18/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2017 do 30.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

18
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. januára 2012
o identifikácii a registrácii oviec a kôz
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Označenie ovce a kozy
(1)
Prvotné označenie a trvalé označenie ovce alebo kozy zabezpečuje držiteľ, ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.1)
(2)
Prvotné označenie ovce alebo kozy sa vykonáva do 24 hodín po narodení ovce alebo kozy. Toto označenie je dočasné a umožňuje spoľahlivo určiť identitu ovce alebo kozy a jej matky.
(3)
Trvalé označenie1a) ovce a kozy sa vykonáva
a)
dvoma plastovými ušnými značkami s identifikačným kódom zvieraťa,
b)
jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom2) vo forme bachorového bolusu alebo elektronickej ušnej značky,
c)
jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom2) vo forme injektovateľného transpondéra,
d)
jednou plastovou ušnou značkou ovce a kozy do veku 12 mesiacov, alebo
e)
iným spôsobom,1a) ak ich nemožno označiť plastovou ušnou značkou zo zdravotných dôvodov alebo ak ide o ovcu alebo kozu so zakrpatenými ušnicami alebo bez ušníc.
(4)
Trvalé označenie sa vykonáva pred premiestnením ovce alebo kozy z chovu, v ktorom sa zviera narodilo, najneskôr však do šiestich mesiacov od jeho narodenia.
(5)
Označenie ovce alebo kozy iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť označenie a nesmie byť zameniteľné s označením ovce alebo kozy podľa odseku 3.
§ 2
Ušná značka a elektronický identifikátor
(1)
Za ušnú značku sa považuje hranatá ušná značka alebo terčík. Vzor a opis ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky alebo elektronického identifikátora, ovca alebo koza sa označí náhradnou ušnou značkou alebo náhradným elektronickým identifikátorom, ktoré obsahujú pôvodné abecedné a číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitná evidencia o vydaní náhradných ušných značiek a náhradných elektronických identifikátorov je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.
(3)
Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 zákona (ďalej len „poverená osoba“).
§ 3
Označovanie ovce a kozy dovezenej zo zahraničia
Ovca a koza dovezená z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorá bola podrobená kontrole3) a zostáva v chove, sa označí podľa § 1 do 14 dní po vykonaní kontroly, najneskôr pred jej premiestnením do ďalšieho chovu.
§ 4
Znehodnotenie ušnej značky a elektronického identifikátora
Ušné značky a elektronický identifikátor uhynutej alebo zabitej ovce alebo kozy sa znehodnotia.4)
§ 5
Registrácia chovu oviec a kôz
(1)
Žiadosť o registráciu nového chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím činnosti, ale najneskôr pred prvým premiestnením oviec a kôz do chovu.
(2)
Registračné číslo sa chovu5) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na označenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby. Registračné číslo chovu sa pri zmene držiteľa nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.
(3)
Oznámenie o zrušení chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 do siedmich dní od skončenia činnosti.
(4)
Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho držiteľa.
§ 6
Centrálny register hospodárskych zvierat
V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register“) sa eviduje
a)
registračné číslo chovu,
b)
názov a adresa chovu,
c)
identifikačné údaje o držiteľovi
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,
e)
údaje o zvierati
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky, ak je známy,
3.
deň, mesiac a rok narodenia,
4.
kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
5.
každá zmena oviec a kôz držaných v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka kódov plemien oviec, číselníka kódov plemien kôz a číselníka kódov podielu krvi pre ovce a kozy uverejnených na webovom sídle poverenej osoby a dátum, keď k zmene došlo,
6.
dátum premiestnenia zvieraťa,
7.
dátum úhynu zvieraťa,
8.
miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje, meno a priezvisko alebo obchodné meno prepravcu, registračné číslo prepravcu, ak je pridelené,5a) a evidenčné číslo vozidla, ktorým bolo zviera premiestnené,
f)
geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie,
g)
druh produkcie, iba v chove oviec a kôz.
§ 7
Doklad o premiestnení ovce a kozy
(1)
Doklad o premiestnení ovce alebo kozy potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, sa zasiela do siedmich dní odo dňa premiestnenia zvieraťa preukázateľným spôsobom poverenej osobe z chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo.
(2)
Vzor dokladu o premiestnení ovce a kozy je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Doklad o premiestnení ovce a kozy možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 8
Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy na dočasnú farmu
(1)
Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy do 12 mesiacov veku na dočasnú farmu sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa ich premiestnenia a zasiela sa z chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo.
(2)
Dočasnou farmou je chov oviec alebo kôz prevádzkovaný fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, alebo právnickou osobou, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, ktorá nadobúda ovce alebo kozy na účely zabitia, do siedmich dní od dátumu ich premiestnenia.
(3)
Poskytnúť ovcu alebo kozu na dočasnú farmu možno len vtedy, ak v deň premiestnenia vek ovce alebo kozy nie je vyšší ako 12 mesiacov.
(4)
Vzor hlásenia podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 4.
§ 9
Hlásenie zmien oviec a kôz
(1)
Hlásenie zmien sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa zmeny, ak ide o narodenie a dovoz z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, do siedmich dní odo dňa trvalého označenia oviec alebo kôz.
(2)
Vzor hlásenia zmien oviec a kôz je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Pri hlásení zmien stavu oviec a kôz sa používa číselníky kódov uvedených v § 6 písm. d) piatom bode.
(4)
Hlásenie zmien oviec a kôz možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 10
Individuálny register oviec a kôz v chove
(1)
Individuálny register oviec a kôz sa vedie v každom chove s výnimkou prepravcov.
(2)
Individuálny register oviec a kôz v chove obsahuje
a)
registračné číslo chovu,
b)
názov chovu, adresu chovu a zemepisné súradnice chovu,
c)
údaje o držiteľovi
1.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
d)
údaje o zvierati
1.
identifikačný kód zvieraťa a dátum identifikácie,6)
2.
identifikačný kód matky zvieraťa, ak je známy,
3.
deň, mesiac a rok narodenia zvieraťa,
4.
kód krajiny, ak je zviera dovezené z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
5.
každá zmena v chove ovce alebo kozy, dátum zmeny v chove a kópia dokladu o premiestnení, ak došlo k premiestneniu ovce alebo kozy,
6.
výsledok inventúry oviec a kôz v chove aktualizovaný najmenej raz za kalendárny rok a dátum jej vykonania,
7.
údaje o prepravcovi zvieraťa podľa osobitného predpisu.6a)
(3)
Individuálny register oviec a kôz v chove sa vedie v písomnej forme alebo elektronickej forme. Individuálny register oviec a kôz v chove spolu so sprievodnými dokladmi sa uchováva najmenej tri roky7) od posledného vykonaného záznamu.
(4)
Vzor individuálneho registra oviec a kôz v chove je uvedený v prílohe č. 6.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Označenie oviec a kôz podľa doterajších predpisov sa považuje za označenie oviec a kôz podľa tejto vyhlášky.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške 18/2012 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške 18/2012 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške 18/2012 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške 18/2012 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške 18/2012 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške 18/2012 Z. z.
1)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42) v platnom znení.
1a)
Príloha časť A nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
2)
Príloha časť A šiesty bod nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
4)
§ 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
5a)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005) v platnom znení.
6)
Príloha časť B ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
6a)
Príloha časť B ods. 1 písm. f) body i) a ii) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
7)
Čl. 5 tretí bod a čl. 6 tretí bod nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.