212/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. júla 2012,
ktorou sa upravujú tabakové výrobky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 15 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
zložky, suroviny a iné látky, ktoré sú povolené pri výrobe tabakových výrobkov, a ich množstvo, ktoré je povolené,
b)
zložky, ktoré je zakázané používať pri výrobe tabakových výrobkov,
c)
požiadavky na prevádzkarne, v ktorých sa tabakové výrobky a zložky tabakových výrobkov vyrábajú a skladujú,
d)
podrobnosti o označovaní tabakových výrobkov,
e)
vzor oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh,
f)
požiadavky na kvalitu tabakových výrobkov.
§ 2
(1)
Surovinou povolenou na výrobu tabakových výrobkov je
a)
prírodne alebo umelo sušený alebo fermentovaný tabakový list rastliny druhu Nicotiana tabacum, ako aj jej časti; tabakové listy môžu byť celé, vyžilené, trhané alebo lámané,
b)
zostatok z tabakových listov a ich častí, vznikajúci pri ich spracovaní a manipulácii s nimi alebo pri výrobe tabakových výrobkov (ďalej len „tabakový zvyšok“),
c)
homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak vyrobený spojením jemne rozdrobeného tabaku, spracovateľného tabakového zvyšku a tabakového prachu (ďalej len „tabaková fólia“).
(2)
Tabakový zvyšok alebo tabaková fólia je surovinou na výrobu tabakových výrobkov, ak nie je tabakovým výrobkom podľa osobitného predpisu.1)
§ 3
(1)
Zoznam zložiek, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny, a zoznam zložiek, ktoré možno používať pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek, je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam zložiek, ktoré nemožno používať pri výrobe tabakových výrobkov, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Stanovenie obsahu dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého v cigaretách a overovanie údajov o ich obsahu uvádzaných na spotrebiteľských baleniach cigariet sa vykonáva podľa technických noriem.2)
§ 5
(1)
Na označovanie tabakových výrobkov umiestňovaných na trh sa vzťahujú požiadavky ustanovené touto vyhláškou a osobitnými predpismi.3)
(2)
Tabakové výrobky sa neoznačujú dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby.
(3)
Tabakové výrobky sa čitateľne označujú v štátnom jazyku.4)
§ 6
(1)
Tabakový výrobok sa umiestňuje na trh pod obchodným názvom tabakového výrobku, ktorý vyjadruje jeho podstatu a spôsob použitia.
(2)
Obchodný názov tabakového výrobku môže byť utvorený kombináciou slova a znaku alebo slova a grafického vyobrazenia s označením údaja o množstve.
(3)
Ochranná známka, obchodná značka, značkové meno, chránený názov alebo iný názov tabakového výrobku nenahrádza údaj podľa odseku 1.
§ 7
(1)
Ako sídlo výrobcu, distribútora alebo dovozcu tabakového výrobku sa uvádza len názov obce.
(2)
Z označenia tabakového výrobku podľa § 7 písm. b) zákona musí byť zrejmé, či ide o výrobcu, distribútora alebo dovozcu tabakového výrobku.
§ 8
(1)
Údaj o množstve sa označuje podľa druhu tabakového výrobku v kusoch alebo v hmotnostných jednotkách.
(2)
Vyznačený údaj o hmotnosti znamená hmotnosť tabakového výrobku bez obalu.
(3)
Údaj o hmotnosti, ak nie je označený značkou „e“,5) sa doplní na obale o označenie zápornej odchýlky hmotnosti. Odchýlku možno označovať v jednotkách hmotnosti alebo v percentách so záporným znamienkom.
(4)
Údaj o množstve sa označuje, ak nie je počet alebo hmotnosť výrobku uvedená v označení tabakového výrobku.
§ 9
(1)
Pôvod tabakového výrobku alebo miesto pôvodu tabakového výrobku sa uvádza na obale tabakového výrobku, len ak táto informácia už nie je uvedená v označení výrobcu alebo ak by jej neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.
(2)
Tabakové výrobky, ktoré pochádzajú z niektorého členského štátu Európskej únie, možno označiť slovami „Vyrobené v EÚ“.
§ 10
V skladoch s betónovou podlahou alebo inou podlahou ako drevenou sa prepravné obaly tabakových výrobkov ukladajú na drevené suché palety. Prepravné obaly sa umiestňujú aspoň 50 cm od stien a okien; sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, zemnou vlhkosťou, sálavým teplom vyhrievacích telies a cudzími pachmi.
§ 11
Vzor oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe č. 3.
§ 12
(1)
Požiadavky podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.6)
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.
Zložky, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny a pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek
ČASŤ A
Zložky všeobecne použiteľné
Por.
čís.
Zložka CE1) E2) Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1. Aromatické zložky a chuťové zložky prírodného pôvodu alebo chemicky zhodné so zložkami prírodného pôvodu vhodné na ľudskú výživu, ktoré sú medzinárodne registrované
2. Etylvanilín 108
3. Alylfenoxyacetát
4. Anizylacetón 163
5. Hydroxycitronellal 100
6. Hydroxycitronellal-
dietylacetát
44
7. Hydroxycitronellaldi-
metylacetát
45
8. Beta-naftolketón 147
9. 2-fenylpropiónaldehyd
10. Piperonylizobutyrát 305
11. Propenylguaetol 170
12. Chlorid amónny
13. Alfa-amylškoricový aldehyd
14. Vanilín acetát
15. Metyheptínkarbonát 481
16. 6-metylkumarín
17. Maltol 148
18. Etylmaltol 692
19. Zložky od prírody obsiahnuté v tabaku
20. Ovocie, sušené ovocie, ovocná dužina, ovocná šťava, koncentrovaná ovocná šťava a ovocný sirup
21. Koreniny okrem rastlín alebo časti rastlín uvedených v prílohe č. 2
22. Sladké drievko (Liguiritiae radix)
23. Šťava zo sladkého dreva (Lekorica)
24. Káva, kávoviny
a výrobky z nich
25. Čaj a výrobky obdobné čaju
26. Kakao a výrobky z kakaa
27. Liehoviny
28. Víno aj likérové, dezertné a ovocné
29. Med
30. Javorový sirup
31. Cukry vhodné na
ľudskú výživu, aj karamelizované
32. Dextríny
33. Melasa
34. Pektíny 440
35. Škroby aj modifikované chemicky alebo fyzikálne 1400 –
1450
36. Jedlá soľ
37. Kyseliny: octová 260
citrónová 330
jablčná 296
vínna 334
mliečna 270
jantárová 363
38. Pitná voda
39. Kyselina L-askorbová 300
40. Aromatické prípravky získané záhrevom východiskových látok pri teplote nepresahujúcej 180°C, pričom jedna z východiskových látok je s funkčnou aminoskupinou a ďalšia je redukujúci cukor (reakčné arómy)
ČASŤ B
Zvlhčovadlá
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Fajčiarsky tabak, cigary, cigarky, cigarety, tabaková fólia a umelý obalový list cigár
1. Glycerol 422 5 % sušiny výrobku
2. Hydrogenovaný glukózový sirup Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované sacharidy; obsah D-sorbitu najmenej 5 % sušiny zložky.
3. 1,3 butándiol (1,3-butylénglykol) 5 % sušiny výrobku Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C, index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina je najviac 0,1.
4. 1,2-propándiol (1,2-propylénglykol) 1520 5 % sušiny výrobku
5. Trietylénglykol 5 % sušiny výrobku Merná hmotnosť pri 20 °C je 1124 až 1126 kg.m-3; destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 280 až 290 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,455 až 1,456; hmotnostný podiel nespáliteľného zvyšku – (popola) menej ako 0,01 %; hmotnostný podiel nespáliteľného monoetylénglykolu je menej ako 0,1 %.
6. Kyselina trihydrogénfosforečná (ortofosforečná) 338 5 % sušiny výrobku
7. Kyselina glycerolfosforečná a jej sodné, draselné a horečnaté soli 5 % sušiny výrobku
b) Žuvací tabak a šnupavý tabak
1. Glycerol 422 10 % sušiny výrobku
2. Hydrogenovaný glukózový sirup Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované sacharidy; obsah D-sorbitu je najmenej 5 % sušiny zložky.
c) Šnupavý tabak
1. Kvapalný parafín 905 25 % sušiny výrobku
2. 1,2-propándiol
(1,2 propylénglykol)
1520
3. 1,3 butándiol (1,3
butylénglykol)
5 % sušiny výrobku Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.
ČASŤ C
Lepidlá, spojivá a zahusťovadlá
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
b) Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
c) Zložky na výrobu spojív tlačiarenských farieb a lakov na filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
d) Zložky na výrobu cigaretového papiera
1. Želatina 441
2. Šelak 904
3. Kolódium
4. Celulózoacetát
5. Etylcelulóza aj hydroxyetylovaná
6. Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná alebo karboxymetylovaná 461
7. Karboxymetylcelulóza, aj metylovaná a ich soli: sodné, draselné, vápenaté, horečnaté 466
8. Karboxymetylškrob So stupňom substitúcie najviac 50 % dialdehyd škrobu vyrobeného z oxidovaného kukuričného škrobu s množstvom aldehydu najmenej 90 %.
9. Mikrokryštalická celulóza 460
10. Hydroxypropylcelulóza aj metylovaná 463
11. Metyletylcelulóza 465
12. Arabská guma 414
13. Agar 406
14. Kyselina algínová 400
15. Algináty:
sodný 401
draselný 402
vápenatý 404
horečnatý
16. Tragantová guma 413
17. Karobová guma (svätojánsky chlieb) 410
18. Guarová guma 412
19. Galaktány aj modifikované
20. Mannány aj modifikované
21. Xantánová guma 415
22. Karagénan (furcelaran) 407
23. Polyvinylbutyrát
24. Acetopropionát celulózy
25. Izobutyrát sacharózy
26. Kopolyméry etylénvinylacetátu
e) Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
f) Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
27. Lecitíny 322
28. Hydroxyetylcelulóza
29. Acetylmetylcelulóza
30. Glyoxal 2 % sušiny výrobku
31. Melamín-formaldehy-
dová živica
2 % sušiny výrobku
g) Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
32. Zmesi
1. vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi alifatických nasýtených organických kyselín s reťazcom C12 až C18 alebo s etylénom,
2. vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty
h) Fajčiarsky tabak
33. Agar 406
34. Arabská guma 414
i) Žuvací tabak
35. Arabská guma 414 25 % sušiny výrobku
ČASŤ D
Zložky ovplyvňujúce horenie
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Cigariet, cigariek, cigár, fajčiarskeho tabaku, tabakovej fólie a umelého obalového listu cigár a cigariek
b) Cigaretového papiera
1. Hydroxid hlinitý
2. Síran hlinitý 520
3. Oxid hlinitý
4. Chlorid amónny 510
5. Síran amónny 517
6. Hydroxid vápenatý 526
7. Síran vápenatý 516
8. Síran draselný 515
9. Oxid horečnatý 530
10. Hydroxid horečnatý 528
11. Síran horečnatý 518
12. Hydrogénsíran sodný 514
13. Mastenec 553b
14. Oxid titaničitý 171
15. Močovina 927b
16. Uhličitany: sodný 500
draselný 501
vápenatý 170
amónny 503
17. Mravčany: sodný, draselný, vápenatý, amónny
18. Octany: sodný 262
draselný 261
vápenatý 263
amónny
19. Jablčnany: sodný 350
draselný 351
vápenatý 352
amónny
20. Citrany: sodný 331
draselný 332
vápenatý 333
amónny 380
21. Vínany: sodný 335
draselný 336
vápenatý 354
amónny
22. Mliečnany: sodný 325
draselný 326
vápenatý 327
amónny
23. Fosforečnany: sodný 339
draselný 340
vápenatý 341
amónny
24. Sulfamínany: sodný
draselný
vápenatý
amónny
25. Jantárany: sodný 363
draselný
vápenatý
amónny
26. Aktívne uhlie
(carbo medicinalis)
153
27. Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné, draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté a železité
28. Organické kyseliny s reťazcom C12 až C20 a ich vápenaté
a draselné soli
29. Hydroxid amónny 527
30. Hydroxid draselný 525
31. Hydroxid sodný 524
32. Hydrogénuhličitan sodný 500
33. Oxid vápenatý 529
34. Chlorid vápenatý 509
35. Chlorid horečnatý 511
36. Chlorid draselný 508
37. Síran hlinitodraselný 522
38. Vínan sodnodraselný 337
39. Horečnaté soli kyseliny uhličitej, mravčej, octovej, jablčnej, citrónovej, vínnej, mliečnej, fosforečnej, sulfamínovej a jantárovej
ČASŤ E
Zložky pre umelý obalový list cigár a cigariek a tabakovú fóliu
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1. Celulóza obsahujúca zložky uvedené v časti C písm. a) a v časti D
ČASŤ F
Konzervačné zložky
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Na tabakovú fóliu
b) Na výrobu lepidiel na cigaretové záložky
1. Kyselina sorbová a jej soli
(ako kyselina sorbová):
200 0,2 % sušiny výrobku
sodná
draselná 202
vápenatá 203
2. Kyselina benzoová a jej soli
(ako kyselina benzoová):
210 0,5 % sušiny výrobku
sodná 211
draselná 212
vápenatá 213
3. Estery kyseliny para-hydroxybenzoovej
a ich sodné soli (ako kyselina parahydroxy-benzoová)
214 až 219 0,5 % sušiny výrobku
4. Tiabendazol 233 0,6 % sušiny výrobku
5. Kyselina boritá a jej soli 284
sodná (borax) 285
draselná
Ak sa tieto konzervačné zložky použijú vo vzájomnej zmesi, vypočíta sa najvyššie prípustné množstvo jednotlivých látok takto:
Vzorec 01
kde je
HM – najvyššie prípustné množstvo zmesi konzervačnej zložky v sušine tabakového výrobku [%],
K1 – koncentrácia konzervačnej zložky „1“ v sušine tabakového výrobku [%],
HM1 – najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „1“ [%],
Kn – koncentrácia konzervačnej zložky „n“ v sušine tabakového výrobku [%],
HMn. – najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „n“ [%].
ČASŤ G
Farbivá
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Umelý obalový list cigár, cigariek a tabaková fólia
b) Cigaretový papier
c) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
1. Kyselina humínová a jej alkalické soli Tieto zložky nesmú obsahovať extrahovateľné polycyklické aromatické uhľovodíky s tromi jadrami a viacerými jadrami.
2. Vodný extrakt z rešetliaka prečisťujúceho (Rhamnus cathartica)
3. Vodný extrakt z jadrovníka kampeškovníka obyčajného (Haematoxylon campechianum)
4. Vodný extrakt z maklury oranžovej (Maclura aurandiaca)
5. Aktívne uhlie (carbo medinalis) 153
6. Brilantná čierna PN (BN) 151
7. Košenilová červená A 124
8. Azorubín 122
9. Žltá SY (FCF) 110
10. Oranž GGN 111
11. Indigotín 132
12. Amarant 123
13. Tartazín 102
14. Kurkumín 100
15. Riboflavín 101
16. Erytrozín 127
17. Chinolínová žltá 104
18. Patentná modrá V 131
19. Chlorofyl 140
a jeho komplexy s meďou 141
20. Karamel obyčajný (cukrový kulér) 150a
21. Kaustický sulfitový karamel 159b
22. Amoniakový karamel 150c
23. Amoniakovo sulfitový karamel 150d
24. Xantofyly 161
25. Zložky uvedené v bodoch 5 až 24 a ich zlúčeniny s hliníkom,vápnikom a horčíkom (tzv. laky)
26. Alazarínový alumíniový lak
27. Antrachinónová modrá 130
28. Síran bárnatý (pigmentová beloba 21)
29. Čierna 7984 152
30. Uhličitan vápenatý 170
31. Chrysoin S 103
32. Košenila (karmín) 120
33. Para žltá AB
34. Citrusová červená (orsille) 121
35. Ponceau 6R 126
36. Šarlátová červená (šarlat GN) 125
37. Lastúrová zlatá
38. Ultramarínová modrá
39. Ostatné farbivá uvedené v osobitnom predpise3)
d) Umelý obalový list cigár, cigariek a tabaková fólia
40. Prášok z kokosovej škrupiny
e) Žuvací tabak a šnupavý tabak
41. Síran železitý
42. Tanín
f) Šnupavý tabak
43. Oxidy železa 172
44. Aktívne uhlie (carbo medicinalis) 153
45. Indigotín 132
46. Chlorid amónny 510
47. Chlorid vápenatý 509
48. Karbamát amónny
49. Uhličitan sodný 500
50. Uhličitan vápenatý 170
g) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
51. Zlatá fólia 175
52. Zlatý bronz (legovaný meďou a zinkom) S množstvom zinku najviac 15 %.
53. Strieborný bronz
54. Uhličitan vápenatý 170
55. Síran vápenatý 516
56. Oxid titaničitý aj viazaný na sľudu 171 Sľuda najviac 75 %. Farbiaca zmes musí byť v prostredí spojiva laku.
57. Múčka zo škrupín kokosových orechov Bez prímesí a najmä bez prítomnosti salmonel.
h) Lepidlá, spojivá a zahusťovadlá na cigary, cigarky a na fajčiarsky tabak
58. Karamel obyčajný (cukrový kulér) 150a
59. Kaustický sulfitový karamel 150b
60. Amoniakový karamel 150c
61. Amoniakovo-sulfitový karamel 150d
i) Zjemňovače farbív a lakov na potlač filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
62. Glycerolacetát
63. Epoxidovaný sójový olej
64. Dioktyladipát
65. Trietylcitrát 1505
66. Acetát-izobutyrát sacharózy 444
67. Acetyltributylcitrát
ČASŤ H
Zložky na výrobu filtrov
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1. Aktívne uhlie
(carbo medicinalis)
153
2. Oxid hlinitý
3. Acetátcelulóza
4. Glycerolacetát
5. Silikagél
6. Hydrát kremičitanu horečnatého (morská pena)
7. Papier, celulóza
8. Polyetylén
9. Polypropylén
10. Oxid titaničitý 171 2 % hmotnosti filtra
11. Trietylénglykoldiacetát Merná hmotnosť pri 20 °C je 1110 až 1130 kg.m-3; destilačné rozmedzie hlavnej frakcie od 5 ml do 95 ml jednej 100 ml vzorky pri 101,3 kPa je 288 až 300 °C; pri 6,7 kPa je 195 až 205 °C; farba najviac jemne žltkastá; index lomu pri 20 °C nD = 1,438 až 1,439; viskozita pri 25 °C 0,95 až 0,97 mPa.s; hmotnostný podiel trietylénglykoldiacetátu najmenej 97 %;
hmotnostné podiely di-, tetra- a polyetylén-glykoldiace-
tátov najviac 1,2 %; hmotnostný podiel monoetylénglykolu najviac 0,1 %; hmotnostný podiel kyselín vyjadrených ako kyselina octová najviac 0,05 %; hmotnostný podiel vody najviac 0,2 %; hmotnostný podiel minerálnych látok najviac 0,01 %.
12. Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné, draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté a železité
13. Trietylcitrát 1505 Číra, bezfarebná, viskózna kvapalina bez zápachu; množstvo titrovateľných kyselín zodpovedajúce spotrebe 20,2 ml ±0,6 ml roztoku KOH o koncentrácii c = 0,1 mol.l-1 na 1 g vzorky; ťažké kovy spolu najviac 10 mg.kg-1; z toho arzén najviac 3 mg.kg-1.
14. Zmesi
1. vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi alifatických nasýtených organických kyselín s reťazcom C12 až C18 alebo etylénom,
2. vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty.
ČASŤ I
Zložky na výrobu filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1. Papier, lepenka, celulózoacetát
2. Korok a slama
3. Hliník 173 Bez cudzích zložiek a najmä bez prítomnosti salmonel. O čistote najmenej 99,5 %.
4. Hliníková fólia, aj ako ochranný lak Ochranná laková vrstva sa musí sušiť vzhľadom na jej zloženie tak, aby z nej neprešli na náustky nijaké prchavé čiastočky, najmä nijaké rozpúšťadlá; po nanesení na vhodný nosný materiál nesmie 1 dm2 lakovanej plochy pri extrakcii destilovanou vodou pri 40 °C počas 10 dní uvoľniť viac ako
a) 5 mg rozpustných látok,
b) 1 mg substancií fenolových látok,
c) 0,3 mg formaldehydu,
d) 1 mg zinku,
e) 1 mg organicky viazaného dusíka.
V ochrannej lakovej vrstve nesmú byť dokázateľné aromatické amíny.
ČASŤ J
Zložky na výrobu termoplastov na lepenie filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
Por. čís. Zložka4) E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1. Kopolyméry etylénu a vinylesterov alifatických nasýtených monokarbónových kyselín s dĺžkou reťazca C2 až C18
2. Hydrogenovaná polycyklopaptadiénová živica Viskozita pri 140 °C najmenej 200 mPa.s (2000 cP).
3. Mikrokryštalické vosky
4. Parafíny
5. Polymerizát zmesného styrénu a štiepnych produktov styrénu, alfametylstyrénu a vinyltoluénu Z nich vyrobená fólia o ploche 3 dm2 a o hmotnosti 10 g nesmie počas 24 hodín pri zohriatí na 90 °C uvoľniť viac ako 15 mg.dm-2 prchavej organickej zložky.
6. Polyizobutylén
7. Glycerolový a pentaerytritolový ester živicovej kyseliny kolofónie a ich hydratačné produkty
8. 2,6-diterciárny butyl-4-metylfenol Pri výrobe termoplastov sa k zložkám: silikagél, hydrát kremičitanu horečnatého, papier, celulóza, polyetylén a polypropylén nesmie pridať viac ako 0,5 % tejto zložky ako antioxidantu.
9. Zmesi živíc z maleinátov a akrylátov
ČASŤ K
Zložky na priamu tlač na cigaretový papier a náustkové papiere
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1. Farbivá a zložky uvedené v časti G a C tejto prílohy
2. Pravá žltá 105
3. Červená 2G 128
4. Allurová červená AC 129
5. Brilantná modrá FCF 133
6. Karamel (cukrový kulér) 150
7. Hnedá FK 154
8. Hnedá HT 155
9. Kantaxantín 161g
10. Sľudové pigmenty aj s oxidom titaničitým
11. Uhličitan horečnatý 504
12. Oxid hlinitý
13. Kyselina kremičitá 551
14. Vysychavé nenasýtené oleje, a to ľanový olej a drevný olej a z nich záhrevom vyrobené stužené oleje
15. Parafín
16. Dezodorizovaný minerálny olej 25 % objemových v tlačovom farbive Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 200 až 350 °C. Kvapalina bez chuti a zápachu.
17. Hydrogenovaný ester kolofónie a viacmocných alkoholov C3 až C6
18. Kolofónia modifikovaná fenolom a formaldehydom
19. Kolofónia modifikovaná xylolom a formaldehydom
20. Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou
21. Kolofónia modifikovaná kyselinou maleínovou
22. Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou a kyselinou maleínovou
23. Estery modifikovaných kolofónií (poradové číslo 25 až 29) s trojmocnými alkoholmi a viacmocnými alkoholmi C3 až C6
24. Alkydová živica (polyester z viacmocných alkoholov a kyseliny ftalovej) aj modifikovaná mastnými kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6 a viac
25. Kondenzačné produkty, ako aj éterifikované kondenzačné produkty z purifikovaných jednomocných alebo viacmocných, ako aj alkylových fenolov s formaldehydom
26. Xylolformaldehydová živica a jej kondenzačné produkty s fenolom alebo alkylovanými fenolmi
27. Fenolformaldehydová živica modifikovaná mastnými kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6 a viac
28. Soli a oxidy kobaltu, mangánu, železa, vápnika, zirkónu a céru s nafténovými kyselinami nasýtenými prevažne terciárnymi monokarboxylovými kyselinami C9 až C11 a 2-etylhexánovou kyselinou Vo vysušenom filme laku môže byť najviac 0,2 % kobaltu alebo najviac 0,5 % zvyškových látok spolu (vyjadrené na kov).
29. Košenila (karmín) 120
30. Meďnaté komplexy chlorofylu 141
31. Zelená S 142
32. Karotenoidy 160
33. Betanín 162
34. Litolová červená (litorubín BK) 180
35. Luteín 161b
36. Pigmenty: ftalokyaninová zelená
kyslá zelená č. 1
kyslá zelená č. 22
kyslá fialová R
modrá č. 15
modrá č. 16
brilantná acilanová modrá FFR
červená č. 1
sudánska modrá č. 2
modrá victoria B
modrá viktoria R
violetová č. 3
žltá č. 29
37. Striebro 174
ČASŤ L
Rozpúšťadlá a nosiče aróm
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1. 1,3-butándiol
(1,3- butylénglykol)
Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.
2. Etanol 1510
3. 2-propanol (izopropylakohol)
4. Glycerol 422
5. Triacetylglycerol 1518
6. Sorbitol 420
7. 1,2-propándiol (1,2-propylénglykol) 1520
8. Triacetylcitrát 1505
9. Benzylalkohol (fenol) 1501
10. Lecitíny 322
11. Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná alebo karboxymetylovaná
12. Karboxymetylcelulóza aj metylovaná a ich soli:
sodné 466
draselné
vápenaté
horečnaté
13. Arabská guma 414
14. Agar 406
15. Kyselina algínová 400
16. Algináty: sodný 401
draselný 402
vápenatý 404
horečnatý
17. Tragantová guma 413
18. Karobová guma (svätojánsky chlieb) 410
19. Guarová guma 412
20. Xantánová guma 415
21. Karagénan (furcelaran) 407
22. Etyllaktát
23. Etylacetát
24. Mono- a diglyceridy mastných mastných kyselín a ich estery s kyselinou 471
octovou 472a
mliečnou 472b
citrónovou 472c
vínnou 472d
25. Acetylovaný diškrob-fosfát 1414
26. Acetylovaný škrob acetanhydridom 1420
27. Acetylovaný diškrob-adipát 1422
28. Stearát vápenato-horečnatý 470
29. Octany: draselný 261
sodný 262
vápenatý 263
30. Mliečnany: sodný 325
draselný 326
vápenatý 327
31. Citrany: sodný 331
draselný 332
vápenatý 333
32. Uhličitany: sodný 500
draselný 501
vápenatý 170
horečnatý 504
ČASŤ M
Ostatné prísady, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Žuvací tabak, šnupavý tabak
1. Chlorid amónny 510
2. Chlorid vápenatý 509
b) Žuvací tabak
3. Síran hlinitodraselný 522
4. Kyslý vínan draselný (vínny kameň)
5. Sacharín 954
c) Šnupavý tabak
6. Droždie
7. Jedlé tuky a oleje
8. Semená stromov rodu Dipteryx, zbavené kumarínu 0,003 % kumarínu
9. Amóniumkarbamát (soľ jelenieho rohu)
10. Uhličitan sodný 500
11. Uhličitan draselný 501
12. Uhličitan vápenatý 170
13. Hydroxid amónny 527
14. Hydroxid vápenatý 526
15. Kyslý vínnan draselný
(vínny kameň)
16. 1,3-butándiol (1,3-butylénglykol) Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C, index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.
Zakázané arómy a chuťové zložky na výrobu tabakových výrobkov
ČASŤ A
Aromatické a chuťové zložky
1.
Kyselina agaricínová (Acidum agaricinicum)
2.
Brezová silica (Oleum Betulae)
3.
Mandľový olej obsahujúci voľnú alebo viazanú kyselinu kyanovodíkovú
4.
Sassafrasový olej (Oleum Sassafras)
5.
Borievkový olej (Oleum Juniperi)
6.
Gáfrový olej
7.
Gáfor
8.
Kumarín
9.
Safrol
10.
Tujón
ČASŤ B
Aromatické zložky a chuťové zložky vyrobené z rastlín alebo častí rastlín
1.
Stonky ľuľka sladkohorkého (Herba Solanum dulcemara)
2.
Gáfrové drevo (Lignum Camphorae)
3.
Podzemok sladiča obyčajného (Polypodium vulgare)
4.
Vňať mäty sivej (Herba Pulegii)
5.
Kvasiové drevo (Lignum Quassiae), horké drevo, mušie drevo
6.
Kvijálová kôra (Cortex Quillaiae), mydlová kôra
7.
Vňať vratiča obyčajného (Herba Tanacetum vulgare), protičervová bylina
8.
Vňať ruty voňavej (Herba Rutea odorata)
9.
Sassafrasové drevo (Lignum Sassafras)
10.
Sassafrasová kôra (Cortex Sassafras)
11.
Sassafrasové listy (Folia Sassafras)
12.
Komonica lekárska (Melilotus officinalis)
13.
Semená stromov rodu Dipteryx (Semen Toncae)
14.
Liatra voňavá (Liatris odorata)
15.
Marinka voňavá (Asperula odorata)
Príloha č. 3 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.
OZNÁMENIE o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh
1)
§ 4 ods. 3 písm. c) druhý bod zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja (56 9570) STN ISO 10315 Cigarety. Stanovenie nikotínu v kondenzátoch dymu. Metóda plynovej chromatografie (56 9566) STN ISO 8454 Cigarety. Stanovenie oxidu uhoľnatého v plynnej fáze cigaretového dymu. Metóda NDIR (56 9575) STN ISO 8243 Cigarety. Odber vzoriek (56 9563).
3)
Napríklad zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.
6)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady =OJ:L:1998:204:0037:005:SK:HTML href="http://Smernica európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov" target=_blank>98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
1)
Kód označenia „CE“ znamená číslo registrácie Counsil of Europe (júl 1995).
2)
Kód označenia „E“ znamená číslo registrácie v rámci Európskej únie.
3)
Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
4)
Zložky uvedené v tejto časti môžu obsahovať len technicky nevylučiteľný zvyšok monomérov východiskových a extrahovateľných.