Predpis bol zrušený predpisom 31/2014 Z. z.

542/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 28.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

542
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. decembra 2011,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „daň“) je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2012.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 615/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Branislav Ďurajka v. r.
Príloha k vyhláške č. 542/2011 Z. z.
DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV