61/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. marca 2011,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí sa mení takto:
V prílohe časti štatistický číselník obcí v okrese Kežmarok sa vypúšťa riadok
„523551 Javorina (vojenský obvod) 5406 Poprad“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ľudmila Benkovičová v. r.