235/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

235
ZÁKON
z 26. júla 2012,
o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
povinnosť platenia osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach (ďalej len „odvod“) regulovanou osobou,
b)
výšku a spôsob platenia odvodu,
c)
správu odvodu vykonávanú správcom odvodu, ktorým je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov regulovanej osoby podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „správca odvodu“).
§ 2
Na účely tohto zákona sa za odvodové obdobie považuje každý kalendárny mesiac účtovného obdobia,2) v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a).
§ 3
Regulovaná osoba
(1)
Regulovanou osobou je osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá
a)
má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti
1.
energetiky na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného predpisu,3)
2.
vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitných predpisov,4)
3.
verejného zdravotného poistenia na základe povolenia vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu,5)
4.
elektronických komunikácií na základe všeobecného povolenia alebo individuálneho práva na používanie čísel alebo frekvencií udeleného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa osobitného predpisu,6)
5.
farmácie na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo samosprávnym krajom podľa osobitného predpisu,7)
6.
poštových služieb na základe všeobecného povolenia alebo poštovej licencie vydanej Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa osobitného predpisu,8)
7.
dopravy na dráhe na základe licencie vydanej Dopravným úradom podľa osobitného predpisu,9)
8.
verejných vodovodov a verejných kanalizácií10) na základe živnostenského oprávnenia,
9.
leteckej dopravy na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,11)
10.
poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu12) alebo
11.
uvedenej v prvom až desiatom bode na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
b)
predpokladá, že bude činnosť v oblasti podľa písmena a) vykonávať celé odvodové obdobie.
(2)
Regulovaná osoba je povinná doručiť správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, za ktoré jej vznikne povinnosť platiť odvod podľa § 4 ods. 1, písomné oznámenie, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa odseku 1 písm. a), v ktorej získala oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť podľa odseku 1 písm. a),
c)
odhad predpokladaného výsledku hospodárenia podľa § 4 ods. 3 a predpokladaného koeficientu na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
Platenie odvodu
§ 4
Povinnosť platiť odvod
(1)
Regulovanej osobe okrem regulovanej osoby podľa § 13 ods. 1 a 3 vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a), za predpokladu, že jej výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „výsledok hospodárenia“), za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a), dosiahne aspoň sumu výsledku hospodárenia podľa odseku 2; to platí, aj ak činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) vykonávala len za časť tohto účtovného obdobia. Rovnako vzniká povinnosť platiť odvod aj regulovanej osobe, ktorej odhad predpokladaného výsledku hospodárenia podľa odseku 3 dosiahne aspoň sumu výsledku hospodárenia podľa odseku 2.
(2)
Suma výsledku hospodárenia, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod, je 3 000 000 eur.
(3)
Na účely zistenia vzniku povinnosti platiť odvod podľa odseku 2 je regulovaná osoba povinná odhadnúť predpokladaný výsledok hospodárenia; tento odhad je povinná oznámiť správcovi odvodu v oznámení podľa § 3 ods. 2. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na regulovanú osobu podľa § 13 ods. 1.
(4)
Po zániku regulovanej osoby prechádza povinnosť platiť odvod na jej právnych nástupcov, ktorí sú regulovanými osobami podľa § 3 ods. 1 v pomere, v akom na nich prešlo čisté obchodné imanie.
(5)
Povinnosť platiť odvod zaniká osobe alebo organizačnej zložke zahraničnej osoby splnením povinnosti platiť odvod za všetky odvodové obdobia podľa tohto zákona, počas ktorých bola regulovanou osobou.
(6)
Posledným odvodovým obdobím pre regulovanú osobu, ktorá prestane byť regulovanou osobou, je odvodové obdobie, ktoré bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom už nemá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a).
(7)
Ak regulovanej osobe nevznikla povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, § 13 ods. 1 alebo 4, vzniká jej povinnosť platiť odvod, počnúc prvým odvodovým obdobím účtovného obdobia, za ktoré jej výsledok hospodárenia dosiahne aspoň sumu výsledku hospodárenia podľa odseku 2, najskôr však odvodovým obdobím, ktorým je september 2012.
(8)
Regulovaná osoba odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 eur.
§ 5
Základ odvodu
(1)
Základom odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a), vynásobený koeficientom podľa odseku 5; tento základ odvodu sa použije pri výpočte odvodu na účel zúčtovania odvodov podľa § 9 k tým odvodovým obdobiam, ktoré patria do účtovného obdobia, za ktoré bol výsledok hospodárenia vykázaný.
(2)
Základom odvodu je pri výpočte odvodu na účel platenia odvodu výsledok hospodárenia uvedený v oznámení podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 13 ods. 2 alebo ods. 5 vynásobený koeficientom podľa odseku 5.
(3)
Na účely odsekov 1 a 2 a § 4 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa postupov účtovania upravených osobitným predpisom.13)
(4)
Ak regulovaná osoba nevykazuje výsledok hospodárenia podľa odseku 3, na účely odsekov 1 a 2 a § 4 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa medzinárodných účtovných noriem14) upravený podľa osobitného predpisu.15)
(5)
Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako podiel výnosov alebo príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) k celkovým výnosom alebo príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, podľa osobitného predpisu,13) patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu na účely odsekov 1 a 2. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
§ 6
Sadzba odvodu
Sadzba odvodu je
a)
pre regulovanú osobu, ktorá vykonáva činnosť v oblasti bankovníctva na základe bankového povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,15a) alebo na základe oprávnenia alebo povolenia na výkon činnosti v oblasti bankovníctva vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore 0,025,
b)
pre regulovanú osobu neuvedenú v písmene a) 0,00363.
§ 7
Výpočet odvodu
Odvod sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu.
§ 8
Vyrubenie odvodu
(1)
Regulovaná osoba je povinná na základe písomného oznámenia podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5, podľa odseku 3 alebo na základe rozhodnutia podľa odseku 4 zaplatiť odvod za každé odvodové obdobie do konca toho odvodového obdobia, za ktoré je povinná platiť odvod.
(2)
Odvod sa považuje za vyrubený podaním písomného oznámenia podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5, podľa odseku 3 alebo doručením rozhodnutia podľa odseku 4 regulovanej osobe alebo jej právnemu nástupcovi.
(3)
Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, je regulovaná osoba do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala povinnosť podať daňové priznanie,16) alebo ak táto zmena nemá vplyv na povinnosť podať daňové priznanie, do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa dozvedela, že došlo k zmene sumy základu odvodu, povinná doručiť správcovi odvodu písomné oznámenie, v ktorom uvedie
a)
výsledok hospodárenia upravený podľa § 5 vykázaný za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k zmene sumy základu odvodu, alebo ak dôjde k dodatočnej zmene výsledku hospodárenia, nový výsledok hospodárenia podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 13 ods. 1,
b)
koeficient na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,
c)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(4)
Ak výška odvodu uvedená v písomnom oznámení podľa § 3 ods. 2, § 13 ods. 2, ods. 5 alebo podľa odseku 3 nie je vypočítaná podľa tohto zákona, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu. Regulovaná osoba je povinná platiť odvod na základe rozhodnutia podľa prvej vety, počnúc odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bolo rozhodnutie doručené.
(5)
Rozhodnutie o určení odvodu podľa odseku 4 a rozhodnutie o zúčtovaní odvodov podľa § 9 nadobúdajú právoplatnosť ich doručením regulovanej osobe.
(6)
Proti rozhodnutiu o určení odvodu podľa odseku 4 alebo zúčtovaniu odvodov podľa § 9 môže regulovaná osoba podať do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia námietku písomne alebo ústne do zápisnice u správcu odvodu. Námietka môže smerovať len proti základu odvodu, výške odvodu alebo výške zúčtovania odvodov. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Správca odvodu môže do 15 dní rozhodnúť o námietke, ak jej v plnom rozsahu vyhovie, inak v tejto lehote postúpi námietku na rozhodnutie Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), o čom bez zbytočného odkladu upovedomí regulovanú osobu.
(7)
Finančné riaditeľstvo rozhodne o námietke do 15 dní odo dňa, keď mu bola námietka, postúpená podľa odseku 6, doručená. Finančné riaditeľstvo napadnuté rozhodnutie v odôvodnených prípadoch zmení, inak námietku zamietne.
(8)
Rozhodnutie o námietke nadobúda právoplatnosť jeho doručením regulovanej osobe. Proti rozhodnutiu o námietke nie sú prípustné opravné prostriedky; to neplatí pre rozhodnutie o námietke, ktorým správca odvodu vyhovie námietke v plnom rozsahu.
§ 9
Zúčtovanie odvodov
(1)
Odvody zaplatené podľa § 8 alebo odvody, ktoré mali byť zaplatené za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia, za ktoré regulovaná osoba má povinnosť zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním,17) podliehajú zúčtovaniu, ktoré vykonáva správca odvodu. Regulovaná osoba je povinná v lehote na predloženie účtovnej závierky podľa prvej vety predložiť správcovi odvodu písomné oznámenie na zúčtovanie odvodov, v ktorom uvedie
a)
výsledok hospodárenia,
b)
koeficient na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,
c)
základ odvodu podľa § 5 ods. 1,
d)
sumu zaplatených odvodov za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia.
(2)
Správca odvodu vypočíta zo základu odvodu podľa § 5 odvody za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia podľa odseku 1 a porovná ich s odvodmi podľa odseku 1, pričom prihliada na ustanovenie § 4 ods. 8.
(3)
Kladný rozdiel súčtu odvodov zaplatených podľa odseku 1 a súčtu odvodov vypočítaných správcom odvodu podľa odseku 2 je preplatkom zo zúčtovania odvodov.
(4)
Záporný rozdiel súčtu odvodov zaplatených podľa odseku 1 a súčtu odvodov vypočítaných správcom odvodu podľa odseku 2 je nedoplatkom zo zúčtovania odvodov.
(5)
O výsledku zúčtovania odvodov správca odvodu vydá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola predložená účtovná závierka a oznámenie podľa odseku 1, rozhodnutie o zúčtovaní odvodov, v ktorom uvedie výšku preplatku zo zúčtovania odvodov alebo výšku nedoplatku zo zúčtovania odvodov.
(6)
Ak po vydaní rozhodnutia o zúčtovaní odvodov podľa odseku 5 dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 za účtovné obdobie, za ktoré sa vykonalo zúčtovanie odvodov podľa odseku 5, správca odvodu vykoná nové zúčtovanie odvodov za odvodové obdobia patriace do toho istého účtovného obdobia. Vydaním nového rozhodnutia o zúčtovaní odvodov sa pôvodné rozhodnutie o zúčtovaní odvodov ruší.
(7)
Regulovaná osoba je povinná zaplatiť nedoplatok zo zúčtovania odvodov do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zúčtovaní odvodov.
§ 10
Spôsob platenia odvodu
(1)
Odvod a nedoplatok zo zúčtovania odvodov sa uhrádzajú v eurách na účet uvedený na webovom sídle finančného riaditeľstva.
(2)
Nezaplatený odvod alebo nedoplatok zo zúčtovania odvodov sú povinní uhradiť po zániku regulovanej osoby jej právni nástupcovia spoločne a nerozdielne. Právni nástupcovia sú povinní uhradiť nezaplatený odvod alebo nedoplatok zo zúčtovania odvodov regulovanej osoby do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom regulovaná osoba zanikla.
(3)
Ak regulovaná osoba alebo jej právny nástupca neuhradil odvod alebo nedoplatok zo zúčtovania odvodov v lehote podľa tohto zákona alebo vo výške určenej v oznámení regulovanej osoby podľa tohto zákona, alebo v rozhodnutí správcu odvodu podľa tohto zákona, správca odvodu vyrubí regulovanej osobe alebo jej právnemu nástupcovi úrok z omeškania, pričom sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu18) ako pri vyrubení úroku z omeškania z dlžnej sumy dane.
(4)
Suma platby, ktorá prevyšuje splatný odvod, je preplatkom na odvode. Na preplatok na odvode a na preplatok zo zúčtovania odvodov podľa § 9 ods. 3 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu19) ako pri daňovom preplatku.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Ustanovenia osobitného predpisu1) sa na tento zákon použijú primerane, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dlžná suma odvodu a dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania odvodov po lehote splatnosti je nedoplatkom na odvodoch. Na vymáhanie nedoplatku na odvodoch sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.20)
(3)
Uhradené odvody sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Odvod, preplatok zo zúčtovania odvodov a nedoplatok zo zúčtovania odvodov sa zahŕňa do základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu.21)
(5)
Zaplatenie odvodu nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny podľa osobitného predpisu22) a zaplatený odvod sa nepovažuje za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny.
(6)
Oznámenie podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 9 ods. 1 sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo, okrem údajov podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 9 ods. 1, obsahuje najmä identifikačné údaje regulovanej osoby, pričom ak ide o
a)
fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, a daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
b)
právnickú osobu, názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené.
§ 13
(1)
Osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá k 1. septembru 2012 má oprávnenie na výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a) a ktorej pomer výnosov z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) za účtovné obdobie pred účinnosťou tohto zákona dosiahol aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia, sa považuje za regulovanú osobu podľa tohto zákona. Takej regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím, ktorým je september 2012, ak jej výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred účinnosťou tohto zákona dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2. Za účtovné obdobie podľa predchádzajúcich viet sa považuje účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účinnosti tohto zákona, za ktoré vznikla povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním17) v lehote, ktorá uplynula pred účinnosťou tohto zákona.
(2)
Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je september 2012, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej má oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
sumu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podľa odseku 1,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(3)
Za regulovanú osobu podľa tohto zákona sa považuje aj osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá
a)
k 1. septembru 2012 má oprávnenie na výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a),
b)
nevykázala výsledok hospodárenia pred účinnosťou tohto zákona a
c)
predpokladá, že jej výnosy z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred účinnosťou tohto zákona, dosiahnu aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia.
(4)
Regulovanej osobe podľa odseku 3 vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím, ktorým je september 2012, ak jej odhad podľa odseku 5 písm. c) za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred účinnosťou tohto zákona, dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2.
(5)
Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 4, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je september 2012, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej má oprávnenie na výkon činnosti,
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
§ 14
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2016
(1)
Povinnosť platiť odvod podľa § 4 v znení účinnom od 31. decembra 2016 má regulovaná osoba počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.
(2)
Základ odvodu podľa § 5 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.
(3)
Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.
(4)
Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa od 1. januára 2019 znižuje na 0,00545. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2018.
(5)
Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa od 1. januára 2021 znižuje na 0,00363. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2020.
(6)
Výpočet odvodu podľa § 7 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.
(7)
Zúčtovanie odvodov podľa § 9 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát vykoná za odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.
§ 15
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2023
(1)
Osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má k 1. januáru 2024 oprávnenie na výkon činnosti alebo povolenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a predpokladá, že bude tieto činnosti vykonávať celé odvodové obdobie, sa považuje za regulovanú osobu podľa tohto zákona. Takej regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím, ktorým je január 2024, ak jej výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred 1. januárom 2024 dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2. Za účtovné obdobie podľa druhej vety sa považuje bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred 1. januárom 2024, za ktoré vznikla povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním17) v lehote do 31. decembra 2023.
(2)
Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je január 2024, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
c)
sumu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podľa odseku 1,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(3)
Za regulovanú osobu podľa tohto zákona sa považuje aj osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá
a)
má k 1. januáru 2024 oprávnenie na výkon činnosti alebo povolenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
b)
nevykázala výsledok hospodárenia pred 1. januárom 2024 a
c)
predpokladá, že bude činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) vykonávať celé odvodové obdobie.
(4)
Regulovanej osobe podľa odseku 3 vzniká povinnosť platiť odvod počnúc odvodovým obdobím, ktorým je január 2024, ak jej odhad podľa odseku 5 písm. c) za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred 1. januárom 2024, dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2.
(5)
Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 4, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je január 2024, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
c)
sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(6)
Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2023, sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2023.
(7)
Sadzba odvodu podľa § 6 písm. a) v znení účinnom od 31. decembra 2023 sa od 1. januára 2025 znižuje na 0,0208. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2024.
(8)
Sadzba odvodu podľa § 6 písm. a) v znení účinnom od 31. decembra 2023 sa od 1. januára 2026 znižuje na 0,0167. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2025.
(9)
Sadzba odvodu podľa § 6 písm. a) v znení účinnom od 31. decembra 2023 sa od 1. januára 2027 znižuje na 0,0125. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2026.
(10)
Sadzba odvodu podľa § 6 písm. a) v znení účinnom od 31. decembra 2023 sa od 1. januára 2028 znižuje na 0,00363. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2027.
(11)
Ustanovenia § 14 ods. 4 a 5 sa na odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2023, nepoužijú.
(12)
Uhradený nedoplatok zo zúčtovania odvodov, ktoré vykoná správca odvodu po 31. decembri 2023, je príjmom štátneho rozpočtu.
Čl. II
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
2.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu podľa osobitných predpisov.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 235/2012 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 91/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1c) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach.1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:
„1c)
§ 10 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d)
Zákon č. 235/2012 Z. z.“.
2.
V § 155 ods. 14 sa slová „písm. e) možno za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a podľa odseku 1 písm. e) za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j) možno“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
3)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 15 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
9)
§ 37 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
10)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
15a)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 548/2011 Z. z.
18)
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
20)
§ 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
21)
§ 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z.
23)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.