124/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2019 do 30.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

124
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 21. marca 2012,
ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
preukazovaní finančnej spoľahlivosti,
b)
vykonávaní skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy,
c)
označovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej základne prevádzkovateľa cestnej dopravy,
d)
obsahu cestovného poriadku, postupe jeho zostavovania a schvaľovania a o spôsobe zverejňovania,
e)
preukaze vodiča vozidla taxislužby,
f)
priebehu kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a o vzore záznamu z kontroly na cestách,
g)
návrhoch na začatie konaní podľa zákona,
h)
výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,
i)
podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej len „dohoda ADR“).
(2)
Táto vyhláška ďalej ustanovuje
a)
opis a skladbu rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na cestách,
b)
vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na cestách,
c)
vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru.
d)
vzor osvedčenia vozidla taxislužby.
§ 2
Preukazovanie finančnej spoľahlivosti
(1)
Finančná spoľahlivosť je schopnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy plniť svoje finančné záväzky počas celého účtovného obdobia.
(2)
Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy1) sa preukazuje individuálnou účtovnou závierkou,1a) bankovou zárukou alebo poistením vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania.1b) Ak sa finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy preukazuje individuálnou účtovnou závierkou, posudzuje sa podľa individuálnej účtovnej závierky uloženej v registri účtovných závierok1c) za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je podaná žiadosť. Ak táto individuálna účtovná závierka nie je uložená v registri účtovných závierok, finančná spoľahlivosť sa preukazuje individuálnou účtovnou závierkou zostavenou ku dňu, od ktorého ku dňu podania žiadosti neuplynulo viac ako 60 dní, a potvrdenou riadne akreditovanou osobou1d) alebo štatutárnym audítorom, ktorý v nej preveruje1e) skutočnosti podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Finančná spoľahlivosť sa posudzuje podľa počtu motorových vozidiel, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie povolenia, evidovaných v Slovenskej republike, ktoré prevádzkovateľ cestnej dopravy bude vlastniť, skutočne vlastní, má v prenájme alebo ktoré má na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenajímaním vecí s možnosťou ich odkúpenia nájomcom a ktorá má s prevádzkovateľom cestnej dopravy zmluvu o kúpe cestného motorového vozidla.
§ 3
Vykonávanie skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)
Za člena skúšobnej komisie možno vymenovať zamestnanca okresného úradu v sídle kraja, vyššieho územného celku, učiteľa vysokej školy alebo strednej odbornej školy z odboru cestnej dopravy, zamestnanca výskumnej alebo vzdelávacej ustanovizne z odboru cestnej dopravy alebo zástupcu záujmového združenia dopravcov.
(2)
Za predsedu skúšobnej komisie možno určiť člena skúšobnej komisie, ktorý má vysokoškolské vzdelanie a najmenej päť rokov výkonu
a)
riadiacej funkcie, ktorej náplňou je činnosť v odbore cestnej dopravy,
b)
štátnej správy na úseku cestnej dopravy alebo
c)
pedagogickej činnosti na vysokej škole.
(3)
Predsedu skúšobnej komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje ním určený iný člen skúšobnej komisie, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 2.
(4)
Skúšobná komisia je spôsobilá hodnotiť písomnú skúšku, skúšať, uznávať odbornú spôsobilosť oslobodeného od skúšky a navrhovať vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak je prítomných najmenej päť členov vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia v ktorejkoľvek veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje.
(5)
Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné. Okrem členov skúšobnej komisie sa na ňom zúčastňuje zapisovateľ, a ak ide o skúšku, uchádzač. Zapisovateľom je určený zamestnanec úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.
(6)
Z rokovania skúšobnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú
a)
mená a priezviská prítomných členov skúšobnej komisie a zapisovateľa,
b)
meno a priezvisko uchádzača o skúšku alebo o uznanie odbornej spôsobilosti bez skúšky,
c)
údaje o priebehu skúšky, najmä znenie otázok a ich hodnotenie, ak sa odborná spôsobilosť preukazuje skúškou,
d)
údaje o preukazovaní odbornej spôsobilosti skúškou, najmä mená a priezviská členov skúšobnej komisie zúčastnených na písomnej skúške, znenie otázok písomnej skúšky, hodnotenie písomnej skúšky a hodnotenie ústnej skúšky,
e)
záver o tom, či odborná spôsobilosť uchádzača bola preukázaná alebo nie,
f)
návrh na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača,
g)
podpisy predsedu, členov a zapisovateľa skúšobnej komisie,
h)
úradná pečiatka úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.
(7)
Zápisnica sa zakladá do spisu a je podkladom na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(8)
Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomnú skúšku tvorí
a)
test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy a
b)
riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú treba v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová štúdia“).
(9)
Každá časť písomného testu trvá najmenej dve hodiny. Ústna skúška trvá najviac jednu hodinu.
(10)
Písomný test obsahuje spolu 80 otázok s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna. Otázky sa vyberajú z každého predmetu jednotlivo pre nákladnú a osobnú cestnú dopravu. Písomný test obsahuje minimálne päť otázok maximálne 15 otázok z každého predmetu. Za písomný test možno získať najviac 40 % z celkového počtu bodov. Za vyriešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 35 % z celkového počtu bodov.
(11)
Na ústnej skúške sa môže uchádzač zúčastniť, ak dosiahol z písomnej skúšky viac ako 50 % a menej ako 60 % z celkového počtu bodov. Ústna skúška sa vykonáva formou ústnej odpovede na vylosovanú jednu otázku zo zoznamu otázok. Zoznam otázok obsahuje minimálne 30 otázok, z každého predmetu minimálne tri otázky. Za ústnu skúšku možno získať najviac 25 % z celkového počtu bodov.
(12)
Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej 60 % z celkového počtu bodov; uchádzač, ktorý získal už z písomnej skúšky najmenej 60 % z celkového počtu bodov, je hodnotený stupňom „prospel“ bez absolvovania ústnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.
§ 5
Označovanie vozidiel obchodným menom
(1)
Obchodným menom dopravcu sa označí
a)
autobus používaný na autobusovú dopravu,
b)
osobné auto používané na výkon taxislužby,
c)
nákladné auto alebo iné vozidlo používané na nákladnú cestnú dopravu.
(2)
Súčasťou označenia je adresa sídla dopravcu. Označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky nie je prípustné s výnimkou osobného auta používaného na výkon taxislužby. Písmená tvoriace obchodné meno dopravcu sa vyhotovia tak, aby boli čitateľné a farebne odlíšené od podkladu a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 5 mm. Označenie sa umiestni na oboch stranách karosérie autobusu, nákladného auta alebo iného vozidla a môže sa umiestniť aj na prednom alebo zadnom čele karosérie. Na osobnom aute sa označenie umiestni na predných ľavých a pravých dverách karosérie.
(3)
Autobus na autobusovej linke sa označí tiež údajom o východiskovej nástupnej zastávke a cieľovej výstupnej zastávke, prípadne aj údajmi o zastávkach medzi nimi, pri autobusoch vybavených elektronickým zariadením na označenie smeru jazdy vozidla údajmi o cieľovej zastávke a nasledujúcej nácestnej zastávke, a ak ide o mestskú pravidelnú autobusovú dopravu, aj číslom linky. Označenie autobusovej linky sa umiestňuje vpredu za čelným oknom vozidla.
(4)
Písmo názvu východiskovej zastávky a cieľovej zastávky v pravidelnej autobusovej doprave má výšku najmenej 30 mm. Ak nie je v autobuse použitá elektronická tabuľa, má tabuľka s označením autobusovej linky veľkosť najmenej 600 x 150 mm a
a)
biely podklad a červené písmená v medzinárodnej a v diaľkovej autobusovej doprave,
b)
biely podklad a čierne písmená v prímestskej autobusovej doprave, ak vyšší územný celok v dopravnej licencii neurčí inú farebnú kombináciu,
c)
modrý podklad a biele písmená v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave,
d)
žltý podklad a čierne písmená v mestskej autobusovej doprave, ak obec v dopravnej licencii neurčila inú farebnú kombináciu.
(5)
V mestskej autobusovej doprave je súčasťou tabuľky s označením autobusovej linky aj jej číselné alebo iné všeobecne zrozumiteľné označenie. Toto označenie sa umiestni aj na zadné čelo karosérie autobusu, prípadne podľa potreby aj na iné miesto autobusu. Výška písmen číselného alebo iného označenia autobusovej linky je najmenej 100 mm.
(6)
Autobusy používané v osobitnej pravidelnej doprave musia byť vpredu a vzadu označené názvom cieľovej zastávky a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu, napríklad Školský autobus, Zmluvná preprava alebo obchodným menom objednávateľa prepravy. Výška písmen označenia je najmenej 100 mm.
(7)
Autobusy používané v príležitostnej doprave musia byť vpredu a vzadu označené nápisom Zájazd. Výška písmen označenia je najmenej 100 mm.
§ 6
Vybavenosť technickej základne prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)
Vybavením potrebným na dennú údržbu vozidla je vybavenie, ktoré umožňuje dennú údržbu po ukončení prepravy a prípravu na ďalšiu prepravu.
(2)
Vybavením potrebným na starostlivosť o cestujúcich a ich batožinu a domáce zvieratá sú najmä čakárne, hygienické a sociálne zariadenia, informačné miesta, úschovne batožín, stravovacie miesta na autobusových staniciach, prístrešky, lavičky, odpadkové koše a informačné tabule na zastávkach.
§ 7
Obsah cestovného poriadku, postup jeho zostavovania a schvaľovania a spôsob zverejňovania
(1)
Cestovný poriadok autobusovej linky v pravidelnej autobusovej doprave s výnimkou mestskej autobusovej dopravy obsahuje najmä tieto údaje:
a)
záhlavie s číslom autobusovej linky a s názvami východiskovej a cieľovej zastávky, prípadne s najdôležitejšou nácestnou zastávkou a s dátumom začiatku a konca platnosti cestovného poriadku,
b)
názov a adresu dopravcu a telefónne číslo dispečera alebo informátora,
c)
zoznam všetkých zastávok na autobusovej linke s uvedením tarifného čísla a tarifnej zóny alebo tarifnej vzdialenosti od východiskovej zastávky a s vyznačením zastávok na znamenie alebo len na nastupovanie alebo len na vystupovanie,
d)
zoznam všetkých riadnych spojov s uvedením čísla každého spoja na autobusovej linke,
e)
čas odchodu každého spoja zo zastávky, a ak ide o prestupnú alebo cieľovú zastávku alebo o zastávku, na ktorej spoj stojí najmenej päť minút, aj čas príchodu na ňu,
f)
údaj o tom, či spoj premáva počas celej platnosti cestovného poriadku alebo v niektoré dni nepremáva,
g)
údaj o tom, kde možno kúpiť cestovný lístok a miestenku na miestenkový spoj,
h)
údaj o možnosti prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy s údajom, či spoj zabezpečuje prípoj alebo čaká na prípoj,
i)
údaje o iných službách poskytovaných dopravcom v autobuse alebo na zastávkach alebo inými osobami na autobusových staniciach alebo zastávkach na autobusovej linke.
(2)
Cestovný poriadok obsahuje výlučne zastávky a spoje, ktoré dopravca začne obsluhovať do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení dopravnej licencie; to neplatí, ak ide o zmenu cestovného poriadku.
(3)
Číslo autobusovej linky sa určí v dopravnej licencii podľa jednotného celoštátneho číselníka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Obsahuje v číselnom vyjadrení miesto východiskovej zastávky podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky a poradové číslo autobusovej linky, v integrovanom dopravnom systéme poradové číslo integrovaného dopravného systému v príslušnom kraji a číslo linky v integrovanom dopravnom systéme. V mestskej autobusovej doprave číslo autobusovej linky vyjadruje jej poradové číslo v obci alebo číslo linky v integrovanom dopravnom systéme, a ak je v obci aj dráhová doprava, odlíšenie od čísel dráhových liniek.
(4)
Podkladom na výpočet cestovného za prepravu cestujúcich a úhrad za prepravu batožiny, živých spoločenských zvierat a autobusových zásielok je tarifná zóna alebo tarifná vzdialenosť. Tarifná vzdialenosť jednotlivých zastávok autobusovej linky sa určí na základe skutočne zistenej vzdialenosti zastávky od východiskovej zastávky v kilometroch zaokrúhlenej nahor. Skutočná vzdialenosť sa zisťuje určeným meradlom, podľa pasportu cesty alebo na základe digitálnych máp.
(5)
Cestovný čas medzi odchodom z jednej zastávky a príchodom na druhú zastávku sa v cestovnom poriadku uvádza podľa skutočne zisteného času potrebného na presun autobusu medzi zastávkami s prihliadnutím na prevádzkové podmienky a prepravnú situáciu. Cestovný čas sa určí tak, aby ho bolo možné dodržať bez prekročenia povolenej rýchlosti aj pri zhoršených prevádzkových podmienkach a aby autobus nemusel neprimerane dlho stáť na nácestných zastávkach. Pri určovaní času príchodu a odchodu treba dbať o dodržiavanie povinných prestávok vodičov autobusov a pracovného času osádok autobusov, rešpektovať reguláciu cestnej premávky, zohľadňovať primeraný čas na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a nakladanie a vykladanie cestovnej batožiny a autobusových zásielok a umožňovať prestup na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy.
(6)
Na cestovný poriadok mestskej autobusovej dopravy sa použijú ustanovenia pre prímestskú a diaľkovú autobusovú dopravu s týmito odchýlkami:
a)
cestovný poriadok zahŕňa všetky autobusové linky toho istého dopravcu,
b)
údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) sú spoločné pre všetky autobusové linky toho istého dopravcu,
c)
pri názve zastávky sa nemusí uvádzať tarifné číslo ani tarifná vzdialenosť od východiskovej zastávky a ani číslo spoja,
d)
údaje podľa odseku 1 písm. g) a i) sa nemusia uvádzať v cestovnom poriadku, ak sú uvedené v prepravnom poriadku a v tarife,
e)
namiesto času odchodu spoja zo zastávky možno uviesť interval príchodu jednotlivých spojov na zastávku.
(7)
Na vyjadrenie údajov v cestovnom poriadku sa používajú značky uvedené v prílohe č. 3. Ak sa použijú aj iné značky alebo skratky, musia byť v cestovnom poriadku vysvetlené.
§ 8
Preukaz vodiča vozidla taxislužby
(1)
Preukaz vodiča vozidla taxislužby je doklad s rozmermi 8,56 cm × 5,398 cm vyhotovený v súlade s technickou normou.2) Na prednej strane preukazu v ľavom hornom rohu je obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm × 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami. Vo vnútri kruhu sú uvedené veľké písmená „SK“; pod týmto obdĺžnikom je fotografia držiteľa s rozmermi 2 cm × 2,5 cm; vedľa modrého obdĺžnika je veľkými písmenami uvedený nápis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním „PREUKAZ VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY“.
(2)
Vzor preukazu vodiča vozidla taxislužby je uvedený v prílohe č. 4. Preukaz vodiča vozidla taxislužby sa musí umiestniť vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho.
§ 9
Priebeh kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a vzor záznamu z kontroly
(1)
Účelom kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách je preveriť, či sú dodržané požiadavky na prepravu podľa predpisov o preprave nebezpečných vecí, najmä či
a)
sa prepravuje nebezpečná vec, ktorú je povolené prepravovať v cestnej doprave,
b)
sa nebezpečná vec prepravuje vozidlom, ktoré je vhodné alebo určené, vyrobené a schválené na takú prepravu, a či jeho technický stav zodpovedá technickým predpisom,
c)
osádka vozidla a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečnej veci a na manipulácii s ňou, sú primerane vyškolené,
d)
sa vo vozidle nachádzajú všetky potrebné doklady,
e)
je vozidlo správne označené oranžovými tabuľami, bezpečnostnými nálepkami, prípadne ďalším potrebným označením a vybavené vhodným množstvom hasiacich prístrojov a osobitnou výbavou.
(2)
O vykonanej kontrole sa vyhotoví záznam. Vzor záznamu o kontrole vozidla je uvedený v prílohe č. 5. Jedno vyhotovenie sa vydá vodičovi.
§ 10
Opis a skladba rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na cestách
(1)
Porušenia príslušných ustanovení dohody ADR sa zaraďujú do rizikových kategórií. Nedostatky, ktoré nie sú uvedené v rizikových kategóriách, sa klasifikujú podľa popisov týchto kategórií. V prípade niekoľkých porušení na jednu dopravnú jednotku sa na účely podania správy podľa § 11 použije len najzávažnejšia riziková kategória.
(2)
Riziková kategória I
Ak nedodržanie príslušných ustanovení dohody ADR predstavuje vysoké riziko úmrtia, závažné poranenie osoby alebo významné poškodenie životného prostredia, takéto nedodržania vedú obyčajne k prijatiu okamžitých a príslušných opatrení, ako je odstavenie vozidla.
Patria sem
a)
zakázaná preprava nebezpečného nákladu,
b)
unikanie nebezpečných látok,
c)
preprava zakázaným spôsobom alebo nevhodnými dopravnými prostriedkami,
d)
preprava voľne uloženého nákladu v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný,
e)
preprava vo vozidle bez príslušného osvedčenia o schválení,
f)
vozidlo, ktoré nespĺňa normy o schválení a predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo; v opačnom prípade patrí do rizikovej kategórie II,
g)
použitie neschválených obalov,
h)
obaly, ktoré nespĺňajú príslušné obalové inštrukcie,
i)
neboli dodržané osobitné ustanovenia dohody ADR pre zmiešané balenie,
j)
neboli dodržané pravidlá o zabezpečení a uložení nákladu,
k)
neboli dodržané pravidlá o spoločnej nakládke,
l)
neboli dodržané povolené miery naplnenia cisterien alebo obalov,
m)
neboli dodržané ustanovenia obmedzujúce množstvo v jednej dopravnej jednotke,
n)
preprava nebezpečného tovaru bez označenia jeho prítomnosti napríklad doklady, označenie a bezpečnostné značky na obaloch, označenie a bezpečnostné nálepky na vozidle,
o)
preprava bez označenia na vozidle,
p)
chýba informácia o prepravovanom materiáli, ktorá umožňuje určenie rizikovej kategórie I, napríklad UN číslo, vlastné dopravné pomenovanie, obalová skupina,
q)
vodič nemá platné osvedčenie o predpísanom školení,
r)
použitie ohňa alebo nechráneného svetelného zdroja,
s)
nedodržanie zákazu fajčenia.
(3)
Riziková kategória II
Ak nedodržanie príslušných ustanovení dohody ADR predstavuje riziko poranenia osoby alebo poškodenia životného prostredia, také nedodržania vedú obyčajne k prijatiu príslušných nápravných opatrení, ako je požiadavka nápravy na mieste kontroly, ak je to možné a vhodné, ale najneskôr po dokončení príslušnej prepravy.
Patria sem
a)
dopravná jednotka pozostávajúca z viac ako jedného prívesu alebo návesu,
b)
vozidlo, ktoré už nespĺňa normy na schválenie, ale nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo,
c)
vozidlo nie je vybavené funkčným(-i) hasiacim(-i) prístrojom(-i) podľa požiadaviek; hasiaci prístroj sa pokladá za funkčný, ak chýba len predpísaná plomba a/alebo označenie doby platnosti; to však neplatí, ak je hasiaci prístroj viditeľne nefunkčný, napríklad tlakomer ukazuje 0,
d)
vozidlo nie je vybavené podľa požiadaviek dohody ADR alebo písomných pokynov,
e)
nie sú dodržané dátumy skúšok a prehliadok a povolená doba používania obalov, stredne veľkých nádob na voľne ložené látky – IBC alebo veľkých obalov,
f)
prepravujúce sa balené zásielky s poškodeným obalom, stredne veľkých nádob na voľne ložené látky – IBC alebo veľkým obalom, alebo poškodené prázdne nevyčistené obaly,
g)
preprava baleného tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný,
h)
cisterny alebo cisternové kontajnery vrátane prázdnych a nevyčistených nie sú správne zatvorené,
i)
preprava kombinovaného obalu s vonkajším obalom, ktorý nie je správne zatvorený,
j)
nesprávne bezpečnostné označenie, označenie oranžovými tabuľami, prípadne ďalšie označenie,
k)
nie sú k dispozícii písomné pokyny v súlade s dohodou ADR, alebo sa písomné pokyny netýkajú prepravovaného tovaru,
l)
vozidlo nie je vhodne strážené alebo zaparkované.
(4)
Riziková kategória III
Ak nedodržanie príslušných ustanovení vedie k nízkemu riziku poranenia osoby alebo poškodenia životného prostredia a prípadne, ak nie je potrebné previesť príslušné nápravné opatrenia na mieste, možno ich prijať neskôr v podniku dopravcu.
Patria sem
a)
veľkosť bezpečnostných nálepiek alebo bezpečnostných značiek alebo veľkosť písmen, čísel alebo symbolov, ktorá nezodpovedá dohode ADR,
b)
informácia v prepravnej dokumentácii okrem rizikovej kategórie I bodu 16 nie je k dispozícii,
c)
osvedčenie o školení nie je vo vozidle, ale existuje dôkaz o tom, že ho vodič má.
§ 11
Vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na cestách
O výsledkoch vykonaných kontrol, zistených priestupkoch a uložených sankciách sa vyhotovuje správa. Vzor správy je uvedený v prílohe č. 6.
§ 11a
Výročná správa pri preprave nebezpečných vecí
(1)
Výročnú správu pri preprave nebezpečných vecí vypracováva bezpečnostný poradca podľa § 36 ods. 1 zákona. Vzor výročnej správy pri preprave nebezpečných vecí je uvedený v prílohe č. 6a.
(2)
Vypracovanie výročnej správy sa nevzťahuje na prepravu nebezpečných vecí alebo na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku súvisiacu s takouto prepravou, pri ktorej nevzniká povinnosť označovať dopravnú jednotku oranžovými tabuľami podľa dohody ADR.
§ 11b
Podmienky poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR
(1)
Prílohou písomnej žiadosti o poverenie podľa § 41 ods. 1 písm. v) zákona na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitoly 6.8 a kapitoly 6.10 dohody ADR na prepravu nebezpečných vecí iných ako triedy 7 a prepravovateľných tlakových zariadení sú:
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o organizačnej štruktúre žiadateľa a o zamestnávaní inšpektorov v trvalom pracovnom pomere, ktorí budú vykonávať inšpekčnú činnosť podľa časti 6 kapitoly 6.8 dohody ADR,
c)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť inšpektorov podľa písmena b) a bezpečnostných poradcov,
d)
doklady o technickom a prístrojovom vybavení potrebnom na výkon požadovaných činností,
e)
preukázanie prístupu k technickým normám potrebným na výkon požadovaných činností,
f)
doklady preukazujúce poistenie na výkon požadovaných činností,
g)
vypracovaná dokumentácia s uvedením pracovných postupov,
h)
popis s uvedením spôsobu informovania Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výkone požadovaných činností.
(2)
V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie aj rozsah zariadení podľa dohody ADR, na ktoré sa poverenie žiada.
§ 12
Vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru
(1)
Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 7.
(2)
Preukaz je doklad bledočervenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom bledočervenej farby, ktorý môže byť zaliaty do plastovej fólie.
Na prednej strane preukazu v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na prilepenie fotografie držiteľa preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm x 35 mm, ktorá môže v pravej hornej časti obsahovať holografickú nálepku zasahujúcu aj na tlačivo preukazu.
Pod fotografiou je uvedený text: „Preukaz č.“ a evidenčné číslo, ktoré tvorí štvorčíslie, vyznačený kruh na umiestnenie odtlačku pečiatky a vyznačené miesto pre podpis oprávnenej osoby orgánu odborného dozoru.
Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „PREUKAZ KONTROLÓRA“, pod ktorým sú vyznačené riadky na uvedenie týchto údajov o držiteľovi: priezvisko, titul, meno, orgán odborného dozoru, dátum vydania, platnosť preukazu kontrolóra.
Tmavočervený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA” tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra. V dolnej časti je uvedený čiernymi písmenami text: „POVERENÉHO VYKONÁVAŤ ODBORNÝ DOZOR NAD CESTNOU DOPRAVOU v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave na území ............................“ (vyplní sa podľa správy územia, ktorá prislúcha príslušnému orgánu odborného dozoru).
Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje oprávnenia poverenej osoby pri výkone odborného dozoru podľa § 46 zákona.
§ 12a
Vzor osvedčenia vozidla taxislužby
(1)
Vzor osvedčenia vozidla taxislužby je uvedený v prílohe č. 7a.
(2)
Osvedčenie vozidla taxislužby je doklad bielej farby formátu A5 vyhotovený z papierovej buničiny s hmotnosťou minimálne 100 g/m2, ktorý môže byť zaliaty do plastovej fólie. Je vyrobený s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: hologram, špeciálne vlákna v papieri, ktoré sú viditeľné na ultrafialovom svetle, vodotlač alebo číslovanie dokladu.
(3)
Na prednej strane osvedčenia vozidla taxislužby v strede hornej časti je uvedený názov a adresa vydávajúceho orgánu a pod názvom vydávajúceho orgánu je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „OSVEDČENIE VOZIDLA TAXISLUŽBY“, pod ktorým sú vyznačené riadky na uvedenie týchto údajov: prevádzkovateľ taxislužby, IČO, evidenčné číslo vozidla taxislužby, číslo koncesie a platnosť osvedčenia vozidla taxislužby. V pravej dolnej časti je odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
(4)
Osvedčenie vozidla taxislužby sa umiestňuje vo vnútri vozidla na viditeľnom mieste v blízkosti čelného skla; ak to nie je možné, osvedčenie vozidla taxislužby sa umiestňuje na inom vhodnom viditeľnom mieste vo vozidle tak, aby neobmedzovalo vodiča vo výhľade.
§ 13
(1)
Návrh na začatie konania o vydanie osvedčenia vodiča podľa § 7 písm. f) a § 41 ods. 1 písm. m) zákona obsahuje
a)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť vodiča,
b)
druh a číslo cestovného dokladu alebo iného dokladu o identite vodiča a ďalšie údaje o jeho vystavení,
c)
číslo vodičského preukazu, miesto a dátum jeho vystavenia,
d)
identifikačné číslo vodiča v registri sociálnej poisťovne (identifikátor zamestnanca), v ktorej je vodič prihlásený.
(2)
K žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča sa priloží aj povolenie na zamestnanie a doklad o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte na účel podnikania alebo zamestnania.
§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Preukazy vodiča vozidla taxislužby a preukazy kontrolóra vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú v platnosti.
(2)
Poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR vydané do 31. decembra 2015 zostávajú v platnosti do času, ktorý je vyznačený v poverení, najneskôr do 31. decembra 2017.
§ 14
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.
Ján Figeľ v. r.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.
VZOR PREUKAZU VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY
Príloha č. 5 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.
VZOR NORMALIZAČNÉHO FORMULÁRA SPRÁVY O PORUŠENIACH A SANKCIÁCH URČENEJ KOMISII
Príloha č. 6a k vyhláške č. 124/2012 Z. z.
VZOR VÝROČNEJ SPRÁVY PRI PREPRAVE NEBEZPEČNÝCH VECÍ
Príloha č. 7 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.
VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA
Príloha č. 7a k vyhláške č. 124/2012 Z. z.
VZOR OSVEDČENIA VOZIDLA TAXISLUŽBY
Príloha č. 8 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1996 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 02, Ú. v. ES L 249, 17. 10. 1995) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/26/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 05, Ú. v. ES L 168, 23. 6. 2001), smernice Komisie 2004/112/ES (Ú. v. EÚ L 367, 14. 12. 2004) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/54/ES (Ú. v. EÚ L 162, 21. 6. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Komisie 2009/240/ES (Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2009), rozhodnutia Komisie 2010/187/EÚ (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3. 2010), smernice Komisie 2010/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010) a rozhodnutia Komisie 2011/26/EÚ (Ú. v. EÚ L 13, 18. 1. 2011).
1)
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
1a)
§ 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 622 až 624 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011).
Čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
1c)
§ 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 2 ods. 17 zákona č. 423/2015 Z. z. štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti. STN ISO/IEC 7816-1 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi a s kontaktmi. Časť 1: Fyzikálne vlastnosti.
4)
Na účely tejto prílohy je miestom evidencie vozidiel štát, v ktorom je evidované motorové vozidlo.