65/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Protokol o skúške ustanovený pre príslušný regulačný akt uvedený v časti I prílohy IV smernice musí spĺňať podmienky podľa technickej normy8a) a obsahovať
a)
identifikáciu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú podrobené skúške,
b)
podrobný opis charakteristík vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súvislosti s regulačným aktom,
c)
výsledky meraní ustanovených v príslušných regulačných aktoch a podľa požiadavky aj limity alebo prahové hodnoty, ktoré sa majú dodržať,
d)
hodnotenie, či meranie vykonané podľa písmena c) vyhovuje alebo nevyhovuje ustanoveným limitom,
e)
vyhlásenie o zhode s ustanoveniami, pri ktorých sa nevyžaduje meranie,
f)
opis skúšobnej metódy použitej pri výkone skúšky, ak sú okrem skúšobných metód ustanovených v regulačných aktoch povolené aj iné skúšobné metódy; obdobne to platí, ak sa môžu použiť alternatívne ustanovenia regulačných aktov,
g)
fotografie vyhotovené počas skúšky; pri virtuálnych skúškach sa môžu fotografie nahradiť snímkami simulácií,
h)
vypracované závery,
i)
stanoviská, ak boli vypracované, musia byť zdokumentované a označené,
j)
informácie uvedené v bode 5.10.2 technickej normy,8a)
k)
údaj o tom, akým spôsobom výrobca vykonal výber po dohode s typovým schvaľovacím úradom, ak sa skúšky vykonávajú na vozidle, komponente alebo technickej jednotke, ktorá predstavuje kombináciu niekoľkých najnepriaznivejších charakteristík v súvislosti s požadovanou úrovňou výkonu.
(10)
Vzor protokolu o skúške podľa odseku 9 určuje typový schvaľovací úrad. Protokol o skúške sa vypracuje v štátnom jazyku.8b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC17025 : 2005).
8b)
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod čiarou 5 v časti I prílohy IV smernice.“.
3.
V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod čiarou 5 v časti I prílohy IV smernice.“.
4.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Overovací proces pri virtuálnych skúšobných metódach je uvedený v doplnku 3 prílohy XVI smernice.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa slová „(ISO 9001 : 2000)“ nahrádzajú slovami „(ISO 9001 : 2008)“.
6.
V § 15 ods. 1 sa za slovo „vozidlo,“ vkladá slovo „systém,“.
7.
V § 39 ods. 6 sa za slová „regulačným aktom“ vkladajú slová „a podmienkam“.
8.
§ 45 znie:
㤠45
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.“.
9.
V prílohe č. 5 bode 1.1. sa odkaz 21 označuje ako odkaz 8a. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
10.
V prílohe č. 6 bode 4.1. sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
podrobný opis kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za skúšky a vedúcich zamestnancov vrátane ich životopisov a dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácii,
c)
dôkaz, napríklad softvérové vybavenie o schopnosti využívať pri virtuálnych skúškach podporu počítača; predkladajú len technické služby používajúce metódy virtuálnych skúšok,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená d) až g).
11.
V prílohe č. 7 tabuľke Dotknuté kategórie Dokončované vozidlá kategórie M2, M3 sa slová „29. október 2014“ nahrádzajú slovami „29. október 2011“.
12.
Nadpis prílohy č. 8 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
13.
Príloha č. 8 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:
„7.
Smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku v oblasti systémov zabraňujúcich rozstreku určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mení a dopĺňa smernica Rady 91/226/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010).
8.
Nariadenie Komisie č. 371/2010/EÚ zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 9. apríla 2011.
Iveta Radičová v. r.