220/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 20. júla 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Zásobovaním pitnou vodou a úžitkovou vodou na obdobie krízovej situácie1) (ďalej len „núdzové zásobovanie vodou“) sa rozumie vykonávanie organizačných, materiálnych a technických opatrení a činností na zabezpečenie
a)
dodávok pitnej vody pre obyvateľstvo, ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojené bezpečnostné zbory a záchranné zložky pri prerušení jej dodávky z verejného vodovodu,
b)
dodávok pitnej vody a dodávok úžitkovej vody pre subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) zákona na zabezpečenie ich minimálnych prevádzkových potrieb alebo potrieb nevyhnutných na utlmenie alebo odstavenie prevádzky.
(2)
Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou na základe rozhodnutia alebo v období krízovej situácie na základe príkazu,
a)
vypracúva analýzu zásobovania vodou,
b)
vykonáva vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, ktoré sú podkladom na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie určeného subjektu hospodárskej mobilizácie v rozhodnutí alebo príkaze.
(3)
Analýza zásobovania vodou sa vykonáva najmä hodnotením
a)
oblasti zásobovania vodou z hľadiska fyzikálno-geografických pomerov, demografických pomerov, ako aj mikrobiologických analýz a spôsobu zásobovania hygienicky kontrolovanou pitnou vodou a úžitkovou vodou,
b)
stavu zásobovania vodou na základe údajov o odberoch pitnej vody z verejného vodovodu a povrchovej vody2) v odberných miestach,
c)
vplyvu výpadku energetického systému na núdzové zásobovanie vodou z hľadiska jej výroby a dopravy do miest distribúcie pitnej vody,
d)
možností zabezpečenia núdzového zásobovania vodou,
e)
možností použitia náhradných zdrojov elektriny na zabezpečenie výroby a dodávky vody.
(4)
Vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození obsahuje najmä údaje
a)
o možnom ohrození alebo kontaminácii vodárenských zdrojov3) alebo verejného vodovodu škodlivými látkami4) a nebezpečnými látkami,5)
b)
o nebezpečenstve vyradenia kľúčových vodárenských zdrojov a vodárenských objektov z prevádzky,
c)
o dôsledkoch výpadku elektriny alebo iného energetického zdroja na zabezpečenie výroby a dodávky pitnej vody.
§ 2
(1)
Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody podľa § 18 ods. 3 písm. d) zákona sa v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva
a)
osobitnými prepravnými prostriedkami určenými na prepravu pitnej vody, ktorými sú cisterny,
b)
inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody,
c)
formou dodávky balenej pitnej vody.
(2)
Podmienky na núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa osobitného predpisu6) sa zabezpečujú prostriedkami na prechovávanie a výdaj pitnej vody v miestach distribúcie.
(3)
Pri núdzovom zásobovaní úžitkovou vodou sa požiadavky subjektov hospodárskej mobilizácie na jej odber zabezpečujú reguláciou výšky vodnej hladiny vodných nádrží a prietoku vody vo vodných tokoch podľa manipulačných poriadkov vodných stavieb prevádzkovateľom vodnej stavby. Odber úžitkovej vody vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie vlastnými prostriedkami v určených objemoch.
(4)
Núdzové zásobovanie pitnou vodou pre ústredné orgány štátnej správy, ozbrojené bezpečnostné zbory a záchranné zložky sa vykonáva dodávkou balenej pitnej vody. Ozbrojené sily Slovenskej republiky vykonávajú odber pitnej vody v určených odberných miestach.
(5)
Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou, určuje vodárenský zdroj na núdzové zásobovanie pitnou vodou na základe výsledkov analýzy zdravotnej bezpečnosti pitnej vody podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Na núdzové zásobovanie pitnou vodou možno využiť aj mobilné zariadenia na úpravu pitnej vody, pričom vodárenský zdroj nesmie byť kontaminovaný nebezpečnými látkami.
(7)
Pri určovaní vodárenských zdrojov na núdzové zásobovanie pitnou vodou sa prihliada na
a)
minimalizáciu nákladov na núdzové zásobovanie pitnou vodou, najmä na miesto lokalizácie a vzdialenosť vodárenského zdroja od miesta zásobovania,
b)
výdatnosť vodárenského zdroja,
c)
kvalitu vody z hľadiska potreby jej úpravy,
d)
energetickú náročnosť výroby pitnej vody,
e)
možnosť zabezpečenia ochrany vodárenských zdrojov.
§ 3
(1)
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 30 % oproti priemernej spotrebe vody podľa štatistických ukazovateľov subjektov hospodárskej mobilizácie zabezpečujúcich zásobovanie pitnou vodou za obdobie predchádzajúceho štvrťroka (ďalej len „priemerná spotreba vody“) alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 18) a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 70 % priemernej spotreby vody.
(2)
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 50 % oproti priemernej spotrebe vody alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 2 a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 50 % priemernej spotreby vody.
(3)
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 70 % oproti priemernej spotrebe vody alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 3 a dodávka pitnej vody sa verejným vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30 % priemernej spotreby vody.
(4)
Výnimku z obmedzenia dodávok pitnej vody v krízovej situácii si môže uplatniť subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý zabezpečuje výrobu balenej pitnej vody a súčasne zabezpečuje jej dopravu pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou.
§ 4
(1)
Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.
(2)
Pre organizácie zdravotníckeho zabezpečenia je minimálna potreba pitnej vody 30 litrov na lôžko denne.
(3)
Pre subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. d) zákona, ktoré zabezpečujú chov hospodárskych zvierat, je potreba pitnej vody na jednotlivé druhy hospodárskych zvierat uvedená v prílohe.
(4)
Na zachovanie produkčnej schopnosti a celkového fyziologického stavu hospodárskych zvierat pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou vykonávané v objemoch podľa optimálnej potreby uvedenej v prílohe. V mimoriadne nepriaznivých podmienkach je zásobovanie pitnou vodou vykonávané v objemoch podľa minimálnej potreby uvedenej v prílohe, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2012.
Peter Žiga v. r.
Príloha k vyhláške č. 220/2012 Z. z.
Normy potreby pitnej vody na zabezpečenie chovu hospodárskych zvierat na obdobie krízovej situácie
Druh Živá hmotnosť
kg
Vek
deň/mesiac
Optimálna potreba
vody l/ks/deň
Minimálna potreba
vody l/ks/deň
Hovädzí dobytok        
Teľa 40 – 70 do 56. dňa 2 1
Teľa 71 – 120 57 – 180 dní 10 4
Mladý dobytok 121 – 320 4 – 12 mes. 20 12
Jalovice 321 – 450 13 – 24 mes. 25 17
Dojnica zasušená     50 30
Dojnica v laktácii     115 50
Plemenný býk     60 35
Ošípané        
Ciciaky  Do 5 21 dní 0,3 0,2
Odstavčatá 6 – 10 35 dní 1,2 0,5
Odstavčatá 11 – 20 50 dní 2 1
Odstavčatá 21 – 40   5 2
Ošípaná – výkrm  41 – 110   8 3
Prasnica prasná     20 8
Prasnica dojčiaca     35 15
Kanec     20 10
Ovce a kozy        
Jahňa, kozľa     3 1
Ovca kotná     6 2
Ovca v laktácii     10 3
Koza kotná     3 1
Koza v laktácii     6 3
Kone        
Malé plemeno do 250   18 8
Stredné veľké plemeno 251 – 450   30 15
Veľké plemeno nad 451   50 20
Žriebä     10 5
Hydina        
Nosnica     0,2 0,2
Brojler   1. – 4. týždeň  0,15 0,1
Brojler   5. – 8. týždeň  0,25  0,15
Morka – výkrm     0,4 0,3
Kačica – výkrm     0,6 0,3
Hus – výkrm     0,7 0,3
1)
Článok 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
2)
§ 3 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
3)
§ 7 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
4)
§ 2 písm. x) zákona 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
5)
§ 2 písm. z) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
6)
§ 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
7)
§ 17 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.