dobu neurčitú, ak žiadateľ nežiada inak.
(4)
Na výkon činnosti agregácie sa vyžaduje povolenie na dodávku elektriny.
(5)
Povolenie sa nevyžaduje na tieto činnosti:
a)
výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
b)
výroba a dodávka plynu z biomasy,
c)
výroba a dodávka plynu z bioplynu,
d)
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
e)
preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
f)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
g)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
h)
preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.
(6)
Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 5, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti podľa odseku 5, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa odseku 5. Prílohou k oznámeniu je úradne osvedčená kópia dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu žiadateľa k energetickému zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na výrobu plynu alebo zariadeniu na prepravu ropy alebo skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách v dvoch vyhotoveniach. Lehota na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je 30 dní. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať. Úrad potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti zmení alebo zruší, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov, nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky na základe, ktorých bolo toto potvrdenie vydané.
(7)
Povolenie na uskladňovanie elektriny ani oznámenie podľa odseku 6 sa nevyžaduje na činnosť uskladňovania elektriny, ak ide o zariadenie na uskladňovanie elektriny prevádzkované v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny a inštalovaný výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny je nižší ako inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny. Na osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa prvej vety, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 ods. 9.
(8)
Povolenie na prenos elektriny a povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa vydáva pre celé územie Slovenskej republiky.
(9)
Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a má záujem vykonávať dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo vykonávať činnosť agregácie na vymedzenom území na základe oprávnenia dodávať elektrinu alebo plyn alebo vykonávať činnosť agregácie, ktoré má podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, je povinná požiadať úrad o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo plynu na vymedzenom území; k žiadosti je povinná priložiť úradne preložený doklad15) o oprávnení dodávať elektrinu alebo dodávať plyn alebo vykonávať činnosť agregácie podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „oprávnenie zahraničnej osoby“).
(10)
Povolenie osoby podľa odseku 9 dodávať elektrinu alebo plyn alebo vykonávať činnosť agregácie na vymedzenom území zanikne, ak zanikne oprávnenie zahraničnej osoby vydané v mieste jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(11)
Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa odseku 9 povinná oznámiť úradu bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
(12)
Na osobu podľa odseku 9, ktorá dodáva elektrinu na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa elektriny podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(13)
Na osobu podľa odseku 9, ktorá vykonáva činnosť agregácie na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti agregátora podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(14)
Na osobu podľa odseku 9, ktorá dodáva plyn na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa plynu podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(15)
Povolenie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti nemožno previesť na inú osobu.
§ 7
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Podmienkou na vydanie povolenia fyzickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 ods. 9 je
a)
vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
b)
úplná spôsobilosť na právne úkony,
c)
pobyt na území Slovenskej republiky;16) ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d)
bezúhonnosť,
e)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4,
f)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
g)
určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť podľa písmena e).
(2)
Podmienkou na vydanie povolenia právnickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 ods. 9 je
a)
umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,
b)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4 a ukončené vysokoškolské vzdelanie a prax podľa § 5 ods. 2 písm. d) alebo písm. e) člena štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o povolenie na výrobu elektriny z jadrového paliva,
c)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
d)
určenie zodpovedného zástupcu,
e)
bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
f)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,16a) ak ide o vydanie povolenia podľa § 6 ods. 2 písm. h).
(3)
Podmienkou na vydanie povolenia na prenos elektriny a povolenia na prepravu plynu je právoplatné rozhodnutie úradu o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu.17)
(4)
Žiadateľ o vydanie povolenia alebo žiadateľ o zmenu povolenia je povinný preukázať technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie alebo jeho zmenu; to neplatí, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o vydanie povolenia na dodávku elektriny, dodávku plynu alebo na činnosť výkupcu elektriny. Technické predpoklady podľa prvej vety žiadateľ o vydanie povolenia alebo žiadateľ o zmenu povolenia preukazuje kópiou dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k elektroenergetickému zariadeniu, zariadeniu na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadeniu na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadeniu na plnenie tlakových nádob alebo zariadeniu na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka a kópiou osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, ak na jeho výstavbu bolo potrebné vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12; žiadateľ o vydanie povolenia alebo žiadateľ o zmenu povolenia zároveň predloží úradu v dvoch vyhotoveniach vyznačenie technologickej časti takéhoto zariadenia na mape územia výkonu požadovanej činnosti.
(5)
Žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať aj technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území. Technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny preukazuje kópiou zmluvy o zabezpečení regulačnej elektriny dodávateľom regulačnej elektriny podľa merania elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „dispečing“). Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu elektriny a distribúciu plynu je povinný v prípade nových distribučných sústav a distribučných sietí okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať aj osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12. Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu plynu je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12 aj vtedy, ak bude prevádzkovať novú distribučnú sieť vybudovanú ako rozšírenie existujúcej distribučnej siete iného prevádzkovateľa.
(6)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia nesplní podmienky na vydanie povolenia podľa tohto zákona, úrad žiadosť zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti musia byť objektívne, nediskriminačné a riadne podložené.
(7)
Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania podľa § 6 ods. 2. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, nie starším ako tri mesiace, alebo, ak sa obdobné potvrdenie v tomto štáte nevydáva, čestným vyhlásením, ktoré vykoná zahraničná fyzická osoba pred príslušným súdnym orgánom, administratívnym orgánom alebo notárom tohto štátu, nie starším ako tri mesiace. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne žiadateľ o vydanie povolenia údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.17a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(8)
Na osoby, ktoré vykonávajú len činnosť dodávky elektriny, agregácie, výkupcu elektriny alebo dodávky plynu, sa povinnosť preukázať odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 písm. e), povinnosť určiť zodpovedného zástupcu podľa odseku 1 písm. g) a povinnosť určiť zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. d) nevzťahuje.
(9)
Vydaním povolenia na výrobu elektriny nie je dotknutá povinnosť držiteľa povolenia získať povolenia a súhlasy na využívanie jadrovej energie podľa osobitného predpisu.18)
(10)
Ak je predmetom žiadosti o vydanie povolenia alebo jeho zmenu zariadenie na distribúciu elektriny, ktoré bolo vybudované alebo pripojené do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav ako odberné elektrické zariadenie alebo elektrická prípojka, na ktorého výstavbu a pripojenie by bolo inak potrebné osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, úrad žiadosť o vydanie povolenia alebo jeho zmenu zamietne; to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia alebo jeho zmenu prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy.
§ 8
Postup pri vydávaní povolenia
(1)
Povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie požadovanú činnosť, vymedzí územie alebo časť územia na výkon požadovanej činnosti a dobu, na ktorú žiada vydanie povolenia. Zároveň je povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 6 ods. 9 alebo § 7.
(2)
Výrok rozhodnutia o vydaní povolenia obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
b)
predmet, miesto a rozsah podnikania,
c)
územie výkonu požadovanej činnosti okrem rozhodnutia o vydaní povolenia na dodávku elektriny alebo dodávku plynu,
d)
dobu platnosti povolenia,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
f)
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak sa vyžaduje jej preukázanie,
g)
povinnosti a technické podmienky, za ktorých možno vykonávať činnosti, na ktoré sa povolenie vydáva.
(3)
Úrad po prijatí žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.19)
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.20) Úrad bezodkladne informuje jednotné kontaktné miesto o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.
§ 9
Zodpovedný zástupca
(1)
Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti podľa tohto zákona.
(2)
Zodpovedný zástupca musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie povolenej činnosti osvedčenú podľa § 5 ods. 4 a spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 7.
(3)
Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jednu osobu, ktorej bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 (ďalej len „držiteľ povolenia“).
(4)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby.
(5)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, na ktorú bol ustanovený, držiteľ povolenia je povinný do 60 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne požiadať o vykonanie zmeny v povolení.
§ 10
Zmena, zrušenie a zánik povolenia
(1)
Držiteľ povolenia je povinný písomne požiadať úrad o vykonanie zmeny v povolení, ak sa zmenili podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bolo vydané povolenie. Držiteľ povolenia je povinný priložiť k písomnej žiadosti doklady, ktoré zmenu odôvodňujú. Ak držiteľ povolenia na distribúciu elektriny alebo držiteľ povolenia na distribúciu plynu žiada o vykonanie zmeny v povolení v súvislosti s výstavbou novej distribučnej sústavy alebo novej distribučnej siete, pre ktoré sa vyžaduje vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, je povinný pri podaní žiadosti o vykonanie zmeny preukázať aj osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12.
(2)
Úrad môže vykonať zmeny vo vydanom povolení aj z vlastného podnetu, ak sa zmenili podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bolo vydané povolenie.
(3)
O vykonaných zmenách v povolení vydá úrad rozhodnutie s náležitosťami podľa § 8 ods. 2.
(4)
Za zmenu povolenia sa nepovažuje zmena zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukazoval technické predpoklady na výkon povoľovanej činnosti, ak tieto zariadenia majú obdobný účel, pri výmene alebo doplnení zariadení nedošlo k zníženiu alebo k zvýšeniu kapacity sústavy alebo siete a podmienkou výstavby energetického zariadenia nie je vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12.
(5)
Povolenie zaniká
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
rozhodnutím úradu o zrušení povolenia,
d)
smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu.
(6)
Povolenie úrad zruší, ak držiteľ povolenia
a)
prestal spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie,
b)
nevykonal opatrenia uložené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
c)
o to písomne požiada, v prípade povolenia na distribúciu elektriny a povolenia na distribúciu plynu, ak o to držiteľ povolenia požiada najmenej šesť mesiacov pred plánovaným ukončením vykonávania povolenej činnosti,
d)
prestal vykonávať činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie,
e)
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.14a)
§ 11
Práva a povinnosti držiteľa povolenia
(1)
Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
a)
vstupovať a vchádzať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
b)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí byť vlastníkovi doručená podľa odseku 3,
c)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
d)
vstupovať a vchádzať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi21) do uzavretých priestorov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Železníc Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu,
e)
vstupovať a vchádzať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia22) a pridružené prostriedky23) v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
f)
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce24) elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody25) a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,
g)
vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o
a)
bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b)
stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c)
poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania,
d)
kontrolu odberného elektrického zariadenia alebo kontrolu zariadenia na výrobu elektriny pri zisťovaní neoprávneného odberu elektriny alebo neoprávneného dodávania elektriny do sústavy a vykonávaní činností podľa § 46 ods. 4 a 5 a § 46a ods. 3,
e)
kontrolu odberného plynového zariadenia pri zisťovaní neoprávneného odberu plynu.
(3)
Výzvu podľa odseku 1 písm. b) alebo oznámenie podľa odseku 2 doručí držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba vlastníkovi najmenej 15 dní pred plánovaným začatím činnosti. Doručenie verejnou vyhláškou sa použije v prípade veľkého počtu vlastníkov alebo ak pobyt vlastníka nie je známy. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa oznámenie vyvesí počas najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté. V tom prípade sa oznámenie zverejní aj spôsobom v mieste obvyklým.
(4)
Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť držiteľovi povolenia alebo ním poverenej osobe výkon činnosti podľa odseku 1. Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada nákladov, ktorú uhrádza držiteľ povolenia, ak boli rozsah a spôsob vykonania činností a predpokladaná výška nákladov na vykonanie týchto činností vopred písomne odsúhlasené držiteľom povolenia; v prípade prevádzkovateľa sústavy upravujú podrobnosti obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.
(5)
Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do dvoch rokov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do troch rokov od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do jedného roka odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(6)
Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
(7)
Na účely odsekov 1 až 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti.
(8)
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami26) spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je povinný podať držiteľ povolenia27) do troch mesiacov od oznámenia podľa odseku 2 alebo odo dňa vykonania oprávnenia podľa odseku 1 po prvýkrát; prílohou k návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je aj geometrický plán stanovujúci rozsah vecného bremena.
(9)
Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.
(10)
Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do dvoch rokov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do jedného roka odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(11)
Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa povolenia.
(12)
Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Pri preložke elektroenergetického zariadenia a preložke plynárenského zariadenia je primeranú jednorazovú náhradu podľa tohto odseku povinný vlastníkovi pozemku vyplatiť ten, kto potrebu preložky vyvolal; držiteľ povolenia je povinný do 30 dní na žiadosť poskytnúť vlastníkovi pozemku identifikačné údaje toho, kto potrebu preložky vyvolal, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu. Nárok na vyplatenie primeranej jednorazovej náhrady si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia alebo u toho, kto potrebu preložky vyvolal, do dvoch rokov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Ak sa držiteľ povolenia alebo ten, kto potrebu preložky vyvolal, a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do dvoch rokov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia alebo u toho, kto potrebu preložky vyvolal.
(13)
Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinností zodpovedajúcich týmto oprávneniam týkajúcich sa elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na jeho nehnuteľnosti. K žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa prvej vety je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť stanovisko príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy k žiadosti vlastníka nehnuteľnosti.
(14)
Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 13, ak príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v stanovisku nepreukáže úradu opodstatnenosť zachovania elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia z pohľadu preukázateľných súčasných alebo budúcich potrieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy, elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie umiestnené na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka nie je najmenej päť rokov využívané na distribúciu elektriny do odberných miest odberateľov elektriny pripojených k distribučnej sústave prostredníctvom takého elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia a súčasne dotknutí odberatelia elektriny v lehote určenej vo výzve úradu na vyjadrenie nepreukážu úradu opodstatnenosť pripojenia ich odberných miest; úrad je povinný vyzvať dotknutých odberateľov elektriny na vyjadrenie v upovedomení o začatí konania.
(15)
Oprávnenia podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam týkajúce sa elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka zanikajú dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu. Dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu zanikajú aj existujúce zmluvy o pripojení alebo iné existujúce práva na pripojenie k distribučnej sústave odberateľov elektriny pripojených k distribučnej sústave prostredníctvom elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka. Návrh na výmaz vecného bremena predkladá držiteľ osvedčenia do troch mesiacov od ukončenia činností podľa odseku 1.
(16)
Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinná
a)
poskytovať ministerstvu informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy,
b)
umožniť osobám povereným orgánom vykonávajúcim štátnu správu vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená činnosť podľa tohto zákona,
c)
zabezpečiť, aby práce spojené s výkonom povolenej činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť vykonávali len osoby, ktoré sú na tieto práce odborne spôsobilé,
d)
zabezpečiť, aby technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti spĺňali požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj bezpečnosť technických zariadení a požiadavky na ochranu životného prostredia; v odvetví plynárenstva musia technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti taktiež byť v súlade s technickými pravidlami pre plyn, ktoré sú registrované pri príslušnej komore zriadenej zákonom, okrem tých zariadení, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy z oblasti štátnej banskej správy; technickým pravidlom pre plyn je pravidlo vyjadrujúce stav technického poznania a techniky v odvetví plynárenstva,
e)
oznámiť úradu v lehote do 30 dní začiatok, zmenu a ukončenie vykonávania povolenej činnosti; oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie povolenej činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia vykonávania povolenej činnosti,
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja sústavy alebo siete vrátane sústavy alebo siete mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitných predpisov.28)
(17)
Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) vzniká právoplatnosťou stavebného povolenia, ktorým stavebný úrad povolí uskutočnenie stavby. Ak na uskutočnenie stavby podľa odseku 1 písm. f) postačuje ohlásenie stavebnému úradu, oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) vzniká dňom ohlásenia stavby podľa odseku 1 písm. f). Ak sa na uskutočnenie stavby podľa odseku 1 písm. f) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) vzniká dňom začatia uskutočňovania stavby podľa odseku 1 písm. f). Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) držiteľovi povolenia vzniká podľa tohto odseku aj vtedy, ak je stavebníkom stavby podľa odseku 1 písm. f) iná osoba ako držiteľ povolenia a
a)
vlastníkom stavby je podľa tohto zákona alebo na základe zmluvy uzavretej medzi stavebníkom takejto stavby a držiteľom povolenia držiteľ povolenia alebo
b)
takáto stavba sa podľa zmluvy uzavretej medzi stavebníkom takejto stavby a držiteľom povolenia zriaďuje pre držiteľa povolenia, ktorý sa stane jej vlastníkom.
§ 11a
Energetické spoločenstvo a komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov
(1)
Energetickým spoločenstvom je právnická osoba,
a)
ktorá je založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, uskladňovania elektriny, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov (ďalej len „člen“) s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov,
b)
ktorá nevykonáva činnosti podľa písmena a) za účelom dosiahnutia zisku,
c)
do ktorej je možno vstúpiť, nadobúdať podiel alebo inak sa stať členom, a z ktorej je možné vystúpiť, ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena a
d)
ktorej členmi, ktorí samostatne alebo spoločne s inými členmi môžu vykonávať kontrolu v energetickom spoločenstve, sú len fyzické osoby, malé podniky,28a) vyššie územné celky alebo obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo energetické spoločenstvo.
(2)
Komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov je právnická osoba,
a)
ktorá je založená na účel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu a ktorá súčasne môže byť založená na účel dodávky elektriny alebo plynu, zdieľania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu, uskladňovania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov,
b)
ktorá nevykonáva činnosti podľa písmena a) za účelom dosiahnutia zisku,
c)
do ktorej je možno vstúpiť, nadobúdať podiel alebo inak sa stať členom, a z ktorej je možné vystúpiť, ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena,
d)
ktorej členmi sú len fyzické osoby, malé a stredné podniky,28b) vyššie územné celky alebo obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, a
e)
ktorej členovia oprávnení samostatne alebo spoločne s inými členmi vykonávať kontrolu v komunite vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov majú trvalý pobyt alebo sídlo na území vyššieho územného celku, v ktorom je umiestnené zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo zariadenie na výrobu biometánu vlastnené komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov alebo väčšina takých zariadení, ak komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov vyrába elektrinu alebo plyn vo viacerých takých zariadeniach; ak nemožno určiť vyšší územný celok podľa predchádzajúcej vety, určí sa podľa sídla komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov.
(3)
Za energetické spoločenstvo sa považuje aj komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Ak podľa osobitného predpisu,28c) zakladateľského dokumentu alebo stanov energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov môže medzi členov rozdeliť najviac 50 % vytvoreného zisku, na účely tohto zákona sa činnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 písm. a) nepovažujú za vykonávané za účelom dosiahnutia zisku.
(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2 preukazuje energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov v právnych vzťahoch s inými účastníkmi trhu s elektrinou alebo účastníkmi trhu s plynom osvedčením. Osvedčenie vydáva a ruší úrad. Na vydanie osvedčenia sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 9 až 14.
(6)
Úrad vydá osvedčenie do 30 dní na základe písomnej žiadosti osoby, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ak žiadateľ nesplní podmienky na vydanie osvedčenia, úrad rozhodnutím žiadosť o vydanie osvedčenia zamietne.
(7)
Osvedčenie podľa odseku 5 obsahuje tieto náležitosti:
a)
označenie úradu,
b)
názov alebo obchodné meno energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov,
c)
adresu sídla a identifikačné číslo organizácie energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov,
d)
vyhlásenie o tom, že žiadateľ je energetickým spoločenstvom alebo komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov podľa tohto zákona,
e)
dátum vydania osvedčenia,
f)
podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky.
(8)
Ak energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2, oznámi to bezodkladne úradu.
(9)
Ak úrad zistí, že energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2, alebo vykonávajú činnosť v rozpore s účelom, na ktorý sú založené, vyzve energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov k vykonaniu nápravy a určí im na to primeranú lehotu.
(10)
Úrad zruší osvedčenie, ak zistí, že
a)
energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov po vydaní osvedčenia prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2, alebo vykonávajú činnosť v rozpore s účelom, na ktorý boli založené, a v lehote určenej úradom nevykonali nápravu alebo
b)
osvedčenie je vydané na základe nepravdivých údajov.
(11)
Úrad eviduje vydané osvedčenia energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Úrad uverejňuje zoznam energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov na svojom webovom sídle.
§ 12
Výstavba energetického zariadenia
(1)
Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(2)
Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na
a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane; zvýšiť celkový inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 5 MW v prípade výroby elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
b)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia alebo veterná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
c)
výrobu plynu,
d)
distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozšírenie existujúcej distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy do napäťovej úrovne 22 kV vrátane okrem prípadu, že ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny medzi časťou územia Európskej únie alebo územia tretích štátov a vymedzeným územím alebo časťou vymedzeného územia,
e)
distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete v rámci časti vymedzeného územia,
f)
prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prepravnej siete,
g)
prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka prevádzkovateľa zásobníka a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ zásobníka,
h)
prenos alebo distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
i)
výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak sa nezvýši inštalovaný výkon existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
j)
uskladňovanie elektriny, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW vrátane, alebo
k)
priame prepojenie zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu s odberateľom plynu.
(3)
Ministerstvo posudzuje súlad žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s energetickou politikou schválenou vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(4)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a pobyt na vymedzenom území, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko a dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku energetického zariadenia,
2.
údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3.
predpokladaný vplyv
3.1.
elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu a distribučnú sústavu na vymedzenom území, do ktorej má byť elektroenergetické zariadenie pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy, a to z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.2.
plynárenského zariadenia na prepravnú sieť alebo distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
4.
údaje o primárnych zdrojoch energie vrátane údajov o druhu a množstve primárnych zdrojov energie na jeden rok bežnej prevádzky,
5.
energetickú účinnosť energetického zariadenia, ak nejde o zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie alebo veternej energie alebo zariadenie na distribúciu a prenos elektriny,
6.
predpokladaný vplyv energetického zariadenia na ochranu verejného zdravia a na životné prostredie,
7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,
8.
vplyv
8.1.
elektroenergetického zariadenia na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW,
8.2.
plynárenského zariadenia na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpečnosť dodávok pohonných látok alebo bezpečnosť dodávok ropy,
8.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na bezpečnosť rozvodu skvapalneného plynného uhľovodíka na vymedzenom území,
9.
súlad investičného zámeru s územným plánom obce preukázaný záväzným stanoviskom obce; pri výstavbe elektroenergetického zariadenia, ktoré slúži na prenos alebo distribúciu elektriny, môže byť súlad investičného zámeru s územným plánom obce nahradený súladom s Koncepciou územného rozvoja regiónov, alebo územným plánom mikroregiónu preukázaný záväzným stanoviskom samosprávneho kraja,
10.
spôsob pripojenia
10.1.
elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2.
plynárenského zariadenia do siete,
10.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť,
11.
predpokladaný prínos výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k
11.1.
dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie
5) na hrubej konečnej energetickej spotrebe podľa osobitného predpisu,
29)
11.2.
úspore emisií,
30)
11.3.
zlepšeniu kvality životného prostredia, ak nie je predpokladaný prínos podľa bodov 11.1. a 11.2.,
12.
význam plynárenského zariadenia pre vnútorný trh so zemným plynom,
13.
ekonomicko-technické hodnotenie využitia vyrobeného tepla alebo odpadového tepla,
14.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby,
30a) ak ide o elektroenergetické zariadenie spaľujúce palivá alebo využívajúce geotermálnu energiu,
15.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov centralizovaného zásobovania teplom,
30b) ak ide o zariadenie, ktoré môže mať vplyv na centralizované zásobovanie teplom,
16.
alternatívy k výstavbe energetického zariadenia.
(5)
Súčasťou písomnej žiadosti podľa odseku 4 je stanovisko prevádzkovateľa
a)
distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.1., 10.1. a 14.,
b)
prenosovej sústavy k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.1., 8.1. a 10.1.,
c)
distribučnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.2. a 10.2.,
d)
prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.2., 8.2. a 10.2.,
e)
potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.3. a 10.3.,
f)
distribučnej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.4. a 10.4.
(6)
Súčasťou písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na distribúciu elektriny alebo distribúciu plynu je stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej má byť takéto zariadenie pripojené, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorej kapacita nie je úplne využitá a ktorá pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere,
b)
podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. q) alebo plánu rozvoja distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. f) plánuje v záujmovej oblasti vybudovať distribučnú sústavu alebo distribučnú sieť, ktorá pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.
(7)
Súčasťou písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MW je preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 5 ods. 4 alebo § 9 ods. 2.
(8)
Ak investičný zámer žiadateľa je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydá v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; táto lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Ak žiadosť o vydanie osvedčenia nie je úplná, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej ministerstvom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Ak investičný zámer žiadateľa o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia nie je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia musia byť objektívne, nediskriminačné, riadne podložené a náležite odôvodnené.
(9)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoručí žiadateľovi stanovisko podľa odseku 5 alebo odseku 6 do 20 pracovných dní od doručenia žiadosti a žiadateľ túto skutočnosť oznámi ministerstvu, má sa za to, že investičný zámer nemá negatívne vplyvy podľa odseku 5 a na účel posúdenia podľa odseku 6 sa má za to, že v oblasti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, nie je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, alebo že jej existujúca alebo plánovaná kapacita je využitá a prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete neplánuje vybudovať svoju distribučnú sústavu alebo svoju distribučnú sieť. Pri vydávaní stanoviska podľa odseku 5 alebo odseku 6, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete postupuje podľa svojho prevádzkového poriadku.
(10)
Ministerstvo žiadosť zamietne, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete vo vyjadrení podľa odseku 6 uvedie, že
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorej kapacita nie je úplne využitá a pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere, alebo
b)
podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. q) alebo plánu rozvoja distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. f) sa plánuje v záujmovej oblasti vybudovať distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorá pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.
(11)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoloží ministerstvu právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu plánovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti podľa odseku 10, ministerstvo môže vydať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia inému žiadateľovi.
(12)
Platnosť stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa odseku 5 písm. a) a podľa odseku 6 a stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa odseku 5 písm. b) končí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa jeho vydania, ak počas tejto doby nie je podaná žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Platnosť stanoviska podľa prvej vety končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o vydanie osvedčenia, alebo zamietnutím žiadosti o vydanie osvedčenia.
(13)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie, dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy a dokladom na pripojenie distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu, do distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v energetike podľa § 6 a 7. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia pre zariadenie pre kombinovanú výrobu sa posudzuje aj podľa osobitného predpisu.31)
(14)
Kritériá pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia určené na zabezpečenie súladu s energetickou politikou, ktorých dodržanie je podmienkou pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, je ministerstvo povinné zverejniť na svojom webovom sídle.
(15)
Ministerstvo vedie evidenciu žiadateľov o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia a zverejňuje zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia podľa odseku 8, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 4 písm. a) a písm. b) prvého bodu a druhého bodu okrem dátumu narodenia fyzickej osoby a dátumu narodenia členov štatutárneho orgánu na webovom sídle ministerstva.
(16)
Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je tri roky odo dňa jeho právoplatnosti. Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je sedem rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadateľ, ktorému ministerstvo vydalo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, je povinný od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia raz ročne písomne informovať ministerstvo o stave prípravy a postupe výstavby energetického zariadenia.
§ 13
Výstavba priameho vedenia
(1)
Výrobca elektriny má právo na dopravu elektriny do vlastného odberného miesta alebo do odberného miesta vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku prostredníctvom priameho vedenia. Rovnaké právo ako výrobca elektriny má aj odberateľ elektriny.
(2)
Výstavbu priameho vedenia možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho vedenia vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca elektriny alebo odberateľ elektriny preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 3.
(3)
Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia je preukázanie
a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. u),
b)
že výrobcovi elektriny alebo odberateľovi elektriny bol odmietnutý prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy,
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené na podnet niektorého z účastníkov konania,
d)
že výstavba priameho vedenia nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s elektrinou.
(4)
Zoznam priamych vedení uverejňuje na svojom webovom sídle úrad a množstvo elektriny prepravené týmito vedeniami uverejňuje na svojom webovom sídle príslušný prevádzkovateľ priameho vedenia.
(5)
Prevádzkovateľ priameho vedenia je povinný uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
§ 14
Výstavba priameho plynovodu
(1)
Výrobca plynu a odberateľ plynu majú právo na doprava plynu určeného pre vlastnú spotrebu priamym plynovodom.
(2)
Výstavbu priameho plynovodu možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho plynovodu vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca plynu alebo odberateľ plynu preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 3.
(3)
Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho plynovodu je preukázanie
a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. u),
b)
že výrobcovi plynu alebo odberateľovi plynu bol odmietnutý prístup do prepravnej siete alebo distribučnej siete,
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prepravnej siete alebo distribučnej siete a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené na podnet niektorého z účastníkov konania,
d)
že výstavba priameho plynovodu nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s plynom.
DRUHÁ HLAVA
TRH S ELEKTRINOU A TRH S PLYNOM, OCHRANA ODBERATEĽOV ELEKTRINY A PLYNU A ZAISTENIE BEZPEČNOSTI DODÁVOK ELEKTRINY A PLYNU
§ 15
(1)
Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je dodávka elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na vymedzenom území, prístup do prepravnej siete a preprava plynu a prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu na vymedzenom území, prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike, poskytovanie flexibility, uskladňovanie elektriny, agregácia, pripojenie a prístup nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete.
(2)
Účastníkom trhu s elektrinou je
a)
výrobca elektriny,
b)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy,
c)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
d)
dodávateľ elektriny,
e)
koncový odberateľ elektriny,
f)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou,
g)
výkupca elektriny,
h)
agregátor,
i)
prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny,
j)
energetické spoločenstvo,
k)
prevádzkovateľ priameho vedenia,
l)
iná osoba vykonávajúca činnosť podľa osobitného predpisu.31a)
(3)
Účastníkom trhu s plynom je
a)
výrobca plynu,
b)
prevádzkovateľ prepravnej siete,
c)
prevádzkovateľ distribučnej siete,
d)
prevádzkovateľ zásobníka,
e)
dodávateľ plynu,
f)
koncový odberateľ plynu,
g)
komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov.
(4)
Účastník trhu s elektrinou a trhu s plynom má právo prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom na základe
a)
regulovaného prístupu,
b)
dohodnutého prístupu.
(5)
Reguláciu prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.2)
(6)
Regulovaný prístup na trh s elektrinou má účastník trhu do prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.
(7)
Účastník trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania alebo ktorý preniesol zodpovednosť za odchýlku na subjekt zúčtovania, alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny; výkupca elektriny je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok.
(8)
Ak účastník trhu s elektrinou neuzatvorí zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, je povinný preniesť zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania alebo ktorý preniesol zodpovednosť za odchýlku na subjekt zúčtovania, uzatvorením zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
(9)
Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka trhu s plynom a ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt, je subjektom zúčtovania odchýlky siete. Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom môže byť na základe zmluvy prenesená aj na iný subjekt. Ak zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom bola prenesená na základe zmluvy na iný subjekt, tento subjekt sa stáva subjektom zúčtovania odchýlky siete.
(10)
Účastník trhu s elektrinou je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa § 37 v rozsahu, spôsobom a v termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Za poskytnutie údajov v určenom termíne a za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá poskytovateľ údajov.
(11)
Subjekt zúčtovania je povinný voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhradiť záväzky súvisiace so zúčtovaním a s vysporiadaním organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a zúčtovaním a vysporiadaním odchýlok.
(12)
Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom do prepravnej siete a do distribučnej siete.
(13)
Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre prístup do ťažobnej siete, do zásobníka a k akumulácii plynu v distribučnej sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ zásobníka a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej siete, zásobníka a akumulácie plynu v distribučnej sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ zásobníka a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný umožniť užívateľom siete vyjadriť sa k návrhu obchodných podmienok na prístup a využívanie ťažobnej siete, zásobníka alebo akumulácie plynu v distribučnej sieti a k návrhu zmien týchto podmienok.
(14)
Dohodnutý prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka podľa odseku 13 môže úrad zmeniť na regulovaný prístup v súlade s osobitným predpisom.32) Regulovaný prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka môže úrad zmeniť na dohodnutý prístup do zásobníka v súlade s osobitným predpisom.32)
(15)
Účastník trhu s elektrinou a účastník trhu s plynom je povinný dodržiavať pravidlá trhu a poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na plnenie jeho povinností súvisiacich so zverejňovaním v rozsahu podľa pravidiel trhu.
(16)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, osobitným predpisom32a) alebo prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou oprávnený komunikovať v elektronickej podobe, poskytovať elektronické dokumenty a robiť právne úkony v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického systému podľa § 37 ods. 10.
§ 16
Vedenie evidencie
(1)
Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka povinní viesť evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu a uskladňovanie plynu; krížovou dotáciou je čiastočné alebo úplné vyrovnanie straty alebo nákladov z jednej činnosti ziskom alebo výnosmi z inej činnosti.
(2)
Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní viesť evidenciu skutočností oddelene aj za inú činnosť, ktorú vykonávajú v rámci podnikania, ako je činnosť uvedená v odseku 1.
(3)
Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný viesť evidenciu skutočností podľa odseku 1 oddelene pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti a oddelene pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu v domácnosti a oddelene za inú činnosť, ktorú vykonáva v rámci podnikania.
(4)
Osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné
a)
vyhotoviť za každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív, množstvo dodanej elektriny alebo plynu za predchádzajúci kalendárny rok v členení podľa odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti a odberateľov elektriny alebo plynu mimo domácnosti a predložiť ich úradu každoročne do 15. júla,
b)
predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa začatia výkonu činnosti,
c)
predložiť úradu nové pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov.
(5)
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov podľa odseku 4 písm. b) a c) úrad schváli na neurčitý čas, ak žiadateľ nežiada inak. Úradom schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov tieto osoby uplatnia od 1. januára nasledujúceho roka, ak úrad rozhodnutím neurčí inak. Na rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, ktoré sa nedajú priamo priradiť k činnostiam podľa odsekov 1 až 3, sa použije pomer výnosov za činnosti podľa odsekov 1 až 3 k iným činnostiam, ktoré vykonávajú v rámci podnikania.
(6)
Predkladať pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na schválenie úradu nie je povinná osoba,
a)
ktorá je držiteľom povolenia, ale v tejto oblasti nevykonáva činnosť,
b)
u ktorej nenastala zmena v podnikateľskej činnosti a má schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na neurčitý čas,
c)
ktorá v rámci podnikania vykonáva len jednu z činností podľa odseku 1 a nevykonáva žiadnu inú činnosť; na túto osobu sa primerane vzťahuje odsek 3 a odsek 4 písm. a).
(7)
Na vedenie evidencie skutočností podľa odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia o rámcovej účtovnej osnove a o účtovnom rozvrhu podľa osobitného predpisu.33) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté povinnosti účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu.
(8)
Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní mať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, pripojiť k ročnej účtovnej závierke aj prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách s prepojenými podnikmi a zverejniť ročnú účtovnú závierku v súlade s postupom určeným podľa osobitného predpisu.33) Ak zverejnenie ročnej účtovnej závierky nevyplýva z osobitného predpisu, sú povinní na požiadanie sprístupniť verejnosti ročnú účtovnú závierku. Prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách s prepojenými podnikmi nie je súčasťou ročnej účtovnej závierky prevádzkovateľa podľa odseku 1.
§ 17
Ochrana odberateľa elektriny, odberateľa plynu a univerzálna služba
(1)
Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov34) a ostatní koncoví odberatelia elektriny a koncoví odberatelia plynu majú právo pri dodávke elektriny a dodávke plynu
a)
uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu v súlade s odsekom 8, ktorá musí obsahovať najmä
1.
identifikáciu
1.1.
dodávateľa a odberateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby,
1.2.
odberného miesta,
2.
rozsah a kvalitu34aa) dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s týmito dodávkami a služby údržby odberných elektrických zariadení, odberných plynových zariadení a elektrickej prípojky, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu ponúka poskytovanie takých služieb údržby spoločne s dodávkou elektriny alebo dodávkou plynu,
3.
podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s dodávkou; ak je podľa zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu alebo inej zmluvy, ktorej uzatvorenie je podmienené uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu okrem dodávky elektriny alebo plynu poskytované iné plnenie, podmienky poskytovania tohto ďalšieho plnenia,
4.
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu alebo iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou elektriny alebo plynu vrátane štruktúry ceny,
5.
deň začatia dodávky elektriny alebo dodávky plynu, dobu trvania zmluvy a informáciu, či je možné zmluvu vypovedať alebo obnoviť a za akých podmienok, vrátane informácie o zmluvnej pokute pre prípad porušenia povinnosti koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať elektrinu alebo plyn a informácie, či zmluvu je možné vypovedať bez poplatku; to platí aj pre iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou elektriny alebo plynu,
6.
informáciu o kompenzáciách za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácií za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny alebo plynu a postupoch pre ich uplatnenie podľa osobitného predpisu,34ab)
7.
miesto, spôsob a lehoty na uplatnenie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na uplatnenie dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
8.
spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla,
9.
informácie o právach a povinnostiach koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu aspoň formou odkazu na také informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
10.
náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny alebo dodaného plynu pri poruche určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
b)
na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu vrátane dôvodov a predpokladov takej zmeny a informácie o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu podľa odseku 5 transparentným a zrozumiteľným spôsobom dohodnutým v zmluve alebo určeným v obchodných podmienkach najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,
c)
na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým spojených služieb; ak má koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu na základe zmluvy uzatvorenej s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu povinnosť uhrádzať dodatočné platby spojené s vybraným spôsobom úhrady platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo preddavkových platieb, musia byť takéto dodatočné náklady nediskriminačné a ich dohodnutá výška nesmie prekročiť priamo vyvolané náklady na strane dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vybraným spôsobom úhrady platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo preddavkových platieb koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu,
d)
na poskytnutie
1.
písomnej informácie o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v rozsahu podľa písmena a) v primeranom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy; primeraným časovým predstihom sa rozumie čas, ktorý potrebuje koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu na posúdenie informácií o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa písmena a),
2.
ak ide o zmluvu s dynamickou cenou elektriny, písomného vysvetlenia mechanizmu tvorby dynamickej ceny elektriny, upozornenia na výhody a riziká spojené s uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny a poučenia o nevyhnutnosti inštalácie inteligentného meracieho systému a nákladoch na jeho inštaláciu, ak koncový odberateľ elektriny nemá podľa tohto zákona právo na jeho bezplatnú inštaláciu,
3.
stručného a ľahko čitateľného súhrnu obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu zahŕňajúceho aspoň identifikáciu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, hlavné podmienky ponúkanej dodávky elektriny alebo dodávky plynu, informáciu o cene alebo spôsobe získavania informácií o cene, dobu trvania zmluvného vzťahu a podmienky ukončenia zmluvy,
e)
na poskytnutie informácie o
1.
práve odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do 14 dní odo dňa uzavretia takej zmluvy; takú informáciu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti formou samostatného písomného poučenia spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 najneskôr pri uzavretí zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,
2.
prípadnej povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti uhradiť dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu po tom, čo udelil výslovný súhlas podľa odseku 15.
(2)
Ustanovenia odseku 1 platia aj vtedy, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu uzatvoria zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu a s tým súvisiacich služieb s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu prostredníctvom tretej osoby.
(3)
Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v lehote podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo v lehote podľa odseku 16. Lehota na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu je zachovaná, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odošle odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v posledný deň lehoty podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo podľa odseku 16. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči34a) alebo použitím formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1.
(4)
Koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu právo na poskytnutie obsahu uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny, zmluvy o združenej dodávke plynu alebo inej zmluvy, ktorej uzatvorenie je podmienené uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu. Ak o to koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu požiada, má dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinnosť do 15 dní od doručenia žiadosti poskytnúť obsah uzatvorenej zmluvy podľa prvej vety v podobe určenej koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu podľa § 17f ods. 3. Pri poskytnutí obsahu uzatvorenej zmluvy v inej ako elektronickej podobe je koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením obsahu uzatvorenej zmluvy a jeho doručením prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.
(5)
Ak je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa zmluvy uzatvorenej s koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu oprávnený zmeniť dohodnutú cenu za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu alebo obchodné podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu so zmenou ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ktorú mu oznámil dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa odseku 1 písm. b), nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.
(6)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu zmenu ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo zmenu obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v lehote podľa odseku 1 písm. b), koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou k pätnástemu dňu odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu neurčí v oznámení o výpovedi zmluvy iný okamih účinnosti výpovedi zmluvy, najneskôr však ku dňu uplynutia troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny.
(7)
Zmluva o združenej dodávke elektriny a zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom účinnosti výpovede určeným v oznámení o výpovedi takej zmluvy podľa odseku 5 alebo odseku 6. Koncový odberateľ elektriny a koncový odberateľ plynu je povinný zabezpečiť, že ku dňu účinnosti výpovede zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu je ukončený proces zmeny dodávateľa.
(8)
Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území na dodávku elektriny a dodávku plynu v rámci univerzálnej služby v ustanovenej kvalite3) a za jednoducho a zrozumiteľne porovnateľné, transparentné, konkurencieschopné a nediskriminačné ceny, ktoré zohľadňujú náklady a primeraný zisk, ak splnia obchodné podmienky dodávateľa poskytujúceho univerzálnu službu.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného územia pripojí za podmienok určených úradom a pri dodržaní ceny alebo metodiky jej tvorby určenej úradom odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti do sústavy a siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky. Zmluva o pripojení musí obsahovať aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného plynového zariadenia.
(10)
Koncový odberateľ elektriny a koncový odberateľ plynu majú právo zmeniť dodávateľa elektriny, agregátora alebo dodávateľa plynu. Dodávateľ elektriny, agregátor alebo dodávateľ plynu nesmie požadovať od koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné obdobné alebo súvisiace platby.
(11)
Dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu zverejní cenník elektriny alebo plynu dodávaných v rámci poskytovania univerzálnej služby na svojom webovom sídle pred jeho účinnosťou; zároveň informuje úrad o mieste zverejnenia cenníka na svojom webovom sídle. Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla.
(12)
Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete podľa osobitného predpisu.37)
(13)
Koncový odberateľ elektriny a koncový odberateľ plynu je oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, agregátorom, prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej siete za podmienok a postupom ustanoveným osobitným predpisom.38)
(14)
Ustanovenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu sa môžu odchýliť od informácií poskytnutých odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred uzavretím zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. a) alebo § 17a ods. 4 len na základe výslovného súhlasu oboch zmluvných strán.
(15)
Ak sa má dodávka elektriny alebo dodávka plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti požiada o začatie dodávky elektriny alebo o začatie dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný vyžiadať od odberateľa elektriny v domácnosti alebo od odberateľa plynu v domácnosti výslovný súhlas so začatím dodávky elektriny alebo dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak je zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, musí byť tento súhlas zaznamenaný na trvanlivom nosiči.
(16)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neinformoval odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti o práve na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu, odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti môže odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do
a)
14 dní odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,
b)
12 mesiacov a 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informáciu o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu ani dodatočne.
(17)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, nie je povinný platiť za dodanú elektrinu alebo dodaný plyn počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
a)
mu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informácie podľa odseku 1 písm. e) alebo
b)
odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neudelil súhlas podľa odseku 15.
(18)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu telefonicky kontaktuje odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti s ponukou na uzavretie alebo zmenu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, je povinný odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti na začiatku každého rozhovoru oznámiť svoje identifikačné údaje, ako aj obchodný zámer telefonickej komunikácie.
(19)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas telefonického rozhovoru podľa odseku 18 podľa osobitného predpisu.38a)
(20)
Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má právo na poskytnutie informácií o alternatívnych opatreniach k predchádzaniu odpojenia z dôvodu neplnenia zmluvných povinností odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti, a to v dostatočnom predstihu pred plánovaným odpojením. Alternatívne opatrenia zahŕňajú aspoň informácie o tom, či dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu umožňuje odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred odpojením dohodnúť plnenie dlžných platieb v splátkach, informácie o podmienkach takého plnenia v splátkach a odkaz na webové sídlo úradu s informáciami o súvisiacich právach odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti.
(21)
Ustanovenia o zmluve o združenej dodávke elektriny a zmluve o združenej dodávke plynu podľa tohto paragrafu platia aj pre zmluvu o dodávke elektriny a zmluvu o dodávke plynu.
§ 17a
Ochrana odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti pri zmluvách uzatváraných na diaľku a pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu
(1)
Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa použijú, ak je zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu zmluvou uzavretou na diaľku alebo zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Ustanovenia § 17 sa na zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, ktorá je zmluvou uzavretou na diaľku alebo zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, použijú, ak tento paragraf neustanovuje inak.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou na diaľku zmluva medzi dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu alebo adresného listu.
(3)
Na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu zmluva medzi dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti
a)
uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, alebo
b)
na ktorej uzavretie dal návrh dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.
(4)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred uzavretím zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu alebo ak sa tá uzatvára na základe požiadavky odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na uzavretie zmluvy pred tým, ako odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odošle požiadavku na uzavretie zmluvy, okrem informácií podľa § 17 ods. 1 písm. a) aj informáciu o
a)
cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
b)
platobných podmienkach,
c)
telefónnom čísle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu, najmä adresu elektronickej pošty a číslo faxu,
d)
postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií a podnetov odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti,
e)
existencii príslušných kódexov správania,38b) ktoré sa dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
f)
minimálnej dĺžke trvania záväzkov odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti vyplývajúcich zo zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak zo zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu vyplýva pre odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti taký záväzok.
(5)
Informácie podľa § 17 ods. 1 písm. a) a odseku 4 sa odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti musia poskytnúť v prípade
a)
zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti čitateľné a zrozumiteľné,
b)
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu v listinnej podobe alebo so súhlasom odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
§ 17b
Dodávka elektriny a dodávka plynu zraniteľným odberateľom za cenu regulovanú úradom
(1)
Zraniteľný odberateľ má právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom. To neplatí pre zraniteľných odberateľov, pre ktorých úrad postupom podľa osobitného predpisu38c) rozhodol o obmedzení alebo nevykonávaní cenovej regulácie.
(2)
Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní jedného kalendárneho roka. To neplatí pre zmluvu so zraniteľným odberateľom podľa odseku 5, ktorá sa uzatvára na dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom zraniteľnému odberateľovi vznikne prvýkrát právo ukončiť zmluvu podľa odseku 3 prvej vety. Zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom je možné vypovedať len podľa odseku 3. Na zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa nevzťahuje § 17 ods. 4 až 6, ak dochádza k zmene ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v dôsledku rozhodnutia úradu.
(3)
Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru, zmluva sa obnovuje na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9. Ak zraniteľný odberateľ urobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom doručením oznámenia o výpovedi, zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom zaniká k 31. decembru.
(4)
Ak zraniteľný odberateľ odoberá elektrinu alebo plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii a súčasne nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka, právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) si uplatní tak, že najneskôr do 31. marca požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.
(5)
Zraniteľný odberateľ, ktorý sa pripája do sústavy alebo siete alebo ktorý pokračuje v odbere elektriny alebo plynu na odbernom mieste po zmene odberateľa elektriny alebo plynu a zraniteľný odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie si právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) v priebehu kalendárneho roka uplatní tak, že požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávky elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.
(6)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu alebo dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom so zraniteľným odberateľom, ktorý si uplatní právo podľa odseku 4 alebo 5.
(7)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu alebo dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu, ktorý je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom so zraniteľným odberateľom alebo ktorý také zmluvy uzatvára, je povinný informovať zraniteľného odberateľa, s ktorým uzatvoril zmluvu každoročne najskôr tri mesiace a najneskôr jeden mesiac pred 31. marcom o jeho práve na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a o ponukách dodávok elektriny alebo dodávok plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii a poučiť ho o postupe uplatnenia práva na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu vrátane poučenia o nevyhnutnosti oznámiť ukončenie zmluvného vzťahu najneskôr do 31. marca.
(8)
Dodávateľ elektriny, ktorý je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) so zraniteľným odberateľom alebo ktorý také zmluvy uzatvára, je ďalej povinný informovať zraniteľného odberateľa, s ktorým uzavrel zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,2) najneskôr do jedného mesiaca po začatí dodávky elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) o jeho práve na inštaláciu inteligentného meracieho systému na žiadosť podľa § 42 ods. 4 a o typoch inteligentných meracích systémov ponúkaných prevádzkovateľom distribučnej sústavy na inštaláciu a poučiť ho o postupe uplatnenia práva na inštaláciu inteligentného meracieho systému na žiadosť podľa § 42 ods. 4.
(9)
Ak úrad postupom podľa osobitného predpisu38c) rozhodol o obmedzení alebo nevykonávaní cenovej regulácie, zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa odo dňa nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie považujú za zmluvy s cenami nepodliehajúcimi cenovej regulácii. Kým nedôjde medzi zraniteľným odberateľom a dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu k dohode o novej cene alebo k zmene ceny iným dohodnutým spôsobom, má dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu právo určiť cenu dodávky elektriny alebo cenu dodávky plynu pre obdobie nasledujúce po dni nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa prvej vety. Určenú cenu dodávky elektriny alebo cenu dodávky plynu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný oznámiť zraniteľnému odberateľovi najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa prvej vety. Ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 sa primerane použijú aj na určenie ceny dodávky elektriny alebo ceny dodávky plynu dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu.
(10)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi zraniteľnému odberateľovi určenú cenu dodávky elektriny alebo určenú cenu dodávky plynu podľa odseku 9, platí naďalej cena, ktorá bola platná bezprostredne pred dňom nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa osobitného predpisu.38c)
§ 17c
Ďalšie požiadavky na obsah zmluvy uzatvorenej s odberateľom elektriny alebo odberateľom plynu
(1)
Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu a zmluve o združenej dodávke plynu uzatvorenej na neurčitý čas je výpovedná doba jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 5 až 7.
(2)
Zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou môže odberateľ elektriny v domácnosti vypovedať, aj keď je zmluva uzatvorená na dobu určitú. Ak je zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou uzatvorená na dobu určitú a ak nie je dohodnutá kratšia výpovedná doba, je výpovedná doba jeden mesiac od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Na zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny uzatvorenú s odberateľom elektriny v domácnosti, v ktorej je dohodnutý iný spôsob určenia alebo výpočtu ceny elektriny odvodený od zmien ceny elektriny na organizovaných trhoch s elektrinou, sa použijú prvá veta a druhá veta rovnako.
(3)
Dojednanie, ktoré umožňuje dodávateľovi elektriny zmeniť dohodnutú cenu elektriny na dynamickú cenu elektriny bez výslovného súhlasu koncového odberateľa elektriny, je neplatné.
(4)
Ak je s odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti uzatvorená zmluva o dodávke elektriny, zmluva o združenej dodávke elektriny, zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu na dobu určitú dlhšiu ako 3 roky, mení sa po uplynutí 3 rokov od uzatvorenia zmluvy doba trvania zmluvného vzťahu na 12 mesiacov, ak zostávajúca doba trvania pôvodného zmluvného vzťahu presiahne 12 mesiacov. To isté platí, ak zmluva uzatvorená s odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti na dobu určitú obsahuje dojednanie, ktoré umožňuje obnoviť zmluvu alebo predĺžiť trvanie zmluvného vzťahu bez výslovného prejavu vôle odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti tak, že celková doba trvania zmluvného vzťahu presiahne 3 roky od uzatvorenia zmluvy. Obnoviť zmluvu alebo predĺžiť trvanie zmluvného vzťahu po uplynutí doby podľa prvej vety je možné najviac na ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane.
(5)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti uzatvorí zmluvu o dodávke elektriny, zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu určitú a zmluva obsahuje dojednanie, ktoré umožňuje obnoviť zmluvu alebo predĺžiť trvanie zmluvného vzťahu bez výslovného prejavu vôle odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti, je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný najskôr tri mesiace a najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu informovať odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti o blížiacom sa zániku zmluvného vzťahu a podmienkach, za ktorých dôjde k obnoveniu zmluvy alebo predĺženiu trvania zmluvného vzťahu. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má právo ukončiť zmluvný vzťah prejavom vôle urobeným najneskôr do 15. dňa po doručení informácie od dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu podľa predchádzajúcej vety. Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neinformuje odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti podľa prvej vety, mení sa zmluva po uplynutí doby trvania zmluvného vzťahu na zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú.
(6)
V zmluve uzatvorenej s odberateľom elektriny v domácnosti alebo s odberateľom plynu v domácnosti je možné dohodnúť poskytnutie finančnej zábezpeky na splnenie alebo zabezpečenie záväzkov odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti len do výšky, ktorá nepresahuje dve predpokladané pomerné mesačné platby za dodávku elektriny alebo dodávku plynu podľa ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu platnej v čase dohodnutia finančnej zábezpeky. Pri skončení zmluvného vzťahu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný vrátiť finančnú zábezpeku odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti najneskôr v deň poskytnutia vyúčtovania za dodávku elektriny alebo vyúčtovania za dodávku plynu; pritom je oprávnený započítať to, čo mu odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti z dodávky elektriny alebo plynu dlží.
(7)
Zmluvnú pokutu pre prípad porušenia povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať elektrinu alebo plyn možno dohodnúť len v zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu alebo zmluve o združenej dodávke plynu uzatvorenej na dobu určitú a s cenou za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu dohodnutou v presnej výške na celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Dohodnutá zmluvná pokuta nesmie v súčte prevýšiť trojnásobok predpokladanej pomernej mesačnej platby za dodávku elektriny alebo dodávku plynu bez platby za distribúciu elektriny alebo distribúciu plynu a súvisiacich služieb podľa ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu platnej v čase dohodnutia zmluvnej pokuty alebo súčet takýchto zostávajúcich platieb, ak do konca doby, na ktorú je zmluva uzatvorená, v čase porušenia povinnosti ostávalo menej ako tri kalendárne mesiace. Dojednanie, podľa ktorého má dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu právo požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, je neplatné. Uhradením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku zaniká zmluvný vzťah medzi dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti. Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytne odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred uzatvorením zmluvy informáciu podľa § 17 ods. 1 písm. a) piateho bodu, je dohodnutie zmluvnej pokuty podľa prvej vety neplatné.
(8)
Dojednanie o zmluvnej pokute pre prípad porušenia povinnosti poskytovateľa flexibility, ktorý je odberateľom elektriny v domácnosti, počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu poskytovať flexibilitu podľa zmluvy o dodávke elektriny, zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o agregácii je neplatné.
(9)
Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa použijú rovnako pri odstupnom dohodnutom pre prípad odstúpenia od zmluvy pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Na zmluvy uzatvorené s malými podnikmi28a) sa ustanovenia odsekov 7 a 8 použijú rovnako.
(10)
Ak zmluva o dodávke elektriny, zmluva o združenej dodávke elektriny, zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu obsahuje dojednanie o úhrade platieb za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou preddavkových platieb s právom dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu určiť výšku preddavkových platieb, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zohľadní pri určení výšky preddavkových platieb výšku preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia. Určená výška preddavkových platieb musí zohľadňovať skutočný odber elektriny alebo skutočný odber plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny alebo plánovaný odber plynu na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie a môže byť upravená len o rozdiel medzi cenou elektriny alebo plynu uplatňovanou v predchádzajúcom zúčtovacom období a cenou elektriny alebo plynu, ktorá sa uplatní v nadchádzajúcom zúčtovacom období.
§ 17d
Zmena dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu
(1)
Koncový odberateľ elektriny má právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny do svojho odberného miesta pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a na výber alebo zmenu agregátora. Koncový odberateľ plynu má právo na výber alebo zmenu dodávateľa plynu do svojho odberného miesta pripojeného do prepravnej siete alebo distribučnej siete.
(2)
Podmienkou na uplatnenie práva na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu. Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu sa vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.
(3)
Registráciu odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu bezodplatne vykoná prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto koncového odberateľa elektriny pripojené, alebo prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto koncového odberateľa plynu pripojené, na žiadosť koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu. Koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu môže požiadať o registráciu odberného miesta na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu priamo alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Žiadosť o registráciu odberného miesta na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu sa podáva prevádzkovateľovi sústavy alebo prevádzkovateľovi siete podľa prvej vety. Registrácie odberných miest na dodávateľov elektriny eviduje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Registrácie odberných miest na dodávateľov plynu eviduje prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete podľa prvej vety.
(4)
Registráciu odberného miesta koncového odberateľa elektriny na agregátora bezodplatne vykoná organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na žiadosť koncového odberateľa elektriny. Koncový odberateľ elektriny môže požiadať o registráciu odberného miesta na agregátora priamo alebo prostredníctvom svojho nového agregátora. Žiadosť o registráciu odberného miesta na agregátora sa podáva v elektronickej podobe organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Registrácie odberných miest na agregátorov eviduje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Uplatnením práva na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu nezaniká právo pôvodného dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu na náhradu škody, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu uplatnil právo na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu napriek tomu, že najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu neukončil zmluvný vzťah zo zmluvy uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu alebo tento zmluvný vzťah nezanikol z iného dôvodu.
(6)
Ak k zmene dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu podľa zmluvy uzatvorenej s odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti nedôjde najneskôr do šiestich mesiacov od uzatvorenia zmluvy, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo odstúpiť od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety zaniká účinnosťou zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.
(7)
Na výber alebo zmenu agregátora koncovým odberateľom elektriny sa odseky 2 a 5 použijú primerane. Na výber alebo zmenu agregátora iným poskytovateľom flexibility ako koncovým odberateľom elektriny sa odseky 1, 2, 4 a 5 použijú primerane.
(8)
Na zmenu koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu bez zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu v danom odbernom mieste sa odsek 3 použije primerane.
(9)
Podmienky a postup pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu vrátane ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom elektriny, agregátorom a dodávateľom plynu upravujú pravidlá trhu. Úrad určí podmienky a postup pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu tak, aby od 1. januára 2026 bolo možné vykonať technický proces zmeny dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu v ktorýkoľvek pracovný deň najneskôr do 24 hodín od podania žiadosti.
§ 17e
Kolektívna zmena dodávateľa
(1)
Usporiadanie aukcie alebo inej formy organizovaného výberu alebo sprostredkovania ponuky dodávky elektriny alebo dodávky plynu pre odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti (ďalej len „kolektívna zmena dodávateľa“) je možné len po predchádzajúcom oznámení úradu. Osoba, ktorá má v úmysle usporiadať kolektívnu zmenu dodávateľa (ďalej len „usporiadateľ kolektívnej zmeny dodávateľa“), je povinná usporiadanie kolektívnej zmeny dodávateľa oznámiť úradu najneskôr 14 dní pred prvým zverejnením podmienok kolektívnej zmeny dodávateľa s možnosťou účasti alebo inou formou ponuky účasti na kolektívnej zmene dodávateľa.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikáciu usporiadateľa kolektívnej zmeny dodávateľa,
b)
dátum alebo obdobie konania kolektívnej zmeny dodávateľa vrátane jej časového harmonogramu,
c)
podmienky účasti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na kolektívnej zmene dodávateľa,
d)
podmienky organizácie kolektívnej zmeny dodávateľa vrátane kritérií výberu ponúk dodávok elektriny alebo dodávok plynu.
(3)
Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má právo kedykoľvek jednostranne zrušiť svoju účasť na kolektívnej zmene dodávateľa. Jednostranným zrušením účasti na kolektívnej zmene dodávateľa zanikajú všetky záväzky odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti voči usporiadateľovi kolektívnej zmeny dodávateľa, ktoré vznikli v súvislosti s účasťou na kolektívnej zmene dodávateľa vrátane udeleného splnomocnenia.
(4)
Dojednanie o zmluvnej pokute pre prípad zrušenia účasti na kolektívnej zmene dodávateľa, neprijatia vybranej ponuky dodávky elektriny alebo dodávky plynu alebo porušenia podmienok účasti na kolektívnej zmene dodávateľa, je neplatné. Zmluvné dojednanie obmedzujúce právo odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti podľa odseku 3 je rovnako neplatné.
§ 17f
Vyúčtovanie za dodávku elektriny a dodávku plynu
(1)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný vyúčtovávať dodávku elektriny a dodávku plynu za zúčtovacie obdobie alebo ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a poskytovať koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu písomné vyúčtovanie za dodávku elektriny alebo vyúčtovanie za dodávku plynu a informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo informácie o vyúčtovaní za dodávku plynu v podobe určenej koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu.
(2)
Ak o to koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu požiada, je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu informácie o údajoch, ktoré sú podkladom pre vyhotovenie vyúčtovania za dodávku elektriny alebo vyúčtovania za dodávku plynu, a ak nie je vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe, aj vysvetlenie spôsobu, akým je vyúčtovanie vyhotovené.
(3)
Koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má právo na výber listinnej podoby alebo elektronickej podoby bezodplatného poskytovania vyúčtovania za dodávku elektriny alebo vyúčtovania za dodávku plynu, informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu, informácií o údajoch, ktoré sú podkladom pre vyhotovenie vyúčtovania, a ak nie je vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe, aj vysvetlenia spôsobu, akým je vyúčtovanie vyhotovené.
(4)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 pracovných dní odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odoslať upozornenie podľa prvej vety písomne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk. Náklady na odoslanie upozornenia podľa prvej vety znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti. Písomné upozornenie dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu obsahuje aj poučenie o
a)
prerušení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote,
b)
možnosti uplatniť si na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi a osobitne o nárok na príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním,38ca)
c)
možnosti požiadať obec o poskytnutie sociálnej služby a osobitne sociálnej služby z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania,38cb)
d)
možnosti vyhľadať bezplatné poradenstvo fyzickej osobe pri riešení problémov s dlhmi.38cc)
(5)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti najneskôr osem pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny alebo dodávky plynu informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu. Náklady na odoslanie informácie podľa prvej vety znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti.
(6)
Agregátor je povinný vyúčtovávať poskytnutie flexibility za zúčtovacie obdobie a poskytovať koncovému odberateľovi elektriny, ktorý je poskytovateľom flexibility, písomné vyúčtovanie za poskytnutie flexibility v podobe určenej poskytovateľom flexibility. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane.
(7)
Zúčtovacie obdobie, termíny poskytovania vyúčtovania za dodávku elektriny, dodávku plynu a poskytnutie flexibility a informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a náležitosti a členenie písomného vyhotovenia vyúčtovania za dodávku elektriny, vyúčtovania za dodávku plynu a poskytnutie flexibility, informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny a informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu upravujú pravidlá trhu.
§ 17g
Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu
(1)
Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu je elektronický systém, ktorý umožňuje porovnávať cenové a iné podmienky dodávok elektriny a plynu vrátane ponúk zmlúv o dodávke elektriny alebo zmlúv o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny, určených pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti a iných koncových odberateľov, ktorých predpokladaná ročná spotreba elektriny alebo plynu je nižšia ako 100 000 kWh (ďalej len „porovnávací portál“).
(2)
Porovnávací portál prevádzkuje úrad alebo organizácia poverená úradom podľa osobitného predpisu.38d) Úrad alebo organizácia poverená úradom podľa osobitného predpisu38d) bezodplatne sprístupní porovnávací portál na svojom webovom sídle.
(3)
Úrad alebo organizácia poverená úradom podľa osobitného predpisu38d) zabezpečuje, aby
a)
cenové a iné podmienky dodávok elektriny a dodávok plynu dodávateľov elektriny alebo dodávateľov plynu boli zverejnené spôsobom a v štruktúre, ktorá umožňuje koncovým odberateľom ponuky jednoduchým spôsobom vzájomne porovnať,
b)
bolo umožnené vyhľadávanie ponúk dodávateľov elektriny alebo plynu na nediskriminačnom princípe,
c)
informácie uvedené na tomto porovnávacom portáli boli presné, určité, zrozumiteľné, prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím, aktuálne a bol uvedený čas ich poslednej aktualizácie,
d)
porovnávanie ponúk bolo založené na jasných a objektívnych kritériách,
e)
ak porovnanie ponúk vyžaduje poskytnutie osobných údajov, boli vyžadované osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a v súlade so zásadou minimalizácie podľa osobitného predpisu,38e)
f)
bol vytvorený vhodný postup na prijímanie podnetov týkajúcich sa nesprávnosti výsledkov porovnania.
(4)
Ponuky zverejnené na porovnávacom portáli zahŕňajú cenové a iné podmienky dodávok elektriny alebo plynu určené pre nových koncových odberateľov elektriny alebo koncových odberateľov plynu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu bez zliav alebo iných individuálnych podmienok ponúkaných alebo dohodnutých s koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu.
(5)
Podmienky prevádzkovania porovnávacieho portálu vrátane informácie o prevádzkovateľovi porovnávacieho portálu a spôsobe jeho financovania, pravidlá pre porovnávanie ponúk na porovnávacom portáli a postup prijímania podnetov týkajúcich sa nesprávnosti výsledkov porovnania podľa tohto paragrafu zverejňuje úrad alebo organizácia poverená úradom podľa osobitného predpisu38d) na svojom webovom sídle.
§ 18
Dodávateľ poslednej inštancie
(1)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn koncovým odberateľom elektriny a koncovým odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6 alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.
(2)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom podľa odseku 1 najviac počas troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie túto skutočnosť bezodkladne oznámi úradu.
(3)
Skutočnosť, že dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6 alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, je prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete, do ktorej je koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu pripojený, povinný bezodkladne oznámiť odberateľom a dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu podľa pravidiel trhu.
(4)
Úrad rozhodne o výbere dodávateľa poslednej inštancie v súlade s kritériami určenými podľa osobitného predpisu.39) Rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie doručí úrad vybranému dodávateľovi a ostatným uchádzačom. Na rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem oddielov 2 a 4 štvrtej časti a piatej časti. Odvolanie proti rozhodnutiu o výbere dodávateľa poslednej inštancie nemá odkladný účinok a ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
(5)
Dodávateľ poslednej inštancie môže odmietnuť dodávku elektriny alebo dodávku plynu podľa odseku 1, ak u koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu bol zistený neoprávnený odber elektriny alebo plynu alebo ak pôvodný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn do odberného miesta z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.
(6)
Dodávka elektriny alebo plynu do odberného miesta dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu. Pôvodný dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn do odberného miesta, ak
a)
nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v prípade dodávky elektriny alebo prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,
b)
nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku; podrobnosti upravujú pravidlá trhu; tým nie je dotknutá povinnosť dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. a),
c)
mu bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu alebo plyn na vymedzenom území podľa § 6 ods. 12.
(7)
Dňom začatia dodávky elektriny alebo dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa ukončujú dodávky elektriny alebo dodávky plynu pôvodným dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu. Zodpovednosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu za škodu spôsobenú odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu tým nie je dotknutá.
(8)
Odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, je povinný dodávateľovi poslednej inštancie uhradiť cenu za dodávku poslednej inštancie vrátane platieb podľa osobitného predpisu40) a dodržiavať ostatné podmienky dodávky poslednej inštancie. Podrobnosti upravujú pravidlá trhu.
(9)
Ak zúčtovateľ odchýlok predčasne ukončí zmluvu o zúčtovaní odchýlky na základe porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informuje prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, prevádzkovateľa prenosovej sústavy a úrad.
(10)
Ak úrad zruší dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a bezodkladne oznámi príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete, zúčtovateľovi odchýlok a príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie. Rozhodnutie o zrušení povolenia úrad bezodkladne zašle dotknutému dodávateľovi elektriny alebo dotknutému dodávateľovi plynu, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie a zúčtovateľovi odchýlok.
(11)
Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa § 6 ods. 9 povinná písomne oznámiť prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie a zúčtovateľovi odchýlok bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
(12)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný bezodkladne písomne oznámiť vznik skutočnosti podľa odseku 6 písm. a) a b) prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie, zúčtovateľovi odchýlok a úradu.
(13)
Podmienky začatia a ukončenia dodávky poslednej inštancie upravujú pravidlá trhu.
(14)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6, je povinný bezodkladne ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zabezpečil podľa § 34 ods. 11 alebo § 69 ods. 7, za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu dodávateľovi poslednej inštancie. Povinnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu podľa prvej vety vzniká v rozsahu predpokladaného maximálneho množstva elektriny alebo plynu dodávaného dodávateľom poslednej inštancie odberateľom elektriny alebo odberateľom plynu, ktorým boli ukončené dodávky elektriny alebo plynu podľa odseku 7. Dodávateľ poslednej inštancie má prednostné právo odkúpiť takto ponúknuté množstvo elektriny alebo plynu alebo ním určenú časť od pôvodného dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.
(15)
Úrad na návrh dodávateľa poslednej inštancie alebo z vlastného podnetu rozhodne o uložení povinnosti dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu a za podmienok podľa odseku 14, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesplní povinnosť podľa odseku 14. Ak existuje dôvodná obava, že dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinnosť podľa odseku 14 nesplní alebo jej splnenie zmarí, môže úrad konanie podľa prvej vety začať aj pred okamihom, kedy dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratí spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn. Úrad môže predbežným opatrením40a) dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu uložiť zákaz prevodu elektriny alebo plynu okrem dodávky elektriny alebo dodávky plynu koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu alebo zaťažovania elektriny alebo plynu právami tretích osôb v rozsahu, v akom by mohla dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu vzniknúť povinnosť ponuky množstva elektriny alebo plynu podľa odseku 14. Predbežné opatrenie stráca účinnosť uplynutím 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa prvej vety.
§ 18a
(1)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny, ktorý stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu.4a) Výkupca elektriny stratí spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a) ak mu bolo zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny alebo mu zanikne povolenie na činnosť výkupcu elektriny. Výkup elektriny podľa prvej vety dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny.
(2)
Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny, zmluva o povinnom výkupe elektriny zaniká dňom, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu.4a)
(3)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade s osobitným predpisom,4a) ktorý má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny, ktorý stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu.4a) Výkupca elektriny stratí spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu,4a) ak mu bolo zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny alebo mu zanikne povolenie na činnosť výkupcu elektriny. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku podľa prvej vety sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
(4)
Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku zaniká dňom, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu.4a)
(5)
Dodávateľ poslednej inštancie nemôže odmietnuť výkup elektriny od výrobcov elektriny podľa odseku 1 alebo prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobcov elektriny podľa odseku 3. Náklady vzniknuté dodávateľovi poslednej inštancie činnosťou výkupcu elektriny úrad zohľadní v konaní o cenovej regulácii podľa osobitného predpisu.81)
(6)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny podľa odseku 1 alebo prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny podľa odseku 3 najviac počas troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie túto skutočnosť bezodkladne oznámi úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(7)
Ak úrad zruší výkupcovi elektriny povolenie na činnosť výkupcu elektriny, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a bezodkladne oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav a dodávateľovi poslednej inštancie. Rozhodnutie o zrušení povolenia úrad bezodkladne zašle dotknutému výkupcovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi poslednej inštancie.
(8)
Podmienky začatia a ukončenia výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie podľa tohto paragrafu upravujú pravidlá trhu.
§ 19
Technické podmienky sústavy a siete a prevádzkové poriadky sústavy a siete
(1)
Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný v záujme zabezpečenia nediskriminačného, transparentného, bezpečného prístupu, pripojenia a prevádzkovania sústavy a siete určiť technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete, pravidlá prevádzkovania sústavy a siete a určiť a dodržať kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete.
(2)
Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete vrátane priameho vedenia a priameho plynovodu obsahujú najmä podmienky
a)
prístupu do sústavy a siete,
b)
pripojenia do sústavy a siete,
c)
technickej súčinnosti sústavy a siete vrátane vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
d)
prevádzkovania sústavy a siete,
e)
prevádzkovania priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
f)
zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy a siete,
g)
prerušenia dodávok elektriny a plynu,
h)
odpojenia zo sústavy alebo siete,
i)
riadenia sústavy alebo siete.
(3)
Technické podmienky obsahujú aj kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete, spôsob vypracovania a zverejnenia minimálnych technicko-konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. V technických podmienkach prevádzkovateľa sústavy sú vymedzené postupy na zachovanie prevádzkovej bezpečnosti sústavy. V technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú vymedzené aj postupy na zber údajov pre vypracovanie posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni a posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni. Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahujú ďalej podmienky poskytovania podporných služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy výrobcami elektriny, prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny, aktívnymi odberateľmi a energetickými spoločenstvami, ktorých elektroenergetické zariadenia sú pripojené do distribučnej sústavy, dohodnuté s prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu.40b)
(4)
Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 vypracované prevádzkovateľom sústavy alebo prevádzkovateľom siete musia byť nediskriminačné. Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 sú záväzné pre účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom.
(5)
Návrh technických podmienok podľa odsekov 2 a 3 uverejní prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete na svojom webovom sídle tak, aby bol prístupný všetkým účastníkom trhu, a súčasne ho predloží úradu. Úrad návrh technických podmienok podľa odsekov 2 a 3 zverejní na svojom webovom sídle a prijíma podnety účastníkov trhu. Ak návrh technických podmienok podľa odsekov 2 a 3 nie je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,41) úrad prevádzkovateľovi sústavy alebo prevádzkovateľovi siete z vlastného podnetu rozhodnutím uloží povinnosť zmeny návrhu a určí mu na to primeranú lehotu. Ak úrad nezačne konanie o zmene návrhu do jedného mesiaca od predloženia návrhu technických podmienok podľa odsekov 2 a 3, platí, že je návrh úplný a bez vád. Uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety, vykonaním uloženej povinnosti zmeny návrhu alebo zastavením konania nadobúdajú technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 účinnosť.
(6)
Návrh technických podmienok prevádzkovateľa sústavy v časti, ktorá upravuje podmienky na pripojenie zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy, predkladá prevádzkovateľ sústavy úradu na schválenie. Úrad návrh technických podmienok podľa prvej vety schváli, ak sú v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.41) Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije.
(7)
Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete je povinný určiť obchodné podmienky na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. Rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 95 ods. 2 písm. k). Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý predkladá návrh prevádzkového poriadku úradu na schválenie podľa osobitného predpisu,41a) je povinný vypracovať prevádzkový poriadok v súlade s všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. k). Ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorej je pripojených najviac 100 000 koncových odberateľov plynu, nepredkladá návrh prevádzkového poriadku úradu na schválenie podľa osobitného predpisu,41a) alebo ak úrad návrh prevádzkového poriadku neschváli, je povinný prevziať vzorový prevádzkový poriadok.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, alebo prevádzkovateľ zásobníka je povinný vypracovať transparentným a nediskriminačným spôsobom návrh prevádzkového poriadku alebo návrh jeho zmien a pred ich predložením úradu na schválenie ich verejne konzultovať.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zašle žiadateľovi o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny návrh zmluvy o pripojenie, vrátane technických a obchodných podmienok, v lehote do 30 kalendárnych dní od podania kompletnej žiadosti o pripojenie. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykoná potrebné úpravy v sústave na umožnenie pripojenia žiadateľa o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do šiestich kalendárnych mesiacov od právoplatného uzatvorenia zmluvy o pripojenie v prípade, ak nie je potrebné stavebné povolenie na úpravu sústavy v dôsledku pripojenia žiadateľa. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nesmie odmietnuť pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny z dôvodu možného budúceho obmedzenia prenosu alebo distribúcie elektriny pre užívateľov sústavy alebo vzniku dodatočných nákladov na potrebné zvýšenie kapacity sústavy v mieste pripojenia v dôsledku pripojenia žiadateľa. Týmto nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy postupovať podľa odseku 11.
(10)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo obmedziť ponúkanú kapacitu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do prenosovej sústavy alebo ponúknuť kapacitu pripojenia do prenosovej sústavy s možnosťou obmedzenia jej využitia, ak také podmienky obmedzenia schválil úrad. Úrad návrh podmienok obmedzenia podľa prvej vety schváli, ak sú navrhované podmienky obmedzenia transparentné, nediskriminačné a ak ich používanie nespôsobí neprimerané alebo neodôvodnené prekážky pre vstup na trh. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie obmedziť kapacitu pripojenia do prenosovej sústavy, ak výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy uhradil určený podiel nákladov vyvolaných pripojením jeho zariadenia do prenosovej sústavy a ak možnosť obmedzenia kapacity pripojenia do prenosovej sústavy nie je dohodnutá.
(11)
Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete môže odmietnuť prístup do sústavy a siete z dôvodu nedostatočnej kapacity sústavy a siete alebo z dôvodu hrozby vážnej ekonomickej ujmy a vážnych ekonomických ťažkostí v súvislosti so zmluvami o dodávke plynu s pevne dohodnutým objemom dodávky a s povinnosťou zaplatiť bez ohľadu na odobraté množstvo plynu. Pri odmietnutí prístupu do sústavy a siete je prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete povinný prihliadať na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme a na ochranu práv odberateľov. Každé odmietnutie prístupu do sústavy a siete musí byť odôvodnené.
(12)
Každé odmietnutie uzatvorenia zmluvy o pripojení do sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) alebo § 31 ods. 15 je prevádzkovateľ sústavy povinný odôvodniť. Prevádzkovateľ sústavy musí informovať žiadateľa o pripojenie do sústavy o technických podmienkach alebo obchodných podmienkach pripojenia do sústavy, ktoré nie sú splnené a o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať v ním prevádzkovanej sústave alebo u žiadateľa o pripojenie, aby mohlo byť žiadosti o pripojenie do sústavy vyhovené.
§ 19a
Verejné konzultácie
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis41b) ukladá prevádzkovateľovi sústavy, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľovi siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka povinnosť verejne konzultovať návrh prevádzkového poriadku, obchodných podmienok alebo iných obdobných podmienok alebo postupov alebo ich zmien (ďalej len „návrh podmienok“), je prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka povinný návrh podmienok zverejniť na svojom webovom sídle a umožniť dotknutým účastníkom trhu sa k nemu v primeranej lehote vyjadriť a uplatniť pripomienky.
(2)
Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka zverejní na svojom webovom sídle postup a lehotu na uplatnenie pripomienok a zároveň zašle úradu oznámenie o verejnej konzultácii návrhu pripomienok. Ak nie je taká lehota ustanovená osobitným predpisom,41b) určí prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka takú lehotu aspoň v trvaní desiatich pracovných dní. Úrad na svojom webovom sídle bezodkladne po prijatí oznámenia o verejnej konzultácii návrhu podmienok zverejní informáciu o začatí verejnej konzultácie a o postupe a lehote pre uplatnenie pripomienok.
(3)
Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka zverejní uplatnené pripomienky a spôsob ich vyhodnotenia spolu s odôvodnením na svojom webovom sídle. Ak na základe vykonanej verejnej konzultácie upraví návrh podmienok, je povinný bezodkladne zverejniť upravený návrh podmienok.
(4)
O vykonanej verejnej konzultácii spracuje prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka záznam. Ak po verejnej konzultácii schvaľuje návrh podmienok úrad, prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka predloží návrh podmienok úradu na schválenie spoločne so záznamom o vykonanej verejnej konzultácii.
§ 20
Stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike a skúška stavu núdze v elektroenergetike
(1)
Stavom núdze v elektroenergetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň určenú pre technické prostriedky zabezpečujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti, alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku
a)
mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie,42)
b)
opatrení hospodárskej mobilizácie,43)
c)
havárií na zariadeniach na výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia,
d)
ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
e)
nevyrovnanej bilancie sústavy alebo jej časti,
f)
trestného činu terorizmu.43a)
(2)
Predchádzaním stavu núdze v elektroenergetike je súbor opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike, ktoré sa uplatňujú, ak hrozí stav núdze v elektroenergetike.
(3)
Skúškou stavu núdze v elektroenergetike je overenie súboru opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike, uplatňovaných pri stave núdze v elektroenergetike alebo pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike.
(4)
Obmedzujúcimi opatreniami v elektroenergetike sú:
a)
obmedzenie spotreby elektriny,
b)
prerušenie distribúcie elektriny,
c)
zmena hodnoty výkonu dodávaného do sústavy alebo odoberaného zo sústavy výrobcom elektriny alebo odberateľom elektriny,
d)
použitie voľných výrobných kapacít,
e)
operatívne vypnutie časti zariadenia v rozsahu nevyhnutnom na vyrovnanie výkonovej bilancie dotknutej časti sústavy,
f)
opatrenia na obnovu prenosu a distribúcie elektriny,
g)
pozastavenie trhových činností.
(5)
Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení dôsledkov podľa odseku 1 vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlásenie a odvolanie stavu núdze v elektroenergetike bezodkladne oznamuje ministerstvu. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlasuje stav núdze v elektroenergetike pred prijatím obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike; to neplatí pri rozpade sústavy alebo hrozbe rozpadu sústavy, kedy je prevádzkovateľ prenosovej sústavy oprávnený vyhlásiť stav núdze v elektroenergetike dodatočne. Dodatočné vyhlásenie stavu núdze v elektroenergetike uskutoční prevádzkovateľ prenosovej sústavy bezodkladne po prijatí opatrení nevyhnutných na ochranu a obnovu sústavy, pričom v dodatočnom vyhlásení stavu núdze v elektroenergetike určí presný čas, v ktorom nastal stav núdze v elektroenergetike; tento čas sa považuje za čas vyhlásenia stavu núdze v elektroenergetike.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vykonať skúšku stavu núdze v elektroenergetike v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy. Počas skúšky stavu núdze v elektroenergetike je možné realizovať všetky obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike podľa odseku 4. Počas skúšky stavu núdze v elektroenergetike sa neuplatňujú štandardy kvality podľa osobitného predpisu.43b) Každý účastník trhu s elektrinou je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pri skúške stavu núdze v elektroenergetike a príprave na skúšku stavu núdze v elektroenergetike potrebnú súčinnosť a dodržiavať pokyny prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny pri skúške stavu núdze v elektroenergetike sa uskutočňuje v rozsahu podľa pravidiel trhu. Úrad zohľadní náklady na vykonanie skúšok stavu núdze v elektroenergetike v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie.
(7)
Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy; prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý požiada prevádzkovateľa prenosovej sústavy o vyhlásenie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia zodpovedá za spôsobenú škodu, ak neboli splnené podmienky ustanovené v odsekoch 1 až 8 na ich vyhlásenie. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a skúške stavu núdze v elektroenergetike sa nevyhlasujú, musia sa však oznámiť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr do jednej hodiny po ich prijatí.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy postupuje pri prijímaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike tak, aby nedošlo nad nevyhnutnú mieru k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávok elektriny pre zariadenia verejnoprospešných služieb a pre odberateľov elektriny v domácnosti.
(9)
Každý účastník trhu s elektrinou je povinný podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam v elektroenergetike počas ich prípravy a realizácie a opatreniam zameraným na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike; to neplatí pre koncového odberateľa elektriny pripojeného do sústavy mimo vymedzeného územia. Ak bol vyhlásený stav núdze v elektroenergetike, účastník trhu s elektrinou je povinný sa podieľať na odstránení príčin a dôsledkov stavu núdze v elektroenergetike a na obnove dodávok elektriny.
(10)
Ak účastník trhu s elektrinou nedodrží obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike po ich vyhlásení alebo oznámení, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy a pri nedodržaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike na časti vymedzeného územia prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo požadovať od neho náhradu škody, ktorá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy z tohto dôvodu vznikla.
(11)
Účastník trhu s elektrinou je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby jeho zariadenia spĺňali požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. d) a technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19. Požiadavky na zariadenia podľa prvej vety platia pre nové a existujúce zariadenia dotknutého účastníka trhu s elektrinou. Náklady subjektov podľa osobitného predpisu43c) vyvolané plnením týchto požiadaviek úrad zohľadní v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie.
(12)
Stavom núdze v elektroenergetike je aj stav, kedy cena veľkoobchodných energetických produktov na veľkoobchodných trhoch s energiou43d) dosahuje nielen krátkodobo úroveň, ktorá môže viesť k cenovej nedostupnosti elektriny pre odberateľov na vymedzenom území a ktorá môže spôsobiť ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia alebo života veľkej skupiny odberateľov elektriny alebo hrozbu značných hospodárskych škôd u koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území.
(13)
Stav núdze v elektroenergetike z dôvodov podľa odseku 12 na vymedzenom území vyhlasuje a odvoláva vláda na návrh ministerstva. Vyhlásenie stavu núdze z dôvodov podľa odseku 12 sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a vyhlasuje vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(14)
V stave núdze v elektroenergetike vyhlásenom z dôvodov podľa odseku 12 ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom na základe rozhodnutia vlády v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu nariaďuje účastníkom trhu s elektrinou na vymedzenom území opatrenia, ktorými sú:
a)
obmedzenie transakcií vrátane obmedzenia vývozu elektriny z vymedzeného územia podľa osobitného predpisu,43e) okrem prepravy elektriny z a do prepojených sústav členských štátov alebo tretích štátov cez vymedzené územie bez spotreby na vymedzenom území,
b)
využitie výrobnej kapacity zariadení výrobcu elektriny na vymedzenom území s dodávkou elektriny do sústavy 500 MWh a viac za rok na účely dodávky elektriny určeným skupinám koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území za určenú cenu alebo na účely dodávky elektriny dodávateľovi elektriny určenému ministerstvom, ktorý zabezpečí dodávku elektriny určeným skupinám koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území za určenú cenu,
c)
určenie dodávateľa elektriny, ktorému sa uloží povinnosť zabezpečiť dodávku elektriny podľa písmena b) určeným skupinám koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území za určenú cenu; ministerstvo môže určiť jedného alebo viacerých dodávateľov elektriny, ktorých poverí dodávkou elektriny podľa písmena b) určeným skupinám koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území za určenú cenu,
d)
obmedzenie spotreby energie alebo iné opatrenie zabezpečujúce úsporu energie u koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti,
e)
povinnosť zúčastniť sa verejného obstarávania na dodávku elektriny, predložiť ponuku a ako úspešný uchádzač uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu na dodávku elektriny za určenú cenu, alebo povinnosť predložiť ponuku alebo prijať návrh zmluvy a uzavrieť zmluvu na dodávku elektriny za určenú cenu, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzatvára zmluvu inak než postupom podľa predpisov o verejnom obstarávaní.
(15)
Opatrenia nariadené podľa odseku 14 musia byť primerané, nediskriminačné a transparentné. Každý účastník trhu s elektrinou je povinný splniť opatrenia nariadené ministerstvom podľa odseku 14.
(16)
Oprávnené náklady určeného dodávateľa elektriny spojené s výkonom opatrenia podľa odseku 14 písm. c) uhradí štát prostredníctvom ministerstva.
(17)
Cenu podľa odseku 14 písm. b), c) a e) určí vláda nariadením vlády; cena môže byť určená rozdielne pre elektrinu vyrábanú rôznymi technológiami a môže byť určená rozdielne pre rôzne skupiny odberateľov elektriny. Pri určení ceny poskytuje úrad súčinnosť.
(18)
Stav núdze v elektroenergetike vyhlásený z dôvodov podľa odseku 12 možno vyhlásiť najdlhšie na 180 dní. Ak dôvody pre vyhlásenie stavu núdze v elektroenergetike trvajú, možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas stav núdze v elektroenergetike predĺžiť o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. S predĺžením stavu núdze v elektroenergetike podľa druhej vety musí vysloviť súhlas Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého stavu núdze v elektroenergetike. Ak národná rada nevysloví súhlas, predĺžený stav núdze v elektroenergetike zanikne dňom neschválenia návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s predĺžením stavu núdze v elektroenergetike, inak uplynutím lehoty podľa tretej vety na vyslovenie takéhoto súhlasu.
(19)
Pri stave núdze v elektroenergetike až do jeho odvolania a v čase trvania obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike vyhlásených alebo oznámených za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. d) alebo v čase trvania opatrení nariadených ministerstvom podľa odseku 14 je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze v elektroenergetike vyhlásený alebo pre ktorý stav núdze v elektroenergetike hrozil, alebo z dôvodu realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike alebo opatrení nariadených ministerstvom podľa odseku 14 vylúčené. Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze v elektroenergetike vyhlásený alebo pre ktorý stav núdze v elektroenergetike hrozil, alebo z dôvodu realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike alebo opatrení nariadených ministerstvom podľa odseku 14 je vylúčené aj vtedy, ak bolo zariadenie užívateľa sústavy odpojené v dôsledku činnosti technických prostriedkov zabezpečujúcich automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny sa uskutočňuje podľa pravidiel trhu.
§ 21
Krízová situácia v plynárenstve
(1)
Úrovne krízovej situácie v plynárenstve sú úroveň včasného varovania (včasné varovanie), úroveň pohotovosti (pohotovosť) a úroveň núdze (stav núdze) podľa osobitného predpisu.44)
(2)
Krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Tento prevádzkovateľ distribučnej siete bezodkladne oznamuje ministerstvu
a)
vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie a jej úroveň,
b)
informácie o opatreniach podľa odseku 5, ktoré plánuje prijať,
c)
na požiadanie ďalšie informácie týkajúce sa vyhlásenej krízovej situácie a jej úrovne alebo opatrení podľa odseku 5,
d)
informáciu, či krízová situácia môže mať za následok podanie žiadosti o poskytnutie pomoci od Európskej únie a jej členských štátov.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, je povinný na žiadosť ministerstva bezodkladne vyhlásiť alebo odvolať krízovú situáciu.
(4)
Ak bola vyhlásená krízová situácia, účastníci trhu s plynom sú povinní podieľať sa na odstránení jej príčin a dôsledkov.
(5)
Každý účastník trhu s plynom je povinný podrobiť sa prijatým opatreniam pri krízovej situácii (ďalej len „obmedzujúce opatrenia v plynárenstve“) a opatreniam zameraným na odstránenie krízovej situácie, ktoré vyhlási alebo určí prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území. Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, pri ktorých sa obmedzuje alebo prerušuje dodávka plynu, sa uplatňujú v tomto poradí:
a)
obmedzenie odberu plynu u odberateľov, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú služby náročné na spotrebu plynu,
b)
prerušenie dodávok plynu pre odberateľov podľa písmena a),
c)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre ostatných odberateľov okrem chránených odberateľov,
d)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 15.2 a 15.9,
e)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.3,
f)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 15.4 až 15.7,
g)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 15.8. a 15.10.,
h)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.1.
(6)
Obmedzenie a prerušenie dodávok plynu podľa odseku 5 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa zásobníka a výrobcu plynu.
(7)
Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Tento prevádzkovateľ distribučnej siete vyhlásenie a odvolanie obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a určenie opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie bezodkladne oznamuje ministerstvu; oznámenie o vyhlásení a odvolaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve alebo o určení opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie obsahuje aj podrobnosti o uplatňovaných obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve alebo opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a v prípade opatrení podľa odseku 8 aj náležité odôvodnenie.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, môže v náležite odôvodnených výnimočných situáciách vyhlásiť alebo určiť obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie, ktoré nie sú uvedené v núdzovom pláne podľa § 23, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie neobmedzujú neprimerane tok plynu v rámci vnútorného trhu,
b)
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie neohrozujú vážne situáciu v oblasti dodávky plynu v inom členskom štáte, a
c)
je zachovaný cezhraničný prístup k infraštruktúre v súlade s osobitným predpisom,45) pokiaľ je to z technického a bezpečnostného hľadiska možné.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, je povinný na žiadosť ministerstva bezodkladne odvolať alebo zrušiť obmedzujúce opatrenie v plynárenstve alebo opatrenie zamerané na odstránenie krízovej situácie.
(10)
Ak účastník trhu s plynom nedodrží obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, je povinný prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, nahradiť škodu, ktorá prevádzkovateľovi distribučnej siete z tohto dôvodu vznikla.
(11)
Stavom núdze v plynárenstve je aj stav, kedy cena veľkoobchodných energetických produktov na veľkoobchodných trhoch s energiou43d) dosahuje nielen krátkodobo úroveň, ktorá môže viesť k cenovej nedostupnosti plynu pre odberateľov na vymedzenom území a ktorá môže spôsobiť ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia alebo života veľkej skupiny odberateľov plynu alebo hrozbu značných hospodárskych škôd u koncových odberateľov plynu na vymedzenom území.
(12)
Stav núdze v plynárenstve z dôvodov podľa odseku 11 na vymedzenom území vyhlasuje a odvoláva vláda na návrh ministerstva. Vyhlásenie stavu núdze z dôvodov podľa odseku 11 sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a vyhlasuje vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(13)
V stave núdze v plynárenstve vyhlásenom z dôvodov podľa odseku 11 ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom na základe rozhodnutia vlády v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu nariaďuje účastníkom trhu s plynom opatrenia, ktorými sú:
a)
určenie skupiny koncových odberateľov plynu, ktorým je možné dodávať plyn alebo ustanoviť povinnosť obmedzenia alebo prerušenia spotreby plynu pre určené skupiny koncových odberateľov plynu,
b)
obmedzenie alebo zákaz prepravy plynu do plynárenských sietí susediacich štátov s výnimkou medzinárodnej prepravy plynu a prepravy plynu v rámci medzinárodnej pomoci v krízových situáciách v plynárenstve bez spotreby na vymedzenom území,
c)
uloženie povinnosti prevádzkovateľovi zásobníka na vymedzenom území alebo mimo vymedzeného územia, ak je pripojený do siete, zabezpečiť ťažbu plynu zo zásobníka za určenú cenu pre dodávateľa plynu určeného ministerstvom, ktorý zabezpečí dodávku plynu určeným skupinám koncových odberateľov plynu na vymedzenom území za určenú cenu; táto povinnosť sa nevzťahuje na plyn, ktorý tvorí základnú náplň zásobníka v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho bezpečnej a spoľahlivej prevádzky a plyn, ktorý je v zásobníku uskladnený pre potreby strategických zásob iného členského štátu Európskej únie,
d)
určenie dodávateľa plynu, ktorému sa uloží povinnosť zabezpečiť dodávku plynu určeným skupinám koncových odberateľov plynu na vymedzenom území za určenú cenu; ministerstvo môže určiť jedného alebo viacerých dodávateľov plynu, ktorých poverí dodávkou plynu určeným skupinám koncových odberateľov plynu na vymedzenom území za určenú cenu,
e)
uloženie povinností podľa § 67 ods. 8,
f)
obmedzenie spotreby energie alebo iné opatrenie zabezpečujúce úsporu energie u koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti,
g)
povinnosť zúčastniť sa verejného obstarávania na dodávku plynu, predložiť ponuku a ako úspešný uchádzač uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu na dodávku plynu za určenú cenu, alebo povinnosť predložiť ponuku alebo prijať návrh zmluvy a uzavrieť zmluvu na dodávku plynu za určenú cenu, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzatvára zmluvu inak než postupom podľa predpisov o verejnom obstarávaní.
(14)
Opatrenia nariadené podľa odseku 13 musia byť primerané, nediskriminačné a transparentné. Každý účastník trhu s plynom je povinný splniť opatrenia nariadené ministerstvom podľa odseku 13.
(15)
Oprávnené náklady určeného dodávateľa plynu spojené s výkonom opatrenia podľa odseku 13 písm. d) uhradí štát prostredníctvom ministerstva.
(16)
Cenu podľa odseku 13 písm. c), d) a g) určí vláda nariadením vlády; cena môže byť určená rozdielne pre rôzne skupiny odberateľov plynu. Pri určení ceny poskytuje úrad súčinnosť.
(17)
Stav núdze v plynárstve vyhlásený z dôvodov podľa odseku 11 možno vyhlásiť najdlhšie na 180 dní. Ak dôvody pre vyhlásenie stavu núdze v plynárstve trvajú, možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas stav núdze v plynárstve predĺžiť o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. S predĺžením stavu núdze v plynárstve podľa druhej vety musí vysloviť súhlas národná rada, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého stavu núdze v plynárstve. Ak národná rada nevysloví súhlas, predĺžený stav núdze v plynárstve zanikne dňom neschválenia návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s predĺžením stavu núdze v plynárstve, inak uplynutím lehoty podľa tretej vety na vyslovenie takéhoto súhlasu.
(18)
Pri stave núdze až do jeho odvolania je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený, alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve alebo opatrení zameraných na odstránenie stavu núdze alebo opatrení nariadených ministerstvom podľa odseku 13, vylúčené.
(19)
Ak členský štát požiadal Slovenskú republiku o solidaritu v dodávke plynu, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, môže vyhlásiť z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu obmedzujúce opatrenia v plynárenstve podľa odseku 5.
(20)
V čase od vyhlásenia krízovej situácie v plynárenstve do odvolania krízovej situácie v plynárenstve z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu sa neuplatňujú ustanovenia o
a)
predchádzajúcom súhlase úradu podľa § 55 ods. 5,
b)
povinnosti predložiť úradu na schválenie návrhy obchodných a finančných dohôd podľa § 57 ods. 2 písm. c),
c)
povinnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu45a) predložiť úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb.
(21)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný informovať úrad o uzatvorení obchodných a finančných dohôd podľa odseku 20 písm. b) alebo zmluvy o poskytovaní služieb podľa odseku 20 písm. c).
§ 22
Štandard bezpečnosti dodávok plynu
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia členských štátov alebo z územia tretích štátov, sú povinní na riešenie krízovej situácie na úrovni stavu núdze zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov. Počas vyhlásenia krízovej situácie na úrovni pohotovosti sú dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia členských štátov alebo z územia tretích štátov, povinní na zabezpečenie dodávky plynu využívať trhové opatrenia.
(2)
Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie dodávky plynu pre chránených odberateľov v rozsahu podľa osobitného predpisu.46)
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na účel riešenia krízovej situácie na úrovni stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.1. Dodávateľ plynu na účel riešenia krízovej situácie na úrovni stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov, ktorým dodáva plyn, okrem chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.1. Chránený odberateľ, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu na účel riešenia krízovej situácie na úrovni stavu núdze. Ak to ministerstvo rozhodnutím podľa § 24 ods. 3 písm. h) určí, štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.1. zabezpečuje dodávateľ plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie. Dodávateľ plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie, má pri zabezpečovaní štandardu bezpečnosti dodávok práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, v rozsahu podľa odsekov 1 až 9.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu pre chránených odberateľov a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, zabezpečujú štandard bezpečnosti dodávok plynu zásobami plynu v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu zo zásobníkov pri krízovej situácii na úrovni stavu núdze do siete na vymedzenom území, alebo zmluvne zabezpečenými dodávkami plynu vyrobeného na vymedzenom území. Najviac 30 % objemu plynu potrebného na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu môžu zabezpečiť využitím cezhraničnej kapacity sietí zmluvne zabezpečenými výpomocnými dodávkami plynu disponibilnými pri krízovej situácii na úrovni stavu núdze na vymedzenom území. Zmluvné zabezpečenie prepravy plynu, ktorý má byť použitý na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu, musí byť preukázané.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, predkladajú ministerstvu každoročne do 30. apríla návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca, a to pre každý mesiac takéhoto obdobia samostatne tak, aby spôsob zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu v každom mesiaci zodpovedal priemernej očakávanej spotrebe chránených odberateľov za príslušný mesiac.
(6)
Ministerstvo do 31. mája po prerokovaní s úradom a prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, rozhodne o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca, a to pre každý mesiac takéhoto obdobia samostatne tak, aby spôsob zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu v každom mesiaci zodpovedal priemernej očakávanej spotrebe chránených odberateľov za príslušný mesiac.
(7)
Vo výnimočných prípadoch z hľadiska technických možností a na základe žiadosti osôb podľa odseku 1 môže ministerstvo rozhodnutím udeliť výnimku zo spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu; povinnosť dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu tým nie je dotknutá. Ak dodávateľ plynu získa povolenie na dodávku plynu po 30. apríli, predloží ministerstvu návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca alebo jeho časť najneskôr 60 dní predo dňom začatia vykonávania činnosti dodávky plynu.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, predložia ministerstvu každoročne do 30. septembra informácie o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca. Ak je zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu nedostatočné, ministerstvo uloží rozhodnutím opatrenia. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o opatrení na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu nemá odkladný účinok.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ uvedení v odseku 1 môžu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom. Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, môže preniesť zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom, ktorým je dodávateľ plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie, len na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 24 ods. 3 písm. h). Účastník trhu s plynom podľa odseku 1, na ktorého bola prenesená zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu podľa prvej vety alebo druhej vety, môže najviac 50 % z celkového objemu plynu potrebného na zabezpečenie jeho vlastnej a prenesenej zodpovednosti za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu zabezpečiť využitím cezhraničnej kapacity sietí zmluvne zabezpečenými výpomocnými dodávkami plynu disponibilnými pri krízovej situácii na úrovni stavu núdze na vymedzenom území. Prenesením zodpovednosti nie je dotknutá povinnosť predkladať návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu podľa odseku 5 a informácie podľa odseku 8. Dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorý preniesol zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom, nemôže prevziať zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu za iného účastníka trhu s plynom.
(10)
Dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s odberateľom chráneným solidaritou na vymedzenom území alebo poskytuje plyn na účely solidarity v dodávke plynu mimo vymedzeného územia, je povinný uzavrieť zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo po vzájomnej dohode s iným užívateľom prepravnej siete využiť objednanú prepravnú kapacitu v jeho zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, ktorú má uzavretú s prevádzkovateľom prepravnej siete.
§ 23
Preventívny akčný plán a núdzový plán v plynárenstve
(1)
Ministerstvo vypracúva, prijíma a zverejňuje na svojom webovom sídle a vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva“) preventívny akčný plán a núdzový plán podľa osobitného predpisu.47)
(2)
Každý účastník trhu s plynom je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené záväznou časťou preventívneho akčného plánu alebo spoločného preventívneho akčného plánu podľa osobitného predpisu48) a záväznou časťou núdzového plánu alebo spoločného núdzového plánu podľa osobitného predpisu.49)
§ 24
Povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
(1)
Všeobecným hospodárskym záujmom v energetike na účely tohto zákona sa rozumie zabezpečenie najmä
a)
bezpečnosti sústavy alebo siete vrátane zabezpečenia pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny a plynu a energetickej efektívnosti,
b)
prednostného prístupu do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c)
využitia obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
d)
plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
e)
plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
f)
ochrany životného prostredia,
g)
výroby elektriny na vymedzenom území a dodávky vyrobenej elektriny na zabezpečenie dodávok odberateľom na vymedzenom území,
h)
štandardu bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.1.,
i)
poskytovania podporných služieb v elektroenergetike.
(2)
Všeobecný hospodársky záujem v energetike schvaľuje vláda na návrh ministerstva. Ministerstvo pred predložením návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu vláde Slovenskej republiky vypracuje analýzu vplyvu navrhovaných opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme na účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Ministerstvo navrhne vláde schválenie všeobecného hospodárskeho z áujmu, iba ak analýza vplyvu opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme preukáže ich opodstatnenie.
(3)
Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť povinnosť výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi sústavy a prevádzkovateľovi siete, dodávateľovi elektriny a dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi zásobníka zabezpečiť
a)
bezpečnosť, pravidelnosť, kvalitu a cenu dodávky elektriny a plynu a energetickú efektívnosť dodávok elektriny,
b)
využitie obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
c)
prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
d)
ochranu odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti,
e)
plnenie záväzkov podľa odseku 1 písm. d) a e),
f)
poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a na poskytovanie systémových služieb v zariadeniach na výrobu elektriny,
g)
výrobu elektriny na vymedzenom území a dodávku vyrobenej elektriny na zabezpečenie dodávok odberateľom na vymedzenom území,
h)
štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 15.1.
(4)
Povinnosti uložené podľa odseku 3 musia byť jednoznačné, vykonateľné, kontrolovateľné, transparentné, nediskriminačné a musia zabezpečiť rovnosť prístupu pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky v členských štátoch ku koncovým odberateľom na vymedzenom území.
§ 24a
Financovanie povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme
(1)
Financovanie povinností uložených vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 24 sa vykonáva spôsobom a v rozsahu podľa tohto zákona prostredníctvom úhrady zo štátneho rozpočtu ako náhrada čistých nákladov povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(2)
Ministerstvo je povinné každoročne najneskôr do 30. júna zverejniť bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva informácie o tom, aká suma bola zo štátneho rozpočtu poskytnutá na náhradu čistých nákladov povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme.
§ 24b
Čisté náklady povinností uložených vo všeobecnom hospodárskom záujme
(1)
Čistými nákladmi povinností uložených vo všeobecnom hospodárskom záujme sú všetky náklady, ktoré sa vzťahujú alebo sú potrebné na poskytovanie povinností uložených vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(2)
Čisté náklady povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme sa vypočítajú ako rozdiel medzi čistými nákladmi poskytovateľa povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme a čistými nákladmi toho istého poskytovateľa povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, ak by povinnosť uloženú vo všeobecnom hospodárskom záujme neposkytoval. Pri určení čistých nákladov povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme sa berie do úvahy aj nákladová efektívnosť poskytovania povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme a primeraný zisk.
§ 24c
Náhrada čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
(1)
Ak z poskytovania povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v kalendárnom roku vzniknú poskytovateľovi povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme (ďalej len „poskytovateľ povinnosti“) čisté náklady povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré predstavujú pre poskytovateľa povinnosti neprimeranú finančnú záťaž, má poskytovateľ povinnosti nárok na ich náhradu. Nárok na náhradu neprimeranej finančnej záťaže posudzuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a úradom v konaní o určení náhrady za neprimeranú finančnú záťaž povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Za neprimeranú finančnú záťaž sa považuje stav, keď čisté náklady povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme dosahujú takú sumu, že nie je vzhľadom na objektívne okolnosti, ktoré spôsobili hospodársku situáciu poskytovateľa povinnosti možné od neho spravodlivo požadovať, aby ich znášal. Výšku čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 24 ods. 1 písm. g) posudzuje úrad, ktorý pre účely konania o určení náhrady za neprimeranú finančnú záťaž povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme predloží na žiadosť ministerstva vydané potvrdenie o výške čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(2)
Zároveň s určením čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 24b ministerstvo vydá rozhodnutie o náhrade čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Rozhodnutie je písomné a obsahuje označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a osoby, ktorá v jeho mene konala, identifikáciu poskytovateľa povinnosti, ktorého sa týka, výrok, vrátane sumy náhrady čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, odôvodnenie, dátum a miesto vydania rozhodnutia a podpis konajúcej osoby. Rozhodnutie sa doručuje poskytovateľovi povinnosti a je proti nemu možné podať do 15 dní rozklad, ktorý má odkladný účinok.
(3)
Náhrada určená podľa odseku 2 nadobúda splatnosť v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý ministerstvo určí náhradu čistých nákladov povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa odseku 2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky uhradí poskytovateľovi povinnosti náhradu za čisté náklady povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme nasledovne:
a)
v sume rovnajúcej sa súčtu čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,
b)
v sume rovnajúcej sa rozdielu súčtu čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme a náhrad vyplývajúcich z osobitných dohôd uzavretých medzi poskytovateľom povinnosti, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a ministerstvom,
c)
v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia právoplatného rozhodnutia ministerstva o náhrade čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.
§ 24d
Potvrdenie o výške čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
(1)
Poskytovateľ povinnosti podľa § 24 ods. 1 písm. g) je povinný požiadať úrad každoročne do 30. júna kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok o potvrdenie o výške čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme (ďalej len „potvrdenie“), pričom žiadosť o potvrdenie obsahuje náležitosti ustanovené v odseku 2. Potvrdenie úrad vydá v lehote 30 dní po doručení úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve poskytovateľa povinnosti, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote poskytovateľ povinnosti nedoplní, úrad potvrdenie nevydá.
(2)
Žiadosť o vydanie potvrdenia obsahuje:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa povinnosti a v prípade povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v rozsahu výroby elektriny aj identifikáciu zariadenia na výrobu elektriny,
b)
vyčíslenie čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
vyčíslenie celkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
ďalšie údaje a podklady podľa vykonávacieho predpisu, ktorý vydá úrad podľa § 95 ods. 2 písm. p).
(3)
Potvrdenie obsahuje:
a)
identifikačné údaje poskytovateľa povinnosti podľa odseku 2 písm. a) a v prípade povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme v rozsahu výroby elektriny aj identifikáciu zariadenia na výrobu elektriny,
b)
údaj o čistých nákladoch povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
označenie orgánu, ktorý potvrdenie vydáva,
d)
dátum a podpis zodpovedného zamestnanca osoby konajúcej za úrad.
(4)
Úrad je oprávnený na účely posúdenia a určenia čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme overovať a kontrolovať podklady na výpočet čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby, ako aj nahliadať do účtovných kníh a záznamov poskytovateľa povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Úrad je tiež oprávnený písomne požiadať poskytovateľa povinnosti o predloženie údajov na účely posúdenia a určenia čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, a to v určenej lehote, nie kratšej ako päť dní odo dňa doručenia.
(5)
Potvrdenie úrad doručuje poskytovateľovi povinnosti a najneskôr do desiatich dní od doručenia potvrdenia poskytovateľovi povinnosti potvrdenie zverejní na webovom sídle úradu.
(6)
Úrad na žiadosť poskytovateľa povinnosti alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší potvrdenie, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov, alebo sa zmenili podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané. V konaní z vlastného podnetu úrad umožní poskytovateľovi povinnosti vyjadriť sa k dôvodom zmeny alebo zrušenia potvrdenia. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa použijú primerane.
(7)
Proti zmene alebo zrušeniu potvrdenia môže podať poskytovateľ povinnosti v lehote 15 dní od doručenia potvrdenia alebo oznámenia o zrušení potvrdenia námietku Regulačnej rade (ďalej len „rada“). Na posudzovanie námietok sa ustanovenia odsekov 9 až 11 použijú primerane.
(8)
Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom poskytovateľa povinnosti.
(9)
Ak úrad nevyhovie žiadosti poskytovateľa povinnosti o vydanie potvrdenia v plnom rozsahu alebo potvrdenie nevydá, poskytovateľ povinnosti má právo podať písomné námietky rade do 15 dní odo dňa doručenia potvrdenia alebo odo dňa doručenia oznámenia o jeho nevydaní. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(10)
Uplatnené námietky preskúma rada v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.
(11)
Ak rada zistí, že námietky sú opodstatnené, uloží úradu vykonať nápravu do desiatich dní od skončenia preskúmavania námietok. Ak rada zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi poskytovateľovi povinnosti do piatich dní od skončenia preskúmavania námietok.
(12)
Úrad vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach.
§ 24e
Osobitné ustanovenia pre oddelené vedenie účtovníctva poskytovateľa povinnosti
(1)
Poskytovateľ povinnosti eviduje vo svojom účtovníctve prostredníctvom analytických účtov alebo analytickej evidencie náklady a výnosy z poskytovania každej služby a produktu, ktoré sú súčasťou povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme a náklady a výnosy z poskytovania ostatných služieb a produktov, na účely výpočtu čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Účtovníctvo poskytovateľa povinnosti musí byť založené na objektívne odôvodniteľných zásadách kalkulácie a výpočtu nákladov (ďalej len „nákladové účtovníctvo“).
(2)
V účtovníctve poskytovateľa povinnosti sa náklady rozdeľujú a priraďujú konkrétnej skupine koncových spotrebiteľov, v prospech ktorých sa vydáva všeobecný hospodársky záujem podľa § 24.
(3)
Spoločné náklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme aj ostatných služieb, sa rozdeľujú rovnakým spôsobom a na ostatné služby sa použije rovnaká metodika rozvrhnutia nákladov na povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(4)
Zmenu princípu nákladového účtovníctva, ako je uvedený v odseku 1, môže poskytovateľ povinnosti používať, len ak je v súlade s podmienkami podľa odseku 1 a po predchádzajúcom schválení Ministerstvom financií Slovenskej republiky; o každej zmene princípu nákladového účtovníctva Ministerstvo financií Slovenskej republiky pred jeho schválením informuje Európsku komisiu.
(5)
Súlad vedenia účtovníctva poskytovateľa povinnosti s týmto zákonom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky oprávnené preveriť alebo zabezpečiť jeho preverenie odborne spôsobilou a nezávislou osobou, ako aj na tento účel nahliadať do účtovných kníh a záznamov poskytovateľa povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(6)
Účtovná závierka za účtovné obdobie poskytovateľa povinnosti musí byť overená audítorom a overenú účtovnú závierku poskytovateľ povinnosti uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok, a to do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Ak účtovné obdobie poskytovateľa povinnosti nie je totožné s kalendárnym rokom, poskytovateľ povinnosti zostaví k 31. decembru kalendárneho roka za kalendárny rok priebežnú účtovnú závierku a overenú audítorom ju predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky poskytovateľa povinnosti musia byť zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch podľa odseku 1.
(7)
Ak náhrady v akejkoľvek forme, ktoré získajú podniky, sú viazané na určité obdobie na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného postupu, odseky 1 až 6 sa neuplatňujú.
§ 25
Výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia
(1)
Ministerstvo môže uložiť prevádzkovateľovi elektroenergetického zariadenia povinnosť
a)
zaviesť technológie, ktoré zabezpečia
1.
zlepšenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy,
2.
zníženie spotreby elektriny,
b)
vykonať opatrenia zamerané na prípravu výstavby alebo na výstavbu nových elektroenergetických zariadení.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 písm. b) môže ministerstvo uložiť len vtedy, ak
a)
súčasné kapacity elektroenergetických zariadení nedostatočne zabezpečujú alebo nezabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy,
b)
opatrenia podľa odseku 1 písm. a) dostatočne nezabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania sústavy.
(3)
Pri ukladaní povinností podľa odseku 1 môže ministerstvo poskytnúť ekonomické stimuly v súlade s osobitným zákonom.50)
(4)
Dodávateľ technológie, ktorá zabezpečí zlepšenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženie spotreby elektriny, a dodávateľ, ktorý zabezpečuje prípravu výstavby a výstavbu nových elektroenergetických zariadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly, sa určí na základe nediskriminačného a transparentného výberového konania, ktoré organizuje a kontroluje úrad.
(5)
Oznámenie o začatí výberového konania a podrobnosti o výberovom konaní podľa odseku 4 úrad uverejní v Obchodnom vestníku najneskôr šesť mesiacov pred dátumom ukončenia prijímania ponúk. Úrad zasiela oznámenie o začatí výberového konania a podrobnosti o výberovom konaní Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; lehota na prijímanie ponúk sa neskončí pred uplynutím šiestich mesiacov od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
(6)
Podrobnosti o výberovom konaní, ktoré úrad uverejní v oznámení o začatí výberového konania v Obchodnom vestníku a Úradnom vestníku Európskej únie podľa odseku 5, zahŕňajú najmä
a)
adresu, na ktorú treba zaslať ponuky, a dátum ukončenia prijímania ponúk,
b)
predmet výberového konania,
c)
podmienky účasti vo výberovom konaní; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických zariadení úrad zároveň umožní existujúcim výrobcom elektriny predkladať ponuky na dlhodobú dodávku elektriny, ak takýto postup postačuje na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,
d)
požiadavky na obsah ponuky účastníka výberového konania,
e)
kritériá hodnotenia ponúk; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických zariadení kritériá hodnotenia ponúk zohľadňujú splnenie požiadaviek podľa odseku 7,
f)
popis poskytovaných ekonomických stimulov,
g)
predpokladaný termín výberu úspešného účastníka výberového konania.
(7)
Uskutočňovať výstavbu nových elektroenergetických zariadení je možné, ak sú splnené požiadavky týkajúce sa
a)
bezpečnosti sústavy,
b)
ochrany zdravia a bezpečnosti práce,
c)
ochrany životného prostredia,
d)
využitia pozemkov a ich rozmiestnenia vrátane využitia pozemkov vo vlastníctve štátu,
e)
energetickej efektívnosti,
f)
povahy primárnych zdrojov,
g)
technickej, ekonomickej, finančnej schopnosti žiadateľa o výstavbu,
h)
minimálnych konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na pripojenie elektroenergetického zariadenia do sústavy a zabezpečenia vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy,
i)
prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe podľa osobitného predpisu,29)
j)
prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k úspore emisií.30)
TRETIA HLAVA
ODVOD Z NADMERNÝCH PRÍJMOV
Diel 1
Odvod
§ 25a
Platiteľ odvodu
(1)
Platiteľom odvodu z nadmerných príjmov je tuzemská fyzická osoba, tuzemská právnická osoba, zahraničná fyzická osoba, zahraničná právnická osoba alebo zahraničný subjekt50a) podľa osobitného predpisu,50b) ak na území Slovenskej republiky vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe povolenia vydaného podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo na základe splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 6.
(2)
Platiteľom odvodu je aj tuzemská fyzická osoba, tuzemská právnická osoba, zahraničná fyzická osoba, zahraničná právnická osoba alebo zahraničný subjekt, ak
a)
na území Slovenskej republiky nakupuje a predáva elektrinu na základe povolenia na dodávku elektriny podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)
je priamo alebo nepriamo prepojená podľa osobitného predpisu50c) s iným platiteľom odvodu podľa odseku 1 a
c)
dodáva elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou.
§ 25b
Predmet odvodu
(1)
Predmetom odvodu z nadmerných príjmov je nadmerný príjem.
(2)
Nadmerným príjmom sa na účely odvodu z nadmerných príjmov rozumie kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu.
(3)
Trhovým príjmom sa na účely odvodu z nadmerných príjmov rozumie trhový príjem podľa osobitného predpisu,50d) ak ide o elektrinu vyrobenú na území Slovenskej republiky dodanú do elektrizačnej sústavy okrem dodanej regulačnej elektriny.
(4)
Spôsob určenia výšky nadmerného príjmu platiteľom odvodu na základe tržieb z predaja vyrobenej elektriny vrátane vplyvu zaisťovacích obchodov týchto príjmov z predaja elektriny a spôsobu preukazovania výšky odvodu ustanoví vláda nariadením.
(5)
Pri určení odvodového obdobia pre trhový príjem sa zohľadnia všetky trhové príjmy za elektrinu dodanú v tomto období, a to bez ohľadu na to, kedy dôjde k úhrade za takéto dodanie.
§ 25c
Vylúčenie z predmetu odvodu
(1)
Predmetom odvodu z nadmerného príjmu nie je nadmerný príjem z predaja elektriny vyrobenej
a)
v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 0,9 MW vrátane,
b)
v zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby výrobcami, ktorí si uplatňujú podporu doplatkom, zároveň si uplatňujú podporu výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny a zároveň si uplatňujú právo výrobcu elektriny na prevzatie zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny pre toto zariadenie,
c)
vyrobenej v prečerpávacích vodných elektrárňach alebo
d)
z biometánu.
(2)
Predmetom odvodu nie je nadmerný príjem za redispečing podľa osobitného predpisu54) a náhrady za neodobratú elektrinu.
§ 25d
Osobitné ustanovenia o prepojených platiteľoch odvodu
(1)
Predmetom odvodu z nadmerných príjmov nie je nadmerný príjem z predaja elektriny dosiahnutý platiteľom odvodu, ak túto elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou následne dodal iný platiteľ odvodu, ktorý je s ním priamo alebo nepriamo prepojený, a to v rozsahu odvodovej povinnosti vzniknutej v súvislosti s touto elektrinou platiteľovi odvodu, ktorý dodal túto elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou.
(2)
Platiteľ odvodu, ktorý vyrobil elektrinu následne dodanú na veľkoobchodný trh s elektrinou iným platiteľom odvodu, ktorý je s ním priamo alebo nepriamo prepojený, ručí za odvod z nadmerných príjmov alebo preddavok k tomuto odvodu hradené platiteľom odvodu, ktorý dodal túto elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou.
§ 25e
Výška odvodu
Odvod z nadmerných príjmov je 90 % nadmerného príjmu.
§ 25f
Strop trhového príjmu
(1)
Strop trhového príjmu okrem zariadení na výrobu elektriny podľa odsekov 2 a 3 pre trhový príjem získaný z predaja 1 MWh elektriny určí nariadením vláda v rozpätí od 50 do 250 eur podľa typu zdroja
a)
z veternej energie,
b)
zo slnečnej energie,
c)
z geotermálnej energie,
d)
z vodnej energie,
e)
z plynného paliva z biomasy,
f)
z pevného paliva z biomasy,
g)
spaľovaním odpadu,
h)
z jadrovej energie,
i)
z hnedého uhlia,
j)
z minerálnych olejov a biokvapaliny,50e)
k)
z rašeliny.
(2)
Strop trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou zo zdrojov podľa odseku 1, ktorí si uplatňujú podporu doplatkom a zároveň si neuplatňujú podporu vo forme prevzatia zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny, sa vypočíta ako rozdiel ceny elektriny za jednotku množstva elektriny schválenej alebo určenej úradom podľa osobitného predpisu50f) a doplatku určeného podľa osobitného predpisu50g) s pripočítaním nákladu na odchýlku vo výške, ktorú ustanoví vláda nariadením.
(3)
Ak sa elektrina vyrába v zariadení na výrobu elektriny využitím viacerých druhov palív podľa odseku 1, použije sa strop trhového príjmu určený pre prevažujúci druh paliva. Ak platiteľ odvodu vyrába elektrinu vo viacerých zariadeniach na výrobu elektriny, použije sa vážený priemer stropov trhového príjmu jednotlivých zariadení na výrobu elektriny, kde váhami sú množstvá elektriny vyrobené v jednotlivých zariadeniach na výrobu elektriny za odvodové obdobie. Ak pre zariadenie na výrobu elektriny nie je určený strop trhového príjmu, použije sa na výpočet váženého priemeru priemerná predajná cena elektriny v odvodovom období a váhou je množstvo vyrobenej elektriny v tomto zariadení na výrobu elektriny.
(4)
Ak dôjde k zvýšeniu ceny emisných kvót skleníkových plynov nad 90 eur za 1 kvótu, môže vláda pre zdroje podľa odseku 1 písm. i) nariadením určiť vyšší strop trhového príjmu.
(5)
Vláda môže pre zdroje podľa odseku 1 nariadením určiť vyšší strop trhového príjmu.
§ 25g
Odvodové obdobie
(1)
Odvodovými obdobiami odvodu z nadmerných príjmov sú jednotlivé kalendárne mesiace v období od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2024.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu50d) týkajúce sa odvodu z nadmerných príjmov sa použijú aj po 30. júni 2023.
§ 25h
Rozpočtové určenie odvodu
(1)
Odvod z nadmerných príjmov je príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Odvod sa použije na jeden alebo viac účelov podľa osobitného predpisu.50h)
(3)
Odvod sa platí na príslušný účet vedený v Štátnej pokladnici, ktorý určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a zverejní ho na svojom webovom sídle.
§ 25i
Určenie rozhodného inštalovaného elektrického výkonu
Ak bolo zariadenie na výrobu elektriny uvedené do prevádzky pred 8. októbrom 2022, je na účely odvodu z nadmerných príjmov rozhodný inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny k 8. októbru 2022. Ak bolo zariadenie na výrobu elektriny uvedené do prevádzky po 7. októbri 2022, je na účely odvodu z nadmerných príjmov rozhodný inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny ku dňu uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.
Diel 2
Správa odvodu
§ 25j
Všeobecné ustanovenia
(1)
Správu odvodu z nadmerných príjmov vykonáva daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov platiteľa odvodu z nadmerných príjmov podľa Daňového poriadku.
(2)
Ministerstvo a úrad poskytujú správcovi odvodu všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti so správou odvodu a poskytujú správcovi odvodu všetky informácie potrebné na riadny výkon správy odvodu.
(3)
Na správu odvodu z nadmerných príjmov sa primerane použijú ustanovenia Daňového poriadku.
(4)
Ministerstvo rozhoduje vo vzťahu k odvodu z nadmerného príjmu ako druhostupňový orgán vo veciach, v ktorých rozhoduje finančné riaditeľstvo podľa Daňového poriadku a osobitných predpisov.50i)
(5)
Finančné riaditeľstvo poskytuje ministerstvu všetky informácie potrebné na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii podľa osobitného predpisu.50j) Rozsah informácií podľa prvej vety ustanoví vláda nariadením.
§ 25k
Oznámenie o odvode
(1)
Platiteľ odvodu z nadmerných príjmov je povinný podať oznámenie o odvode z nadmerných príjmov a odvod z nadmerných príjmov zaplatiť za jednotlivé odvodové obdobia do 25. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí odvodového obdobia.
(2)
Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov je povinný podať aj platiteľ odvodu, ktorému nevznikla v odvodovom období povinnosť na úhradu odvodu.
(3)
Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov sa považuje za daňové priznanie podľa Daňového poriadku.
(4)
Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov možno podať iba elektronicky.
(5)
Finančné riaditeľstvo v spolupráci s ministerstvom a úradom určí vzor tlačiva oznámenia o odvode z nadmerných príjmov a uverejní ho na svojom webovom sídle.
TRETIA ČASŤ
ELEKTROENERGETIKA
PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S ELEKTRINOU
§ 26
Základné zmluvné vzťahy na trhu s elektrinou
(1)
Zmluvou o dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať elektrinu v dohodnutom množstve a v dohodnutom časovom priebehu výkonu odberateľovi elektriny a odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu. Cena za dodanú elektrinu môže byť dohodnutá aj určením ceny alebo spôsobom výpočtu výšky ceny. Súčasťou zmluvy o dodávke elektriny môže byť aj dojednanie o poskytnutí flexibility.
(2)
Zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť do prenosovej sústavy zariadenie žiadateľa na výrobu, uskladňovanie, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnuté technické dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy a kapacitu pripojenia do prenosovej sústavy vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť určený podiel nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripojením elektroenergetického zariadenia; technickým dimenzovaním pripojenia do prenosovej sústavy je technologické dimenzovanie zariadenia na pripojenie výrobcu, odberateľa, prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré sa určí pre každé jednotlivé miesto pripojenia, v súlade s pravidlami trhu. Kapacitou pripojenia do prenosovej sústavy je využiteľnosť technického dimenzovania pripojenia v každom jednotlivom mieste pripojenia do prenosovej sústavy v súlade s pravidlami trhu.
(3)
Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, uskladňovanie, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.
(4)
Zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou s výnimkou účastníka trhu dodávajúceho v mieste pripojenia elektrinu do prenosovej sústavy množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity v prenosovej sústave a tento účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie prenosových a súvisiacich služieb. V zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa určí hodnota rezervovanej kapacity.
(5)
Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou s výnimkou účastníka trhu dodávajúceho v mieste pripojenia elektrinu do distribučnej sústavy množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity v distribučnej sústave, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a tento účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za prístup a cenu za poskytnutie distribučných služieb a súvisiacich služieb. V zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa určí hodnota rezervovanej kapacity.
(6)
Zmluvou o zúčtovaní odchýlky sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje vyhodnocovať, zúčtovávať a vysporiadavať odchýlky subjektu zúčtovania a subjekt zúčtovania sa zaväzuje zaplatiť cenu a poplatky za služby poskytnuté zúčtovateľom odchýlok. Uzatvorením zmluvy o zúčtovaní odchýlky sa osoba, ktorá ju so zúčtovateľom odchýlok uzatvorila, stáva subjektom zúčtovania.
(7)
Zmluvou o zúčtovaní regulačnej elektriny sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje uhradiť dodávateľovi regulačnej elektriny, ktorý má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy uzavretú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, platbu za regulačnú elektrinu dodanú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe údajov o množstve a cene regulačnej elektriny poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
(8)
Zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje účastník trhu s elektrinou prevziať zodpovednosť za odchýlku za iného účastníka trhu s elektrinou.
(9)
Zmluvou o združenej dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať koncovému odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku a koncový odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace služby. Cena za dodanú elektrinu môže byť dohodnutá aj spôsobom určenia alebo výpočtu ceny. Súčasťou zmluvy o združenej dodávke elektriny môže byť aj dojednanie o poskytnutí flexibility.
(10)
Zmluvou o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sa zaväzuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou umožniť účastníkovi trhu s elektrinou účasť na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, vysporiadavať uskutočnené obchody a uhradiť účastníkovi trhu s elektrinou platbu za uskutočnené obchody s elektrinou. Účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje uhradiť platbu za uskutočnené obchody s elektrinou a služby poskytnuté organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou účastníkovi trhu s elektrinou.
(11)
Zmluvou o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy zaväzuje za podmienok určených pre cezhraničné prenosy elektriny a pravidlami spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav preniesť pre subjekt zúčtovania z vymedzeného územia alebo na vymedzené územie dohodnuté množstvo elektriny a subjekt zúčtovania sa zaväzuje dodržiavať podmienky určené pre cezhraničné prenosy elektriny.
(12)
Zmluvou o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy dohodnuté množstvo podporných služieb a dodať požadované množstvo regulačnej elektriny v určenej kvalite na žiadosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté podporné služby; platbu za dodanú regulačnú elektrinu uhrádza zúčtovateľ odchýlok na základe zmluvy o zúčtovaní regulačnej elektriny.
(13)
Zmluvou o poskytovaní podporných služieb sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť podporné služby prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo nefrekvenčné podporné služby prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté podporné služby.
(14)
Zmluvou o vysporiadaní cezhraničných výmen elektriny sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zaväzujú na postupoch a podmienkach platieb spojených s prepravou elektriny medzi susednými prenosovými sústavami zapojenými do krátkodobého trhu s elektrinou.
(15)
Zmluvou o poskytovaní údajov sa účastník trhu s elektrinou zaväzuje poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sa zaväzuje údaje spracúvať spôsobom podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(16)
Zmluvou o povinnom výkupe elektriny sa zaväzuje výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou dodávať elektrinu výkupcovi elektriny a výkupca elektriny sa zaväzuje od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou odobrať všetku dodávanú elektrinu.
(17)
Zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje výkupca elektriny prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(18)
Zmluvou o agregácii sa poskytovateľ flexibility zaväzuje poskytnúť agregátorovi flexibilitu na účel jej agregácie a agregátor sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi flexibility za poskytnutie flexibility dohodnutú cenu.
(19)
Zmluvou o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny sa prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny zaväzuje poskytnúť účastníkovi trhu s elektrinou kapacitu zariadenia na uskladňovanie elektriny, výkon na uskladnenie elektriny do zariadenia na uskladňovanie elektriny a výkon na dodanie elektriny zo zariadenia na uskladňovanie elektriny a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny dohodnutú cenu.
(20)
Zmluvou o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaväzuje zabezpečiť prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy energetického spoločenstva a energetické spoločenstvo sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy dohodnutú cenu.
(21)
Zmluvou o poskytovaní flexibility sa poskytovateľ flexibility zaväzuje poskytnúť flexibilitu inému účastníkovi trhu s elektrinou okrem agregátora a iný účastník trhu s elektrinou okrem agregátora sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnutú flexibilitu.
(22)
Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 21 upravujú pravidlá trhu. Tieto zmluvy musia mať písomnú formu.
§ 27
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)
Výrobca elektriny má právo
a)
pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) a § 31 ods. 1 písm. i),
b)
dodávať ním vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, alebo do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
c)
dodávať elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,
d)
ponúkať podporné služby na trhu s podpornými službami, a to priamo, prostredníctvom agregácie alebo prostredníctvom tretej osoby,
e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
f)
ponúkať a predávať flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou4b) vrátane poskytovania podporných služieb,
g)
uzatvoriť zmluvu o agregácii alebo zmluvu, ktorej predmetom je aj poskytnutie flexibility, a poskytovať flexibilitu prostredníctvom agregácie jednému zvolenému agregátorovi podľa uzatvorenej zmluvy,
h)
bezodplatne získať merané údaje o odbere elektriny zo sústavy alebo o dodávke elektriny do sústavy zo zariadenia na výrobu elektriny,
i)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho zariadenie na výrobu elektriny pripojené.
(2)
Výrobca elektriny je povinný
a)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovateľom sústavy,
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom sústavy, ak výrobca elektriny dodáva elektrinu do sústavy,
c)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8 alebo uzatvoril zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny,
d)
umožniť prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, montáž určeného meradla v mieste pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do sústavy a montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto zariadeniam,
e)
inštalovať a priebežne certifikovať zariadenia na poskytovanie podporných služieb, ak celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny je vyšší ako 50 MW,
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy, poskytovania regulačnej elektriny a na hodnotenie prevádzky sústavy,
h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
i)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebováva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje o elektrine meranej na svorkách zariadenia na výrobu elektriny, ak poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy podporné služby alebo flexibilitu,
k)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku53) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
l)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej elektrine v predchádzajúcom roku,
m)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu a úradu informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie,
n)
vypracovať plán rozvoja výroby elektriny na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra; to neplatí, ak celkový inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny je najviac 50 MW,
o)
dodržiavať kvalitu vyrábanej elektriny a služieb s tým spojených,
p)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
q)
zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny,
r)
poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny,
s)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,
u)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené.
(3)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(4)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu podľa odseku 3, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
(5)
Ak výrobca elektriny prevádzkuje zariadenie na uskladňovanie elektriny v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny, platí, že maximálna rezervovaná kapacita zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa toho, ktorý z celkových inštalovaných elektrických výkonov je vyšší, ak výrobca elektriny nedohodol s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy inú maximálnu rezervovanú kapacitu.
(6)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. f) až j), l), m) a r) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW. Na výrobcu elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW, ktorý nepodniká v energetike, sa ďalej nevzťahuje povinnosť podľa odseku 2 písm. n).
(7)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až g), j) až s) a u) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny, ktorý nie je pripojený do sústavy. Na výrobcu elektriny v zariadeniach na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom v súčte do 5 MW, ktorý nie je pripojený do sústavy, sa ďalej nevzťahujú povinnosti podľa odseku 2 písm. h) a i).
§ 27a
Práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny má právo
a)
pripojiť zariadenie na uskladňovanie elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) a § 31 ods. 1 písm. i),
b)
dodávať ním uskladnenú elektrinu do prenosovej sústavy a odoberať elektrinu z prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo dodávať ním uskladnenú elektrinu do distribučnej sústavy a odoberať elektrinu z distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
c)
využívať elektrinu uskladnenú vo vlastnom zariadení na uskladňovanie elektriny pre vlastnú spotrebu,
d)
ponúkať podporné služby na trhu s podpornými službami, a to priamo, prostredníctvom agregácie alebo prostredníctvom tretej osoby,
e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
f)
poskytovať služby zariadenia na uskladňovanie elektriny,
g)
nakupovať elektrinu na jej uskladňovanie, na krytie vlastných strát v zariadení na uskladňovanie elektriny alebo pre vlastnú spotrebu,
h)
ponúkať alebo predávať flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou4b) vrátane poskytovania podporných služieb,
i)
uzatvoriť zmluvu o agregácii alebo zmluvu, ktorej predmetom je aj poskytnutie flexibility, a poskytovať flexibilitu prostredníctvom agregácie jednému zvolenému agregátorovi podľa uzatvorenej zmluvy,
j)
bezodplatne získať merané údaje o odbere elektriny zo sústavy do zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo o dodávke elektriny do sústavy zo zariadenia na uskladňovanie elektriny,
k)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojené.
(2)
Prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný
a)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovateľom sústavy,
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom sústavy, ak prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny dodáva elektrinu do sústavy,
c)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,
d)
umožniť prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojené, montáž určeného meradla v mieste pripojenia zariadenia na uskladňovanie elektriny do sústavy a montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto zariadeniam,
e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,
f)
zabezpečiť meranie elektriny dodanej do zariadenia na uskladňovanie elektriny a odobratej zo zariadenia na uskladňovanie elektriny na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny a poskytovať údaje o tomto meraní organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, ak požiada organizátora krátkodobého trhu s elektrinou o vyhodnotenie uskladňovania elektriny,
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
i)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje o elektrine meranej na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny, ak poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy podporné služby alebo flexibilitu,
j)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojené,
k)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
l)
dodržiavať kvalitu dodávky elektriny zo zariadenia na uskladňovanie elektriny do sústavy a služieb s tým spojených,
m)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,
n)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. e) až h), j) až l) a n) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy nedohodol rezervovanú kapacitu umožňujúcu vyvedenie výkonu zariadenia na uskladňovanie elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
(4)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. e), g) a h) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW.
(5)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až g), i) až l) a n) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý nie je pripojený do sústavy. Na prevádzkovateľa zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom v súčte do 5 MW, ktorý nie je pripojený do sústavy, sa ďalej nevzťahuje povinnosť podľa odseku 2 písm. h).
§ 28
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať podporné služby potrebné na zabezpečenie poskytovania systémových služieb na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov; v prípade predchádzania ohrozeniu bezpečnosti a stability sústavy nakupovať podporné služby od poskytovateľov podporných služieb na vymedzenom území na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo zmluvy o poskytovaní podporných služieb, pri ohrození bezpečnosti prevádzky prenosovej sústavy na nevyhnutnú dobu aj priamo; priamy nákup podporných služieb a zmluvné podmienky priameho nákupu podporných služieb je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu a úradu,
c)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
e)
zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu pri havarijnej výpomoci, regulačnú elektrinu v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a za podmienok ustanovených osobitným predpisom53a) redispečing a protiobchod,
f)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
g)
obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stave núdze alebo pri činnostiach, ktoré bezprostredne predchádzajú jeho vzniku,
3.
neoprávnenom odbere elektriny,
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny,
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme sústavy, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, ak výrobca elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po predchádzajúcej výzve,
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
h)
zrušiť miesto pripojenia koncového odberateľa elektriny, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy v súlade s pravidlami trhu na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
i)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy, na riadenie prevádzky sústavy, na riadenie preťaženia, na hodnotenie prevádzky sústavy, na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
j)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19, ako aj údaje potrebné na plnenie povinností súvisiacich so zverejňovaním v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vyžadovať technické údaje o prepravovanej elektrine; údaje o časovom priebehu prenosu, odobratom a dodanom množstve elektriny a mieste odberu elektriny zo sústavy a mieste dodávky elektriny do sústavy, o parametroch prepravovanej elektriny a o využití pridelenej prenosovej kapacity v súlade s uzatvorenými zmluvami,
l)
vyžadovať od ostatných elektroenergetických podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja sústavy vrátane sústavy mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitného predpisu,54)
m)
meniť štruktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na zabezpečenie požadovanej úrovne spoľahlivosti prevádzky sústavy a zabezpečenie poskytovania systémových služieb,
n)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky v rozsahu podľa pravidiel trhu,
o)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
p)
monitorovať, vyhodnocovať a kontrolovať dodržiavanie podmienok pripojenia do prenosovej sústavy a dodržiavanie hraničných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu z časti vymedzeného územia ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. l), a to kumulovane pre všetky miesta pripojenia daného prevádzkovateľa distribučnej sústavy k prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
q)
uplatňovať si voči užívateľom sústavy poplatok pri nedodržaní hraničných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu podľa osobitného predpisu54a) okrem okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka,
r)
vydať pokyn k obmedzeniu aktivácie agregovanej flexibility, ak by aktiváciou flexibility bola ohrozená bezpečnosť prevádzky prenosovej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný
a)
v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav susediacich štátov a prevádzkovateľmi distribučných sústav, s ktorými je prenosová sústava prepojená, zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
b)
riadiť prenos elektriny v sústave na vymedzenom území pri zohľadnení prenosu elektriny medzi prepojenými prenosovými sústavami susediacich štátov,
c)
zabezpečiť vyrovnávanie odchýlky sústavy na vymedzenom území v súlade s medzinárodnými pravidlami na základe objektívnych, transparentných a nediskriminačných postupov,
d)
zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy,
e)
dodržiavať minimálne normy pre údržbu a obnovu prenosovej sústavy pre udržanie kapacity prenosovej sústavy a rozvoj prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami podľa § 19,
f)
zabezpečiť primeranú kapacitu prenosovej sústavy a prevádzkyschopnosť sústavy,
g)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme prístup do prenosovej sústavy vrátane prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny; pri odmietnutí prístupu do prenosovej sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách a informácie o opatreniach, ktoré budú potrebné pre posilnenie sústavy,
h)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prenos elektriny,
i)
zabezpečiť nákup podporných služieb potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových služieb pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov; ustanovenie odseku 1 písm. b) tým nie je dotknuté,
j)
zabezpečiť meranie v prenosovej sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou,
k)
zabezpečiť poskytovanie systémových služieb na vymedzenom území vrátane služieb potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny a služieb poskytovaných ako reakcia na dopyt,
l)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy, a pripojiť do prenosovej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. n),
m)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a prenosu elektriny,
n)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny s poskytovateľmi podporných služieb a nakupovať regulačný výkon zariadení výrobcov elektriny alebo iných účastníkov trhu s elektrinou pre naplnenie podmienok určených ministerstvom na zavedenie kapacitného mechanizmu postupom podľa § 28a a v rozsahu schválenom ministerstvom; v prípade subdodávok pri poskytovaní podporných služieb sa postupuje podľa pravidiel trhu,
o)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb s poskytovateľmi podporných služieb; pri subdodávkach pri poskytovaní podporných služieb sa postupuje podľa pravidiel trhu,
p)
prijať kompenzačný mechanizmus pre cezhraničné toky elektriny, podieľať sa na systéme finančných kompenzácií a vyberať platby podľa tohto systému,54)
q)
určiť zásady a metódy riadenia preťaženia a vyberať platby vyplývajúce z riadenia preťaženia54) a koordinovať prevádzku sústavy so sústavou na území Európskej únie alebo so sústavou na území tretích štátov bez zvýhodnenia a diskriminácie medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými dodávkami,
r)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom prenosovú kapacitu,
s)
určiť pravidlá pre zabezpečovanie rovnováhy a zabezpečiť dostupnosť výrobnej rezervnej kapacity na účely operatívneho riadenia sústavy,
t)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom dostupnú kapacitu prenosovej sústavy a podmienky jej rezervácie, ako aj podmienky na vrátenie nevyužitej pridelenej prenosovej kapacity a zverejňovať o tom informácie,
u)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, s ktorou je prenosová sústava prepojená,
v)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
w)
obmedziť prenos elektriny na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
x)
predkladať úradu informácie o celkovom objeme cezhraničnej výmeny elektriny vrátane elektriny poskytnutej v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav,
y)
predkladať úradu informácie o objeme dovozu elektriny najneskôr do 15 dní po uplynutí štvrťroka,
z)
predkladať úradu štvrťročne bilanciu prenosu elektriny prenosovou sústavou,
aa)
kontrolovať a monitorovať hodnoty napätia a jalového elektrického výkonu, regulovať napätie a účinne a efektívne kompenzovať toky jalového elektrického výkonu v prenosovej sústave tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu prevádzkyschopnosti elektrizačnej sústavy,
ab)
predkladať úradu návrh hraničných hodnôt pretokov jalového elektrického výkonu z distribučných sústav do prenosovej sústavy vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia na základe spoločnej analýzy nákladov a prínosov podľa osobitného predpisu54b) a následne ho aktualizovať na každé regulačné obdobie, vždy ku koncu roka predchádzajúcemu roku ukončenia prebiehajúceho regulačného obdobia.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je ďalej povinný
a)
predkladať úradu každoročne do konca februára údaje o množstve nakúpenej regulačnej elektriny, vlastnej spotrebe elektriny a stratách v prenosovej sústave za predchádzajúci rok,
b)
raz za dva roky vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja sústavy“) a predložiť ho ministerstvu a úradu do 30. apríla druhého kalendárneho roka, v ktorom sa plní príslušný desaťročný plán rozvoja sústavy, spolu so správou o plnení desaťročného plánu rozvoja sústavy,
c)
vypracovať v spolupráci s účastníkmi trhu s elektrinou plán prípravy prevádzky sústavy v etapách ročná, mesačná, týždenná, denná prevádzka; plán prípravy prevádzky v jednotlivých etapách odsúhlasuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy a je pre účastníkov trhu s elektrinou záväzný; podrobnosti ustanovia technické podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
d)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy,
e)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny,
f)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
g)
oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím; prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný obnoviť prenos elektriny bezodkladne po odstránení príčin,
h)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva,55)
i)
pripravovať, vyhodnocovať a schvaľovať výmenu elektriny medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území členských štátov a medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území tretích štátov,
j)
zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích vedení pri zohľadnení vyváženosti medzi nákladmi na ich výstavbu a prospechom koncových odberateľov na vymedzenom území, pri výstavbe nových spojovacích vedení spolupracovať s dotknutými prevádzkovateľmi prenosových sústav členských štátov alebo tretích štátov,
k)
podieľať sa v rozsahu ustanovenom týmto zákonom na vypracúvaní posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni a posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni podľa osobitného predpisu;54) pri získavaní potrebných údajov zabezpečiť ochranu dôverných informácií,
l)
určiť minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; pri určení minimálnych prevádzkových pravidiel spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav členských štátov a tretích štátov,
m)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,
n)
zabezpečiť technickú prenosovú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav,
o)
poskytnúť prevádzkovateľom prepojených prenosových sústav a distribučných sústav členských štátov alebo tretích štátov, ak je to potrebné, informácie potrebné na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti sústav v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi a zabezpečenie efektívnej prevádzky a koordinovaného rozvoja prepojenej sústavy,
p)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny, s ktorými má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny a dotknutým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a)
q)
registrovať odberné miesta a odovzdávacie miesta účastníkov trhu s elektrinou pripojených do prenosovej sústavy,
r)
poskytnúť voľnú dennú kapacitu na účely jej alokácie formou aukcie podľa pravidiel trhu,
s)
zabezpečiť meranie elektriny v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou namerané a vyhodnotené údaje, ako aj informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a) pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,53)
t)
poskytovať súčinnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu,
u)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a dodávateľovi elektriny údaje a opravné údaje na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
v)
zabezpečiť na požiadanie ministerstva spracovanie analýz rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na účely vypracovania energetickej politiky a dokumentov pre rozvoj sústavy,
w)
na základe žiadosti dodávateľa elektriny konajúceho v mene koncového odberateľa elektriny bezodplatne umožniť zmenu registrácie odberného miesta koncového odberateľa elektriny na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky koncového odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a predchádzajúcemu dodávateľovi elektriny,
x)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené do jeho sústavy, alebo dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene koncového odberateľa elektriny, údaje o meraní na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),
y)
umožniť použitie prenosovej sústavy pre potreby poskytovania flexibility a jej agregácie a poskytovať poskytovateľovi flexibility a agregátorovi informácie o možnom obmedzení poskytovania flexibility a jej agregácie,
z)
poskytnúť informácie o právach odberateľov elektriny vypracované Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
aa)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
ab)
postupovať pri plnení povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného predpisu2) spôsobom, ktorý napomáha integrácii vnútorného trhu s elektrinou,
ac)
zabezpečiť inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny umožňujúceho diaľkový odpočet pre odberné miesto pri výmene určeného meradla a pre nové odberné miesto v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu,
ad)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje v rozsahu podľa pravidiel trhu,
ae)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,
af)
spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s regionálnym koordinačným centrom,55aa) pri výkone svojej činnosti zohľadniť odporúčania prijaté regionálnym koordinačným centrom a podieľať sa na uhrádzaní nákladov jeho činnosti,
ag)
prijímať opatrenia na podporu a rozvoj digitalizácie prenosovej sústavy,
ah)
spravovať údaje a zabezpečiť, aby ním prevádzkované informačné systémy pre správu údajov spĺňali požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a ochranu spravovaných údajov podľa osobitných predpisov,55ab)
ai)
spolupracovať s prevádzkovateľmi distribučných sústav a poskytovať im nevyhnutné informácie na umožnenie efektívneho využívania zdrojov nefrekvenčných podporných služieb a flexibility pri zabezpečení bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústav a na podporu rozvoja trhu s nefrekvenčnými podpornými službami a flexibilitou,
aj)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o zariadeniach na výrobu elektriny a zariadeniach na uskladňovanie elektriny, ktoré sú pripojené do prenosovej sústavy alebo pre ktoré vydal stanovisko podľa § 12 ods. 5 písm. b) alebo uzatvoril zmluvu o pripojení do prenosovej sústavy; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,
ak)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti prenosovej sústavy vrátane kapacít prepojenia tak, aby sa zlepšila energetická efektívnosť prenosovej sústavy aj bez dodatočných nových investícií do prenosových zariadení,
al)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor energie vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry, investície potrebné na ich zavedenie a harmonogram zavádzania,
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, riadenia na strane spotreby elektriny, prevádzkyschopnosti prenosovej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny do prenosovej sústavy a
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
am)
zaslať posúdenie podľa písmena al) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný vypracovať technické požiadavky na obstarávané regulačné služby. Technické požiadavky musia umožniť využívanie služieb poskytovaných výrobcami elektriny, poskytovateľmi flexibility, agregátormi a prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny nediskriminačným spôsobom. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy návrh technických požiadaviek podľa prvej vety pred jeho predložením úradu na schválenie verejne konzultuje. Návrh technických požiadaviek môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracovať ako súčasť návrhu prevádzkového poriadku alebo technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Ak nie sú splnené podmienky pre priamy nákup regulačných služieb podľa odseku 1 písm. b), je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný obstarávať regulačné služby podľa úradom schválených technických požiadaviek na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov.
(5)
Ak má prevádzkovateľ prenosovej sústavy v úmysle nakupovať nefrekvenčné podporné služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy, je povinný vypracovať návrh technických požiadaviek na obstarávané nefrekvenčné podporné služby a podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov. Technické požiadavky musia umožniť využívanie služieb poskytovaných výrobcami elektriny, poskytovateľmi flexibility, agregátormi a prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny nediskriminačným spôsobom. Návrh technických požiadaviek podľa prvej vety prevádzkovateľ prenosovej sústavy pred jeho predložením úradu na schválenie verejne konzultuje. Ak odsek 6 neustanovuje inak, môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupovať nefrekvenčné podporné služby na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy len v súlade s technickými požiadavkami a podmienkami transparentného, nediskriminačného a trhového postupu schválenými úradom; možnosť využívania plne integrovaných prvkov sústavy týmto nie je dotknutá.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže obstarať nefrekvenčné podporné služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy inak než na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov, ak tak na jeho žiadosť rozhodne úrad. Úrad žiadosti vyhovie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy preukáže, že obstaranie nefrekvenčných podporných služieb na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov nie je technicky možné alebo nákladovo efektívne. Úrad v rozhodnutí určuje rozsah a špecifikáciu nefrekvenčných podporných služieb a podmienky ich obstarania.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa osobitného predpisu.56) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa osobitného predpisu.57)
§ 28a
Posúdenie primeranosti zdrojov a kapacitné mechanizmy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnocuje údaje poskytnuté výrobcami elektriny, prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny, prevádzkovateľmi distribučných sústav, dodávateľmi elektriny a koncovými odberateľmi elektriny pripojenými do prenosovej sústavy, na účely posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni a posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni podľa osobitného predpisu.54)
(2)
Ak ministerstvo rozhodne o vykonaní posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni, je prevádzkovateľ prenosovej sústavy na požiadanie ministerstva povinný vypracovať podklady potrebné na vypracovanie posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a poskytnúť ich ministerstvu.
(3)
Posúdenie primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni vypracúva ministerstvo.
(4)
Ministerstvo môže postupom a za podmienok ustanovených osobitným predpisom54) rozhodnúť o zavedení kapacitného mechanizmu, pričom určí podmienky na jeho zavedenie vrátane podmienok účasti výrobcov elektriny alebo iných účastníkov trhu s elektrinou v kapacitnom mechanizme.
(5)
Na požiadanie ministerstva je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť nevyhnutnú na určenie podmienok na zavedenie kapacitného mechanizmu.
(6)
Regulačný výkon zariadení výrobcov elektriny alebo iných účastníkov trhu s elektrinou nakupovaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo postup jeho určenia schvaľuje ministerstvo na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracuje návrh podmienok výberového konania na zabezpečenie potrebného regulačného výkonu zariadení výrobcov elektriny alebo iných účastníkov trhu s elektrinou a predkladá ho ministerstvu na schválenie. Ministerstvo návrh podmienok výberového konania schváli, ak sú v súlade s podmienkami na zavedenie kapacitného mechanizmu určenými ministerstvom a s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.54)
§ 29
Desaťročný plán rozvoja sústavy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je pri príprave desaťročného plánu rozvoja sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. b) povinný vychádzať najmä
a)
zo súčasného a predpokladaného budúceho stavu ponuky a dopytu po kapacite prenosovej sústavy,
b)
z primeraných predpokladov výroby elektriny, uskladňovania elektriny, dodávky elektriny, spotreby elektriny, výmen elektriny s inými krajinami, pričom zohľadní plán rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu a regionálne investičné plány.
(2)
Desaťročný plán rozvoja sústavy musí obsahovať účinné opatrenia na zaručenie primeranosti sústavy a bezpečnosti dodávok elektriny. Desaťročný plán rozvoja sústavy najmä
a)
uvádza hlavné časti prenosovej sústavy, ktoré je potrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich desiatich rokoch, spolu s predpokladanými termínmi ich realizácie,
b)
uvádza všetky investície do prenosovej sústavy, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou prenosovej sústavy,
1.
o ktorých realizácii prevádzkovateľ prenosovej sústavy už rozhodol,
2.
ktoré sa budú musieť realizovať v nasledujúcich troch rokoch,
c)
určuje termíny realizácie investícií podľa písmena b).
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zohľadniť v desaťročnom pláne rozvoja sústavy rozhodnutie úradu o uložení povinnosti vykonať zmenu desaťročného plánu rozvoja sústavy podľa odseku 7 vydané v predchádzajúcich obdobiach.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný návrh desaťročného plánu rozvoja sústavy pred jeho predložením úradu verejne konzultovať.
(5)
Úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja sústavy nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi sústavy a umožní im k nemu uplatniť v primeranej lehote odôvodnené pripomienky. Pripomienkami, ktoré sa desaťročného plánu rozvoja sústavy netýkajú, pripomienkami, ktoré uplatní osoba, ktorá nie je existujúcim užívateľom sústavy alebo neuvedie, z akých dôvodov je potenciálnym užívateľom sústavy, pripomienkami bez odôvodnenia a pripomienkami uplatnenými po uplynutí úradom určenej lehoty, sa úrad nezaoberá. Úrad uverejní informácie o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov sústavy na realizáciu investícií do prenosovej sústavy na svojom webovom sídle.
(6)
Úrad preskúma súlad desaťročného plánu rozvoja sústavy s požiadavkami na realizáciu investícií do prenosovej sústavy podľa odseku 5 a s plánom rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu. Pri pochybnostiach o súlade desaťročného plánu rozvoja sústavy s plánom rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja sústavy s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“).
(7)
Úrad uloží prevádzkovateľovi prenosovej sústavy povinnosť zmeniť desaťročný plán rozvoja sústavy v úradom určenej primeranej lehote, ak desaťročný plán rozvoja sústavy nezohľadňuje primerané a ekonomicky a technicky uskutočniteľné požiadavky na realizáciu investícií do prenosovej sústavy podľa odseku 5, je v rozpore s plánom rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu, alebo nie je vypracovaný v súlade s odsekmi 1 až 3. Účastníkom konania o uložení povinnosti zmeniť desaťročný plán rozvoja sústavy je prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Rozhodnutie o uložení povinnosti zmeniť desaťročný plán rozvoja sústavy je prvým úkonom úradu v konaní. Ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
(8)
Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy.
(9)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nezrealizuje investíciu, ktorá sa podľa desaťročného plánu rozvoja sústavy mala zrealizovať v nasledujúcich troch rokoch podľa odseku 2 písm. b), v lehote podľa odseku 2 písm. c), táto investícia je podľa najnovšieho desaťročného plánu rozvoja sústavy stále oprávnená, úrad zabezpečí realizáciu danej investície prijatím nasledujúcich opatrení:
a)
uloží prevádzkovateľovi prenosovej sústavy povinnosť zrealizovať danú investíciu v lehote určenej úradom,
b)
ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesplní povinnosť uloženú úradom podľa písmena a), uskutoční úrad v súvislosti s danou investíciou výberové konanie, v ktorom umožní transparentným a nediskriminačným spôsobom účasť všetkým investorom; úspešný investor uskutočňuje investíciu na vlastnú zodpovednosť.
(10)
Úrad opatrenie podľa odseku 9 písm. a) neprijme, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy preukáže, že mu v realizácii investície bráni prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, a nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky mohol prevádzkovateľ prenosovej sústavy odvrátiť alebo prekonať.
(11)
Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 9 písm. a), prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zrealizovať investíciu v lehote určenej úradom. Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 9 písm. b), prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný poskytnúť investorom všetky informácie potrebné na realizáciu investície, pripojiť nové elektroenergetické zariadenia do prenosovej sústavy a vyvinúť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, s cieľom uľahčiť realizáciu investície.
(12)
Ak úrad zabezpečí realizáciu investície do prenosovej sústavy prijatím opatrenia podľa odseku 9, zmluvy obsahujúce finančné dojednania súvisiace s realizáciou týchto investícií do prenosovej sústavy nadobudnú účinnosť až ich schválením úradom.
§ 30
Oddelenie prevádzkovania prenosovej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný vlastniť prenosovú sústavu.
(2)
Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené
a)
vykonávať činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu, a zároveň priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prenosovou sústavou alebo si v súvislosti s nimi uplatňovať akékoľvek právo,
b)
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo nad prenosovou sústavou a zároveň vykonávať činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou uplatňovať akékoľvek právo,
c)
voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady alebo prokuristu prevádzkovateľa prenosovej sústavy a vykonávať činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo si v súvislosti s ňou uplatňovať akékoľvek právo,
d)
byť členom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo orgánu, ktorý koná v mene takejto osoby, a zároveň štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady alebo prokuristom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(3)
Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa rozumie najmä
a)
právo vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti,
b)
právo voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu podniku alebo orgánu, ktorý koná v mene podniku,
c)
podiel na základnom imaní vyšší ako polovica.
(4)
Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická osoba zriadená zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme58) alebo právnická osoba zriadená štátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, dva samostatné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby zriadené zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme alebo právnické osoby zriadené štátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, z ktorých jedna vykonáva kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a druhá vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou uplatňuje akékoľvek práva, sa nepovažujú za tú istú osobu.
(5)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy je jedným zo zakladateľov právnickej osoby, ktorá koná ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v dvoch alebo viacerých členských štátoch, alebo v takejto osobe nadobudne účasť a prenechá takejto osobe prenosovú sústavu na účel jej prevádzkovania. To neplatí, ak osobu podľa predchádzajúcej vety založí alebo v nej nadobudne účasť osoba, ktorej nezávislosť nie je overená príslušným orgánom členského štátu v konaní o certifikácii obdobnom konaniu o certifikácii podľa osobitného predpisu2) a ktorá nie je schválená a určená za prevádzkovateľa prenosovej sústavy členským štátom.
(6)
Výrobca elektriny, dodávateľ elektriny, výrobca plynu alebo dodávateľ plynu nie je oprávnený nadobudnúť kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť prenosu elektriny v členskom štáte, ktorá nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku. Osoba vykonávajúca činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu nie je oprávnená nadobudnúť kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorý nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie poskytnúť osobám, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, ani obchodné informácie získané pri svojej činnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru osobám vykonávajúcim činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny okrem prípadov, ak je poskytnutie takých informácií nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný prijať opatrenia potrebné na splnenie povinnosti podľa prvej vety a monitorovať plnenie týchto opatrení osobami, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti.
(8)
Na účely odseku 2 písm. b) a c) sa za osobu vykonávajúcu činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny nepovažuje koncový odberateľ, ak priamo alebo prostredníctvom osôb, nad ktorými vykonáva kontrolu samostatne alebo spoločne s inými, vykonáva činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny, ak po zohľadnení objemu elektriny vyrobenej osobami, nad ktorými vykonáva kontrolu samostatne alebo spoločne s inými, je v celoročnom priemere čistým spotrebiteľom elektriny, a tržby z predaja elektriny, ktorú predáva tretím stranám, sú v porovnaní s tržbami z jeho inej obchodnej činnosti nepatrné.
§ 31
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť, ktorej základným účelom je zabezpečenie riadenia prevádzky sústavy a zabezpečenie prenosu informácií potrebných na automatizáciu riadenia v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v sústave, nefrekvenčné podporné služby a flexibilitu nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy transparentným a nediskriminačným spôsobom a na základe trhových postupov,
c)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
e)
obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy pri
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze,
3.
neoprávnenom odbere elektriny, a to až do nahradenia škody spôsobenej neoprávneným odberom a splnenia podmienok podľa § 46 ods. 5, ak sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny nedohodnú inak; obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny závislým odberateľom elektriny pri neoprávnenom odbere elektriny podľa § 46 ods. 1 písm. a) druhého bodu nie je možné v období od 1. novembra do 31. marca,
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny,
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak výrobca elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za distribúciu elektriny po predchádzajúcej výzve alebo neplnení povinností podľa § 35 ods. 3 písm. g),
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f); obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny závislým odberateľom elektriny nie je možné v období od 1. novembra do 31. marca,
f)
vybaviť odberné miesto technickým zariadením regulujúcim veľkosť odberu,
g)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu a riadenie prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy a na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
h)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
i)
zrušiť miesto pripojenia koncového odberateľa elektriny, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy v súlade s pravidlami trhu na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
j)
vydať pokyn k obmedzeniu aktivácie agregovanej flexibility, ak by aktiváciou flexibility bola ohrozená bezpečnosť prevádzky distribučnej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný
a)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú efektívnosť,
b)
zabezpečiť užívateľom distribučnej sústavy nediskriminačné podmienky na pripojenie do sústavy,
c)
zabezpečiť prístup do distribučnej sústavy na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme; v prípade odmietnutia prístupu do distribučnej sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách a informácie o opatreniach, ktoré sú potrebné na posilnenie sústavy,
d)
zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,
e)
zabezpečiť distribúciu elektriny,
f)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
g)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,
h)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
i)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a distribúcie elektriny,
j)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom distribučnú kapacitu,
k)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom podmienky rezervácie distribučnej kapacity a zverejňovať o tom informácie,
l)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, s ktorou je sústava prepojená,
m)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
n)
poskytovať informácie nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce s inými prevádzkovateľmi sústav,
o)
pripojiť do distribučnej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie do piatich pracovných dní, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. n),
p)
obmedziť distribúciu elektriny na základe a v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
q)
každé dva roky vypracovať plán rozvoja sústavy na obdobie nasledujúcich piatich až desiatich rokov a predložiť ho ministerstvu a úradu do 30. novembra vrátane správy o plnení plánu rozvoja distribučnej sústavy za predchádzajúce obdobie; to neplatí, ak ide o prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,
r)
vypracovať v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav na vymedzenom území a prevádzkovateľom prenosovej sústavy plán prípravy prevádzky sústavy na príslušný rok,
s)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy a vypracovať plány obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike podľa pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
t)
miestne obvyklým spôsobom alebo elektronicky a zverejnením na svojom webovom sídle oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný obnoviť distribúciu elektriny bezodkladne po odstránení príčin; oznamovacia povinnosť nevzniká pri vykonávaní nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút v priebehu 24 hodín a pri operatívnom vypnutí časti zariadení potrebných na prevádzkovanie distribučnej sústavy pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike, stave núdze v elektroenergetike a vykonaní skúšky stavu núdze v elektroenergetike; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vyvinúť primerané úsilie, aby zabránil škodám, ktoré z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny môžu odberateľom elektriny vzniknúť,
u)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny,
v)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
w)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva,55)
x)
registrovať odberné miesta a odovzdávacie miesta účastníkov trhu s elektrinou pripojených do distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia,
y)
spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených distribučných sústav a prevádzkovateľom prenosovej sústavy a poskytovať im nevyhnutné informácie na umožnenie efektívneho využívania zdrojov nefrekvenčných podporných služieb a flexibility pri zabezpečení bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústav a na podporu rozvoja trhu s nefrekvenčnými podpornými službami a flexibilitou,
z)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
aa)
zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej sústavy do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzavretej na jeden rok, pričom prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ elektriny vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity; žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať pri
1.
závažnej priemyselnej havárii,60)
2.
vážnych ekonomických dôvodoch nezavinených odberateľom elektriny, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu,
ab)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka,
ac)
umožniť použitie distribučnej sústavy na účely poskytovania flexibility a jej agregácie a poskytovať poskytovateľovi flexibility a agregátorovi informácie o možnom obmedzení poskytovania flexibility a jej agregácie,
ad)
spolupracovať na nediskriminačnom základe s osobami, ktoré vlastnia, vyvíjajú, prevádzkujú alebo spravujú nabíjacie stanice, a poskytovať súčinnosť, ak je nevyhnutná pre činnosť takých osôb,
ae)
posúdiť na vymedzenom území každé štyri roky alternatívne riešenia a potenciál efektívnosti využívania zdrojov a nákladov držiteľa povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla60aa) pre poskytovanie podporných služieb a využitie flexibility odberu a uskladňovania nadbytočnej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,60ab) a posúdenie predložiť ministerstvu do 30. novembra.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je ďalej povinný
a)
zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy,
b)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,
c)
zabezpečiť technickú distribučnú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území,
d)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny, s ktorými má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny a dotknutým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pripojeným do distribučnej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a)
e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
f)
určiť pre odberateľa elektriny typový diagram odberu elektriny, ak odberateľ elektriny nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie elektriny; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť určený typový diagram dodávateľovi elektriny a zúčtovateľovi odchýlok,
g)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať namerané a vyhodnotené údaje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi elektriny, ktorý zabezpečuje prístup a distribúciu elektriny do daného odberného miesta, ako aj poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a) pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,53)
h)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok druhy typových diagramov s príslušnými parametrami určené na nasledujúci rok do 30. septembra predchádzajúceho roka,
i)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a dodávateľovi elektriny údaje a opravné údaje na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
k)
poskytnúť dispečingu informácie o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ktoré nie sú súčasťou prenosovej sústavy na vymedzenom území,
l)
na základe žiadosti odberateľa elektriny mimo domácnosti alebo dodávateľa elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne umožniť zmenu registrácie odberného miesta odberateľa elektriny na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a predchádzajúcemu dodávateľovi elektriny,
m)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene koncového odberateľa elektriny údaje o meraní na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),
n)
umožniť koncovému odberateľovi elektriny, ak má nainštalovaný inteligentný merací systém, dodávateľovi elektriny alebo poskytovateľovi energetickej služby žiadajúcemu v mene takého koncového odberateľa elektriny prístup k meraným údajom v jeho odbernom mieste takmer v reálnom čase a ostatným údajom o spotrebe elektriny alebo dodávke elektriny do distribučnej sústavy v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),
o)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
p)
viesť evidenciu závislých odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho sústavy, a písomne informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa nadradenej distribučnej sústavy, písomne informovať týchto odberateľov elektriny o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny do ich odberných miest, plánované prerušenie distribúcie elektriny vykonať až po tom, čo závislý odberateľ elektriny potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie elektriny, a umožniť komunikáciu týchto odberateľov elektriny priamo s prevádzkovateľom distribučnej sústavy na účel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie závislých odberateľov elektriny a komunikácii so závislými odberateľmi elektriny upravujú pravidlá trhu; evidencia závislých odberateľov elektriny obsahuje
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta závislého odberateľa elektriny,
q)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 42,
r)
zabezpečiť v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny umožňujúceho diaľkový odpočet
1.
pre nové odberné miesto,
2.
pre existujúce odberné miesto pri výmene určeného meradla,
3.
pre existujúce odberné miesto pri uskutočnení významnej obnovy budovy,60a) ak obnova má vplyv na zníženie spotreby elektriny,
s)
uhradiť dodávateľovi elektriny kompenzácie, ktoré dodávateľ elektriny vyplatil koncovému odberateľovi elektriny podľa § 17 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby, ak bolo spôsobené chybným alebo oneskoreným poskytnutím údajov o spotrebe elektriny zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
t)
po zmene dodávateľa elektriny do desiatich pracovných dní bezplatne poskytnúť namerané údaje o spotrebe pôvodnému a novému dodávateľovi elektriny na základe odpočtu určeného meradla alebo zistené náhradným spôsobom; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,
u)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,
v)
účinne a efektívne kompenzovať toky jalového elektrického výkonu v distribučnej sústave prostredníctvom kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb tak, aby nedochádzalo k prekročeniu úradom určených hraničných hodnôt pretokov jalového elektrického výkonu vzťahujúcich sa na jeho časť vymedzeného územia,
w)
zabezpečiť úradom určené objemy kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb a dodržiavať úradom určené hraničné hodnoty pretokov jalového elektrického výkonu vzťahujúce sa na jeho časť vymedzeného územia, a to kumulovane pre všetky miesta pripojenia daného prevádzkovateľa distribučnej sústavy k prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
x)
uhradiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy poplatok podľa § 28 ods. 1 písm. q) v súlade s osobitným predpisom,54a)
y)
kontrolovať a monitorovať hodnoty napätia a jalového elektrického výkonu,
z)
inštalovať a prevádzkovať vhodné kompenzačné prostriedky alebo zabezpečiť nefrekvenčné podporné služby na elimináciu tokov jalového elektrického výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, a to najmenej v objeme určenom úradom, pričom náklady súvisiace s obstaraním a prevádzkou kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb úrad zohľadní pri výkone cenovej regulácie podľa osobitného predpisu;54a) prevádzkovatelia sústav sú povinní navzájom spolupracovať pri výstavbe a prevádzkovaní kompenzačných prostriedkov,
aa)
predložiť úradu návrh objemu kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb pre jednotlivých prevádzkovateľov sústav a referenčných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia,
ab)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o zariadeniach na výrobu elektriny a zariadeniach na uskladňovanie elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy alebo pre ktoré vydal stanovisko podľa § 12 ods. 5 písm. a) alebo uzatvoril zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,
ac)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji distribučnej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti distribučnej sústavy tak, aby sa zlepšila energetická efektívnosť distribučnej sústavy aj bez dodatočných nových investícií do distribučných zariadení,
ad)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor energie vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry, investície potrebné na ich zavedenie a harmonogram zavádzania,
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia zaťaženia, prevádzkyschopnosti prepojenej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny a kombinovaných zariadení veľmi malých výkonov,60b)
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
ae)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný plán rozvoja sústavy vypracovaný podľa odseku 2 písm. q) pred jeho predložením ministerstvu a úradu verejne konzultovať. Záznam o verejnej konzultácii prekladá prevádzkovateľ distribučnej sústavy ministerstvu a úradu spolu s plánom rozvoja sústavy. Úrad plán rozvoja sústavy spoločne so záznamom z verejnej konzultácie zverejní na svojom webovom sídle. Ak plán rozvoja sústavy neobsahuje náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 95 ods. 2 písm. k), prevádzkovateľ distribučnej sústavy riadne nevyhodnotil uplatnené pripomienky alebo plán rozvoja distribučnej sústavy má iné nedostatky, úrad prevádzkovateľovi distribučnej sústavy z vlastného podnetu rozhodnutím uloží povinnosť zmeny plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo odstránenia nedostatkov a určí mu na to primeranú lehotu. O uložení povinnosti zmeny plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo odstránenia iných nedostatkov úrad informuje ministerstvo. Ak úrad nezačne konanie o zmene plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo o odstránení nedostatkov do jedného mesiaca od predloženia plánu rozvoja distribučnej sústavy úradu, platí, že plán rozvoja distribučnej sústavy je úplný a bez nedostatkov.
(5)
Ak má prevádzkovateľ distribučnej sústavy v úmysle nakupovať nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy, je povinný vypracovať návrh technických požiadaviek na obstarávané nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu a podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov. Technické požiadavky musia umožniť využívanie služieb poskytovaných výrobcami elektriny, poskytovateľmi flexibility, agregátormi a prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny nediskriminačným spôsobom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy prerokuje návrh technických požiadaviek podľa prvej vety s prevádzkovateľom prenosovej sústavy a s prevádzkovateľmi prepojených distribučných sústav. Návrh technických požiadaviek podľa prvej vety prevádzkovateľ distribučnej sústavy pred jeho predložením úradu na schválenie verejne konzultuje. Ak odsek 6 neustanovuje inak, môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy nakupovať nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy len v súlade s technickými požiadavkami a podmienkami transparentného, nediskriminačného a trhového postupu schválenými úradom; možnosť využívania plne integrovaných prvkov sústavy tým nie je dotknutá.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže obstarať nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy inak než na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov, ak o tom na jeho žiadosť rozhodne úrad. Úrad žiadosti vyhovie, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukáže, že obstaranie nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov nie je nákladovo efektívne alebo pri flexibilite jej obstaranie týmto postupom môže viesť k ohrozeniu trhu alebo k preťaženiu. Úrad v rozhodnutí určí rozsah a špecifikáciu nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility a podmienky ich obstarania.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane opatrení na zabezpečenie nediskriminačného prístupu k údajom z inteligentných meracích systémov. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) prevádzkovateľa distribučnej sústavy zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8 písm. b). Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uskutočňovať prepravu elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia a ktoré nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov, v súlade s podmienkami schválenými úradom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety a predložiť ich na schválenie úradu najneskôr 40 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje; úrad podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety schváli najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje, ak nie sú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.41)
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný prednostne pripojiť zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou do svojej sústavy po úhrade ceny za pripojenie, ak výrobca spĺňa obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia do sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8.
(12)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť úradu každú zmluvu medzi ním a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, do 15 dní po jej uzavretí.
(13)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorého regionálnej distribučnej sústavy je jeho miestna distribučná sústava pripojená, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ak prostredníctvom tejto miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy dodáva elektrinu výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy prevádzkujúci zariadenie na výrobu elektriny.
(14)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy má právo na pripojenie do sústavy, ak jeho elektroenergetické zariadenia spĺňajú technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia.
(15)
Ak je miestna distribučná sústava pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, zariadenie na výrobu elektriny vrátane lokálneho zdroja61b) možno do miestnej distribučnej sústavy pripojiť na základe zmluvy o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť zmluvu podľa prvej vety, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy.
§ 32
Oddelenie prevádzkovania distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť nezávislý z hľadiska právnej subjektivity, formy, organizácie a rozhodovania od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny.
(2)
Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa distribučnej sústavy od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.
(3)
Nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí
a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení činností výroby, prenosu a dodávky elektriny integrovaného podniku,
b)
prijatím opatrení, ktorým sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej sústavy; osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy nesmú mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého integrovaného podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ani od nej prijímať podiel na zisku alebo iné majetkové plnenie; odmeňovanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej sústavy nesmie žiadnym spôsobom závisieť od hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej sústavy, sú nezávislé od rozhodovacích práv, ktoré sa viažu k inému majetku integrovaného podniku; prevádzkovateľ distribučnej sústavy musí disponovať zdrojmi vrátane ľudských, technických, materiálnych a finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na účely prevádzkovania, údržby, a rozvoja distribučnej sústavy; nevylučuje sa existencia vhodných mechanizmov, ktorými sa zabezpečí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný podnik môže schvaľovať ročný finančný plán prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určiť mieru zadlženia prevádzkovateľa distribučnej sústavy; integrovaný podnik nemá právo vydávať pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ani vydávať rozhodnutia týkajúce sa výstavby alebo modernizácie distribučnej sústavy vtedy, ak rozhodnutia prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú v súlade so schválenými ukazovateľmi finančného plánu,
d)
vypracovaním programu súladu podľa § 31 ods. 7,
e)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpečiť súlad po predchádzajúcom súhlase úradu. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť, aby ním vymenovaná alebo inak ustanovená osoba povinná zabezpečiť súlad
a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 5,
b)
mala odbornú prax v elektroenergetike v dĺžke najmenej piatich rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku odbornej praxe v elektroenergetike musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku vysokoškolského vzdelania musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 8; podmienkami na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad sú aj zmluvné podmienky týkajúce sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a jej odmeňovania,
e)
ak vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, bola vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh podľa odseku 8 v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(5)
Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy, zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy, zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvou o prístupe do distribučnej sústave a distribúcii elektriny, zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o združenej dodávke elektriny a zmluvou o dodávke elektriny pre vlastnú spotrebu odberateľa,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, alebo osobou, ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy, zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy, zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o združenej dodávke elektriny a zmluvou o dodávke elektriny pre vlastnú spotrebu odberateľa.
(6)
Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odseku 4. Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad. Ak úrad nevydá rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase podľa tohto odseku do 21 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas.
(7)
Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť v pracovnom pomere, výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa;63) lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad neplynú.
(8)
Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná
a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c)
vydávať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(9)
Každý, kto sa podieľa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť súlad informácie a doklady potrebné na plnenie úloh podľa odseku 8 a poskytnúť jej ďalšiu potrebnú súčinnosť.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný konať tak, aby nedošlo k jeho zámene s dodávateľom elektriny alebo výrobcom elektriny, ktorý je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku.
(11)
Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 31 ods. 7, 8, 11 a 12, povinnosti podľa odsekov 1 až 10 a povinnosti podľa § 96 ods. 21.
(12)
Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného zákonníka.
§ 32a
Prevádzka zariadenia na uskladňovanie elektriny a nabíjacej stanice prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy
(1)
Ak tento paragraf alebo § 35a neustanovuje inak, prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy nesmie na vymedzenom území vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo nabíjaciu stanicu na iné účely ako vlastné použitie alebo prevádzkovanie svojej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny len so súhlasom úradu.
(3)
Úrad udelí súhlas podľa odseku 2 na základe žiadosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukáže, že zariadenie na uskladňovanie elektriny bude plne integrovaným prvkom sústavy.
(4)
Úrad ďalej udelí súhlas podľa odseku 2 na základe žiadosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak vo výberovom konaní vyhlásenom prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa § 32b nie je vybraný žiadny záujemca o poskytovanie služieb nevyhnutných na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. a) alebo § 31 ods. 2 písm. a), ktorý splní podmienky výberového konania.
(5)
Úrad oznámi rozhodnutie o udelení súhlasu podľa odsekov 3 a 4 spolu s informáciami o žiadosti o udelenie súhlasu a dôvodmi na jeho udelenie Komisii a agentúre.
(6)
Zariadenie na uskladňovanie elektriny vlastnené, spravované alebo prevádzkované prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy nesmie byť používané ani čiastočne na nákup, predaj alebo uskladňovanie elektriny tretími osobami alebo pre tretie osoby, poskytovanie podporných služieb iným prevádzkovateľom sústav alebo poskytovanie flexibility na trhu s elektrinou tretím osobám.
(7)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy môže vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo verejne prístupnú nabíjaciu stanicu so súhlasom úradu. Úrad na žiadosť prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy súhlas udelí, ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy preukáže, že
a)
k miestnej distribučnej sústave je pripojených najviac 10 000 odberných miest,
b)
miestnou distribučnou sústavou sa distribuuje elektrina len v rámci miestne ohraničenej oblasti priemyselných, obchodných alebo zdieľaných činností,
c)
miestna distribučná sústava neslúži na distribúciu elektriny odberateľom elektriny v domácnosti okrem domácností, ktorých členovia sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy, a
d)
prevádzkové alebo výrobné činnosti užívateľov miestnej distribučnej sústavy sú prepojené alebo miestna distribučná sústava distribuuje elektrinu primárne vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy alebo prepojeným podnikom.
(8)
Úrad súhlas udelený podľa odseku 7 zruší, ak zistí, že prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy nespĺňa podmienky na udelenie súhlasu podľa odseku 7.
§ 32b
Výberové konanie na zariadenie na uskladňovanie elektriny
(1)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy potrebuje na účely plnenia povinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. a) alebo § 31 ods. 2 písm. a) využívať zariadenie na uskladňovanie elektriny a túto potrebu nie je možné uspokojiť nákupom nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility, je povinný požiadať úrad o udelenie súhlasu s vyhlásením výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny.
(2)
Úrad súhlas podľa odseku 1 udelí, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 a ak navrhované podmienky výberového konania sú v súlade s podmienkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným úradom podľa § 95 ods. 2 písm. j). Ak úrad udelí súhlas podľa odseku 1, je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný postupovať vo výberovom konaní podľa podmienok výberového konania, ktoré sú súčasťou žiadosti o udelenie súhlasu.
§ 32c
Prieskum trhu
(1)
Ak úrad udelí aspoň jednému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy súhlas na vlastníctvo, vyvíjanie, správu alebo prevádzku zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 32a ods. 4, vykoná aspoň každých päť rokov prieskum, ktorého predmetom je zistenie možného záujmu prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny o poskytnutie ich služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na účely plnenia povinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. a) alebo § 31 ods. 2 písm. a).
(2)
Úrad vykoná verejnú konzultáciu k výsledku prieskumu vykonaného podľa odseku 1. Úrad zverejní na svojom webovom sídle výsledok prieskumu a umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a prevádzkovateľom zariadení na uskladňovanie elektriny uplatniť k výsledku prieskumu pripomienky v lehote aspoň 15 dní odo dňa zverejnenia. Uplatnené pripomienky úrad vyhodnotí a spôsob vyhodnotenia pripomienok zverejní spoločne s výsledkom verejnej konzultácie na svojom webovom sídle.
(3)
Ak je výsledkom verejnej konzultácie zistenie záujmu prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny o poskytnutie ich služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy nákladovo efektívnym spôsobom a súčasne zistenie, že neexistujú faktické prekážky alebo právne prekážky pre poskytnutie ich služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorému je udelený súhlas podľa § 32a ods. 4, povinný do troch mesiacov od zverejnenia výsledkov verejnej konzultácie predložiť úradu na schválenie návrh podmienok výberového konania na obstaranie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vyhlásiť výberové konanie najneskôr do jedného mesiaca od schválenia podmienok výberového konania. Ak úrad podmienky výberového konania neschváli, určí súčasne prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy lehotu, v ktorej je povinný predložiť nový návrh podmienok výberového konania.
(4)
Úrad môže určiť podmienky výberového konania z vlastného podnetu, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy nepredloží úradu návrh podmienok výberového konania podľa odseku 3 alebo ak v určenej lehote neodstráni nedostatky, pre ktoré úrad podmienky výberového konania neschválil.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 o povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy navrhnúť podmienky výberového konania a vyhlásiť výberové konanie sa nepoužijú, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy úradu preukáže, že obstaranie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny najneskôr po uplynutí lehoty podľa odseku 6 nie je nevyhnutné na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. a) alebo § 31 ods. 2 písm. a).
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný ukončiť činnosť, na ktorú mu je udelený súhlas podľa § 32a ods. 4 do 18 mesiacov od zverejnenia výsledkov verejnej konzultácie podľa odseku 2. Úrad zohľadní zostatkovú hodnotu zariadenia na uskladňovanie elektriny v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie podľa osobitného predpisu.2)
(7)
Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytnúť úradu pri postupe podľa tohto paragrafu súčinnosť.
§ 33
Riadenie sústavy na vymedzenom území
(1)
Sústavu na vymedzenom území riadi dispečing, ktorý je zodpovedný za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sústavy, za operatívne riadenie sústavy a za určovanie kapacít na využitie spojovacích vedení.
(2)
Dispečing zriaďuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia výroby, uskladňovania a spotreby elektriny na vymedzenom území a na zabezpečenie spolupráce s dispečingmi na území členských štátov a s dispečingmi na území tretích štátov.
(3)
Dispečing má právo obmedziť výrobu elektriny v zariadeniach na výrobu elektriny pripojených do prenosovej sústavy, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a ktorých inštalovaný výkon je nižší ako 400 kW, a ak ide o zariadenia na výrobu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2026, nižší ako 200 kW, len ak riadenie sústavy nie je možné zabezpečiť obmedzením výroby z iných zariadení na výrobu elektriny.
(4)
Dispečing je povinný
a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel operatívneho riadenia sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav na území Európskej únie a na území tretích štátov,
b)
určiť transparentným a nediskriminačným spôsobom pravidlá riadenia sústavy a pravidlá využívania spojovacích vedení, pričom prihliada na povinnosti uložené vo všeobecnom hospodárskom záujme, ako aj na technické obmedzenia sústavy,
c)
zverejniť pravidlá riadenia sústavy a pravidlá prevádzkovania sústavy na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
d)
vyhlásiť obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze podľa § 20,
e)
určiť opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.
(5)
Dispečing má právo na informácie od dodávateľa elektriny a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území a od prevádzkovateľa distribučnej sústavy o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ktoré nie sú súčasťou prenosovej sústavy na vymedzenom území.
(6)
Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na zabezpečenie riadenia výroby, uskladňovania a spotreby elektriny na časti vymedzeného územia, na zabezpečenie spolupráce s ostatnými dispečingmi prevádzkovateľov distribučnej sústavy na vymedzenom území a na zabezpečenie spolupráce s dispečingom na vymedzenom území.
(7)
Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy má právo obmedziť výrobu elektriny v zariadeniach na výrobu elektriny pripojených do distribučnej sústavy, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a ktorých inštalovaný výkon je nižší ako 400 kW, a ak ide o zariadenia na výrobu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2026, nižší ako 200 kW, len ak riadenie výroby elektriny nie je možné zabezpečiť obmedzením výroby z iných zariadení na výrobu elektriny.
(8)
Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy je povinný
a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel pre vzájomné využívanie prepojení distribučných sústav na časti vymedzeného územia a pravidiel pre využívanie prepojení distribučných sústav s prenosovou sústavou na vymedzenom území,
b)
vyhodnocovať a schvaľovať vzájomnú výmenu elektriny medzi distribučnými sústavami a s prenosovou sústavou na vymedzenom území.
(9)
Dispečing a dispečingy prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia sú povinné navzájom spolupracovať. Dispečing je nadradený dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(10)
Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispečingami navzájom a medzi dispečingom distribučnej sústavy a dispečingom prenosovej sústavy, ako aj medzi ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou určí dispečerský poriadok tak, aby bol v súlade s odsekom 9. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný dispečerský poriadok verejne konzultovať. Dispečerský poriadok po schválení úradom vydá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.
§ 34
Práva a povinnosti dodávateľa elektriny
(1)
Dodávateľ elektriny má právo
a)
na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
b)
na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou so zúčtovateľom odchýlok,
c)
dodávať elektrinu odberateľovi elektriny,
d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
e)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a údajov a opravných údajov od prevádzkovateľa sústavy na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
f)
požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny koncovému odberateľovi elektriny, s ktorým má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ak koncový odberateľ elektriny podstatne porušuje zmluvu o združenej dodávke elektriny aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia,
g)
započítať preplatok odberateľa elektriny so svojou splatnou pohľadávkou, ktorá vznikla na základe zmluvy podľa § 26 ods. 1 alebo § 26 ods. 9, ak sa s odberateľom elektriny nedohodnú inak.
(2)
Dodávateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na dodávateľa elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,
b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou, ako aj informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku53) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny a na požiadanie aj ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny v súlade so zverejneným energetickým mixom dodávky elektriny, pričom pri poskytovaní týchto informácií zohľadní aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe dodávky elektriny môže dodávateľ na vyúčtovaní dodávok elektriny zmeniť len uplatnením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
d)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny a na požiadanie aj ministerstvu a úradu informácie o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch,
e)
obmedziť dodávku elektriny z členských štátov a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
f)
poskytovať úradu alebo organizácii poverenej podľa osobitného predpisu38d) informácie o ponukách dodávok elektriny, ich podmienkach a ich zmenách aspoň päť pracovných dní pred ich účinnosťou na účel zverejnenia na porovnávacom portáli v rozsahu, štruktúre a spôsobom, ktoré zverejní úrad na svojom webovom sídle; to neplatí pre ponuky dodávok elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,2)
g)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny informácie podľa § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),
h)
informovať odberateľa elektriny v domácnosti o alternatívnych opatreniach k predchádzaniu odpojenia z dôvodu neplnenia zmluvných povinností odberateľa elektriny v domácnosti podľa § 17 ods. 20,
i)
zdržať sa konania, ktoré obmedzuje právo poskytovateľa flexibility na uzatvorenie zmluvy o agregácii s nezávislým agregátorom, znemožňuje poskytovať flexibilitu podľa zmluvy o agregácii s nezávislým agregátorom alebo znevýhodňuje koncových odberateľov elektriny pri poskytovaní flexibility nezávislému agregátorovi oproti koncovým odberateľom elektriny, ktorí flexibilitu neposkytujú, alebo oproti koncovým odberateľom elektriny, ktorí poskytujú flexibilitu dodávateľovi elektriny,
j)
nepodmieňovať uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s koncovým odberateľom elektriny súčasným dohodnutím poskytnutia flexibility alebo neviazať uzatvorenie alebo trvanie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny na uzatvorenie zmluvy o agregácii,
k)
ak je dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu,
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada a splní obchodné podmienky dodávateľa elektriny; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny musí dodávateľ elektriny odôvodniť,
2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa elektriny v domácnosti o možnosti uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba,
3.
uplatňovať v zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny uzatvorenej s odberateľom elektriny v domácnosti obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby; obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby musia spĺňať požiadavky ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách,66) musia byť obsahovo súladné so vzorovými obchodnými podmienkami poskytovania univerzálnej služby, musia obsahovať spôsob predaja elektriny a reklamačný poriadok, musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré neprimeraným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú výkon práv odberateľa elektriny v domácnosti,
4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; každú zmenu obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby je dodávateľ elektriny povinný zverejniť na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny,
l)
ak je dodávateľom elektriny dodávajúcim elektrinu do viac ako 100 000 odberných miest, uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny s koncovým odberateľom elektriny, ktorý o to požiada a má v odbernom mieste nainštalovaný inteligentný merací systém,
m)
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach koncového odberateľa elektriny o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny a o nevyhnutnosti inštalácie inteligentného meracieho systému a nákladoch na jeho inštaláciu, ak uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny koncovým odberateľom elektriny ponúka alebo podľa tohto zákona má povinnosť takú zmluvu s koncovým odberateľom elektriny uzatvoriť,
n)
nakupovať vo všeobecnom hospodárskom záujme elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z domáceho uhlia,
o)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných mechanizmov na urovnanie sporu,
p)
poskytovať dispečingu informácie o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území,
q)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje v rozsahu podľa technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni a posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni,
r)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
s)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
t)
bezodplatne umožniť koncovému odberateľovi elektriny zmenu dodávateľa elektriny,
u)
bezodplatne umožniť koncovému odberateľovi elektriny, ktorý je poskytovateľom flexibility, zmenu agregátora,
v)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa zmlúv o dodávke elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii; na účely tohto ustanovenia sa zmluvou o dodávke elektriny rozumie zmluva o dodávke elektriny okrem zmluvy ohľadom derivátu týkajúceho sa elektriny, pričom derivátom týkajúcim sa elektriny je finančný nástroj podľa osobitného predpisu,67) ktorý sa týka elektriny,
w)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa derivátov týkajúcich sa elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, v súlade s osobitným predpisom, ktorý vydá Komisia, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii,
x)
vyradiť odberné miesto odberateľa elektriny u prevádzkovateľa distribučnej sústavy zo svojej bilančnej skupiny ku dňu ukončenia zmluvy o dodávke elektriny,
y)
ak ho na to koncový odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom, sprístupniť poskytovateľovi energetickej služby67a) určenému podľa § 35 ods. 1 písm. j) spôsobom zrozumiteľným pre koncového odberateľa elektriny
1.
vyúčtovanie za dodávku elektriny,
2.
informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny,
3.
údaje o meraní a spotrebe elektriny vrátane údajov o histórii spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny,
z)
sprístupniť koncovému odberateľovi elektriny v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b) údaje
1.
o meraní a spotrebe elektriny vrátane údajov o histórii spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny,
2.
potrebné na vykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo agregátora,
3.
potrebné na poskytovanie energetických služieb,
aa)
poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ktorej je užívateľom, údaje o odberateľoch potrebné na uzavretie zmluvy a oznámiť mu každú zmenu týchto údajov.
(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a o) musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich povinný uviesť na vyhotovenom vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo v informáciách o vyúčtovaní za dodávku elektriny. Informácie podľa odseku 2 písm. c) je dodávateľ elektriny povinný uvádzať spôsobom, ktorý je pre koncového odberateľa elektriny zrozumiteľný a ktorý umožní ich jednoduchú porovnateľnosť s obdobnými informáciami poskytovanými inými dodávateľmi dodávajúcimi elektrinu na vymedzenom území.
(4)
Úrad vyzve dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu na vykonanie zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby, ak obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby nespĺňajú požiadavky podľa odseku 2 písm. k) tretieho bodu alebo ak sa úrad dôvodne domnieva, že dodávateľ elektriny uplatňuje obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby neprimeraným alebo diskriminačným spôsobom.
(5)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia výzvy úradu podľa odseku 4 písomne oznámiť úradu, či zmenil obchodné podmienky a v akom rozsahu, a doručiť úradu zmenené obchodné podmienky. Ak dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu obchodné podmienky nezmenil, je povinný oznámiť úradu v lehote podľa prvej vety dôvody nevykonania zmeny obchodných podmienok.
(6)
O vyzvaní dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu úradom podľa odseku 4 a o spôsobe vysporiadania sa s výzvou dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu podľa odseku 5 informuje úrad na svojom webovom sídle.
(7)
Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu odberateľov elektriny v domácnosti, ktorá obsahuje
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti,
2.
adresu trvalého pobytu odberateľa elektriny v domácnosti,
3.
adresu odberného miesta,
4.
číslo odberného miesta,
5.
dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti.
(8)
Ak dodávateľ elektriny nemá k dispozícii údaje potrebné na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) týkajúce sa časti elektriny nakúpenej na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia, použije namiesto skutočných údajov týkajúcich sa takejto časti elektriny súhrnné štatistické údaje za predchádzajúci rok týkajúce sa elektriny vyrobenej v tých členských štátoch, v ktorých sú takéto údaje dostupné.
(9)
Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(10)
Dodávateľ elektriny, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 9, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
(11)
Dodávateľ elektriny je povinný zabezpečiť množstvo elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny, s ktorými uzatvoril zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, a predkladať úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny.
§ 34a
Práva a povinnosti agregátora
(1)
Agregátor má právo
a)
ponúkať službu agregácie flexibility výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo aktívnemu odberateľovi,
b)
poskytovať agregovanú flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou4b) vrátane poskytovania podporných služieb,
c)
zúčastňovať sa s ponukou agregovanej flexibility organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
d)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na účely vyúčtovania za poskytnutie flexibility a odchýlky subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlky spôsobené aktivovanou flexibilitou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu.
(2)
Agregátor je povinný
a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na agregátora, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,
b)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,
c)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o podmienkach aktivácie flexibility v súlade s uzavretou zmluvou, ako aj údaje o elektroenergetických zariadeniach a odberných elektrických zariadeniach využívaných pre aktiváciu flexibility, a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
d)
bezodplatne umožniť poskytovateľovi flexibility zmenu agregátora,
e)
poskytnúť poskytovateľovi flexibility v postavení koncového odberateľa elektriny v primeranom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o agregácii písomné informácie o obsahu navrhovanej zmluvy a oboznámiť ho s dôsledkami aktivácie flexibility podľa navrhovanej zmluvy,
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy údaje o agregovanej flexibilite na vymedzenom území a obmedziť aktiváciu agregovanej flexibility podľa pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
g)
vyradiť odberné miesto alebo odovzdávacie miesto poskytovateľa flexibility u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou zo svojej bilančnej skupiny ku dňu ukončenia zmluvy o agregácii,
h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy informácie o zariadení so schopnosťou flexibility, ktoré je predmetom agregácie, a technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,
i)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je zariadenie so schopnosťou flexibility, ktoré je predmetom agregácie, pripojené.
§ 35
Práva a povinnosti koncového odberateľa elektriny
(1)
Koncový odberateľ elektriny má právo
a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny,
b)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny, ak má v odbernom mieste nainštalovaný inteligentný merací systém,
c)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak tieto služby nezabezpečil dodávateľ elektriny,
d)
na pripojenie do sústavy, ak odberné elektrické zariadenie koncového odberateľa elektriny spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 11 ods. 13 až 15, § 28 ods. 1 písm. h) a § 31 ods. 1 písm. i),
e)
na bezplatnú zmenu registrácie svojho odberného miesta na nového dodávateľa elektriny alebo agregátora v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti,
f)
bezodplatne získať v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b) údaje
1.
o meraní a spotrebe elektriny vrátane údajov o histórii spotreby elektriny na svojom odbernom mieste, a ak má nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. q) alebo písm. r), aj údaje o meraní elektriny takmer v reálnom čase,
2.
potrebné na vykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo agregátora,
3.
potrebné na poskytovanie flexibility,
4.
potrebné na poskytovanie energetických služieb,
g)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, bez ohľadu na to, či má s prevádzkovateľom sústavy uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
h)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávateľmi elektriny súčasne v súlade s podmienkami podľa pravidiel trhu,
i)
na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby podľa § 34 ods. 2 písm. y),
j)
určovať poskytovateľa energetickej služby, ktorému možno sprístupniť údaje podľa § 34 ods. 2 písm. y),
k)
pri inštalácii určeného meradla podľa § 31 ods. 3 písm. q) alebo písm. r) na poskytnutie informácií o jednotlivých funkciách inštalovaného určeného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt umožňujúcich kontrolu vlastnej spotreby elektriny; ak ide o inštaláciu inteligentného meracieho systému, aj na poskytnutie informácií o možnostiach využitia funkcií inteligentného meracieho systému z hľadiska správy odpočtov a monitorovania spotreby elektriny vrátane kontroly vlastnej spotreby elektriny takmer v reálnom čase a informácií o rozsahu a podmienkach získavania a spracúvania osobných údajov,
l)
na bezodplatný prístup k informáciám o histórii spotreby elektriny67b) umožňujúcim kontrolu vlastnej spotreby elektriny, ak má nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. q) alebo písm. r), a k informáciám o spotrebe elektriny takmer v reálnom čase, ak má nainštalovaný inteligentný merací systém podľa § 31 ods. 3 písm. q).
(2)
Odberateľ elektriny v domácnosti má okrem práv uvedených v odsekoch 1 a 4 právo na univerzálnu službu.
(3)
Koncový odberateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c) so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na koncového odberateľa elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,
b)
umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k určenému meradlu,4)
c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám,
d)
spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a prístupu do sústavy,
e)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je koncový odberateľ elektriny pripojený,
f)
poskytovať príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a zúčtovateľovi odchýlok technické údaje obsiahnuté v zmluvách podľa odseku 1 písm. a) a c),
g)
prijať technické opatrenia, ktoré zabránia možnosti ovplyvniť kvalitu dodávky elektriny,
h)
uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
i)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na existujúcom odbernom mieste,
j)
v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na novom odbernom mieste,
k)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy výkon oprávnenia podľa § 46 ods. 4,
l)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19, ak je pripojený do prenosovej sústavy.
(4)
Koncový odberateľ elektriny, ak má záujem pôsobiť ako aktívny odberateľ, má okrem práv uvedených v odseku 1 právo
a)
vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby,
b)
uskladňovať elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby,
c)
dodávať ním vyrobenú alebo uskladnenú elektrinu inému koncovému odberateľovi elektriny alebo energetickému spoločenstvu, ktorého je členom,
d)
zdieľať ním vyrobenú alebo uskladnenú elektrinu inému koncovému odberateľovi elektriny alebo energetickému spoločenstvu, ktorého je členom, a jeho členom do ich odberných miest, pre ktoré je uzavretá zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
e)
dodávať ním vyrobenú alebo uskladnenú elektrinu pre vlastnú potrebu do iného svojho odberného miesta,
f)
ponúkať a predávať flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou4b) a poskytovať podporné služby,
g)
uzatvoriť zmluvu o agregácii bez súhlasu elektroenergetických podnikov koncového odberateľa a poskytovať flexibilitu prostredníctvom agregácie jednému zvolenému agregátorovi podľa uzatvorenej zmluvy,
h)
na písomné informácie o obsahu navrhovanej zmluvy o agregácii a na vysvetlenie dôsledkov aktivácie flexibility podľa navrhovanej zmluvy o agregácii alebo inej zmluvy, ktorej predmetom je aj poskytnutie flexibility, v primeranom časovom predstihu pred uzatvorením takej zmluvy.
(5)
Pri výkone práva podľa odseku 4 písm. a) sa na aktívneho odberateľa vzťahujú aj práva výrobcu elektriny podľa § 27 ods. 1 a povinnosti výrobcu elektriny podľa § 27 ods. 2 písm. a) až d), f), j), k), o) až q), s) až u). Ustanovenia § 27 ods. 5 až 7 sa použijú rovnako.
(6)
Pri výkone práva podľa odseku 4 písm. b) sa na aktívneho odberateľa vzťahujú aj práva prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 1 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 2 písm. a) až f) a i) až n). Ustanovenia § 27a ods. 3 až 5 sa použijú rovnako.
(7)
Pri výkone práva podľa odseku 4 písm. c) sa na aktívneho odberateľa vzťahujú aj práva dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. a), b), e), a f) a povinnosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. a) až d), g) až j), m), s), t), u) a y) a § 34 ods. 3.
(8)
Koncový odberateľ elektriny, ktorý uzatvoril zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny, ktorý je právnickou osobou, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, nie je partnerom verejného sektora z dôvodu prijímania plnenia zo zmluvy o dodávke elektriny; tým nie je dotknutá jeho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora z iných dôvodov.14a)
§ 35a
Práva a povinnosti energetického spoločenstva
(1)
Energetické spoločenstvo má právo
a)
odoberať elektrinu vo svojom odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny,
b)
vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby,
c)
uskladňovať elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby,
d)
dodávať svojim členom elektrinu
1.
vyrobenú v jeho zariadení na výrobu elektriny alebo uskladnenú v jeho zariadení na uskladňovanie elektriny,
2.
nakúpenú na trhu s elektrinou,
e)
zdieľať elektrinu vyrobenú v jeho zariadení na výrobu elektriny alebo uskladnenú v jeho zariadení na uskladňovanie elektriny svojim členom do ich odberných miest, pre ktoré je uzavretá zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
f)
vykonávať činnosť agregácie pre svojich členov,
g)
prevádzkovať nabíjaciu stanicu.
(2)
Energetické spoločenstvo má povinnosť uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na energetické spoločenstvo, ktoré prenieslo svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8.
(3)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. a) sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva a povinnosti koncového odberateľa elektriny podľa tohto zákona okrem práv odberateľa elektriny v domácnosti.
(4)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. b) sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva výrobcu elektriny podľa § 27 ods. 1 a povinnosti výrobcu elektriny podľa § 27 ods. 2 písm. a) až d), f), j), k), o) až q), s) až u). Ustanovenia § 27 ods. 5 až 7 sa použijú rovnako.
(5)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. c) sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 1 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 2 písm. a) až f) a i) až n). Ustanovenia § 27a ods. 3 až 5 sa použijú rovnako.
(6)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. a), b), e) a f) a povinnosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. a) až d), g) až j), m), s), t), u) a y) a § 34 ods. 3. Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva a povinnosti dodávateľa elektriny podľa § 34.
(7)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. f) sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva a povinnosti agregátora podľa § 34a.
(8)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. g) je energetické spoločenstvo povinné
a)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na existujúcom odbernom mieste,
b)
v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na novom odbernom mieste.
(9)
Ak energetické spoločenstvo v súlade s týmto zákonom prevádzkuje miestnu distribučnú sústavu, nevzťahuje sa naň zákaz vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo nabíjaciu stanicu pre iné ako vlastné použitie podľa § 32a ods. 1. Energetické spoločenstvo je povinné umožniť všetkým svojim členom využívanie výhod spojených s členstvom v energetickom spoločenstve bez ohľadu na to, či je elektroenergetické zariadenie člena energetického spoločenstva pripojené do miestnej distribučnej sústavy energetického spoločenstva alebo je pripojené do inej distribučnej sústavy.
(10)
Ak o to energetické spoločenstvo požiada, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava energetického spoločenstva pripojená, povinný zabezpečovať pre energetické spoločenstvo prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy na základe zmluvy o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy. Odmena za prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy musí zabezpečiť úhradu nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo odmietnuť uzatvoriť zmluvu o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy, ak by pri prevádzke alebo správe miestnej distribučnej sústavy bola ohrozená bezpečnosť alebo ochrana zdravia pri práci. Ak nedôjde k dohode o obsahu zmluvy o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy, rozhodne o ňom na návrh energetického spoločenstva úrad.
§ 37
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je akciová spoločnosť založená prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Vlastníkom 100 % akcií je prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(2)
Členov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schvaľuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(3)
Členovia predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať majetkovo, právne a riadiacimi činnosťami na výkone činností prevádzkovateľa prenosovej sústavy a subjektov zúčtovania.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a)
organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
zúčtovanie odchýlok,
c)
súvisiace činnosti, najmä
1.
správu a zber nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
2.
centrálnu fakturáciu v rozsahu podľa pravidiel trhu,
d)
organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu,4a)
e)
evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu.4a)
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo
a)
na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a ostatných subjektov zúčtovania,
b)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívneho odberateľa a energetického spoločenstva a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a)
d)
odstúpiť od zmluvy o zúčtovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a zrušiť registráciu subjektu zúčtovania v prípade neplnenia jeho platobných povinností voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
vykonávať činnosti, ktoré nepodliehajú regulácii v sieťových odvetviach.2)
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný
a)
organizovať organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpečiť vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
na základe vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
c)
vyhodnocovať odchýlky subjektov zúčtovania na vymedzenom území vrátane aktivovanej flexibility a ich vyhodnotenie odovzdať subjektom zúčtovania a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
d)
na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečovať v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými pravidlami zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok subjektom zúčtovania,
e)
na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny,
f)
uverejňovať na svojom webovom sídle množstvo obstaranej regulačnej elektriny v rozsahu podľa pravidiel trhu,
g)
podieľať sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdávať ich ministerstvu a úradu,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle druhy typových diagramov dodávky elektriny s príslušnými parametrami,
i)
viesť evidenciu subjektov zúčtovania a evidovať priradenie subjektov zúčtovania k odberným miestam alebo odovzdávacím miestam účastníkov trhu s elektrinou; zverejniť aktuálny zoznam subjektov zúčtovania na svojom webovom sídle,
j)
viesť evidenciu správy a zberu nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania v rozsahu podľa pravidiel trhu,
l)
vyhodnotiť aktivovanú flexibilitu, uskladňovanie elektriny a zdieľanie elektriny a sprístupniť namerané údaje a údaje po vyhodnotení aktivovanej flexibility, uskladňovania elektriny a zdieľania elektriny účastníkom trhu s elektrinou; podrobnosti upravujú pravidlá trhu a prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
m)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúčtovania, ktorý má v príslušnej distribučnej sústave registrované odberné miesto,
n)
na požiadanie sprístupniť údaje poskytnuté výrobcom elektriny podľa odseku 5 písm. b) a c), ak ide o výrobcu, ktorý si uplatňuje právo na podporu podľa osobitného predpisu,68a) prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené alebo na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza, a výkupcovi elektriny, s ktorým má výrobca elektriny uzavretú zmluvu o povinnom výkupe elektriny,
o)
zostavovať energetický mix dodávky elektriny za predchádzajúci kalendárny rok a zverejňovať ho na svojom webovom sídle každoročne do 31. mája,
p)
na požiadanie ministerstva alebo úradu sprístupniť údaje nevyhnutné na výkon ich pôsobnosti,
q)
viesť evidenciu registrovaných odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou,
r)
vykonať a evidovať registráciu odberných miest a odovzdávacích miest spoločne konajúcich koncových odberateľov a energetického spoločenstva vrátane jeho členov,
s)
vykonať a evidovať registráciu odberného miesta a odovzdávacieho miesta poskytovateľa flexibility na agregátora a ich zmeny a evidovať registráciu odberného miesta a odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny na dodávateľa elektriny alebo výrobcu elektriny na výkupcu elektriny a ich zmeny,
t)
viesť evidenciu zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny pripojených do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy a priraďovať ich k odberným a odovzdávacím miestam účastníkov trhu s elektrinou, a ak ide o agregovanú flexibilitu, viesť evidenciu aj ďalších elektroenergetických zariadení alebo odberných elektrických zariadení so schopnosťou flexibility a priraďovať ich k odberným a odovzdávacím miestam poskytovateľov flexibility,
u)
viesť evidenciu zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny, pre ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydal stanovisko podľa § 12 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) alebo uzatvoril zmluvu o pripojení do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný transparentným a nediskriminačným spôsobom vypracovať návrh prevádzkového poriadku alebo návrh jeho zmien v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 95 ods. 2 písm. k) a pred jeho predložením úradu na schválenie ho verejne konzultovať. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný prevádzkový poriadok alebo jeho zmeny po schválení úradom zverejniť na svojom webovom sídle.
(8)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania a umožniť obchodovať na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou každému subjektu zúčtovania, ktorý o to požiada, ak spĺňa obchodné podmienky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu účastníkov trhu s elektrinou a poskytuje účastníkom trhu s elektrinou, ministerstvu a úradu údaje podľa § 95 ods. 2 písm. i).
(10)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkuje elektronický systém, ktorý účastníkom trhu s elektrinou umožňuje výkon ich práv a povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu32a) voči inému účastníkovi trhu s elektrinou alebo orgánom štátnej správy v energetike v elektronickej podobe, komunikovať v elektronickej podobe, poskytovať elektronické dokumenty a robiť právne úkony v elektronickej podobe.
(11)
Ministerstvo a úrad môžu využívať údaje evidované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickom systéme potrebné pre výkon ich pôsobnosti. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou umožní ministerstvu a úradu prístup k údajom podľa prvej vety cez dátové a funkčné rozhranie elektronického systému.
(12)
Podmienky prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému, pravidlá prevádzky a používania elektronického systému a rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému upravujú pravidlá trhu. Formáty elektronickej komunikácie, dokumentov a údajov poskytovaných alebo odovzdávaných prostredníctvom elektronického systému a požiadavky na zabezpečenie elektronického systému určí prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(13)
Podmienky a postup podľa § 37 ods. 10 a 12 špecificky pre zabezpečenie činností agregátora, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva a aktívneho odberateľa určí úrad tak, aby organizátor krátkodobého trhu s elektrinou bol schopný výkon týchto činností plnohodnotne zabezpečovať prostredníctvom dátového a funkčného rozhrania ním prevádzkovaného elektronického systému najneskôr od 1. júla 2024.
§ 37a
Prístup poverených osôb k údajom koncového odberateľa elektriny
(1)
Ak je účastník trhu s elektrinou podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu68b) povinný poskytovať koncovému odberateľovi elektriny údaje podľa odseku 2 alebo je povinný umožniť koncovému odberateľovi elektriny prístup k takým údajom (ďalej len „osoba zodpovedná za správu údajov“), je povinný poskytovať také údaje alebo umožniť prístup k takým údajom aj inej osobe splnomocnenej alebo inak určenej koncovým odberateľom elektriny (ďalej len „poverená osoba“).
(2)
Údajmi koncového odberateľa elektriny sú údaje
a)
o meraní alebo spotrebe elektriny koncového odberateľa elektriny vrátane údajov o meraní elektriny takmer v reálnom čase,
b)
potrebné na vykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo agregátora,
c)
koncového odberateľa elektriny potrebné na poskytovanie flexibility,
d)
potrebné na poskytovanie energetických služieb.
(3)
Osoba zodpovedná za správu údajov je povinná poskytnúť údaje koncového odberateľa elektriny, ak o to poverená osoba požiada. Osoba zodpovedná za správu údajov môže poskytnúť požadované údaje aj umožnením diaľkového prístupu k požadovaným údajom koncového odberateľa elektriny. Ak sú údaje požadované poverenou osobou sprístupnené v elektronickom systéme spravovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, môže osoba zodpovedná za správu údajov namiesto poskytnutia požadovaných údajov odkázať poverenú osobu na prístup k požadovaným údajom v tomto elektronickom systéme.
(4)
Osoba zodpovedná za správu údajov je povinná pred poskytnutím požadovaných údajov overiť existenciu a rozsah poverenia poverenej osoby.
(5)
Osoba zodpovedná za správu údajov je povinná zverejniť spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup postupy pre sprístupňovanie požadovaných údajov povereným osobám. Postupy pre sprístupňovanie požadovaných údajov musia zabezpečiť poskytovanie požadovaných údajov na nediskriminačnom základe a v rovnakých lehotách pre všetky poverené osoby. Všeobecné predpisy o ochrane a bezpečnosti osobných údajov55ab) týmto nie sú dotknuté.
(6)
Ak poverená osoba požiada o poskytnutie požadovaných údajov, poskytne ich osoba zodpovedná za správu údajov bezodplatne v elektronickej podobe. Pri poskytnutí požadovaných údajov v inej ako elektronickej podobe je poverená osoba povinná uhradiť náklady spojené s vyhotovením listiny s požadovanými údajmi a jej doručením prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.
(7)
Podrobnosti a podmienky prístupu k údajom koncového odberateľa elektriny poverenými osobami upravujú pravidlá trhu.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ FORMY VÝROBY ELEKTRINY
§ 38
Výroba elektriny z domáceho uhlia
(1)
Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny rozhodnutím uložiť povinnosť
a)
výrobcovi elektriny vyrábať elektrinu z domáceho uhlia,
b)
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zabezpečiť prednostný prístup a prednostné pripojenie do sústavy, prednostný prenos alebo prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c)
dodávateľovi elektriny prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia.
(2)
Prednostné právo platí len dovtedy, kým výroba elektriny z domáceho uhlia neprekročí 15 % z celkového vyrobeného množstva elektriny potrebnej na pokrytie spotreby elektriny na vymedzenom území. Prednostné právo sa nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením.
(3)
Ministerstvo určí rozhodnutím podmienky, za ktorých je povinný výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny plniť povinnosť podľa odseku 1. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
(4)
Ministerstvo je povinné rozhodnutie zverejniť vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva.
§ 38a
Výroba elektriny a dodávka vyrobenej elektriny na zabezpečenie dodávok elektriny pre odberateľov na vymedzenom území
(1)
Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny rozhodnutím uložiť povinnosť
a)
výrobcovi elektriny vyrábať elektrinu a vyrobenú elektrinu dodať dodávateľovi elektriny na zabezpečenie dodávok elektriny odberateľom na vymedzenom území,
b)
dodávateľovi elektriny dodávať elektrinu podľa písmena a) odberateľom na vymedzenom území.
(2)
Ministerstvo rozhodnutím určí podmienky, za ktorých je výrobca elektriny a dodávateľ elektriny povinný plniť povinnosti podľa odseku 1, vrátane uplatnenia cien. Cena dodávky vyrobenej elektriny podľa prvej vety pre rok 2023 je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-2022 alebo iného produktu rovnakého alebo v zásade podobného druhu, ktorý ho nahrádza, v eurách za megawatthodinu za obdobie od 1. januára roku 2021 do 30. júna roka 2021. Cena dodávky vyrobenej elektriny podľa prvej vety pre rok 2024 je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-2022 alebo iného produktu rovnakého alebo v zásade podobného druhu, ktorý ho nahrádza, v eurách za megawatthodinu za obdobie od 1. januára roku 2021 do 30. júna roka 2021. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
(3)
Ministerstvo je povinné rozhodnutie zverejniť na webovom sídle ministerstva.
§ 38b
Poskytovanie podporných služieb a dodávka regulačnej elektriny na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a pre dodržanie kvality dodávky elektriny na vymedzenom území
(1)
Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a pre dodržanie kvality dodávky elektriny rozhodnutím uložiť výrobcovi elektriny povinnosť poskytovať podporné služby prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a dodať požadované množstvo regulačnej elektriny v určenej kvalite na žiadosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(2)
Ministerstvo určí rozhodnutím podmienky, za ktorých je výrobca elektriny povinný plniť povinnosti podľa odseku 1, vrátane uplatnenia cien určených alebo schválených úradom podľa osobitného predpisu2) alebo cien určených dohodou účastníkov trhu s elektrinou. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
(3)
Ministerstvo je povinné rozhodnutie zverejniť na webovom sídle ministerstva.
TRETIA HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 39
Elektrická prípojka a odberné zariadenie
(1)
Elektrická prípojka je zariadenie nízkeho napätia, vysokého napätia, veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia, ktoré je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
(2)
Elektrická prípojka sa začína odbočením elektrického vedenia od distribučnej sústavy alebo prenosovej sústavy smerom k odberateľovi elektriny alebo je súčasťou distribučnej sústavy alebo prenosovej sústavy. Odbočením elektrického vedenia v elektrickej stanici je jeho odbočenie od spínacích a istiacich prvkov, prípadne od prípojníc. V ostatných prípadoch sa za odbočenie elektrického vedenia považuje jeho odbočenie od vzdušného alebo káblového vedenia.
(3)
Elektrická prípojka nízkeho napätia sa končí pri vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou skriňou, pri káblovom vedení hlavnou domovou káblovou skriňou, ktoré sú súčasťou elektrickej prípojky a sú umiestnené na verejne prístupnom mieste. Ak hlavná domová poistková skriňa nie je zriadená, vonkajšia elektrická prípojka sa končí na poslednom podpernom bode alebo na hranici objektu odberateľa elektriny.
(4)
Elektrická prípojka vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa končí pri vzdušnom vedení kotvovými izolátormi na odberateľovej stanici, pri káblovom vedení káblovou koncovkou v odberateľovej stanici; kotvové izolátory a káblové koncovky sú súčasťou prípojky.
(5)
Elektrické vedenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých odberateľov elektriny z jednej elektrickej prípojky, nie je súčasťou elektrickej prípojky.
(6)
Elektrickú prípojku zriaďuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Náklady na zriadenie elektrickej prípojky uhrádza ten, v ktorého prospech bola zriadená, ak sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy nedohodne s odberateľom elektriny inak.
(7)
Vlastníkom elektrickej prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie. Vlastník elektrickej prípojky je povinný zabezpečiť prevádzku, údržbu a opravy tak, aby elektrická prípojka neohrozila život, zdravie a majetok osôb alebo nespôsobovala poruchy v distribučnej sústave alebo v prenosovej sústave. Zasahovať do elektrickej prípojky môže vlastník elektrickej prípojky len so súhlasom prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť zmluvu s vlastníkom elektrickej prípojky na prevádzku, údržbu a opravu elektrickej prípojky, ak o to požiada vlastník.
(9)
Odberným elektrickým zariadením je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné pripojiť do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy, alebo na elektrickú prípojku. Odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zodpovedá osoba, ktorá s prevádzkovateľom sústavy uzatvorila zmluvu o pripojení. Osoba, ktorá s prevádzkovateľom sústavy uzatvorila zmluvu o pripojení, je povinná udržiavať odberné elektrické zariadenie v technicky zodpovedajúcom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi sústavy v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky; ak nepredloží požadované údaje a správy prevádzkovateľovi sústavy v lehote 90 dní, považuje sa jej odberné elektrické zariadenie za technicky nevyhovujúce.
(10)
Ak žiadateľ o zriadenie odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej má byť odberné elektrické zariadenie alebo elektrická prípojka zriadená, je povinný požiadať vlastníka nehnuteľnosti o súhlas so zriadením odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky. Vlastník nehnuteľnosti je povinný tejto žiadosti vyhovieť, ak nepreukáže, že v dôsledku zriadenia odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky budú neprimeraným spôsobom porušené jeho práva; ustanovenie odseku 12 tým nie je dotknuté. Odmietnutie žiadosti je povinný vlastník nehnuteľnosti odôvodniť.
(11)
Odberateľ elektriny je povinný umožniť bezodplatne prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prenos a distribúciu elektriny cez odberné elektrické zariadenie, ktoré je pripojené do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy zaslučkovaním.
(12)
Vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti je povinný
a)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému meradlu,
b)
umožniť dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti, ktorý sa v nehnuteľnosti nachádza a má oprávnenie na užívanie tejto nehnuteľnosti,
c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie, ktoré slúži na dodávku elektriny viacerým odberateľom elektriny v domácnosti, v zodpovedajúcom technickom stave,
d)
poskytovať technické údaje o technickom stave odberných elektrických zariadení, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy,
e)
umožniť v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe.
(13)
Akýkoľvek zásah do odberného elektrického zariadenia, ktorým prechádza nemeraná elektrina bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je zakázaný.
§ 40
Meranie elektriny
(1)
Meranie elektriny v prenosovej sústave je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ prenosovej sústavy a meranie elektriny v distribučnej sústave prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Meranie elektriny podľa prvej vety môže na základe zmluvy s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy vykonávať aj iná odborne spôsobilá osoba. Merať odber elektriny je možné len určeným meradlom.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na odbernom mieste, ktoré
a)
nie je vybavené určeným meradlom umožňujúcim diaľkový odpočet, aspoň raz ročne; pre odberateľa elektriny mimo domácnosti každoročne k 31. decembru, najneskôr však do 30 dní po skončení kalendárneho roka,
b)
je vybavené určeným meradlom umožňujúcim diaľkový odpočet, raz mesačne.
(3)
Fyzickým odpočtom určeného meradla umožňujúceho diaľkový odpočet sa rozumie zistenie nameraných hodnôt odberu alebo dodávky elektriny z určeného meradla. Fyzickým odpočtom určeného meradla neumožňujúceho diaľkový odpočet sa rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný koncovým odberateľom elektriny a oznámený prevádzkovateľovi distribučnej sústavy spôsobom určeným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo overiť správnosť odpočtu vykonaného koncovým odberateľom elektriny, pričom pri pochybnostiach o správnosti alebo pri zistení nesprávnosti použije prevádzkovateľ distribučnej sústavy údaje o spotrebe elektriny z ním vykonaného odpočtu. Spotreba elektriny určená fyzickým odpočtom na odbernom mieste vykonanom v čase po riadne uzatvorenom konečnom zúčtovaní odchýlok daného odberného miesta za zúčtovacie obdobie nemá vplyv na výšku odchýlky určenej na účely už riadne uzatvoreného konečného zúčtovania odchýlok; podrobnosti upravujú pravidlá trhu.
(4)
Pri zmene dodávateľa elektriny alebo ak koncový odberateľ elektriny neumožní prístup k určenému meradlu v odbernom mieste alebo ak z iného obdobného dôvodu nie je možné zistiť namerané hodnoty odberu alebo dodávky elektriny z určeného meradla, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo zistiť hodnoty odberu alebo dodávky elektriny náhradným spôsobom. Náhradné spôsoby zistenia hodnôt odberu alebo dodávky elektriny upravujú pravidlá trhu.
(5)
Montáž určeného meradla zabezpečuje výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a vlastník priameho vedenia na vlastné náklady. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje koncový odberateľ elektriny, výrobca elektriny, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a energetické spoločenstvo na vlastné náklady.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii elektrickú prípojku a odberné elektrické zariadenie až po určené meradlo.
(7)
Akýkoľvek zásah do určeného meradla a obvodov určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom69) je zakázaný.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)
(9)
Ak má koncový odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o preskúšanie. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné určené meradlo. Ak sa zistí chyba určeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa osobitného predpisu,70) náklady spojené s preskúšaním a výmenou uhradí prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú podľa osobitného predpisu, uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o preskúšanie a výmenu požiadal.
(10)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný písomne alebo elektronicky informovať koncového odberateľa elektriny o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 15 dní vopred; to neplatí, ak koncový odberateľ elektriny súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla a pri neplánovanej výmene určeného meradla. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť pri výmene určeného meradla koncovému odberateľovi elektriny demontážny stav určeného meradla pred výmenou a montážny stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa koncový odberateľ elektriny nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ sústavy povinný písomne alebo elektronicky informovať koncového odberateľa elektriny o výmene, demontážnom stave určeného meradla pred výmenou a montážnom stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo najmenej po dobu 30 dní na účel umožnenia kontroly demontážneho stavu určeného meradla zo strany koncového odberateľa elektriny.
(11)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný pri inštalácii alebo pri každej výmene určeného meradla poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny písomne alebo elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách inštalovaného určeného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt umožňujúcich kontrolu vlastnej spotreby elektriny; informáciu môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytnúť aj odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia zverejnená. Ak ide o inštaláciu inteligentného meracieho systému, zahŕňajú informácie podľa prvej vety aj informácie o možnostiach využitia funkcií inteligentného meracieho systému z hľadiska správy odpočtov a monitorovania spotreby elektriny vrátane kontroly vlastnej spotreby elektriny takmer v reálnom čase a informácie o rozsahu a podmienkach získavania a spracúvania osobných údajov koncových odberateľov elektriny.
(12)
Výrobca elektriny, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetické spoločenstvo alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo poverenej osobe prístup k určenému meradlu a k zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na uskladňovanie elektriny alebo odbernému elektrickému zariadeniu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia vyrobeného alebo odobratého množstva elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetickému spoločenstvu alebo koncovému odberateľovi elektriny s tým súvisiace prerušenie dodávky elektriny.
(13)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť bezpečnosť určených meradiel podľa § 31 ods. 3 písm. q) a r), dátovej komunikácie a súkromia koncových odberateľov podľa osobitného predpisu.70a)
§ 41
Meranie elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny
(1)
Ak má výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa tohto zákona povinnosť zabezpečiť meranie elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny, je povinný zabezpečiť meranie elektriny na vlastné náklady. Merať elektrinu je možné len určeným meradlom. Miestom merania sú svorky inštalovaného generátora v zariadení na výrobu elektriny alebo svorky zariadenia na uskladňovanie elektriny.
(2)
Výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)
(3)
Meranie elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný vykonať výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny
a)
priebehovým meraním elektriny umožňujúcim diaľkový odpočet údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW alebo ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 100 kW v zariadení na výrobu elektriny, pre ktoré bolo výrobcovi elektriny priznané právo na podporu podľa osobitného predpisu,4a)
b)
priebehovým meraním neumožňujúcim diaľkový odpočet údajov v ostatných zariadeniach.
(4)
Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť inštaláciu zariadení na meranie meteorologických údajov pri všetkých zariadeniach na výrobu elektriny zo slnečnej energie, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 100 kW, a namerané údaje poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade s pravidlami trhu.
(5)
Výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojený, o
a)
výmene určeného meradla,
b)
hodnotách odpočtu určeného meradla pred výmenou a po výmene.
(6)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy toho prevádzkovateľa, do ktorého sústavy je celé množstvo vyrobenej elektriny dodávané, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny určeným meradlom, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny.
(7)
Výrobca elektriny skutočnosť alebo zmenu skutočnosti podľa odseku 6 bezodkladne písomne oznámi úradu. Odsek 6 sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorému bolo priznané právo na podporu podľa osobitného predpisu.4a)
§ 42
Inteligentné meracie systémy
(1)
Ministerstvo v spolupráci s úradom určí kategórie koncových odberateľov elektriny, pre ktoré je opodstatnené využitie inteligentných meracích systémov, lehoty a minimálny rozsah zavádzania inteligentných meracích systémov v odberných miestach spadajúcich do takto určených kategórií koncových odberateľov elektriny.
(2)
Úrad zohľadní náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny podľa odseku 1 v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie po obstaraní a inštalácii inteligentných meracích systémov a ich uvedení do prevádzky.
(3)
Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi sústavy súčinnosť pri inštalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov spôsobom a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. h).
(4)
Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto nespadá do určených kategórií koncových odberateľov elektriny s opodstatneným využitím inteligentných meracích systémov podľa odseku 1, má právo na inštaláciu inteligentného meracieho systému na žiadosť. Náklady na inštaláciu inteligentného meracieho systému podľa prvej vety uhrádza koncový odberateľ elektriny v rozsahu podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak koncový odberateľ elektriny splní podmienky na inštaláciu inteligentného meracieho systému, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť inštaláciu inteligentného meracieho systému do štyroch mesiacov od podania žiadosti koncového odberateľa elektriny. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je pred inštaláciou inteligentného meracieho systému povinný informovať koncového odberateľa elektriny o všetkých funkciách a možnostiach interoperability inteligentného meracieho systému, možnostiach využitia inteligentného meracieho systému koncovým odberateľom elektriny a o nákladoch, ktoré je koncový odberateľ elektriny povinný v súvislosti s inštaláciou inteligentného meracieho systému uhrádzať. Povinnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 40 ods. 10 týmto nie je dotknutá.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný na svojom webovom sídle zverejňovať uplatnené náklady na inštaláciu inteligentného meracieho systému a typy inteligentných meracích systémov ponúkaných koncovým odberateľom elektriny na inštaláciu na žiadosť koncového odberateľa.
§ 42a
Odborná spôsobilosť
Vyrábať, montovať, rekonštruovať, modernizovať, opravovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení môžu iba osoby odborne spôsobilé podľa osobitných predpisov.83)
§ 43
Ochranné pásma
(1)
Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma a zavádzajú obmedzenia v ochrannom pásme zariadení sústavy, pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je spolu s priestorom pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky zariadení sústavy a na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku osôb.
(2)
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a)
od 1 kV do 35 kV vrátane
1.
pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2.
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3.
pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b)
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c)
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d)
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e)
nad 400 kV 35 m.
(3)
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
(4)
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a)
zriaďovať stavby,71) konštrukcie a skládky,
b)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d)
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
(5)
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
(6)
Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
(7)
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
a)
1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b)
3 m pri napätí nad 110 kV.
(8)
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a)
zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b)
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
(9)
Ochranné pásmo elektrickej stanice
a)
vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b)
vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c)
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
(10)
V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
(11)
V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
(12)
Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.
(13)
Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy72) neustanovujú inak.
(14)
Zriaďovať stavby alebo umiestňovať iné zariadenia v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie72a) týkajúce sa umiestnenia a výstavby takejto stavby a dokladom k žiadosti o pripojenie takejto stavby do sústavy.
(15)
Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu zriadil, vysadil, vykonal, dal zriadiť, dal vysadiť alebo dal vykonať. Ak nie je známe, kto stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane zriadil, vysadil alebo vykonal bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy alebo v rozpore s týmto súhlasom, môže ich prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť. Rovnako môže prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane zriadené, vysadené alebo vykonané bez jeho súhlasu alebo v rozpore s ním, ak tak ani po opakovanej výzve neurobil ten, kto je povinný ich odstrániť podľa prvej vety. Prevádzkovateľ sústavy má nárok na náhradu nákladov spojených s odstránením týchto stavieb, konštrukcií, skládok a trvalých porastov, voči ich vlastníkovi alebo voči osobe, ktorá ich uskutočnila bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy.
(16)
Pod vonkajším nadzemným elektrickým vedením s napätím do 1 kV je zakázané okrem činností uvedených v odseku 4 písm. d), e) a f) vysádzať a pestovať trvalé porasty vo vzdialenosti do 2 m od vodiča vzdušného vedenia.
§ 44
Križovanie a súbeh elektroenergetického zariadenia
Zariadenie prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, priameho vedenia a elektrickej prípojky môže križovať pozemné komunikácie, vonkajšie nezastrešené parkoviská, železničné trate, vodné toky, telekomunikačné vedenia a ďalšie zariadenia alebo byť s nimi v súbehu za predpokladu, že križovanie alebo súbeh neohrozí život, zdravie alebo majetok osôb.
§ 45
Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia
(1)
Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia, zmena jeho trasy alebo zmena niektorých prvkov elektroenergetického zariadenia.
(2)
Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
§ 46
Neoprávnený odber elektriny
(1)
Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny
a)
bez uzavretej zmluvy o
1.
pripojení do prenosovej sústavy alebo o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou,
2.
dodávke alebo združenej dodávke elektriny, alebo zmluvy, ktorej predmetom je zdieľanie elektriny, alebo bez iného právneho dôvodu, na základe ktorého vzniká právo zdieľať elektrinu,
3.
zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku, alebo
4.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
b)
bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa elektriny nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
c)
meraný určeným meradlom, na ktorom je porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, určeným meradlom, ktoré nie je namontované prevádzkovateľom sústavy, alebo určeným meradlom, na ktorom je poškodená, pozmenená alebo odstránená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka montážnika,
d)
ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na základe žiadosti dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny; takýto odber sa považuje za neoprávnený odo dňa, keď odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie distribúcie elektriny.
(2)
Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. i).
(3)
Ak ide o prvý neoprávnený odber elektriny odberateľa elektriny v domácnosti meraný meradlom umiestneným na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii podľa odseku 1 písm. c), výška škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny sa určí ako cena neoprávnene odobratého množstva elektriny určeného pomocou odberového diagramu. Na výpočet škody spôsobenej druhým a ďalším takýmto neoprávneným odberom elektriny na tom istom odbernom mieste sa použije postup podľa odseku 2.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený na vlastné náklady vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sústave alebo na elektrickej prípojke a odbernom elektrickom zariadení na zabránenie neoprávnenému odberu elektriny; právo prevádzkovateľa distribučnej sústavy vykonať potrebné technické opatrenia na elektrickej prípojke a odbernom elektrickom zariadení sa vzťahuje na elektrickú prípojku a časť odberného elektrického zariadenia od hranice distribučnej sústavy po miesto osadenia určeného meradla vrátane tohto miesta. Prevádzkovateľ sústavy má voči odberateľovi na tomto odbernom mieste nárok na náhradu nákladov spojených so zabránením neoprávneného odberu elektriny podľa prvej vety.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vyžiadať pred obnovením distribúcie elektriny do odberného miesta, v ktorom je zistený neoprávnený odber elektriny, rekonštrukciu elektrickej prípojky a odberného elektrického zariadenia vrátane umiestnenia určeného meradla na verejne prístupné miesto podľa platných technických podmienok pripojenia.
§ 46a
Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy
(1)
Neoprávneným dodávaním elektriny do sústavy je
a)
pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do prenosovej sústavy bez uzavretej zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy bez uzavretej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
b)
dodávka elektriny užívateľom sústavy
1.
bez uzavretej zmluvy o dodávke elektriny alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o dodávke elektriny alebo bez zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo v rozpore s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny,
2.
bez uzavretej zmluvy o zúčtovaní odchýlky, zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
3.
bez určeného meradla alebo meranej určeným meradlom,
3.1
ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva dodávanie elektriny do sústavy,
3.2
na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva dodávku elektriny alebo
3.3
ktoré nebolo namontované príslušným prevádzkovateľom sústavy,
c)
dodávanie elektriny výrobcom elektriny, prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívnym odberateľom alebo energetickým spoločenstvom do sústavy
1.
bez zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
2.
v priamej súvislosti s neoprávneným zásahom na priamom vedení alebo na zariadení sústavy,
d)
využitie prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy v rozpore s príslušným dispečerským poriadkom.
(2)
Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy je zakázané. Ak prevádzkovateľovi sústavy vznikne škoda, túto škodu je povinný zaplatiť účastník trhu, ktorý neoprávnene dodával elektrinu do sústavy.
(3)
Pri neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy má prevádzkovateľ sústavy právo
a)
odpojiť zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny od sústavy bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku odpojenia zariadenia na výrobu elektriny od sústavy,
b)
prerušiť distribúciu alebo prenos elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do sústavy v rovnakom mieste pripojenia ako zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny, z ktorého je uskutočňované dodávanie elektriny do sústavy podľa odseku 1, ak odpojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny od sústavy podľa písmena a) nie je inak možné, a to bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prerušenia distribúcie elektriny.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PLYNÁRENSTVO
PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S PLYNOM
§ 47
Základné zmluvné vzťahy na trhu s plynom
(1)
Zmluvou o dodávke plynu sa zaväzuje dodávateľ plynu dodávať plyn v dohodnutom množstve odberateľovi plynu a odberateľ plynu sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi plynu za dodaný plyn dohodnutú cenu.
(2)
Zmluvou o pripojení do prepravnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete pripojiť plynárenské zariadenie žiadateľa do prepravnej siete po splnení technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia do prepravnej siete.
(3)
Zmluvou o pripojení do distribučnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej siete pripojiť plynové zariadenie žiadateľa do distribučnej siete po splnení technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia do distribučnej siete.
(4)
Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečiť dohodnutú pevnú prepravnú kapacitu alebo prerušiteľnú prepravnú kapacitu, poskytnúť prístup do siete a zabezpečiť prepravu plynu zo vstupného bodu alebo do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej pevnej prepravnej kapacity alebo prerušiteľnej prepravnej kapacity a účastník trhu s plynom sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie prepravných a súvisiacich služieb; v prípade zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou môže prevádzkovateľ prepravnej siete za dohodnutých podmienok prepravnú kapacitu prerušiť alebo znížiť.
(5)
Zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej siete prideliť účastníkovi trhu s plynom dohodnutú distribučnú kapacitu, poskytnúť prístup do siete a zabezpečiť distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej distribučnej kapacity a účastník trhu s plynom sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie distribučných a súvisiacich služieb.
(6)
Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ zásobníka po splnení podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka prideliť účastníkovi trhu s plynom dohodnutú pevnú uskladňovaciu kapacitu alebo prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu a zabezpečiť uskladňovanie plynu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej pevnej uskladňovacej kapacity alebo prerušiteľnej uskladňovacej kapacity a účastník trhu s plynom sa zaväzuje zaplatiť za uskladňovacie a súvisiace služby; v prípade zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou môže prevádzkovateľ zásobníka za dohodnutých podmienok uskladňovaciu kapacitu prerušiť alebo znížiť.
(7)
Zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku účastník trhu s plynom v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete prenesie zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa plynu. Zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku výrobca plynu v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete prenesie zodpovednosť za odchýlku na svojho odberateľa plynu.
(8)
Zmluvou o združenej dodávke plynu sa dodávateľ plynu zaväzuje dodávať plyn koncovému odberateľovi plynu v dohodnutom množstve, zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu vrátane súvisiacich služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku koncového odberateľa plynu a koncový odberateľ plynu sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi plynu cenu za dodaný plyn a súvisiace služby.
(9)
Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 8 upravujú pravidlá trhu.
§ 48
Práva a povinnosti výrobcu plynu
(1)
Výrobca plynu má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky ťažobnej siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
uzatvoriť zmluvu o pripojení ťažobnej siete do prepravnej siete alebo distribučnej siete s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo s prevádzkovateľom distribučnej siete,
c)
odmietnuť prístup do ťažobnej siete z dôvodu nedostatku kapacity alebo z dôvodu nevyhovujúcich technických podmienok siete.
(2)
Výrobca plynu je povinný
a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu, s prevádzkovateľom prepravnej siete, s prevádzkovateľom distribučnej siete alebo s dodávateľom plynu,
b)
zabezpečiť meranie dodaného množstva plynu a kvality plynu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete, ak sa výrobca plynu nedohodne s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete inak,
c)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie ťažobnej siete,
d)
umožniť plynárenskému podniku alebo odberateľovi plynu prístup do ťažobnej siete okrem tej časti siete, ktorá sa používa na ťažbu plynu a dopravu plynu z miesta ťažby plynu do miesta spracovania alebo do miesta odovzdania plynu do prepravnej siete alebo do distribučnej siete plynu alebo do zásobníka,
e)
umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka montáž určeného meradla,
f)
umožniť prístup prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva plynu,
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka informácie potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete o ťažbe plynu a o ťažobnej sieti,
h)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky na prístup a na využívanie ťažobnej siete; obchodné podmienky zverejní každoročne do 31. októbra na nasledujúci rok,
i)
vypracúvať plán výroby plynu a plán rozvoja ťažobnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra na nasledujúci rok,
j)
vypracovať každoročne havarijné plány ťažobnej siete.
§ 49
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky prepravnej siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných pre riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel zabezpečenia vyváženosti prepravnej siete a rovnováhy množstva plynu vstupujúceho do prepravnej siete a vystupujúceho z prepravnej siete a plnenia ďalších činností prevádzkovateľa prepravnej siete na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,
c)
odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity prepravnej siete,
d)
odmietnuť prístup do prepravnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
e)
vyžadovať od ostatných plynárenských podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja siete vrátane siete mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitného predpisu,45)
f)
na primeranú náhradu z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. m).
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa prepravnej siete, obmedziť alebo prerušiť prepravu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade
a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok prepravy plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
g)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými zariadeniami,
h)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
i)
ak je uzatvorená zmluva o preprave plynu s právom prerušenia.
(3)
V prípade obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých prepravu uskutočňuje, začiatok, ukončenie obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu 42 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ prepravnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.
(4)
Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená preprava plynu, je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný bezodkladne obnoviť prepravu plynu.
(5)
Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ prepravnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie prepravnej siete v záujme vytvorenia otvoreného trhu s plynom,
b)
zabezpečovať údržbu a rozvoj prepravnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
c)
zabezpečiť budovanie cezhraničných prepojení potrebných na integráciu prepravných sietí v členských štátoch s dostatočnou kapacitou, ktorá umožňuje uspokojenie všetkých ekonomicky odôvodniteľných a technicky uskutočniteľných požiadaviek účastníkov trhu s plynom na kapacitu cezhraničných prepojení a zohľadňuje požiadavky bezpečnosti dodávok plynu; ekonomickú odôvodniteľnosť požiadaviek prevádzkovateľ prepravnej siete vyhodnocuje na základe záväzných ponúk účastníkov testovania dopytu trhu pre dané cezhraničné pripojenie uskutočneného na základe pravidiel testovania dopytu trhu schválených úradom,
d)
zabezpečovať prepravu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu,
f)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do prepravnej siete, k podporným službám a k akumulácii plynu v sieti,
g)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do prepravnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete, a ak pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s odsekom 12,
h)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
i)
zabezpečiť meranie prepravovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať namerané údaje alebo údaje po vyhodnotení zdieľania plynu účastníkom trhu s plynom,
j)
zabezpečovať vyvažovanie prepravnej siete a zúčtovanie vyvažovania prepravnej siete v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými pravidlami,
k)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel plnenia činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,
l)
obmedziť prepravu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete,
n)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi zásobníka informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
o)
oboznámiť žiadateľa o pripojenie k prepravnej sieti s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k prepravnej sieti,
p)
zabezpečiť, aby pri vyhlásení stavu núdze v susednom členskom štáte mala prepravná kapacita v prepojovacích bodoch do tohto členského štátu prioritu pred konkurenčnou kapacitou na výstupných bodoch do zásobníkov podľa osobitného predpisu,72b) a to bez ohľadu na to, či je pevná alebo prerušiteľná a či bola rezervovaná pred stavom núdze alebo počas stavu núdze,
q)
informovať prevádzkovateľa plynárenského dispečingu na vymedzenom území o disponibilite prepravných kapacít na účely solidarity v dodávke plynu.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je ďalej povinný
a)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
b)
umožniť účastníkovi trhu s plynom pripojenému k prepravnej sieti prístup k určenému meradlu alebo k meradlu dohodnutému v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu na účel merania plynu a na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla alebo meradla dohodnutého v zmluve,
c)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
d)
predkladať ministerstvu a úradu štvrťročne správu o stave siete, využiteľnosti kapacity prepravnej siete a vyhodnotenie prepravy prepravnou sieťou do 30 dní od ukončenia štvrťroku,
e)
spracúvať štvrťročne prehľad o dovoze plynu a vývoze plynu na vymedzené územie a zasielať ho ministerstvu do 30 dní od ukončenia štvrťroku,
f)
vypracovať havarijné plány,
g)
každoročne vypracúvať plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja siete“) a predložiť ho ministerstvu a úradu každoročne do 30. novembra na nasledujúcich desať rokov vrátane správy o plnení desaťročného plánu rozvoja siete,
h)
oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu informácie potrebné na vyhlásenie krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
i)
na základe žiadosti odberateľa plynu mimo domácnosti alebo dodávateľa plynu konajúceho v mene koncového odberateľa plynu bezodplatne umožniť registráciu odberného miesta koncového odberateľa plynu k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky koncového odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi prepravnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu,
j)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené do siete prevádzkovateľa prepravnej siete, alebo dodávateľovi plynu žiadajúcemu v mene koncového odberateľa plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),
k)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi plynu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi plynu,
l)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej siete podľa tohto zákona a osobitného predpisu2) a informovať o nich úrad,
m)
predložiť na žiadosť ministerstva a úradu návrh kapacity spätného toku plynu alebo žiadosť o vyňatie z povinnosti umožniť obojsmernú kapacitu podľa osobitného predpisu,73)
n)
zabezpečiť na žiadosť úradu transparentné, podrobné a nediskriminačné testovanie dopytu trhu s plynom v súlade s pravidlami schválenými úradom s cieľom posúdiť, či si trh s plynom vyžaduje investíciu do prepravnej siete, ktorá je potrebná na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.74)
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný mať rozhodnutie o certifikácii vydané úradom podľa osobitného predpisu.56) Prevádzkovateľ prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, je povinný mať rozhodnutie o certifikácii vydané úradom podľa osobitného predpisu.57)
(9)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný raz za desať rokov
a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti prepravy, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie úspor energie vlastnej plynárenskej infraštruktúry a
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(10)
Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu.55a)
(11)
Užívateľ siete s prioritnou kapacitou podľa odseku 6 písm. p) bezodkladne uhradí primeranú náhradu užívateľovi siete s pevnou kapacitou za finančné straty, ktoré vzniknú v dôsledku určenia priority vrátane primeranej náhrady za náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prerušením pevnej kapacity. Určením a uhradením náhrady podľa prvej vety nie je dotknuté uplatňovanie pravidla priority.
(12)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, plynárenské zariadenie, priamy plynovod, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnú sieť prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, len vtedy, ak ho na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete nie je možné pripojiť do distribučnej siete z dôvodov podľa odseku 13.
(13)
Na účel posúdenia žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, do prepravnej siete prevádzkovateľ prepravnej siete požiada prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, o vyjadrenie, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sieť je využitá a je schopná v aktuálnom stave alebo po vykonaní dodatočných opatrení na jej úpravu pokryť predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete,
c)
sa v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete v primeranom čase.
§ 50
Vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vlastniť prepravnú sieť.
(2)
Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené
a)
vykonávať činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny, a zároveň priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prepravnou sieťou alebo si v súvislosti s nimi uplatňovať akékoľvek právo,
b)
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete alebo nad prepravnou sieťou a zároveň vykonávať činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo si v súvislosti s ňou uplatňovať akékoľvek právo,
c)
voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady alebo prokuristu prevádzkovateľa prepravnej siete a vykonávať činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou uplatňovať akékoľvek právo,
d)
byť členom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu alebo orgánu, ktorý koná v mene takejto osoby, a zároveň štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady alebo prokuristom prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa rozumie najmä
a)
právo vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti,
b)
právo voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu podniku alebo orgánu, ktorý koná v mene podniku,
c)
podiel na základnom imaní vyšší ako polovica.
(4)
Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická osoba zriadená zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme58) alebo právnická osoba zriadená štátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, dva samostatné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby zriadené zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme alebo právnické osoby zriadené štátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, z ktorých jedna vykonáva kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete a druhá vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou uplatňuje akékoľvek práva, sa nepovažujú za tú istú osobu.
(5)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak prevádzkovateľ prepravnej siete je jedným zo zakladateľov právnickej osoby, ktorá koná ako prevádzkovateľ prepravnej siete v dvoch alebo viacerých členských štátoch, alebo v takejto osobe nadobudne účasť a prenechá takejto osobe prepravnú sieť na účel jej prevádzkovania. To neplatí, ak osobu podľa predchádzajúcej vety založí alebo v nej nadobudne účasť osoba, ktorej nezávislosť nie je overená príslušným orgánom členského štátu v konaní o certifikácii obdobnom konaniu o certifikácii podľa osobitného predpisu2) a ktorá nie je schválená a určená za prevádzkovateľa prepravnej siete členským štátom.
(6)
Výrobca plynu, dodávateľ plynu, výrobca elektriny alebo dodávateľ elektriny nie je oprávnený nadobudnúť kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť prepravy plynu v členskom štáte, ktorá nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku. Osoba vykonávajúca činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny nie je oprávnená nadobudnúť kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorý nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie poskytnúť osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, ani obchodné informácie získané pri svojej činnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru osobám vykonávajúcim činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu okrem prípadov, ak je poskytnutie takýchto informácií nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s osobou vykonávajúcou činnosť výroby plynu alebo dodávky plynu. Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný prijať opatrenia potrebné na splnenie povinnosti podľa prvej vety a monitorovať plnenie týchto opatrení osobami, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti.
(8)
Vláda môže do 1. decembra 2012 na návrh ministerstva určiť, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku podľa odsekov 1 až 7.
(9)
Ak vláda určí, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku podľa odsekov 1 až 7, vzťahujú sa na prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, podmienky nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60; tým nie je dotknuté právo vertikálne integrovaného plynárenského podniku uskutočniť vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete v súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 7. Na prevádzkovateľa prepravnej siete, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 7, sa nevzťahujú podmienky nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60.
Nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete
§ 51
Právna forma, organizácia a riadenie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete musí mať právnu formu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným.
(2)
Na prevádzkovateľa prepravnej siete sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak ustanovenia § 51 až 60 neustanovujú inak.
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vydať stanovy, ktoré okrem náležitostí ustanovených v Obchodnom zákonníku musia upravovať
a)
organizačnú štruktúru a systém riadenia prevádzkovateľa prepravnej siete spôsobom, ktorý zabezpečuje dodržanie podmienok nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 52 až 60,
b)
právomoci a zodpovednosť štatutárneho orgánu, dozornej komisie, iných orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete podľa Obchodného zákonníka, zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete podľa písmena c) a osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 58, vzťahy a pravidlá spolupráce medzi nimi,
c)
vymedzenie pozícií zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa prevádzky, údržby a rozvoja siete,
d)
vymenovanie osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa prepravnej siete činnosť v pracovnom pomere, dozornou komisiou prevádzkovateľa prepravnej siete ako požiadavku výkonu jej funkcie,
e)
ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje tento zákon.
(4)
Kópiu úplného znenia stanov je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný doručiť úradu do 15 dní od vydania stanov a od každej ich zmeny.
§ 52
Štatutárny orgán nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Pôsobnosť štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete rozhodovať vo veciach, ktoré sa týkajú každodennej činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete, riadenia prepravnej siete a prípravy desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59, nemožno zveriť inému orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete.
(2)
Osoba, ktorá nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete, nesmie byť poverená celkovým riadením prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu vymenúva alebo volí a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na vymenovanie alebo voľbu a odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo voľba a odvolanie neplatné.
(4)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy so štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu zmluvou o výkone funkcie, na ktorú sa vzťahujú požiadavky podľa Obchodného zákonníka, najneskôr v deň začatia výkonu ich funkcie.
(5)
Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí obsahovať podmienky výkonu funkcie vrátane podmienok týkajúcich sa dĺžky a ukončenia funkčného obdobia a pravidiel odmeňovania štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu; ustanovenia Obchodného zákonníka o právomoci valného zhromaždenia spoločnosti schvaľovať pravidlá odmeňovania štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu spoločnosti sa nepoužijú.
(6)
Uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu schvaľuje dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu; ustanovenie zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorého znenie úrad neschváli v konaní o vydanie predchádzajúceho súhlasu, je neplatné.
(7)
Konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 3 a odseku 6 sa začína na návrh prevádzkovateľa prepravnej siete. Účastníkom konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 3 a odseku 6 je prevádzkovateľ prepravnej siete; účastníkom konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu na odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu je aj osoba, na ktorej odvolanie žiada prevádzkovateľ prepravnej siete súhlas.
(8)
K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť nezávislosť osoby navrhovanej za štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu podľa § 53.
(9)
K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí byť priložený návrh zmluvy o výkone funkcie alebo návrh jej zmeny.
(10)
Žiadosť prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí obsahovať dôvody na odvolanie.
(11)
Úrad oznámi prevádzkovateľovi prepravnej siete deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odsekov 8, 9 alebo 10. Ak úrad nevydá výzvu na doplnenie žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odsekov 8, 9 alebo 10 do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo dňa doplnenia žiadosti, žiadosť sa na účely odseku 13 považuje za úplnú.
(12)
Úrad nevydá predchádzajúci súhlas
a)
s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti o nezávislosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu podľa § 53,
b)
s uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak sa dôvodne domnieva, že navrhované podmienky výkonu funkcie alebo ich zmeny neumožnia nezávislý výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
c)
s odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
(13)
Ak úrad nerozhodne o žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odsekov 8, 9 alebo 10 do 21 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu; úrad vydá na žiadosť prevádzkovateľovi prepravnej siete bezodkladne potvrdenie o tejto skutočnosti.
(14)
Ak prevádzkovateľ prepravnej siete podá opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu, ktorým úrad nevyhovie návrhu na vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, má právo podať žiadosť o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou ďalšej navrhovanej osoby. Ak sa konanie o opravnom prostriedku skončí rozhodnutím úradu, ktorým vydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou pôvodne navrhovanej osoby, vymenovanie alebo voľba pôvodne navrhovanej osoby sa považuje za oprávnený dôvod na odvolanie osoby podľa predchádzajúcej vety podľa odseku 12 písm. c) aj bez predchádzajúceho súhlasu úradu.
(15)
Uznesenie valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete o zmene stanov, ktorou sa skracuje funkčné obdobie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete počas jeho trvania, je neplatné.
§ 53
Nezávislosť štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu a zamestnancov nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zamestnancom podľa § 51 ods. 3 písm. c) nemôže byť osoba, ktorá v období troch rokov pred svojím vymenovaním alebo voľbou alebo uzavretím pracovnej zmluvy na výkon svojej funkcie
a)
mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonávala kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo takéto osoby vykonávala činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo bola s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu,
b)
mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je alebo bola pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonávala kontrolu.
(2)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa vzťahuje na nadpolovičnú väčšinu osôb, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a nadpolovičnú väčšinu zamestnancov podľa § 51 ods. 3 písm. c); ostatnými osobami, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu, alebo členov štatutárnych orgánov, a ostatnými zamestnancami podľa § 51 ods. 3 písm. c) nesmú byť osoby, ktoré v období šiestich mesiacov pred svojím vymenovaním alebo voľbou alebo uzavretím pracovnej zmluvy na výkon svojej funkcie boli členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo pre takúto osobu vykonávali činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu.
(3)
Štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu nesmú
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo takéto osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(4)
Štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu nesmú mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete ani od nej priamo alebo sprostredkovane prijímať podiel na zisku alebo iné obdobné plnenie. Odmeňovanie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a osôb vykonávajúcich činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu nesmie žiadnym spôsobom závisieť od hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovateľa prepravnej siete.
(5)
Osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) prevádzkovateľa prepravnej siete, nesmie počas obdobia štyroch rokov po svojom odvolaní alebo inom skončení výkonu svojej funkcie
a)
mať majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu alebo pre takúto osobu alebo takéto osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu,
b)
mať majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, okrem prevádzkovateľa prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej činnosť prepravy plynu v inom členskom štáte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(6)
Na skončenie pracovného pomeru zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa63) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je skončenie pracovného pomeru neplatné; lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu so skončením pracovného pomeru zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) neplynú. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) sa primerane použijú ustanovenia § 52 ods. 7 a 10 až 13.
(7)
Iným zmluvným vzťahom podľa odsekov 1, 3 a 5 nie je zmluvný vzťah založený zmluvou podľa § 47 ods. 3, 5, 7 a 8 alebo zmluvou o dodávke plynu, ktoré sa týkajú vlastnej spotreby odberateľa plynu, alebo obdobný zmluvný vzťah podľa práva iného štátu.
§ 54
Dozorná komisia nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zriadiť dozornú komisiu ako orgán spoločnosti s pôsobnosťou podľa tohto zákona; pôsobnosť orgánov spoločnosti podľa Obchodného zákonníka nie je dotknutá, ak tento zákon neustanovuje inak. Do pôsobnosti dozornej komisie patrí
a)
schvaľovanie rozhodnutí, ktoré majú podstatný vplyv na hodnotu podielov spoločníkov prevádzkovateľa prepravnej siete v prevádzkovateľovi prepravnej siete, a to
1.
schvaľovanie ročných a dlhodobých finančných plánov,
2.
schvaľovanie maximálnej úrovne zadlženia prevádzkovateľa prepravnej siete,
3.
schvaľovanie návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát pred jeho predložením valnému zhromaždeniu prevádzkovateľa prepravnej siete; pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodovať o návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát podľa Obchodného zákonníka nie je dotknutá, ak tento zákon neustanovuje inak,
4.
schvaľovanie desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59 a rozhodnutí o začatí realizácie jednotlivých investícií podľa desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59,
b)
vymenúvanie alebo voľba a odvolávanie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
c)
schvaľovanie pravidiel odmeňovania štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
d)
schvaľovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
e)
vymenúvanie alebo ustanovenie a odvolávanie osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 58,
f)
schvaľovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy75) medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad.
(2)
Rozhodnutia dozornej komisie prijaté v rozsahu jej pôsobnosti podľa odseku 1 sú pre štatutárny orgán prevádzkovateľa prepravnej siete záväzné. Do pôsobnosti dozornej komisie nepatrí rozhodovanie vo veciach, ktoré sa týkajú každodennej činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete, riadenia prepravnej siete a činností týkajúcich sa prípravy desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 58.
(3)
Valné zhromaždenie prevádzkovateľa prepravnej siete môže rozhodnúť len o návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, ktorý schválila dozorná komisia. Uznesenie valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore s predchádzajúcou vetou, je neplatné.
(4)
Dozorná komisia musí mať najmenej troch členov. Počet členov a zloženie dozornej komisie upravujú stanovy prevádzkovateľa prepravnej siete.
(5)
Členov dozornej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie prevádzkovateľa prepravnej siete. Funkčné obdobie člena dozornej komisie upravujú stanovy prevádzkovateľa prepravnej siete; uznesenie valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete o zmene stanov, ktorou sa skracuje funkčné obdobie člena dozornej komisie počas jeho trvania, je neplatné. Na voľbu a odvolanie člena dozornej komisie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je voľba a odvolanie neplatné; súhlas úradu sa nevyžaduje na voľbu člena dozornej komisie, ak v čase jeho voľby trvá funkčné obdobie členov dozornej komisie podľa prvej vety odseku 7.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s členmi dozornej komisie zmluvou o výkone funkcie, na ktorú sa vzťahujú požiadavky podľa Obchodého zákonníka, najneskôr v deň začatia výkonu ich funkcie. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej komisie musí obsahovať podmienky výkonu funkcie vrátane podmienok týkajúcich sa dĺžky a ukončenia funkčného obdobia a pravidiel odmeňovania člena dozornej komisie. Na uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie, na ktorého voľbu sa vyžaduje súhlas úradu, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je zmluva o výkone funkcie alebo jej zmena neplatná.
(7)
Ustanovenia § 52 ods. 7 až 14 a § 53 ods. 1 a 3 až 5 sa primerane použijú pre polovicu členov dozornej komisie zníženú o jedného člena, ak stanovy neustanovujú vyšší počet. Ustanovenia § 52 ods. 7, 10, 11, 12 písm. c) a 13 sa primerane použijú na odvolanie člena dozornej komisie.
(8)
Ak má nástupnícka spoločnosť v prípade premeny alebo cezhraničnej premeny dozornú komisiu podľa tohto zákona, projekt premeny alebo projekt cezhraničnej premeny obsahuje mená členov dozornej komisie. Rozhodnutie o zmene právnej formy alebo cezhraničnej zmene právnej formy prevádzkovateľa prepravnej siete obsahuje mená a priezviská členov dozornej komisie. Ustanovenia Obchodného zákonníka a osobitného predpisu75a) nie sú dotknuté.
(9)
Pre členov dozornej komisie platia obdobne ustanovenia § 66 ods. 1 a 2, § 194 ods. 5 až 9, § 196, § 196a, § 197 ods. 2, § 200 ods. 4 a § 201 Obchodného zákonníka; ustanovenie § 201 ods. 2 Obchodného zákonníka platí obdobne len v rozsahu upravujúcom oznamovanie stanoviska menšiny členov dozornej rady valnému zhromaždeniu.
Povinnosti a zdroje nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
§ 55
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je okrem činností podľa § 49 povinný zabezpečiť
a)
zastupovanie prevádzkovateľa prepravnej siete vo vzťahu k tretím stranám, úradu, regulačným orgánom iných členských štátov a agentúre,
b)
zastupovanie prevádzkovateľa prepravnej siete v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn,76)
c)
udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán do prepravnej siete na nediskriminačnom základe,
d)
výber poplatkov súvisiacich s prevádzkou prepravnej siete vrátane poplatkov za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a poplatkov za poskytovanie podporných služieb,
e)
prevádzku, údržbu a rozvoj bezpečnej, efektívnej a hospodárnej prepravnej siete,
f)
investičné plánovanie zabezpečujúce dlhodobú schopnosť prepravnej siete uspokojovať primeraný dopyt a zaručujúce bezpečnosť dodávky plynu,
g)
činnosti súvisiace s prípadným zakladaním spoločných podnikov s inými prevádzkovateľmi prepravnej siete, burzami, na ktorých sa obchoduje s plynom, alebo inými osobami na účel vytvorenia regionálnych trhov alebo uľahčenia procesu liberalizácie trhu s plynom a s účasťou v takýchto spoločných podnikoch,
h)
obvyklé vnútropodnikové činnosti, ktoré súvisia s fungovaním podniku, vrátane právnych služieb, vedenia účtovníctva a služieb týkajúcich sa informačných technológií.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete musí disponovať dostatočnými ľudskými, technickými, materiálnymi a finančnými zdrojmi potrebnými na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona a osobitných predpisov.77)
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
vlastniť aktíva potrebné na prepravu plynu vrátane prepravnej siete,
b)
zamestnávať dostatočný počet osôb potrebných na zabezpečenie prepravy plynu a plnenie všetkých súvisiacich povinností.
(4)
Iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nesmie
a)
prideľovať svojich zamestnancov na výkon práce k prevádzkovateľovi prepravnej siete,
b)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete žiadne služby.
(5)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie prideľovať svojich zamestnancov na výkon práce k inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu. Prevádzkovateľ prepravnej siete môže poskytovať služby inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, len na základe predchádzajúceho súhlasu úradu s podmienkami poskytovania služieb. Úrad predchádzajúci súhlas vydá, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že
a)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nevedie k diskriminácii ostatných užívateľov prepravnej siete,
b)
služby prevádzkovateľa prepravnej siete sú dostupné všetkým užívateľom siete za rovnakých podmienok,
c)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nenarušuje ani neobmedzuje hospodársku súťaž na trhu s plynom ani takejto hospodárskej súťaži nebráni.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete a iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, nesmú využívať spoločné služby vrátane právnych služieb; toto obmedzenie neplatí pri administratívnych službách, pri ktorých nehrozí riziko porušenia povinností prevádzkovateľa prepravnej siete týkajúcich sa dôverností informácií podľa § 94.
§ 56
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť dostatočné zdroje potrebné na správne a efektívne vykonávanie prepravy plynu a rozvoj a údržbu efektívnej, bezpečnej a hospodárnej prepravnej siete.
(2)
Iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete sú povinné včas sprístupniť prevádzkovateľovi prepravnej siete na základe jeho odôvodnenej žiadosti primerané finančné zdroje potrebné na budúce investičné projekty a nahradenie existujúcich aktív; pôsobnosť dozornej komisie podľa § 54 tým nie je dotknutá. Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný každoročne do 30. novembra informovať úrad o finančných zdrojoch, ktoré má k dispozícii na budúce investičné projekty a nahradenie existujúcich aktív.
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je oprávnený získavať potrebné finančné zdroje aj prostredníctvom úverového financovania a zvýšením základného imania; pôsobnosť dozornej komisie podľa § 54 tým nie je dotknutá.
(4)
Prevádzkovateľ prepravnej siete musí mať vo vzťahu k aktívam, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej siete, účinné rozhodovacie práva, ktoré môže vykonávať nezávisle od inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; pôsobnosť dozornej komisie podľa § 54 tým nie je dotknutá.
(5)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k jeho zámene s inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, najmä v súvislosti so samostatnou podnikovou identitou, komunikáciou, označovaním a prevádzkovými priestormi prevádzkovateľa prepravnej siete.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie s inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, využívať spoločné systémy a zariadenia informačných technológií, prevádzkové priestory a systémy na ochranu pred neoprávneným vstupom.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie využívať tých istých dodávateľov systémov a zariadení informačných technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom ako využíva iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže používať ten istý systém informačných technológií ako iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, len ak majú s dodávateľom takéhoto systému informačných technológií uzatvorené samostatné zmluvy a takýto systém informačných technológií nebol prispôsobený ich osobitným prevádzkovým podmienkam.
(9)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže využívať tie isté zariadenia informačných technológií ako iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, len ak
a)
sa tieto zariadenia informačných technológií nachádzajú mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa prepravnej siete a inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu,
b)
tieto zariadenia informačných technológií sprístupňuje a prevádzkuje tretia strana ako dodávateľ zariadení informačných technológií.
(10)
Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie využívať tých istých poskytovateľov poradenských služieb týkajúcich sa systémov a zariadení informačných technológií a systémov na ochranu pred neoprávnených vstupom, ako využíva iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(11)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť overenie svojej účtovnej závierky audítorom, ktorý v tom istom období neoveruje účtovnú závierku inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(12)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, je oprávnený nahliadnuť do účtovníctva prevádzkovateľa prepravnej siete v rozsahu nevyhnutnom na overenie konsolidovanej účtovnej závierky vertikálne integrovaného plynárenského podniku; je pri tom povinný zachovávať dôvernosť informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iných obchodných informácií dôverného charakteru, najmä neposkytnúť tieto informácie inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
§ 57
Nezávislosť prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Dcérska spoločnosť, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete a ktorá vykonáva činnosť výroby alebo dodávky plynu, nesmie mať priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní prevádzkovateľa prepravnej siete. Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie mať priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete a ktorá vykonáva činnosť výroby alebo dodávky plynu, ani od inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo prijímať podiel na zisku alebo iné obdobné plnenie.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
zabezpečiť, aby v obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, vrátane pôžičiek prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, boli dodržané podmienky obvyklé v bežnom obchodnom styku,
b)
viesť podrobné záznamy o obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, a na požiadanie ich sprístupňovať úradu,
c)
predložiť úradu na schválenie návrhy obchodných a finančných dohôd s vertikálne integrovaným podnikom; zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo jej zmena je bez predchádzajúceho súhlasu úradu neplatná; úrad udelí súhlas s uzavretím zmluvy alebo jej zmenou, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že podmienky zmluvy alebo jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad súhlas s uzavretím zmluvy alebo jej zmenou neudelí.
(3)
Iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, a osoba, ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, je povinná zdržať sa konania, ktorým by
a)
priamo alebo nepriamo určovala konkurenčné správanie prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa každodennej činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete, riadenia prepravnej siete a prípravy desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59,
b)
mohla zamedziť alebo obmedziť prevádzkovateľa prepravnej siete alebo mu spôsobovať ujmu pri plnení povinností podľa § 51 až 60,
c)
vyžadovala od prevádzkovateľa prepravnej siete, aby na plnenie povinností podľa § 51 až 60 prevádzkovateľ prepravnej siete získal povolenie inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(4)
Na účely tohto zákona dcérskou spoločnosťou sa rozumie osoba, nad ktorou vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba, ktorá je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku na vymedzenom území.
§ 58
Program súladu a osoba povinná zabezpečiť súlad
(1)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný
a)
vypracovať program súladu, v ktorom určí
1.
opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa prepravnej siete,
2.
konkrétne povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete zamerané na splnenie účelu programu súladu,
b)
predložiť návrh programu súladu na schválenie úradu,
c)
zabezpečiť dodržiavanie programu súladu a sledovanie jeho dodržiavania,
d)
vymenovať alebo inak ustanoviť osobu povinnú zabezpečiť súlad; za osobu povinnú zabezpečiť súlad môže byť vymenovaná alebo inak ustanovená fyzická osoba alebo právnická osoba.
(2)
Program súladu schvaľuje úrad. Úrad program súladu neschváli, ak sa odôvodnene domnieva, že program súladu nezabezpečuje nediskriminačné správanie prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Osobu povinnú zabezpečiť súlad vymenúva alebo inak ustanoví a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na vymenovanie alebo ustanovenie a odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo iné ustanovenie a odvolanie neplatné. Dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete je povinná osobu povinnú zabezpečiť súlad odvolať na žiadosť úradu z dôvodu jej nedostatočnej nezávislosti alebo odbornej nespôsobilosti.
(4)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s osobou povinnou zabezpečiť súlad zmluvou najneskôr v deň začatia výkonu jej funkcie. Zmluva medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad musí upravovať podmienky výkonu činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa tohto zákona vrátane podmienok týkajúcich sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom prepravnej siete a jej odmeňovania spôsobom, ktorý zabezpečí jej nezávislosť a poskytne jej zdroje potrebné na plnenie jej povinností. Uzavretie alebo zmenu zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad schvaľuje dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na uzavretie alebo zmenu zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu; ustanovenie zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad, ktorého znenie úrad neschváli v konaní o vydanie predchádzajúceho súhlasu, je neplatné.
(5)
K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť nezávislosť a odbornú spôsobilosť osoby navrhovanej za osobu povinnú zabezpečiť súlad.
(6)
Úrad nevydá predchádzajúci súhlas
a)
s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má dôvodné pochybnosti o nezávislosti alebo odbornej spôsobilosti osoby povinnej zabezpečiť súlad,
b)
s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad, ak sa dôvodne domnieva, že navrhované podmienky alebo ich zmena neumožnia nezávislý výkon povinností osoby povinnej zabezpečiť súlad alebo jej neposkytnú zdroje potrebné na plnenie jej povinností,
c)
s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad.
(7)
Ustanovenie § 52 ods. 7, 9 až 11 a 13 a § 53 ods. 1, 4, 5 a 7 sa primerane použije na osobu povinnú zabezpečiť súlad.
(8)
Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie okrem činností podľa tohto zákona vykonávaných na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom prepravnej siete podľa odseku 4
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(9)
Osoba povinná zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere, musí byť v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete. Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere, výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa;63) lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad neplynú.
(10)
Osoba povinná zabezpečiť súlad má právo
a)
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného vedenia alebo štatutárneho orgánu, dozornej komisie, valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete a iných orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete podľa Obchodného zákonníka,
b)
na sprístupnenie dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete a na poskytnutie všetkých informácií potrebných na plnenie povinností osoby povinnej zabezpečiť súlad,
c)
na prístup do sídla a prevádzkových priestorov prevádzkovateľa prepravnej siete bez predchádzajúceho oznámenia.
(11)
Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná
a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
každoročne vypracovať a predkladať úradu správu, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c)
podávať správy prevádzkovateľovi prepravnej siete o plnení programu súladu a vydávať odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
podávať pravidelné ústne alebo písomné správy dozornej komisii prevádzkovateľa prepravnej siete,
e)
bezodkladne písomne oznamovať úradu každé závažné porušenie týkajúce sa plnenia programu súladu,
f)
poskytovať úradu správu o každom obchodnom a finančnom vzťahu medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete,
g)
predkladať úradu návrhy rozhodnutí o investičnom pláne alebo o začatí realizácie jednotlivých investícií do siete; predkladá ich najneskôr vo chvíli, keď výkonné vedenie alebo štatutárny orgán prevádzkovateľa prepravnej siete predkladá tieto návrhy na schválenie dozornej komisii prevádzkovateľa prepravnej siete,
h)
podávať úradu pravidelné ústne alebo písomné správy o plnení programu súladu,
i)
sledovať dodržiavanie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 55 ods. 6 a § 94,
j)
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného vedenia alebo orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete, na ktorých sa rokuje o
1.
podmienkach prístupu do siete ustanovených v osobitnom predpise,45) najmä pokiaľ ide o ceny za prístup, služby týkajúce sa prístupu tretích strán, prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia, transparentnosť, vyvažovanie siete a obchodovanie na sekundárnom trhu,
2.
projektoch týkajúcich sa prevádzky, údržby a rozvoja prepravnej siete vrátane investícií týkajúcich sa pripojenia plynových zariadení k prepravnej sieti, zvýšenia kapacity a optimalizácie existujúcej kapacity prepravnej siete,
3.
nákupe alebo predaji energie potrebnej na prevádzku prepravnej siete,
k)
informovať úrad o každom konaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, na valnom zhromaždení alebo člena dozornej komisie na zasadnutí dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktoré bráni prevádzkovateľovi prepravnej siete v uskutočnení investície, ktorá sa podľa desaťročného plánu rozvoja siete má vykonať v nasledujúcich troch rokoch,
l)
sledovať plnenie programu súladu právnickej osoby podľa odseku 12, ak má prevádzkovateľ prepravnej siete majetkovú účasť na jej podnikaní.