543/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

543
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. decembra 2011,
ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Písomný príkaz vydaný podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu, § 16 ods. 3 písm. c) prvého bodu, § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 4 písm. g) alebo § 17 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o nemožnosti podať opravný prostriedok.
(2)
V písomnom príkaze výroku sa uvedie
a)
identifikačný údaj o orgáne podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona, ktorý vydal písomný príkaz, dátum vydania písomného príkazu a jeho evidenčné číslo,
b)
názov subjektu hospodárskej mobilizácie, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie,
c)
práva a povinnosti, ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie plniť podľa zákona,
d)
obdobie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie.
(3)
V odôvodnení príkazu orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na vydanie príkazu.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Juraj Miškov v. r.