19/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. januára 2012
o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Identifikácia psa, mačky a fretky sa vykoná podľa § 19 ods. 9 zákona najneskôr
a)
do ôsmich týždňov ich veku,
b)
pred ich uvedením na trh alebo
c)
pred ich prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby.
(2)
Identifikovaného psa, identifikovanú mačku a fretku pri premiestňovaní1) sprevádza správne vyrobený, vydaný, vyplnený a registrovaný pas spoločenského zvieraťa (ďalej len „pas“).2)
§ 2
(1)
Údaje o identifikácii psa, mačky a fretky zadá veterinárny lekár do centrálneho registra spoločenských zvierat do 24 hodín od identifikácie spoločenského zvieraťa.
(2)
Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat pre psy, mačky a fretky, ktoré sú identifikované podľa § 1 ods. 1, pre ktoré nebol vydaný pas, obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka,
b)
meno, druh, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti spoločenského zvieraťa,
c)
číslo transpondéra, dátum zavedenia transpondéra a jeho umiestnenie alebo dátum a číslo tetovania,
d)
dátum vakcinácie proti besnote, dátum platnosti vakcinácie proti besnote, označenie výrobcu, názov a číslo šarže vakcíny, meno a priezvisko súkromného veterinárneho lekára, ktorý vykonal vakcináciu.
(3)
Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat pre psy, mačky a fretky, ktoré sú identifikované podľa § 1 ods. 1, pre ktoré bol vydaný pas, obsahuje
a)
údaje podľa odseku 2,
b)
evidenciu všetkých pasov pridelených na kontá poverených veterinárnych lekárov; kontom je vymedzený elektronický priestor v centrálnom registri spoločenských zvierat určený na prideľovanie pasov,
c)
výsledky sérologického vyšetrenia na besnotu a údaje o inej vakcinácii,
d)
dátum vydania pasu a dátum jeho zrušenia,
e)
meno a priezvisko povereného veterinárneho lekára, ktorý pas vydal alebo zrušil.
§ 3
(1)
Žiadosť o poverenie na vydávanie pasov, ktorú súkromný veterinárny lekár predkladá Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „správa“), je súčasťou prílohy č. 1.
(2)
Prílohou k žiadosti súkromného veterinárneho lekára o poverenie na vydávanie pasov je
a)
kópia osvedčenia na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti,3)
b)
kópia dodacieho listu čítacieho zariadenia, ktorým možno odčítavať údaje z elektronických identifikačných systémov podľa príslušných technických noriem,4) alebo potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o preukázaní držby funkčného čítacieho zariadenia,
c)
vyhlásenie o možnosti denného prístupu k internetu.
(3)
Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat pridelí orgánom veterinárnej správy a povereným veterinárnym lekárom prístupové meno a heslo, ktoré je pre každého jedinečné a umožňuje prístup do centrálneho registra spoločenských zvierat v rozsahu priznaných prístupových práv.
(4)
Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat vymedzí konto pre každého povereného veterinárneho lekára.
(5)
Poverený veterinárny lekár nahlási prevádzkovateľovi centrálneho registra spoločenských zvierat sériové čísla všetkých nadobudnutých pasov. Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat zapíše nahlásené pasy na konto povereného veterinárneho lekára. Spôsob nahlasovania sériových čísel nadobudnutých pasov určí a zverejní prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat.
(6)
Pri vydávaní pasu poverený veterinárny lekár vyplní časti I až III pasu a v časti XI pasu uvedie dátum vydania pasu a potvrdí ho odtlačkom pečiatky a podpisom.
§ 4
Žiadosť výrobcu o pridelenie sériových čísel pasov spoločenských zvierat sa predkladá správe a jej vzor je v prílohe č. 2.
§ 5
(1)
Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu prijatých, vydaných a zrušených pasov spôsobom znemožňujúcim zmenu alebo vymazanie údajov v evidencii bez možnosti ich zistenia. Ak sa na tento účel používa výhradne elektronická evidencia, poverený veterinárny lekár použije na jej vedenie počítačový program, ktorý znemožňuje vymazať alebo meniť údaje bez trvalého záznamu predchádzajúceho údaja a zabezpečuje pravidelné zálohovanie dát spôsobom, ktorý znižuje riziko ich súbežného poškodenia s dátami vedenými v počítači alebo na serveri.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 obsahuje najmenej tieto údaje
a)
o prijatých pasoch:
1.
poradové číslo záznamu o prijatí pasu,
2.
dátum prijatia pasu od jedného výrobcu pasu,
3.
počet prijatých pasov a ich sériové čísla,
4.
meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu pasu,
b)
o vydaných a zrušených pasoch:
1.
poradové číslo záznamu o vydaní alebo zrušení pasu,
2.
dátum vydania alebo zrušenia pasu,
3.
sériové číslo pasu,
4.
údaje o vlastníkovi spoločenského zvieraťa, pre ktoré bol vydaný pas,
5.
opis spoločenského zvieraťa,
6.
identifikáciu spoločenského zvieraťa,
7.
dôvod zrušenia pasu,
c)
o veterinárnych úkonoch:
1.
poradové číslo záznamu o vykonanom veterinárnom úkone,
2.
dátum záznamu o vykonanom veterinárnom úkone,
3.
údaje o vakcinácii proti besnote,
4.
údaje o inej vakcinácii,
d)
o výsledku sérologického testu na besnotu:
1.
poradové číslo záznamu o výsledku sérologického testu na titer neutralizačných protilátok proti besnote,
2.
dátum záznamu o výsledku sérologického testu na titer neutralizačných protilátok proti besnote,
3.
číslo pasu, v ktorom sa vykonal záznam,
4.
číslo nezameniteľného označenia testovaného spoločenského zvieraťa,
5.
dátum odberu vzorky,
6.
číslo výsledku laboratórneho vyšetrenia,
7.
zistený titer,
8.
názov a adresu laboratória, ktoré vykonalo test.
(3)
Poverený veterinárny lekár poskytne prevádzkovateľovi centrálneho registra spoločenských zvierat súčinnosť potrebnú pre riadnu prevádzku centrálneho registra spoločenských zvierat.
§ 6
(1)
Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat oznámi správe každé nahlásenie čísla
a)
pasu, ktoré je v databáze už zaregistrované,
b)
pasu, ktoré nie je v súlade s prideleným sériovým číslom pasu,
c)
transpondéra a jeho typ, ktorý je v databáze už pridelený spoločenskému zvieraťu, okrem záznamu v časti „Zrušené pasy“.
(2)
Oprava alebo zmena vykonaná v pase je platná, ak je zaznamenaná v centrálnom registri spoločenských zvierat.
§ 7
Ohlásenie podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona, ktoré sa zasiela najneskôr 14 dní pred začatím, prerušením alebo skončením činnosti, obsahuje
a)
meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
b)
meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene osoby uvedenej v písmene a),
c)
registračné číslo, ak bolo pridelené,
d)
druh vykonávanej činnosti,
e)
dátum začatia, skončenia alebo prerušenia činnosti.
§ 8
(1)
Denná evidencia, ktorá sa vedie podľa § 37 ods. 2. písm. b) prvého bodu zákona (ďalej len „denník“), obsahuje
a)
údaje o individuálnej identifikácii každého zvieraťa:
1.
druh,
2.
plemeno,
3.
pohlavie,
4.
dátum narodenia,
5.
číslo transpondéra alebo tetovania,
b)
údaje o zmenách:
1.
dátum prísunu, odsunu spoločenského zvieraťa,
2.
ak ide o prísun spoločenského zvieraťa, identifikačné údaje predchádzajúceho vlastníka podľa § 7 písm. a) a c),
3.
ak ide o odsun, identifikačné údaje nového vlastníka podľa § 7 písm. a) a d),
4.
dátum úhynu spoločenského zvieraťa,
c)
ostatné údaje:
1.
veterinárne úkony vykonané na zvierati, dátum vykonania,
2.
meno a priezvisko súkromného veterinárneho lekára, ktorý úkon vykonal.
(2)
Každá zmena sa zaznamená do denníka do 24 hodín od vykonania zmeny.
(3)
Denník sa vedie minimálne v papierovej forme. Titulná strana denníka obsahuje registračné číslo, meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu trvalého pobytu alebo sídlo fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby podľa § 7. Denník je overený úradným veterinárnym lekárom regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na titulnej strane.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 74/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 19/2012 Z. z.
Žiadosť veterinárneho lekára o poverenie na vydávanie pasov spoločenských zvierat
Príloha č. 2 k vyhláške č. 19/2012 Z. z.
Žiadosť výrobcu o pridelenie sériových čísel pasov spoločenských zvierat
1)
Čl. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39) v platnom znení.
2)
Rozhodnutie Komisie č. 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41).
3)
§ 6 zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
Príloha Ia nariadenia (ES) č. 998/2003 v platnom znení.