239/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 1. augusta 2012
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 3 ods. 4 zákona sa suma „352,86 eura“ nahrádza sumou „361,68 eura“,
b)
v § 4 ods. 3 zákona sa suma „883,90 eura“ nahrádza sumou „905,99 eura“,
c)
v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „132,39 eura“ nahrádza sumou „135,69 eura“,
d)
v § 6 ods. 4 zákona sa suma „168,32 eura“ nahrádza sumou „172,52 eura“,
e)
v § 6 ods. 5 zákona sa suma „119,72 eura“ nahrádza sumou „122,71 eura“,
f)
v § 7 ods. 4 zákona sa suma „69,36 eura“ nahrádza sumou „71,09 eura“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 272/2011 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ján Richter v. r.