235/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
ZÁKON
z 26. júla 2012,
o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
povinnosť platenia osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach (ďalej len „odvod“) regulovanou osobou,
b)
výšku a spôsob platenia odvodu,
c)
správu odvodu vykonávanú správcom odvodu, ktorým je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov regulovanej osoby podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „správca odvodu“).
§ 2
Na účely tohto zákona sa za odvodové obdobie považuje každý kalendárny mesiac účtovného obdobia,2) v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a).
§ 3
Regulovaná osoba
(1)
Regulovanou osobou je osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá
a)
má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti
1.
energetiky na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného predpisu,3)
2.
poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,4)
3.
verejného zdravotného poistenia na základe povolenia vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu,5)
4.
elektronických komunikácií na základe všeobecného povolenia alebo individuálneho práva na používanie čísel alebo frekvencií udeleného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,6)
5.
farmácie na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo samosprávnym krajom podľa osobitného predpisu,7)
6.
poštových služieb na základe všeobecného povolenia alebo poštovej licencie vydanej Poštovým regulačným úradom podľa osobitného predpisu,8)
7.
dopravy na dráhe na základe licencie vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy podľa osobitného predpisu,9)
8.
verejných vodovodov a verejných kanalizácií10) na základe živnostenského oprávnenia,
9.
leteckej dopravy na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,11)
10.
poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu12) alebo
11.
uvedenej v prvom až desiatom bode na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
b)
predpokladá, že jej výnosy z činnosti v oblasti podľa písmena a) za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon činnosti podľa písmena a), dosiahnu aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia.
(2)
Regulovaná osoba je povinná doručiť správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, za ktoré jej vznikne povinnosť platiť odvod podľa § 4 ods. 1, písomné oznámenie, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa odseku 1 písm. a), v ktorej získala oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť podľa odseku 1 písm. a),
c)
odhad predpokladaného výsledku hospodárenia podľa § 4 ods. 3,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(3)
Osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti podľa odseku 1 písm. a), je regulovanou osobou za všetky odvodové obdobia v účtovnom období, v ktorom jej výnosy z činnosti v oblasti podľa odseku 1 písm. a) dosiahnu aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia, a to, aj ak nepredpokladala, že jej výnosy z činnosti v oblasti podľa odseku 1 písm. a) za toto účtovné obdobie dosiahnu aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia alebo ak výnosy z činnosti podľa odseku 1 písm. a) za účtovné obdobie podľa § 13 ods. 1 nedosiahli aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia; túto skutočnosť je regulovaná osoba povinná oznámiť správcovi odvodu najneskôr v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov.
(4)
Ak sa osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby stala regulovanou osobou, neprestane byť regulovanou osobou ani ak jej výnosy z činnosti v oblasti podľa odseku 1 písm. a) za účtovné obdobie, v ktorom má oprávnenie na výkon činnosti podľa odseku 1 písm. a), nedosiahnu 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia.
Platenie odvodu
§ 4
Povinnosť platiť odvod
(1)
Regulovanej osobe okrem regulovanej osoby podľa § 13 ods. 1 a 3 vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a), za predpokladu, že jej výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „výsledok hospodárenia“), za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a), dosiahne aspoň sumu základu odvodu podľa odseku 2; to platí, aj ak činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) vykonávala len za časť tohto účtovného obdobia. Rovnako vzniká povinnosť platiť odvod aj regulovanej osobe, ktorej odhad predpokladaného výsledku hospodárenia podľa odseku 3 dosiahne aspoň sumu základu odvodu podľa odseku 2.
(2)
Suma základu odvodu, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod, je 3 000 000 eur.
(3)
Na účely zistenia vzniku povinnosti platiť odvod podľa odseku 2 je regulovaná osoba povinná odhadnúť predpokladaný výsledok hospodárenia; tento odhad je povinná oznámiť správcovi odvodu v oznámení podľa § 3 ods. 2. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na regulovanú osobu podľa § 13 ods. 1.
(4)
Po zániku regulovanej osoby prechádza povinnosť platiť odvod na jej právnych nástupcov, ktorí sú regulovanými osobami podľa § 3 ods. 1 v pomere, v akom na nich prešlo čisté obchodné imanie.
(5)
Povinnosť platiť odvod zaniká osobe alebo organizačnej zložke zahraničnej osoby splnením povinnosti platiť odvod za všetky odvodové obdobia podľa tohto zákona, počas ktorých bola regulovanou osobou.
(6)
Posledným odvodovým obdobím pre regulovanú osobu, ktorá prestane byť regulovanou osobou pred posledným odvodovým obdobím podľa § 11, je odvodové obdobie, ktoré bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom už nemá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a).
(7)
Ak regulovanej osobe nevznikla povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, § 13 ods. 1 alebo 4, vzniká jej povinnosť platiť odvod, počnúc prvým odvodovým obdobím účtovného obdobia, za ktoré jej výsledok hospodárenia dosiahne aspoň sumu základu odvodu podľa odseku 2, najskôr však odvodovým obdobím, ktorým je september 2012.
§ 5
Základ odvodu
(1)
Základom odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba má oprávnenie na výkon činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a); tento základ odvodu sa použije k tým odvodovým obdobiam, ktoré patria do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný.
(2)
Základom odvodu je do doručenia oznámenia podľa § 8 ods. 3 výsledok hospodárenia uvedený v oznámení podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2 alebo 5.
(3)
Na účely odseku 1 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa postupov účtovania upravených osobitným predpisom.13)
(4)
Ak regulovaná osoba nevykazuje výsledok hospodárenia podľa odseku 3, na účely odseku 1 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa medzinárodných účtovných noriem14) upravený podľa osobitného predpisu.15)
(5)
Základ odvodu podľa odseku 1 sa znižuje o nárok na podiel na zisku od inej regulovanej osoby zaúčtovaný v účtovníctve podľa osobitného predpisu13) za predpokladu, ak táto iná regulovaná osoba zaplatila odvod z výsledku hospodárenia, z ktorého sa tieto podiely na zisku vypočítali. Základ odvodu podľa odseku 1 sa zvyšuje o zaúčtované zníženie nároku na podiel na zisku uvedeného v prvej vete.
§ 6
Sadzba odvodu
Sadzba odvodu pre regulovanú osobu je 0,00363.
§ 7
Výpočet odvodu
Odvod sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a sumy základu odvodu, ktorá prevyšuje sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2.
§ 8
Vyrubenie odvodu
(1)
Regulovaná osoba je povinná na základe písomného oznámenia podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5, podľa odseku 3 alebo na základe rozhodnutia podľa odseku 4 zaplatiť odvod za každé odvodové obdobie do konca toho odvodového obdobia, za ktoré je povinná platiť odvod.
(2)
Odvod sa považuje za vyrubený podaním písomného oznámenia podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5, podľa odseku 3 alebo doručením rozhodnutia podľa odseku 4 regulovanej osobe alebo jej právnemu nástupcovi.
(3)
Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, je regulovaná osoba do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala povinnosť podať daňové priznanie,16) povinná doručiť správcovi odvodu písomné oznámenie, v ktorom uvedie
a)
výsledok hospodárenia podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 13 ods. 1,
b)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(4)
Ak výška odvodu uvedená v písomnom oznámení podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5 alebo podľa odseku 3 nie je vypočítaná podľa tohto zákona, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu. Regulovaná osoba je povinná platiť odvod na základe rozhodnutia podľa prvej vety, počnúc odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bolo rozhodnutie doručené.
(5)
Rozhodnutie o určení odvodu podľa odseku 4 a rozhodnutie o zúčtovaní odvodov podľa § 9 nadobúdajú právoplatnosť ich doručením regulovanej osobe.
(6)
Proti rozhodnutiu o určení odvodu podľa odseku 4 alebo zúčtovaniu odvodov podľa § 9 môže regulovaná osoba podať do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia námietku písomne alebo ústne do zápisnice u správcu odvodu. Námietka môže smerovať len proti základu odvodu, výške odvodu alebo výške zúčtovania odvodov. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Správca odvodu môže do 15 dní rozhodnúť o námietke, ak jej v plnom rozsahu vyhovie, inak v tejto lehote postúpi námietku na rozhodnutie Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), o čom bez zbytočného odkladu upovedomí regulovanú osobu.
(7)
Finančné riaditeľstvo rozhodne o námietke do 15 dní odo dňa, keď mu bola námietka, postúpená podľa odseku 6, doručená. Finančné riaditeľstvo napadnuté rozhodnutie v odôvodnených prípadoch zmení, inak námietku zamietne.
(8)
Rozhodnutie o námietke nadobúda právoplatnosť jeho doručením regulovanej osobe. Proti rozhodnutiu o námietke nie sú prípustné opravné prostriedky; to neplatí pre rozhodnutie o námietke, ktorým správca odvodu vyhovie námietke v plnom rozsahu.
§ 9
Zúčtovanie odvodov
(1)
Odvody zaplatené podľa § 8 alebo odvody, ktoré mali byť zaplatené za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia, za ktoré regulovaná osoba má povinnosť zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním,17) podliehajú zúčtovaniu, ktoré vykonáva správca odvodu.
(2)
Správca odvodu vypočíta zo základu odvodu podľa § 5 odvody za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia podľa odseku 1 a porovná ich s odvodmi podľa odseku 1.
(3)
Kladný rozdiel súčtu odvodov zaplatených podľa odseku 1 a súčtu odvodov vypočítaných správcom odvodu podľa odseku 2 je preplatkom na odvodoch.
(4)
Záporný rozdiel súčtu odvodov zaplatených podľa odseku 1 a súčtu odvodov vypočítaných správcom odvodu podľa odseku 2 je nedoplatkom zo zúčtovania odvodov.
(5)
O výsledku zúčtovania odvodov správca odvodu vydá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola predložená účtovná závierka podľa odseku 1, rozhodnutie o zúčtovaní odvodov, v ktorom uvedie výšku preplatku na odvodoch alebo výšku nedoplatku zo zúčtovania odvodov.
(6)
Ak po vydaní rozhodnutia o zúčtovaní odvodov podľa odseku 5 dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 za účtovné obdobie, za ktoré sa vykonalo zúčtovanie odvodov podľa odseku 5, správca odvodu vykoná nové zúčtovanie odvodov za odvodové obdobia patriace do toho istého účtovného obdobia. Vydaním nového rozhodnutia o zúčtovaní odvodov sa pôvodné rozhodnutie o zúčtovaní odvodov ruší.
(7)
Regulovaná osoba je povinná zaplatiť nedoplatok zo zúčtovania odvodov do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zúčtovaní odvodov.
§ 10
Spôsob platenia odvodu
(1)
Odvod a nedoplatok zo zúčtovania odvodov sa uhrádzajú v eurách na účet uvedený na webovom sídle finančného riaditeľstva.
(2)
Nezaplatený odvod alebo nedoplatok zo zúčtovania odvodov sú povinní uhradiť po zániku regulovanej osoby jej právni nástupcovia spoločne a nerozdielne. Právni nástupcovia sú povinní uhradiť nezaplatený odvod alebo nedoplatok zo zúčtovania odvodov regulovanej osoby do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom regulovaná osoba zanikla.
(3)
Ak regulovaná osoba alebo jej právny nástupca neuhradil odvod alebo nedoplatok zo zúčtovania odvodov v lehote podľa tohto zákona alebo vo výške určenej v oznámení regulovanej osoby podľa tohto zákona, alebo v rozhodnutí správcu odvodu podľa tohto zákona, správca odvodu vyrubí regulovanej osobe alebo jej právnemu nástupcovi úrok z omeškania, pričom sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu18) ako pri vyrubení úroku z omeškania z dlžnej sumy dane.
(4)
Suma platby, ktorá prevyšuje splatný odvod, je preplatkom na odvode. Na preplatok na odvode a na preplatok na odvodoch podľa § 9 ods. 3 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu19) ako pri daňovom preplatku.
§ 11
Posledné odvodové obdobie podľa tohto zákona je december 2013.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Ustanovenia osobitného predpisu1) sa na tento zákon použijú primerane, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dlžná suma odvodu a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania odvodov po lehote splatnosti je nedoplatkom na odvodoch. Na vymáhanie nedoplatku na odvodoch sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.20)
(3)
Uhradené odvody sú štátnymi finančnými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte. Výnos štátnych finančných aktív podľa predchádzajúcej vety sa stáva súčasťou týchto štátnych finančných aktív.
(4)
Štátne finančné aktíva podľa odseku 3 sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky.
(5)
Odvod, preplatok na odvodoch a nedoplatok zo zúčtovania odvodov sa zahŕňa do základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Zaplatenie odvodu nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny podľa osobitného predpisu22) a zaplatený odvod sa nepovažuje za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny.
§ 13
(1)
Osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá k 1. septembru 2012 má oprávnenie na výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a) a ktorej pomer výnosov z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) za účtovné obdobie pred účinnosťou tohto zákona dosiahol aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia, sa považuje za regulovanú osobu podľa tohto zákona. Takej regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím, ktorým je september 2012, ak jej výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred účinnosťou tohto zákona dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2. Za účtovné obdobie podľa predchádzajúcich viet sa považuje účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účinnosti tohto zákona, za ktoré vznikla povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním17) v lehote, ktorá uplynula pred účinnosťou tohto zákona.
(2)
Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je september 2012, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej má oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
sumu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podľa odseku 1,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(3)
Za regulovanú osobu podľa tohto zákona sa považuje aj osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá
a)
k 1. septembru 2012 má oprávnenie na výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a),
b)
nevykázala výsledok hospodárenia pred účinnosťou tohto zákona a
c)
predpokladá, že jej výnosy z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred účinnosťou tohto zákona, dosiahnu aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia.
(4)
Regulovanej osobe podľa odseku 3 vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím, ktorým je september 2012, ak jej odhad podľa odseku 5 písm. c) za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred účinnosťou tohto zákona, dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2.
(5)
Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 4, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je september 2012, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej má oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
Čl. II
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
2.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu podľa osobitných predpisov.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 235/2012 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 91/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1c) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach.1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:
„1c)
§ 10 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d)
Zákon č. 235/2012 Z. z.“.
2.
V § 155 ods. 14 sa slová „písm. e) možno za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a podľa odseku 1 písm. e) za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j) možno“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
3)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
7)
§ 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 15 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 37 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
10)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
16)
§ 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 548/2011 Z. z.
18)
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
20)
§ 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
21)
§ 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z.