191/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. júna 2012,
ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Zdravotná poisťovňa zasiela Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 1 údaje podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona o spotrebe kategorizovaných liekov za každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
§ 2
Zdravotná poisťovňa zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 2 údaje podľa § 28 ods. 4 písm. b) zákona o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
§ 3
Zdravotná poisťovňa zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 3 údaje podľa § 28 ods. 4 písm. c) zákona o platiteľovi poistného v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
§ 4
Zdravotná poisťovňa zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 4 údaje podľa § 28 ods. 4 písm. d) zákona z registra poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
§ 5
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 5 údaje podľa § 28 ods. 8 zákona z centrálneho registra poistencov o existencii poistného vzťahu v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
§ 6
Úrad zasiela ministerstvu v elektronickej podobe v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohe č. 6 údaje podľa § 28 ods. 8 zákona z centrálneho registra poistencov o type platiteľa poistného v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
§ 7
Ministerstvo zasiela zdravotnej poisťovni chybový protokol podľa § 28 ods. 7 zákona v jednom z dátových rozhraní uvedených v prílohách č. 1 až 4. V textovom formáte na konci dátovej vety sa pripája položka „kód chyby“ a v XML formáte sa dátový prvok „kód chyby“ pripája pred dátový prvok „poradové číslo riadku“. Zoznam kódov chýb je uvedený v prílohe č. 7.
§ 8
Zdravotná poisťovňa zasiela ministerstvu podľa § 28 ods. 7 tretej vety zákona iba opravené údaje v rovnakej štruktúre, ako je uvedená v prílohách č. 1 až 4.
§ 9
Údaje podľa § 1 až 8 sa doručujú na pamäťovom médiu do sídla prijímateľa.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. júla 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 191/2012 Z. z.
Zoznam kódov chýb uvádzaných v chybovom protokole