233/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
ZÁKON
z 26. júla 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa čiarka za slovom „banky“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa osobitného predpisu3) a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
2.
V § 3 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa v § 8 neustanovuje inak.“.
3.
V § 3 ods. 3 a 5 a § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „20. dňa“ nahrádzajú slovami „25. dňa“.
4.
V § 3 ods. 3 druhá veta znie: „Na určenie základu pre výpočet odvodu na príslušný kalendárny štvrťrok sa použijú priemerné hodnoty položiek podľa § 2 písm. a) vypočítané z údajov k poslednému dňu jednotlivých kalendárnych mesiacov predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka.“.
5.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Štátne finančné aktíva podľa odseku 1 možno použiť aj na doplnenie zdrojov Fondu ochrany vkladov3) potrebných na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady.“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa čiarka za slovom „banky“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a o hodnote chránených vkladov“.
7.
Za § 5 sa vkladajú § 6 až 9, ktoré znejú:
㤠6
(1)
Banka znáša svoje náklady a výdavky súvisiace s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom, pričom z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom sa nesmú zvyšovať ceny, poplatky, odplaty ani iné finančné plnenia, prípadne vyžadovať osobitné poplatky, odplaty alebo iné plnenia na úhradu nákladov alebo výdavkov súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom. Ak banka zvýši cenu, poplatok, odplatu alebo iné finančné plnenie za poskytovanie svojich finančných služieb alebo vykonávanie ďalších svojich obchodov z dôvodov, ktoré nesúvisia s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom, skutočné dôvody zvýšenia ceny, poplatku, odplaty alebo iného finančného plnenia musia byť transparentné a musia umožniť jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov ich zvýšenia od okolností súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom.
(2)
Porušenie ustanovenia odseku 1 je nedostatkom v činnosti banky, za ktorý je orgán dohľadu nad finančným trhom16) oprávnený uložiť banke opatrenia na nápravu a sankcie podľa osobitného zákona,17) ktoré sa vzťahujú na nedostatky v činnosti banky.
§ 7
(1)
Banka je povinná do 25. októbra 2012 spolu so štvrťročnou splátkou odvodu za štvrtý kalendárny štvrťrok roku 2012 uhradiť správcovi odvodu mimoriadny odvod vo výške 0,1 % zo základu pre výpočet odvodu vypočítaného z údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke banky zostavenej podľa účtovných štandardov k 31. decembru 2011 a overenej audítorom.18)
(2)
Mimoriadny odvod podľa odseku 1 je účelovo určený na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov.
(3)
Na mimoriadny odvod podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 2, § 3 ods. 1, 4 a 5, § 4 ods. 1, 2 a 4, § 5 a 6 rovnako.
§ 8
(1)
Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. aprílu, k 25. júlu alebo k 25. októbru príslušného kalendárneho roka 500 000 000 eur, sadzba odvodu podľa § 3 ods. 2 na nasledujúci kalendárny rok a ďalšie kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka podľa odseku 2, je 0,2 %, pričom ak je táto podmienka splnená k 25. aprílu alebo k 25. júlu príslušného kalendárneho roka, banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.
(2)
Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. aprílu, k 25. júlu alebo k 25. októbru príslušného kalendárneho roka 750 000 000 eur, sadzba odvodu podľa § 3 ods. 2 na nasledujúci kalendárny rok a ďalšie kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka podľa odseku 3, je 0,1 %, pričom ak je táto podmienka splnená k 25. aprílu alebo k 25. júlu príslušného kalendárneho roka, banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.
(3)
Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. dňu príslušného kalendárneho štvrťroka 750 000 000 eur a zároveň dosiahne k 25. dňu príslušného kalendárneho štvrťroka 1,45 % z hodnoty celkových aktív za bankový sektor Slovenskej republiky k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola táto podmienka splnená, sadzba odvodu podľa § 3 ods. 2 na nasledujúce kalendárne roky, v ktorých je táto podmienka splnená, je 0 %, pričom banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.
(4)
Ak celková suma uhradených odvodov k 25. októbru kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola splnená podmienka podľa odseku 3, nedosiahne 1,45 % z hodnoty celkových aktív za bankový sektor Slovenskej republiky k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, sadzba odvodu podľa § 3 ods. 2 na nasledujúce kalendárne roky, v ktorých nie je podmienka podľa odseku 3 splnená, je 0,05 %.
(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 1, 2, 3 alebo odseku 4 vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom do dvoch mesiacov od zistenia splnenia týchto podmienok.
§ 9
Ustanovenie § 6 ods. 1 je banka povinná dodržiavať do 31. decembra 2014.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 18 znejú:
„16)
§ 1 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 17a ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z. a zákona č. 505/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. c) treťom bode podbode 3a sa slová „osobitného zákona5m)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov5m)“ a na konci poznámky pod čiarkou k odkazu 5m sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto citácie: „čl. 61 a 62 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4, Ú. v. ES L 294, 10. 11. 2001), čl. 68 až 71 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. EÚ L 207, 18. 8. 2003).“.
2.
V § 6 ods. 2 prvej vete sa za slová „príslušný rok“ vkladajú slová „ustanovuje tento zákon alebo“.
3.
V § 13 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zabezpečenie účelu podľa osobitného zákona,15j)“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 15j znie:
„15j)
§ 4 ods. 3 prvá veta zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z.“.
4.
Za § 28bc sa vkladá § 28bd, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28bd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Výška štvrťročných splátok ročného príspevku na tretí štvrťrok a štvrtý štvrťrok roku 2012 je 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom; tým nie sú dotknuté splátky ročného príspevku na prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2012.
(2)
Fond je povinný do 20. septembra 2012 vrátiť banke uhradenú sumu štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2012 prevyšujúcu výšku štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2012 podľa odseku 1.
(3)
Výška ročného príspevku na rok 2013 je 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.