538/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

538
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. decembra 2011
o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ustanovuje:
§ 1
Povolené denaturačné prostriedky a ich ustanovené množstvo
(1)
Ustanovené množstvo povoleného denaturačného prostriedku na denaturáciu liehu je také množstvo denaturačného prostriedku, ktoré pridaním do liehu vytvorí homogénnu zmes, ktorou je denaturovaný lieh; vyjadruje sa v jednotkách objemu denaturačného prostriedku alebo v jednotkách hmotnosti denaturačného prostriedku na jednotku objemu 100 % alkoholu.
(2)
Povolené denaturačné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Povolené denaturačné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Požiadavky na denaturáciu liehu
(1)
Na všeobecnú denaturáciu liehu možno použiť
a)
lieh1) s obsahom alkoholu najmenej 80 % obj.,
b)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj.,
c)
úkvapy,3)
d)
dokvapy,4)
e)
pribudlinu.5)
(2)
Na osobitnú denaturáciu liehu možno použiť
a)
rafinovaný lieh,6)
b)
rafinovaný lieh technický,7)
c)
syntetický lieh,8)
d)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj.,
e)
úkvapy,3)
f)
dokvapy.4)
(3)
Pri výpočte ustanoveného množstva povoleného denaturačného prostriedku sa nezapočítava korekcia na objemovú rozťažnosť nádoby a denaturačného prostriedku vplyvom teploty.
(4)
Na denaturáciu liehu možno používať len zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.9)
(5)
Zariadenie na denaturáciu liehu sa usporiada tak, aby
a)
nedochádzalo k nedovolenému odberu liehu určeného na denaturáciu,
b)
bolo zabezpečené dokonalé premiešanie denaturačného prostriedku s liehom,
c)
bol možný odber vzorky denaturovaného liehu, a to z viacerých častí zmiešavacej nádrže,
d)
bol možný odber vzorky denaturačného prostriedku z dávkovacieho zariadenia.
(6)
Denaturačný závod má byť vybavený technickým zariadením na zabezpečenie vetrania a odsávania vzduchu; ak sa pri denaturácii liehu používa denaturačný prostriedok, ktorým je jedovatá látka, jedovatý prípravok, žieravá látka alebo žieravý prípravok, na denaturačný závod sa vzťahujú aj požiadavky podľa osobitných predpisov.10)
§ 3
Požiadavky na manipuláciu s denaturovaným liehom
(1)
Denaturovaný lieh sa plní do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.11) Na obale denaturovaného liehu sa okrem údajov podľa osobitného predpisu11) uvádza aj
a)
obchodný názov denaturovaného liehu, označenie, či ide o všeobecne denaturovaný lieh, alebo o osobitne denaturovaný lieh,
b)
názov použitého denaturačného prostriedku,
c)
množstvo alkoholu v % obj.,
d)
obchodné meno a adresa výrobcu denaturovaného liehu,
e)
dátum výroby denaturovaného liehu,
f)
ďalšie údaje ustanovené osobitným predpisom.11)
(2)
Denaturovaný lieh sa skladuje len v nádržiach overených podľa osobitného predpisu12) umiestnených v čistých, chladných a dobre vetraných priestoroch a pri dodržaní podmienok na skladovanie horľavých kvapalín.
§ 4
Požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu
Denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je číra tekutina alebo tekutina, ktorá je sfarbená podľa použitého denaturačného prostriedku, ktorá neobsahuje usadeniny a mechanické nečistoty, má prenikavý a nepríjemný pach alebo pach podľa použitého denaturačného prostriedku a chuť spôsobujúcu nepožívateľnosť produktu.
§ 5
Určený účel použitia denaturovaného liehu
(1)
Všeobecne denaturovaný lieh je určený na všeobecné použitie.
(2)
Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je určený na účel použitia podľa prílohy č. 2.
§ 5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2017
Všeobecne denaturovaný lieh, ktorý bol denaturovaný denaturačnými prostriedkami uvedenými v prílohe č. 1 v znení účinnom do 31. júla 2017, možno používať na daňovom území do vyčerpania zásob tohto liehu.
§ 5b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2020
Bezvodý lieh2) osobitne denaturovaný podľa § 4a v znení účinnom do 31. augusta 2020 uvedený do daňového voľného obehu najneskôr do 31. augusta 2020 možno na daňovom území predávať a používať na určený účel použitia na výrobu dezinfekčných prostriedkov, na čistenie výrobkov a zariadení, na dezinfekciu verejných priestorov a na iné konkrétne použitie pri ochrane a podpore zdravia do vyčerpania zásob tohto liehu.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Branislav Ďurajka v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 538/2011 Z. z.
POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA VŠEOBECNÚ DENATURÁCIU LIEHU A ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO
Denaturačný prostriedok Ustanovené najmenšie
množstvo jednotlivých
zložiek denaturačného
prostriedku pri 20 °C
Poznámka
v l a. v hl a. v m3 a.
izopropylalkohol
a
metyletylketón
a
denatónium-benzoát
10 ml
a
10 ml
a
10 mg
1 l
a
1 l
a
1 g
10 l
a
10 l
a
10 g
Na denaturáciu liehu možno použiť denatónium-benzoát aj vo forme
roztoku, ktorý je vopred pripravený
zo známeho rozpúšťadla ako štandardný
roztok známej koncentrácie.
.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 538/2011 Z. z.
POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA OSOBITNÚ DENATURÁCIU LIEHU, ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO A ÚČEL POUŽITIA OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU A OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU BEZVODÉHO
Číslo Denaturačný
prostriedok
Ustanovené najmenšie množstvo jednotlivých zložiek denaturačného prostriedku pri 20 oC Účel použitia osobitne denaturovaného liehu
a osobitne denaturovaného liehu bezvodého
Poznámka
v l a. v hl a. v m3 a.
1. sodná soľ kyseliny
dodecylbenzén
sulfónovej
(AAS pasta
odsolená)
10 ml 1 l 10 l na výrobu textilných pomocných prípravkov, priemyselných pomocných prípravkov, čistiacich prostriedkov, pracích prostriedkov, rafináciu minerálnych olejov
2. acetón technický 50 ml 5 l 50 l na výrobu čistých chemikálií, kovových vlákien, katalyzátorov, odlakovačov, na cementovanie, čistenie výrobkov, odmasťovanie výrobkov, vývoj a výrobu elektrotechnických súčiastok a na iné konkrétne použitie v chemickom, strojárskom a elektrotechnickom priemysle, ak nemožno použiť všeobecne denaturovaný lieh Na denaturáciu liehu možno použiť acetón technický známej koncentrácie.
3. acetón technický 100 ml 10 l 100 l na čistenie, odmasťovanie a na iné konkrétne použitie v priemysle, ak nemožno použiť všeobecne denaturovaný lieh Na denaturáciu liehu možno použiť acetón technický známej koncentrácie.
4. acetón technický
a
denatónium-benzoát
20 ml
a
10 mg
2 l
a
1 g
20 l
a
10 g
na výrobu autokozmetiky, čistiacich prostriedkov, riedidiel, rozpúšťadiel, nemrznúcich prípravkov, prostriedkov proti zamŕzaniu, na čistenie a na iné konkrétne
použitie v chemickom, strojárskom a elektro-technickom priemysle, ak nemožno použiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturáciu liehu možno použiť acetón technický známej koncentrácie.
Na denaturáciu liehu možno použiť denatónium – benzoát aj vo forme roztoku, ktorý je vopred pripravený zo známeho rozpúšťadla ako štandardný roztok známej koncentrácie.
5. ajatín 10 g 1 kg 10 kg na maskérske účely, na iné konkrétne použitie v kozmetickom priemysle
6. benzín lekársky 10 ml 1 l 10 l na laboratórne, vedecké, vyučovacie, vývojové, výskumné a skúšobné účely, výrobu pektínu, vývoj, prípravu a výrobu liekov a iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia, imunologických prípravkov, výrobu očkovacích látok, dodávky distribútorom liekov, zásobovanie zdravotníckych zariadení, lekární, výdaj v lekárňach, pri výrobe zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok a na iné nevyhnutné použitie v zdravotníctve, farmaceutickom priemysle a na výrobu ekologických prípravkov na použitie v poľnohospodárstve Na denaturáciu liehu možno použiť benzín lekársky známej koncentrácie.
7. benzín lekársky 20 ml 2 l 20 l na čistenie, odmasťovanie a na iné konkrétne použitie v priemysle, ak nemožno použiť všeobecne denaturovaný lieh Na denaturáciu liehu možno použiť benzín lekársky známej koncentrácie.
8. benzín technický 20 ml 2 l 20 l na čistenie, odmasťovanie, výrobu lakov, farieb a riedidiel, výrobu sklených vlákien, ako chladiace médium, na výrobu elektrotechnických súčiastok a na iné konkrétne použitie v priemysle, ak nemožno použiť všeobecne denaturovaný lieh Na denaturáciu liehu možno použiť benzín technický známej koncentrácie.
9. dietylftalát 500 mg 50 g 500 g na použitie v kozmetickom priemysle
10. etyl-terc-butyléter
(ETBE)
8g 0,8 kg 8kg na výrobu ETBE ako komponentu pri výrobe automobilových benzínov a na použitie ako komponentu pri výrobe zmesí automobilových benzínov a bioetanolu
11. metyl-terc-butyl-éter(MTBE) 8g 0,8 kg 8kg na výrobu ETBE ako komponentu pri výrobe automobilových benzínov a na použitie ako komponentu pri výrobe zmesí automobilových benzínov a bioetanolu
12. fenol 4g 0,4 kg 4kg na výrobu fenolformaldehydových živíc, výrobu fotopapiera, filmov, korkových dosiek a tesnenia
13. etylénglykol 100 g 10 kg 100 kg na výrobu brzdových kvapalín, autokozmetiky a na iné konkrétne použitie v chemickom priemysle
14. izopropylalkohol technický 100 ml 10 l 100 l na výrobu katalyzátorov, na použitie v kozmetickom priemysle, na výrobu čistiacich prostriedkov, leštiacich prostriedkov
15. mentol 250 mg 25 g 250 g na výrobu masážnych prípravkov a na použitie v kozmetickom priemysle
16. metyletylketón
a
denatónium-benzoát
2 ml
a
10 mg
0,2 l
a
1 g
2 l
a
10 g
na výrobu autokozmetiky, čistiacich prostriedkov, riedidiel, rozpúšťadiel, nemrznúcich prípravkov, na čistenie, odmasťovanie a na iné konkrétne použitie v priemysle, ak nemožno použiť všeobecne denaturovaný lieh Na denaturáciu liehu možno použiť denatónium-benzoát aj vo forme roztoku, ktorý je vopred pripravený zo známeho rozpúšťadla ako štandardný roztok známej koncentrácie.
17. ocot kvasný
10 %
200 ml 20 l 200 l na výrobu kvasného octu Na denaturáciu liehu možno použiť ocot kvasný 10 % s obsahom kyseliny octovej najmenej 9,8 g/100 ml octu.
18. octan etylnatý 20 g 2 kg 20 kg na výrobu octanu etylnatého, výrobu potravinárskych aditívnych látok, na použitie v tabakovom priemysle, ako chladiace médium, na riedenie flexografických a hĺbkotlačových farieb a na iné konkrétne použitie v tlačiarenskom priemysle a potravinárskom priemysle
19. zmesi vonných látok s výnimkou látok uvedených
v osobitnom
predpise13)
10 g 1 kg 10 kg na použitie v kozmetickom priemysle a na výrobu osviežovačov vzduchu
20. izopropylalkohol
a
terc-butylalkohol
50 ml
a
780 mg
5 l
a
78 g
50 l
a
780 g
na použitie v kozmetickom priemysle
21. terc-butylalkohol
a
denatonium-benzoát
0,78 g
a
0,008 g
78 g
a
0,8 g
780 g
a
8 g
na použitie v kozmetickom priemysle
22. Ocot kvasný
20 %
10 ml 1 l 10 l Na výrobu dezinfekčných prostriedkov, na čistenie výrobkov a zariadení, na dezinfekciu verejných
priestorov a iné konkrétne použitie pri ochrane a podpore zdravia.
23. Ocot kvasný
10 %
20 ml 2 l 20 l Na výrobu dezinfekčných prostriedkov, na čistenie výrobkov a zariadení, na dezinfekciu verejných
priestorov a iné konkrétne použitie pri ochrane a podpore zdravia.
Na výrobu je možné použiť iba
bezvodý lieh.2)
1)
§ 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
2)
§ 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
7)
§ 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
9)
Napríklad zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
10)
Napríklad § 39 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 3 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
12)
Príloha č. 24 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
13)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.