Predpis bol zrušený predpisom 530/2011 Z. z.

118/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012 do 30.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. marca 2012,
ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh (ďalej len „daň z liehu“), je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt (ďalej len „daň z vína a medziproduktu“), je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo (ďalej len „daň z piva“), je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z liehu, dani z vína a medziproduktu a dani z piva podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. apríla 2012.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 539/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.
VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z LIEHU
Príloha č. 2 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.
VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z VÍNA A MEDZIPRODUKTU
Príloha č. 3 k vyhláške č. 118/2012 Z. z.
VZOR – DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA