133/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 30. marca 2012,
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
rozsah odbornej prípravy,
b)
rozsah skúšky,
c)
podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií,
d)
obsah osvedčenia pre inštalatérov (ďalej len „osvedčenie“).
§ 2
Rozsah odbornej prípravy
(1)
Odbornou prípravou inštalatérov sa rozumie získanie teoretických vedomostí a praktických zručností na inštaláciu
a)
kotlov a pecí na biomasu,
b)
fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov,
c)
plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel.
(2)
Odborná príprava inštalatérov pozostáva z praktickej časti a z teoretickej časti.
(3)
Praktickou časťou odbornej prípravy sa má získať praktická zručnosť v nadväznosti na nové technológie v oblasti využívania biomasy, slnečnej energie, geotermálnej energie alebo tepelných čepadiel.
(4)
Rozsah odbornej prípravy inštalatérov na inštaláciu kotlov a pecí na biomasu je uvedený v prílohe č. 1.
(5)
Rozsah odbornej prípravy inštalatérov na inštaláciu fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Rozsah odbornej prípravy inštalatérov na inštaláciu plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel je uvedený v prílohe č. 3.
§ 3
Rozsah skúšky
(1)
Skúška v rozsahu odbornej prípravy inštalatérov podľa § 2 ods. 4 až 6 pozostáva z praktickej časti a z teoretickej časti.
(2)
Praktická časť skúšky je zameraná na preukázanie praktických zručností inštalácie zariadenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
(3)
Teoretická časť skúšky je zameraná na preukázanie teoretických vedomostí potrebných na inštaláciu zariadenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
§ 4
Zriadenie a činnosť skúšobnej komisie
(1)
Na vykonanie praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky sa zriaďuje minimálne jedna skúšobná komisia (ďalej len „komisia“).
(2)
Komisia má minimálne päť členov a jej činnosť riadi predseda. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.
(3)
Predseda komisie
a)
určuje termín praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky,
b)
zabezpečuje zverejnenie informácií o termíne praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky na webovom sídle ministerstva,
c)
zvoláva komisiu,
d)
riadi priebeh skúšky,
e)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o výsledku praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky,
f)
podpisuje osvedčenie pre inštalatérov zariadení podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
(4)
Komisia pri vykonávaní skúšky postupuje na základe rokovacieho poriadku komisie schváleného ministerstvom.
(5)
Komisia zverejňuje termín konania praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky na webovom sídle ministerstva.
(6)
Uchádzač o vykonanie skúšky (ďalej len „uchádzač“) sa prihlasuje písomne v stanovených termínoch.
(7)
Praktická časť skúšky pozostáva z preukázania praktických zručností inštalácie zariadenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c). Priebeh praktickej časti skúšky riadi predseda komisie alebo ním určený člen komisie, ktorý výsledok hodnotenia komisie pri preukazovaní praktických zručností na zariadení podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) zapíše do zápisnice.
(8)
Na teoretickú časť skúšky postupuje uchádzač po úspešnom absolvovaní praktickej časti skúšky.
(9)
Teoretická časť skúšky pozostáva z písomného testu. Priebeh písomného testu v rozsahu najmenej 30 otázok riadi predseda komisie alebo ním určený člen komisie. Uchádzač vyhovel, ak v písomnom teste dosiahol aspoň 70 % správnych odpovedí. Výsledok písomného testu zapíše do zápisnice predseda komisie alebo ním určený člen komisie.
(10)
Ak uchádzač úspešne vykonal praktickú časť a teoretickú časť skúšky, predseda komisie zašle osvedčenie pre inštalatérov uchádzačovi do 15 dní po úspešnom vykonaní teoretickej časti skúšky.
§ 5
Osvedčenie
Osvedčenie obsahuje
a)
názov osvedčenia,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno a priezvisko osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,
d)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
e)
dobu, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
f)
meno, priezvisko a podpis predsedu komisie.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.
Juraj Miškov v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 133/2012 Z. z.
ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY NA INŠTALÁCIU KOTLOV A PECÍ NA BIOMASU
1.
V závislosti od vzdelania sa uchádzačovi zabezpečí získanie alebo potvrdenie praktických zručností
a)
v odbore inštalatér, technik energetických zariadení budov alebo v podobnom odbore so zameraním na montáž vykurovacej a tepelnej techniky pre uchádzača so stredným odborným vzdelaním,
b)
v odbore technického zariadenia budov alebo podobného zamerania pre uchádzača vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa.
2.
Minimálny rozsah praktickej časti odbornej prípravy zahŕňa praktické vzdelávanie v oblasti montáže vykurovacej a tepelnej techniky, rezania rúrok a testovania netesností.
3.
Teoretická časť odbornej prípravy zahŕňa
a)
energetické využitie biomasy,
b)
popis trhu s biomasou, dopravy a skladovania,
c)
spaľovanie biomasy, produkty spaľovania, emisie a ochranu životného prostredia,
d)
navrhovanie, inštaláciu a údržbu kotlov a pecí na biomasu,
e)
hydraulické zapojenie,
f)
meranie a riadenie,
g)
protipožiarnu ochranu,
h)
ekonomiku prevádzky, investičné náklady, prevádzkové náklady, dobu návratnosti investície, možnosť získania dotácie a inej formy podpory,
i)
technické predpisy z oblasti biomasy, kotlov a pecí na biomasu,1)
j)
všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti kotlov a pecí na biomasu,2)
k)
právne predpisy Európskej únie z oblasti kotlov a pecí na biomasu.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 133/2012 Z. z.
ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH SYSTÉMOV A SLNEČNÝCH TEPELNÝCH SYSTÉMOV
1.
V závislosti od vzdelania sa uchádzačovi zabezpečí získanie alebo potvrdenie praktických zručností
a)
v odbore inštalatér, technik energetických zariadení budov alebo v podobnom odbore so zameraním na montáž vykurovacej a tepelnej techniky alebo montáž elektrických zariadení pre uchádzača so stredným odborným vzdelaním,
b)
v odbore technického zariadenia budov alebo podobného zamerania pre uchádzača vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa.
2.
Minimálny rozsah praktickej časti odbornej prípravy zahŕňa praktické vzdelávanie v oblasti montáže vykurovacej a tepelnej techniky, montáže elektrických zariadení a pokrývačstva so znalosťou základných strešných materiálov, utesňovacích metód, metód na krytie trhlín, rezania rúrok, spájkovania rúrkových spojov, lepenia rúrkových spojov, utesňovania tvaroviek a testovania netesností.
3.
Teoretická časť odbornej prípravy zahŕňa
a)
druh a vlastnosti fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov,
b)
dostupnosť a kvalitu3) systémov a komponentov na trhu,
c)
vplyv inštalácie na životné prostredie,
d)
navrhovanie, inštaláciu a údržbu fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov, najmä
1.
identifikáciu aktívnych a pasívnych systémov a ich komponentov,
2.
návrh konfigurácie systémov vrátane komponentov a ich umiestnenie so zohľadnením začlenenia do existujúcich systémov elektroinštalácie, vykurovania alebo prípravy teplej vody,
3.
stanovenie požadovanej plochy, orientácie a sklonu fotovoltických panelov alebo slnečných tepelných kolektorov,
4.
posúdenie primeranosti inštalácie vzhľadom na potrebu energie v budove a klimatické podmienky,
5.
dimenzovanie elektrických vodičov, návrh pripojenia a istiacich prvkov,
6.
výber vhodnej metódy pre inštaláciu v závislosti od druhu strechy,
7.
identifikáciu rizík pri inštalácii,
e)
hydraulické zapojenie slnečných tepelných systémov,
f)
meranie a riadenie,
g)
protipožiarnu ochranu,
h)
ekonomiku prevádzky, investičné náklady, prevádzkové náklady, dobu návratnosti investície, možnosť získania dotácie a inej formy podpory,
i)
technické predpisy z oblasti vyhradených technických zariadení,
j)
všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov,4)
k)
právne predpisy Európskej únie z oblasti fotovoltických systémov.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 133/2012 Z. z.
ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY NA INŠTALÁCIU PLYTKÝCH GEOTERMÁLNYCH SYSTÉMOV A TEPELNÝCH ČERPADIEL
1.
V závislosti od vzdelania sa uchádzačovi zabezpečí získanie alebo potvrdenie praktických zručností
a)
v odbore inštalatér, technik energetických zariadení budov alebo v podobnom odbore so zameraním na montáž vykurovacej a tepelnej techniky, montáž chladiarenských alebo geotermálnych systémov alebo montáž elektrických zariadení pre uchádzača so stredným odborným vzdelaním,
b)
v odbore technického zariadenia budov alebo podobného zamerania pre uchádzača vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa.
2.
Minimálny rozsah praktickej časti odbornej prípravy zahŕňa praktické vzdelávanie v oblasti montáže vykurovacej a tepelnej techniky, montáže chladiarenských alebo geotermálnych systémov alebo montáže elektrických zariadení, so znalosťou rezania rúrok, spájkovania rúrkových spojov, lepenia rúrkových spojov, utesňovania tvaroviek a testovania netesností.
3.
Teoretická časť odbornej prípravy zahŕňa
a)
geotermálne zdroje v rôznych regiónoch, teplotu zdrojov, identifikáciu pôd a hornín z hľadiska tepelnej vodivosti,
b)
druhy a vlastnosti tepelných čerpadiel,
c)
dostupnosť a kvalitu systémov a komponentov na trhu,
d)
vplyv inštalácie na životné prostredie,
e)
navrhovanie, inštaláciu a údržbu tepelných čerpadiel v budovách, najmä
1.
komponenty a ich funkcie v rámci vykurovacieho okruhu vrátane kompresora, expanzívneho ventilu, výparníka, kondenzátora, upínadiel a montážneho materiálu,
2.
mazacie oleje, chladiace médiá,
3.
prehriatie, podchladenie a chladenie pomocou tepelného čerpadla,
4.
výber a kalibráciu komponentov pri bežnej inštalácii,
5.
stanovenie typických hodnôt tepelnej záťaže rôznych budov,
6.
stanovenie výkonu tepelného čerpadla vzhľadom na potreby tepla a chladu budovy,
7.
posúdenie dodávky elektriny na prevádzku tepelného čerpadla,
8.
akumuláciu tepla a chladu v budove vrátane návrhu potrebných komponentov,
f)
hydraulické zapojenie tepelných čerpadiel,
g)
meranie a riadenie,
h)
protipožiarnu ochranu,
i)
ekonomiku prevádzky, investičné náklady, prevádzkové náklady, dobu návratnosti investície, možnosť získania dotácie a inej formy podpory,
j)
technické predpisy z oblasti vyhradených technických zariadení,
k)
všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti tepelných čerpadiel a plytkých geotermálnych vrtov,
l)
právne predpisy Európskej únie z oblasti tepelných čerpadiel a plytkých geotermálnych vrtov.
1)
Napríklad STN EN 303-5 Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá dodávané ručne a automaticky s menovitým výkonom do 300 kW, terminológia, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie, STN EN 14785 Spotrebiče na vykurovanie obytných priestorov na drevené pelety, požiadavky a skúšobné metódy.
2)
Napríklad zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
3)
Napríklad STN EN 12975-1: 2006+A1: 2011 Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
4)
Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z., zákon č. 529/2010 Z. z.