537/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

537
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 72 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
výrobným zariadením na výrobu liehu1) zariadenie, ktorým je destilačné zariadenie, rafinačné zariadenie, rektifikačné zariadenie, ich súčasti, potrubia, iné zariadenia a ich súčasti, v ktorých sú lieh a liehové pary neregistrované kontrolným liehovým meradlom,2) ako aj zariadenia na zberanie a odvádzanie lutrových vôd a odlúčených olejov a voskov; za výrobné zariadenia možno považovať aj iné zariadenia slúžiace na výrobu liehu,
b)
technologickým zariadením na spracovanie liehu dávkovacie zariadenie, zmiešavacie zariadenie a iné zariadenia, ktoré sú vybavené určenými meradlami, podľa osobitných predpisov,3) ako aj prečerpávacie zariadenie; overenie alebo vyhlásenie o zhode zariadení na spracovanie liehu podľa osobitných predpisov3) sa nevyžaduje, ak sa množstvo spracovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu určenými meradlami podľa osobitných predpisov,3)
c)
technologickým zariadením na skladovanie liehu nádrž, sud, prepravná nádoba a iné nádoby, v ktorých sa skladuje zmeraný lieh a ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov;3) overenie alebo vyhlásenie o zhode zariadení na skladovanie liehu podľa osobitných predpisov3) sa nevyžaduje, ak sa množstvo skladovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu určenými meradlami podľa osobitných predpisov,3)
d)
technologickým zariadením na prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu prepravná nádrž, sud, autocisterna, železničné cisterna a iné nádoby, v ktorých sa prepravuje zmeraný lieh a ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov;3) overenie alebo vyhlásenie o zhode zariadení na prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu v súlade s osobitnými predpismi3) sa nevyžaduje, ak sa množstvo prepravovaného liehu, vyskladňovaného liehu a preberaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu určenými meradlami podľa osobitných predpisov,3)
e)
lutrovými vodami vody vznikajúce po oddelení liehu v procese výroby; v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, v ktorom sa úkvapy a dokvapy odvádzajú do zariadenia pre zachytávanie lutrových vôd, sa za lutrové vody považuje aj zmes úkvapov a dokvapov s lutrovými vodami,
f)
zabezpečením výrobného zariadenia alebo technologického zariadenia na spracovanie liehu, technologického zariadenia na skladovanie liehu, technologického zariadenia na prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, umiestnenie uzávery colného úradu na jednotlivé zariadenia zamestnancom colného úradu.
Požiadavky na výrobné zariadenie na výrobu liehu, technologické zariadenie na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu a požiadavky na ich usporiadanie
§ 2
Podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu v podnikoch na výrobu liehu
(1)
Usporiadaním výrobného zariadenia na výrobu liehu v podniku na výrobu liehu (ďalej len „výrobné zariadenie“) sa rozumie také zostavenie a úprava výrobného zariadenia, ktoré zabezpečí spoľahlivé zistenie množstva vyrobeného liehu.
(2)
Výrobné zariadenie musí byť vyrobené z materiálu odolného voči pôsobeniu liehu, liehových pár a voči pôsobeniu prevádzkovej teploty a tlaku, má byť spoľahlivé, nepoškodené, tesné, prehľadné a prístupné. Povrchová úprava alebo izolácia výrobného zariadenia nesmie ovplyvniť spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu.
(3)
Súčasti výrobného zariadenia a jeho spojenia, v ktorých sú liehové kvapaliny a liehové pary ešte neregistrované kontrolným liehovým meradlom, musia byť trvalo pevne a tesne spojené a konštrukčne prispôsobené tak, aby boli odolné proti neoprávnenému preniknutiu do výrobného zariadenia a aby ich bolo možné zabezpečiť uzáverou colného úradu (ďalej len „uzávera“).
(4)
Na spájkovanie častí výrobného zariadenia sa používajú len tvrdé spájky. Na utesnenie výrobného zariadenia sa používajú len hmoty odolné voči pôsobeniu prevádzkovej teploty a tlaku a voči pôsobeniu liehu a liehových pár.
(5)
Výrobné zariadenie musí byť usporiadané tak, aby sa všetky neodmerané liehové kvapaliny a liehové pary odvádzali iba do chladiča a ďalej len do kontrolného liehového meradla alebo späť do výrobného zariadenia a aby boli spôsobilé na priloženie uzáver.
(6)
Výrobné zariadenie v liehovare na výrobu destilátov a výrobné zariadenie v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia musí byť usporiadané tak, aby destilácia bola spojená priamo s rektifikáciou a kontrolným liehovým meradlom sa registroval už rektifikovaný lieh. Rektifikačný prístroj má zariadenie, ktoré znemožní plnenie prístroja záparou.
(7)
V liehovarníckom závode s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie sa musí vyrobený lieh registrovať kontrolným liehovým meradlom na každom stupni výroby.
(8)
Potrubie, ktorým sa prepravuje lieh a liehové pary ešte neregistrované kontrolným liehovým meradlom, nesmie byť poškodené a ani upravované tak, aby sa zabránilo spoľahlivému zisteniu vyrobeného množstva liehu; ak také potrubie prechádza cez stenu alebo strop, ponechá sa okolo neho na každej strane dostatočný priestor na jeho prehliadku s výnimkou podľa osobitného predpisu.4)
(9)
Do kontrolného liehového meradla, ktorým je objemové meradlo na lieh5) (ďalej len „objemové meradlo na lieh“), musí vtekať lieh samospádom.
(10)
Na spojovacom potrubí od chladiča ku kontrolnému liehovému meradlu sa umiestňujú odvzdušňovacie zariadenia a vzorkovacie kohúty, ktoré sa zabezpečujú uzáverou. Ak sa množstvo vyrobeného liehu registruje objemovým meradlom na lieh, na spojovacom potrubí od chladiča k objemovému meradlu na lieh sa umiestňujú aj epruvety.
(11)
V liehovare na výrobu destilátov môže mať spojovacie potrubie objemového meradla na lieh odbočky na zachytávanie jednotlivých podielov destilácie (rektifikácie), ak nespôsobia vzdutie liehu vo výrobnom zariadení obmedzením prítoku liehu do objemového meradla na lieh nesprávne umiestnenými kohútmi alebo ventilmi.
(12)
Ak sa spätný tok liehu vracia do varného kotla destilačného prístroja, prívodné záparové potrubie má ústiť do osobitnej kovovej nádoby umiestnenej na dne varného kotla destilačného prístroja tak, že táto nádoba zostane naplnená záparou aj po vyprázdnení varného kotla a prívodné potrubie bude úplne ponorené do zápary, ktorá zostala. Vypúšťacie potrubie výpalkov má byť usporiadané tak, aby vo varnom kotle destilačného prístroja zostali výpalky v množstve najmenej 10 % objemu tohto varného kotla.
(13)
Ak sa lutrové vody zbavené liehu pred výstupom z destilačného zariadenia nezmiešajú s výpalkami alebo sa ďalej nepoužijú, odvedú sa odpadovým potrubím zabezpečeným colným úradom tak, aby sa dokonale zmiešali so splaškovými vodami alebo so znehodnocujúcim prostriedkom.
(14)
V liehovare na výrobu destilátov a v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa úkvapy a dokvapy nepoužité na ďalšie spracovanie zmiešajú s výpalkami a lutrovými vodami a zničia sa vypustením do odpadovej jamy. Ak sa v liehovare na výrobu destilátov úkvapy a dokvapy zachytávajú do zabezpečenej zásobnej nádrže a ak na tejto nádrži nie je potrubie na priame vypúšťanie úkvapov a dokvapov do odpadovej jamy, množstvo liehu obsiahnuté v úkvapoch a dokvapoch nepoužitých na ďalšie spracovanie sa meria za prítomnosti zamestnanca colného úradu a o ich zničení sa vyhotoví protokol.
(15)
V podniku na výrobu liehu s výnimkou liehovaru na výrobu destilátov a liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia musia byť úkvapy a dokvapy merané kontrolným liehovým meradlom.
(16)
Ak sa v liehovare na výrobu destilátov používa odlučovač olejov a voskov, umiestňuje sa pred kontrolným liehovým meradlom a lieh zbavený pracej vody a oleja sa odvádza späť do destilačného zariadenia. Odlúčené oleje a vosky sa odvádzajú do zásobníka zabezpečeného colným úradom. Ak sú odlúčené oleje a vosky určené na zničenie, obsah zásobníka sa pri vypúšťaní zmieša s výpalkami alebo inak znehodnotí.
(17)
V chemickom liehovare,6) v ktorom sa vyrobený lieh ďalej rafinuje, má byť odvádzanie rafinovaného syntetického liehu z obehovej nádrže nastavené tak, aby pri odvádzaní liehu z tejto nádrže do
a)
potrubia pre syntetický lieh vznikol lieh s minimálnym obsahom vyšších alkoholov a prchavých látok určených pre syntetický lieh,
b)
odpadovej nádrže bol lieh znehodnotený zmiešaním so surovinou na výrobu syntetického liehu.
§ 3
Podrobnosti o požiadavkách na technologické zariadenie na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu
(1)
Usporiadaním technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu sa rozumie také zostavenie a úprava technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, ktoré zabezpečí spoľahlivé zistenie množstva spracovaného liehu, skladovaného liehu, prepravovaného liehu, vyskladňovaného liehu a preberaného liehu.
(2)
Technologické zariadenie na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu musí byť vyrobené z materiálov odolných voči pôsobeniu liehu a liehových pár a musí byť prispôsobené na priloženie uzáver. Ak technologické zariadenie na skladovanie liehu a spracovanie liehu nie je prispôsobené na priloženie uzáver, postupuje sa podľa § 46 ods. 5 písm. a) zákona.
(3)
Nádrže na skladovanie liehu musia mať tvar pravidelného valca alebo hranola a musia byť vybavené zariadením na meranie výšky hladiny a objemu liehu v súlade s osobitnými predpismi.3) Dno nádrže musí byť mierne sklonené a výpust s kohútom musí byť umiestený na najnižšom mieste nádrže; armatúry na spodnej časti nádrže musia byť z materiálu odolného voči pôsobeniu liehu.
(4)
Nádrže na skladovanie liehu vyššie ako 2 m majú na plášti vzorkovacie kohúty na odber vzoriek liehu z rôznych vrstiev obsahu nádrže, a to maximálne vo vzdialenosti 2 m, alebo majú na veku otvor, ktorý je prispôsobený na ponorenie vzorkovacieho zariadenia na odber vzoriek liehu z rôznych vrstiev nádrže.
(5)
Nádrže na skladovanie liehu musia mať vyznačený objem liehu, ktorý zostane pod nulovým bodom.
(6)
Nádrže na skladovanie liehu a na prepravu liehu sa plnia najviac do 95 % objemu.
Spôsoby zabezpečenia výrobného zariadenia, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu
§ 4
Zabezpečenie výrobného zariadenia v podnikoch na výrobu liehu
(1)
Zabezpečenie výrobného zariadenia sa musí vykonať pred prvým začatím výroby liehu a podľa potreby vždy po vykonaní každej opravy jednotlivých častí výrobného zariadenia alebo poškodenia uzávery. Ak výrobné zariadenie v podniku na výrobu liehu nie je prispôsobené na priloženie uzáver, postupuje sa podľa § 44 ods. 3 zákona.
(2)
Na zabezpečenie výrobného zariadenia sa používa jednoduchá alebo dvojitá uzávera. Jednoduchou uzáverou je umiestnenie plomb priamo na jednotlivé časti výrobného zariadenia. Dvojitou uzáverou je ďalšia jednoduchá uzávera priložená na plechový kryt, kovovú mrežu alebo sieť z drôteného pletiva, ktorá kryje jednoduchú uzáveru.
(3)
Na zabezpečenie výrobného zariadenia sa používajú plomby a plombovacie kliešte s raznicou colného úradu a
a)
špirálovitý plombovací drôtik, ak teplota zabezpečovaného zariadenia alebo jeho časti môže pri obvyklej prevádzke presiahnuť 50oC, alebo
b)
impregnovaný motúz, ak teplota zabezpečovaného zariadenia alebo jeho časti môže pri obvyklej prevádzke byť najviac 50 oC.
(4)
Spojenie medzi prítokovým potrubím do objemového meradla na lieh a prírubou odtokového potrubia z chladiča musí byť zakryté nenatretým plechovým krytom a zabezpečené uzáverou. Ak je spojovacie potrubie medzi chladičom a objemovým meradlom na lieh vyhotovené z nerezovej ocele, plechovým krytom musia byť zabezpečené prírubové spoje.
(5)
V liehovarníckych závodoch sa dvojitou uzáverou musí zabezpečiť výrobné zariadenie, ak by jednoduchá uzávera dostatočne nezabezpečovala výrobné zariadenie proti neoprávnenému preniknutiu.
(6)
Uzáverami musia byť zabezpečené všetky kohúty, ventily, otvory, príruby, príklopy, odnímateľné zorné sklá, čistiace otvory a potrubia tej časti výrobného zariadenia, v ktorej sa nachádzajú nezmerané liehové pary alebo liehové kvapaliny, ak odsek 1 alebo odsek 13 neustanovujú inak. Ak nemožno v podniku na výrobu liehu, v ktorom sa vyrobené množstvo liehu registruje kontrolným liehovým meradlom, ktorým je meracia zostava na lieh7) (ďalej len „meracia zostava na lieh“), umiestniť uzáveru z technického alebo technologického dôvodu, postupuje sa podľa § 44 ods. 3 zákona. Spojovacie potrubie od chladiča ku kontrolnému liehovému meradlu, kontrolné liehové meradlo a zariadenie na zbieranie a odvádzanie lutrovej vody, ak sa lutrová voda nevracia späť do výrobného procesu, sa zabezpečia vo všetkých podnikoch na výrobu liehu.
(7)
V záparovej kolóne musí byť potrubie na vodu používanú na jej čistenie zabezpečené kohútom a spätným ventilom. Uzáverou musia byť zabezpečené časti nad prívodným záparovým potrubím, a to priezory, čistiace otvory, prielezy; nezabezpečujú sa časti pod prívodným záparovým potrubím a záparové čerpadlo, potrubie na odtok výpalkov, výpalkový regulátor a zdvíhač výpalkov.
(8)
Kohúty a spätné ventily potrubia na vodu používanú na čistenie kolóny odvádzajúcej lutrové vody musia byť zabezpečené uzáverou. Uzáverou musia byť zabezpečené epruvety na odber vzoriek na zisťovanie objemovej koncentrácie liehu v lutrových vodách.
(9)
V rafinačných a rektifikačných kolónach musia byť zabezpečené všetky ich časti nad prívodným potrubím spätného toku, príruby na potrubie spätného toku a príruby na potrubie na odvádzanie liehových pár; nezabezpečujú sa časti pod prívodným potrubím spätného toku. Ventily na veku rafinačných a rektifikačných kolón sa môžu zabezpečiť drôtenými košmi.
(10)
Deflegmátory, odvodňovacie zariadenie, kondenzátory a chladiče musia byť zabezpečené uzáverami na všetkých vonkajších aj vnútorných rozoberateľných spojoch s ďalšími časťami výrobného zariadenia.
(11)
Ostatné časti výrobného zariadenia, napríklad zariadenie na zachytávanie liehu z plynov z kvasenia, musia byť zabezpečené, iba ak sa v týchto častiach výrobného zariadenia nachádza lieh s obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu.
(12)
Ustanovenia odsekov 7 až 11 sa nevzťahujú na podnik na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh.
(13)
V chemickom liehovare,6) v ktorom sa pri výrobe používa obehová nádrž, musia byť uzáverami zabezpečené všetky odvádzacie potrubia z tejto nádrže až k prípojným miestam do destilačnej kolóny alebo do potrubia pre technický lieh, alebo do odpadovej nádrže.
§ 5
Zabezpečenie technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu
Zabezpečením technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu sa rozumie umiestnenie uzávery alebo uzávery prevádzkovateľa daňového skladu na skladovacie nádrže, sudy, prepravné obaly, autocisterny, železničné cisterny, iné zariadenia a priestory, v ktorých sa nachádza zmeraný lieh.
Meranie množstva vyrobeného liehu
§ 6
Meranie množstva vyrobeného liehu, použitie kontrolného liehového meradla a spôsob jeho zabezpečenia
(1)
Na meranie množstva vyrobeného liehu sa používajú kontrolné liehové meradlá, stacionárne nádrže alebo iné určené meradlá podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Kontrolné liehové meradlo musí byť počas výroby trvalo spojené s chladičom a umiestnené tak, aby bolo zo všetkých strán voľne prístupné; ak sa lieh regeneruje, kontrolné liehové meradlo musí byť pripojené na chladič regeneračného zariadenia.
(3)
Objemové meradlo na lieh musí byť umiestnené na podstavci (podmurovke) z neomietnutých plných tehál z pálenej hliny, do ktorého sa osadí kotva základovej dosky tohto meradla alebo jeho iné kotviace prvky tak, aby objemové meradlo na lieh bolo vo vodorovnej polohe a nemohlo sa uvoľniť bez poškodenia muriva. Objemové meradlo na lieh musí byť umiestnené v takej výške, aby sa skúška pri jeho overovaní podľa osobitných predpisov5) vykonala priamym vtokom liehu do suda alebo odmernej nádoby.
(4)
Objemové meradlo na lieh musí byť od destilačného zariadenia a iných zdrojov tepla vzdialené tak, aby sa zamedzilo zvýšenému odparovaniu liehu v zbernej nádobe meradla.
(5)
Uzáverou musí byť zabezpečený kryt objemového meradla na lieh. Ak na jednotlivých častiach objemového meradla na lieh nie je spoločný kryt vhodný na priloženie uzáver, musí byť uzáverou samostatne zabezpečená každá jeho časť.
(6)
Uzáverou musia byť zabezpečené pravé a ľavé dvierka k zbernej nádobe a vložnej nádobe objemového meradla na lieh. Prevádzkovateľ podniku na výrobu liehu môže zabezpečiť ľavé dvierka k zbernej nádobe a vložnej nádobe objemového meradla na lieh.
(7)
Meracia zostava na lieh musí byť umiestnená tak, aby na ňu nepôsobilo teplo a aby sa zamedzilo jej vonkajšiemu mechanickému zaťaženiu a otrasom. Meracia zostava na lieh musí byť zabezpečená krytom a umiestnená v priestorovo ohraničenom mieste zabezpečenom uzáverou, pričom uzáverou musí byť zabezpečený aj kryt meracej zostavy na lieh.
(8)
Súčasťou meracej zostavy na lieh musí byť aj etalónové gravimetrické zariadenie s nádržou, vyhodnocovania jednotka, regulátor prietoku liehu a teplotný poistný ventil.
Kontrola a úprava kontrolného liehového meradla
§ 7
(1)
Kontrola kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 3 zákona musí byť vykonaná pred každým začatím výroby liehu a po každom ukončení výroby liehu, pričom pri objemovom meradle na lieh sa vykoná aj jeho úprava. Kontrola správnosti chodu kontrolného liehového meradla sa vykonáva počas výroby liehu vždy pri zisťovaní vyrobeného množstva liehu. Kontrola kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 3 zákona a úprava objemového meradla na lieh sa môže vykonať aj s prihliadnutím na prevádzkové pomery podniku na výrobu liehu.
(2)
Kontrolné liehové meradlo musí byť po jeho kontrole a úprave zabezpečené uzáverou.
(3)
Ak sa z nevyhnutných prevádzkových dôvodov odoberá lieh z výrobného zariadenia pred jeho registráciou kontrolným liehovým meradlom, musí sa tak urobiť len cez objemové prietokové meradlá na kvapaliny8) použité na odber vzoriek, ktoré sú overené alebo majú vyhlásenie o zhode podľa osobitných predpisov.3) Ak z technických príčin nemožno odoberať vzorky liehu cez objemové prietokové meradlá na kvapaliny,8) vzorka liehu sa odoberie len v prítomnosti zamestnanca colného úradu.
§ 8
Kontrola a úprava objemového meradla na lieh
(1)
Pred každým začatím výroby liehu sa kontroluje
a)
umiestnenie objemového meradla na lieh,
b)
platnosť dokladu o overení objemového meradla na lieh,
c)
počet, umiestnenie a neporušenosť uzáver na objemovom meradle na lieh,
d)
stav počítadla objemového meradla na lieh.
(2)
Počas výroby liehu sa pri zisťovaní vyrobeného množstva liehu kontroluje správny chod objemového meradla na lieh, pričom sa
a)
preveruje pevnosť spojenia osi počítadla s hriadeľom merného bubna,
b)
zisťuje a zaznamenáva teplota nameraná maximálnym teplomerom,
c)
zisťuje stav základovej dosky objemového meradla na lieh,
d)
preveruje správnosť vzorkovacieho zariadenia objemového meradla na lieh; odchýlka medzi skutočne zisteným množstvom liehu vo vzorkovacom zariadení objemového meradla na lieh a vypočítaným množstvom liehu v zbernej nádobe objemového meradla na lieh nesmie byť vyššia ako 15 %; ak je táto hodnota vyššia ako 15 %, objemové meradlo na lieh sa až do jeho nového overenia vyradí z prevádzky.
(3)
Ak sa pri výrobe liehu prekročí dovolený rozsah teplôt objemového meradla na lieh, meradlo sa musí až do jeho nového overenia vyradiť z prevádzky.
(4)
Ak teplota zmeraná maximálnym teplomerom prekročila 70 oC, objemové meradlo na lieh sa musí až do jeho nového overenia vyradiť z prevádzky.
(5)
Po ukončení výroby a po ukončení zisťovania vyrobeného množstva liehu sa objemové meradlo na lieh skontroluje a opäť zabezpečí uzáverou. Pred opätovným zabezpečením objemového meradla na lieh sa vyprázdni obsah zberných nádob a vložných nádob zamestnancom colného úradu.
(6)
Drobné úpravy objemového meradla na lieh, najmä úpravu netesnosti výpustného kohúta (ventilu) zbernej nádoby jeho dotiahnutím, úpravu uvoľnenia uchytenia naberačiek, dotiahnutie dvojitého lievika, vyčistenie záchytky pre hustomer sa vykonáva len v prítomnosti zamestnanca colného úradu.
(7)
Opravy na meracích komorách bubna, na hlavnom počítadle alebo záložnom počítadle objemového meradla na lieh a opravy porúch vzniknutých neoprávneným zásahom alebo vonkajším pôsobením na objemové meradlo na lieh sa vykonávajú len oprávnenou osobou na túto činnosť podľa osobitného predpisu.9) Opravy jednotlivých častí objemového meradla na lieh na mieste ich inštalácie (umiestnenia) sa vykonávajú oprávnenou osobou9) a len v prítomnosti zamestnanca colného úradu; objemové meradlo na lieh sa po oprave niektorej časti prvotne overuje.10)
§ 9
Kontrola a úprava meracej zostavy na lieh
(1)
Pred každým začatím výroby liehu sa kontroluje
a)
stav vyhodnocovacej jednotky meracej zostavy na lieh,
b)
platnosť overenia meracej zostavy na lieh,
c)
počet, umiestnenie a neporušenosť uzáver na meracej zostave na lieh.
(2)
Opravy porúch vzniknutých neoprávneným zásahom alebo vonkajším pôsobením na meraciu zostavu na lieh a opravy jednotlivých častí meracej zostavy na lieh na mieste ich inštalácie (umiestnenia) a korekcie programu vyhodnocovacej jednotky meracej zostavy na lieh sa vykonávajú oprávnenou osobou9) a len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Meracia zostava na lieh sa po oprave niektorej časti prvotne overuje.10)
(3)
Po ukončení výroby a po ukončení zisťovania vyrobeného množstva liehu sa musí meracia zostava na lieh skontrolovať a opäť zabezpečiť uzáverou.
§ 10
Váhová merná skúška meracej zostavy na lieh
(1)
Váhová merná skúška meracej zostavy na lieh sa vykonáva s prihliadnutím na prevádzkové pomery podniku na výrobu liehu zamestnancom colného úradu v prítomnosti prevádzkovateľa podniku na výrobu liehu.
(2)
Pri váhovej mernej skúške meracej zostavy na lieh sa porovnáva vyrobené množstvo liehu vypočítané vyhodnocovacou jednotkou meracej zostavy na lieh na základe údajov o hmotnosti, objeme, teplote a hustote vyrobeného liehu s množstvom liehu vypočítaným z objemovej koncentrácie liehu a hmotnosti liehu zistenej etalónovým gravimetrickým zariadením s nádržou. Počas váhovej mernej skúšky meracej zostavy na lieh celé vyrobené množstvo liehu vteká len do etalónového gravimetrického zariadenia s nádržou.
(3)
Odchýlka meracej zostavy na lieh (u) sa zisťuje z údajov podľa odseku 2, vyjadruje sa v percentách a vypočíta sa podľa vzorca
Vzorec 01
v ktorom
Vh je množstvo liehu (v l a.) zistené (vypočítané) z hmotnosti liehu,
Vo je množstvo liehu (v l a.) zmerané meracou zostavou na lieh.
(4)
Odchýlka meracej zostavy na lieh zistená váhovou mernou skúškou meracej zostavy na lieh nesmie byť väčšia ako ±0,3 %.
Zisťovanie vyrobeného množstva liehu
§ 11
Určenie objemovej koncentrácie liehu a objemového množstva liehu
(1)
Objemová koncentrácia liehu sa určuje liehomerom11) alebo na základe merania hustoty hustomerom na lieh11) pri súčasnom zisťovaní teploty liehu, ak § 17 neustanovuje inak.
(2)
Pri výpočte objemovej koncentrácie liehu sa postupuje podľa osobitného predpisu12) a podľa alkoholometrických výpočtov uvedených v osobitnom predpise.13)
(3)
Na účely zistenia objemového množstva liehu v príslušných merných jednotkách sa objemová koncentrácia liehu zistená podľa odseku 1 prepočíta na objemovú koncentráciu liehu pri teplote 20 oC.
(4)
Pri výpočte objemového množstva liehu v príslušných merných jednotkách pri teplote 20 oC z objemu liehu sa množstvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypočíta podľa vzorca
VE = VN . kv . Fb,
v ktorom
VN je celkový objem liehu,
Fb je korekčný faktor pre teplotnú rozťažnosť v skladovacej nádrži alebo v prepravnej nádrži,
kv je prevodný koeficient pre objemovú koncentráciu liehu, ktorý sa vypočíta podľa vzorca
kv = σE/100 . ρt20,
v ktorom
σE je objemová koncentrácia etanolu v roztoku etanolu s vodou (jednotka: % = 0,01),
ρt je hustota roztoku etanolu a vody pri teplote t (jednotka: kg/m3).
ρ20 je hustota roztoku etanolu a vody pre teplote 20 oC (jednotka: kg/m3).
(5)
Pri výpočte objemového množstva liehu v príslušných merných jednotkách pri teplote 20 oC z hmotnosti liehu sa množstvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypočíta podľa vzorca
VE = Z . km,
v ktorom
Z je celková hmotnosť liehu v kg,
km je prevodný koeficient pre objemovú koncentráciu, ktorý sa vypočíta podľa vzorca
km = σE . 10/ρ20 . [1 + ρa (1/ρ20 – 1/ρz)],
v ktorom
σE je objemová koncentrácia etanolu v roztoku etanolu s vodou (jednotka: % = 0,01),
ρ20 je hustota roztoku pre teplote 20 oC (jednotka: kg/m3),
ρa je hustota vzduchu (jednotka: kg/m3; prijatá hodnota: 1,2 kg/m3),
ρz je hustota závažia (jednotka: kg/m3; prijatá hodnota: 8 000 kg/m3).
§ 12
Spôsob zisťovania vyrobeného množstva liehu
(1)
Vyrobené množstvo liehu sa zisťuje z objemu liehu pretečeného kontrolným liehovým meradlom, z objemovej koncentrácie liehu a z priemernej teploty liehu pretečeného meradlom.
(2)
Celkový objem liehu pretečeného objemovým meradlom na lieh sa zisťuje z rozdielu údajov na konci a na začiatku obdobia, počas ktorého sa zisťuje vyrobené množstvo liehu. Vyrobené množstvo liehu Ve v l a. pri teplote 20 oC sa vypočíta podľa vzorca
Ve = [(Vm + Vz) . Fb . Kb + Vnm] . kv,
v ktorom
Vm je objem liehu, ktorý predstavuje rozdiel stavu hlavného počítadla objemového meradla na lieh na konci a na začiatku obdobia, počas ktorého sa zisťuje vyrobené množstvo liehu, pričom sa prihliada na posun počítadla pri ručnom pretočení hlavného merného bubna objemového meradla na lieh,
Vz je objem liehu, ktorý predstavuje rozdiel stavu záložného počítadla objemového meradla na lieh na konci a na začiatku obdobia, počas ktorého sa zisťuje vyrobené množstvo liehu, pričom sa prihliada na posun počítadla pri ručnom pretočení záložného merného bubna objemového meradla na lieh,
Vnm je objem liehu nezaregistrovaný počítadlami objemového meradla na lieh,
kv je prevodný koeficient pre objemovú koncentráciu liehu v zbernej nádobe objemového meradla na lieh a pre priemernú teplotu liehu v zbernej nádobe objemového meradla na lieh prepočítanú na 20 oC,
Fb je korekčný faktor na teplotnú rozťažnosť objemového meradla na lieh,
Kb je korekčný koeficient na chybu údaja objemového meradla na lieh zistený skúškou správnosti meradla podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Objemová koncentrácia liehu sa zisťuje liehomerom11) alebo hustomerom na lieh11) zo zbernej nádoby objemového meradla na lieh a koriguje sa podľa zistenej objemovej koncentrácie liehu vo vložnej nádobe objemového meradla na lieh; pri vložnej nádobe je prípustný rozdiel spôsobený vyparením do 0,2 % objemu liehu, ktoré pripadá na jeden mesiac. Ak doba od posledného zisťovania množstva vyrobeného liehu je kratšia ako mesiac, výparka sa počíta za túto dobu. Ak je táto hodnota vyššia ako 0,2 % objemu liehu za mesiac alebo za dobu od posledného zisťovania množstva vyrobeného liehu, pripočíta sa polovica zistenej výparky za sledované obdobie k objemovej koncentrácii liehu zistenej v zbernej nádobe. Objemová koncentrácia liehu z pravej zbernej nádoby a z pravej vložnej nádoby objemového meradla na lieh sa zisťuje zamestnancom colného úradu.
(4)
Priemerná teplota liehu pretečeného objemovým meradlom na lieh sa zaznamenáva za určené obdobie a zisťuje sa teplomerom overeným podľa osobitných predpisov3) umiestneným v záchytke pre hustomer na lieh;11) teplota sa určí ako jednoduchý aritmetický priemer teplôt alebo ako vážený aritmetický priemer teplôt podľa množstiev liehu. V liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia sa teplota liehu nezaznamenáva a rozumie sa ňou teplota 20 oC. Teplota liehu pretečeného meracou zostavou na lieh sa zaznamenáva automaticky a údaje o teplote pretečeného liehu sú odovzdávané vyhodnocovacej jednotke.
(5)
Množstvo vyrobeného liehu v podniku na výrobu liehu sa zisťuje na základe § 45 ods. 4 zákona podľa prevádzkových podmienok, a to
a)
vždy pri takom naplnení ľavej zbernej nádoby objemového meradla na lieh, aby nedošlo k jej pretečeniu,
b)
vždy po skončení výroby liehu, a to bezodkladne,
c)
vždy po ukončení obdobia výroby liehu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa ukončenia obdobia výroby liehu,
d)
pri nepredvídaných poruchách pri výrobe liehu, a to bezodkladne,
e)
pri prerušení výroby liehu na viac ako desať dní, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prerušenia výroby liehu,
f)
pri vyradení kontrolného liehového meradla z používania, a to bezodkladne,
g)
pri ukončení merania liehu pri poruche kontrolného liehového meradla, a to bezodkladne.
(6)
Vyrobené množstvo liehu sa udáva v litroch a zaokrúhľuje sa na celé litre tak, že množstvo liehu do 0,5 litra sa zaokrúhli nadol a množstvo liehu nad 0,5 litra vrátane sa zaokrúhli nahor; zaokrúhľovanie sa vykonáva až pri konečnom súčte vyrobeného množstva liehu. Pri výdaji destilátov z liehovarov na výrobu destilátov alebo liehovín z výrobní liehovín sa zaokrúhľujú až konečné súčty.
(7)
Pri zistení vyrobeného množstva liehu v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia sa neprihliada na korekčný faktor na teplotnú rozťažnosť objemového meradla na lieh a ani na korekčný koeficient na chybu údaja tohto meradla.
(8)
V liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia sa na výrobnom liste uvedie aj množstvo liehu vo vzorkách zberných nádob objemového meradla na lieh. V liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie sa zistené vyrobené množstvo liehu porovná s množstvom liehu vydaným pestovateľovi,14) zvýšeným o prípadnú viazanú zásobu, ktorou je množstvo liehu vo vzorkách vložných nádob a zberných nádob. Za vyrobené množstvo liehu sa pokladá vždy to množstvo liehu, ktoré je väčšie.
(9)
Ak zberná nádoba objemového meradla na lieh neobsahuje také množstvo liehu, z ktorého možno zistiť objemovú koncentráciu liehu liehomerom11) alebo hustomerom na lieh,11) objemová koncentrácia liehu sa zistí podľa § 17 ods. 1 alebo spojením vzoriek liehu v obidvoch zberných nádobách objemového meradla na lieh.
(10)
Výsledky zistení vyrobeného množstva liehu zistené prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu sa porovnajú s výsledkami zistenia colného úradu. Ak sa zistí väčší rozdiel v objemovej koncentrácii liehu ako ±0,2 % mesačne medzi objemovou koncentráciou liehu v zbernej nádobe objemového meradla na lieh zistenou prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu a hodnotou zistenou colným úradom, vykonáva sa na základe § 45 ods. 4 zákona za účasti prevádzkovateľa podniku na výrobu liehu ďalšie zistenie vyrobeného množstva liehu. Ak sa nezistia príčiny rozdielu alebo ak sa zistené príčiny rozdielu ihneď neodstránia, objemové meradlo na lieh sa vyradí z prevádzky. V sporných prípadoch je základom na určenie a zúčtovanie vyrobeného množstva liehu zistenie colného úradu.
(11)
Ak sa zistí neoprávnený zásah, ktorý má vplyv na správny chod kontrolného liehového meradla, ak bolo kontrolné liehové meradlo neoprávnene odpojené, alebo ak vzduvná nádoba objemového meradla na lieh obsahovala vodu alebo liehovú kvapalinu, vyrobené množstvo liehu sa určí na základe § 45 ods. 4 zákona, a to podľa dennej výkonnosti destilačného zariadenia a priemernej objemovej koncentrácie liehu pri spracovaní rovnakých surovín za bežné alebo predchádzajúce obdobie. Ak nemožno objemovú koncentráciu liehu takto určiť, použije sa objemová koncentrácia liehu zistená v obdobnom liehovarníckom závode pri spracovaní rovnakých surovín. Pri určení vyrobeného množstva liehu sa použije najvyššia objemová koncentrácia liehu.
(12)
Pri poruche kontrolného liehového meradla sa musí odoberať vyrobený lieh prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu do nádrží, ktoré sú overené alebo majú vyhlásenie o zhode podľa osobitných predpisov,3) ktoré musia byť zabezpečené uzáverou, a to počas celej doby určenej colným úradom. Overenie alebo vyhlásenie o zhode podľa osobitných predpisov3) nádrží sa nevyžaduje, ak sa množstvo takto odobratého liehu zisťuje z hmotnosti liehu určenými meradlami podľa osobitných predpisov.3)
(13)
Ak vzniknú rozdiely v údajoch o vyrobenom množstve liehu pre poruchu kontrolného liehového meradla, na vplyv poruchy sa prihliadne, ak sa prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu preukáže čas, keď nastala porucha kontrolného liehového meradla, predloží sa záznam o stave počítadiel a preukáže sa, že porucha bola bezodkladne oznámená colnému úradu.
(14)
Pri zisťovaní množstva úkvapov a dokvapov, ktoré nie sú registrované kontrolným liehovým meradlom, sa postupuje podľa § 14.
(15)
Pri poruche v prevádzke spôsobujúcej úbytok v zásobách liehu sa podľa § 45 ods. 9 zákona zisťujú okrem vyrobeného množstva liehu aj zásoby liehu podľa § 13.
(16)
V podniku na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh, sa vyrobené množstvo zisťuje zo záznamu vyhodnocovanej jednotky meracej zostavy na lieh. V sporných prípadoch zistení vyrobeného množstva liehu je základom na určenie a zúčtovanie vyrobeného množstva liehu zistenie colného úradu.
(17)
Odchýlka väčšia ako 0,3 % zistená váhovou mernou skúškou meracej zostavy na lieh sa bezodkladne oznamuje oprávnenej osobe15) na účely zabezpečenia postupu podľa osobitných predpisov.3) Ak sa zistí odchýlka meracej zostavy na lieh väčšia ako 0,3 %, odo dňa zistenia odchýlky až do jej odstránenia a vykonania overenia sa uskutočňuje korekcia vyrobeného množstva liehu.
Spôsob a zisťovanie zásob liehu, lehoty na zisťovanie zásob liehu a zisťovanie množstva prijímaného liehu a množstva vydaného liehu
§ 13
Lehoty na zisťovanie zásob liehu
(1)
Zásoby liehu vrátane množstva liehu obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrobkov sa zisťujú na základe § 45 ods. 9 zákona 30. septembra príslušného kalendárneho roka alebo v lehotách určených colným úradom. Zisťovanie zásob liehu prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu sa vykonáva za prítomnosti zamestnanca colného úradu.
(2)
Zásoby liehu u prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia sa zisťujú do 15 dní odo dňa ukončenia výroby liehu v prebiehajúcom výrobnom období.16)
(3)
Okrem zisťovania zásob liehu v lehotách podľa odsekov 1 a 2 a podľa § 12 ods. 15 sa zásoby liehu zisťujú na základe § 45 ods. 9 zákona vždy podľa potreby.
§ 14
Spôsob zisťovania zásob liehu
(1)
Zásoby liehu vrátane množstva liehu obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrobkov sa zisťujú z ich hmotnosti a objemovej koncentrácie liehu alebo z ich objemu, teploty a objemovej koncentrácie liehu, a to primerane spôsobom podľa § 11.
(2)
Celkové množstvo liehu v skladovacej nádrži alebo prepravnej nádrži sa zisťuje ako súčet množstva liehu zistený podľa objemovej stupnice nádrže, ktorá je overená alebo má vyhlásenie o zhode podľa osobitných predpisov3) (ďalej len „stavoznak“), alebo podľa hodnoty uvedenej na mernej tyči, ktorá je overená alebo má vyhlásenie o zhode podľa osobitných predpisov,3) a množstva liehu pod nulovým bodom nádrže.
(3)
Pri zisťovaní zásob liehu z objemu liehu sa objemové množstvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypočíta spôsobom podľa § 11 ods. 4.
(4)
Pri zisťovaní zásob liehu z hmotnosti liehu sa objemové množstvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypočíta spôsobom podľa § 11 ods. 5.
(5)
Zásoby liehu sa zisťujú v každej skladovacej nádrži alebo prepravnej nádrži vždy osobitne a vypočítané množstvo liehu sa uvádza na dve desatinné miesta. Celkové množstvo zistených zásob liehu je súčet zásob liehu zistených v jednotlivých skladovacích nádržiach alebo prepravných nádržiach. Zaokrúhlenie sa vykonáva až pri záverečnom súčte celkových zásob liehu spôsobom podľa § 12 ods. 6.
(6)
V skladovacích nádržiach alebo v prepravných nádržiach, ktorých obsah možno premiešať, sa objem zásob liehu zisťuje spôsobom podľa odseku 2 a z teploty liehu v nádrži; z nádrží sa odoberie vzorka liehu, v ktorej sa určí objemová koncentrácia liehu a teplota liehu.
(7)
V skladovacích nádržiach alebo v prepravných nádržiach, ktorých obsah nemožno premiešať, sa objem zásob liehu zisťuje spôsobom podľa odseku 2. Z rôznych vrstiev nádrže sa výpustnými kohútmi odoberú vzorky liehu, v ktorých sa určí objemová koncentrácia liehu a jeho teplota; konečná objemová koncentrácia liehu a jeho teplota sa vypočítajú ako jednoduchý aritmetický priemer hodnôt objemovej koncentrácie liehu a teplôt jednotlivých vzoriek liehu.
(8)
Ak nemožno vzorky liehu odobrať výpustnými kohútmi, priemerná vzorka liehu sa odoberie zo všetkých vrstiev nádrže vzorkovacím zariadením.
(9)
V odobratých vzorkách liehu sa objemová koncentrácia liehu určuje liehomerom11) alebo hustomerom na lieh;11) ak nemožno objemovú koncentráciu liehu určiť takto, objemová koncentrácia liehu sa určí inými laboratórnymi metódami (§ 17).
(10)
Pri zisťovaní zásob liehu sa prípadný rozdiel medzi skutočným stavom zásob a zásobami uvedenými v zázname o príjme a výdaji liehu (ďalej len „záznam“) znižuje o výšku skutočne zistených strát liehu najviac však do výšky normy strát liehu.17)
(11)
Pri zisťovaní zásob liehu v octárni sa porovná evidované množstvo zásob liehu v zákvase, denaturáte a obsah kyseliny octovej v octe, denaturáte, zákvase so skutočnými zásobami liehu.
(12)
Objemové množstvo liehu obsiahnutého v zásobách surovín a v hotových výrobkoch v spotrebiteľskom obale18) alebo v spotrebiteľskom balení liehu19) (ďalej len „spotrebiteľské balenie“) sa zisťuje na základe § 69 ods. 3 písm. f) zákona, a to z údajov objemovej koncentrácie liehu a objemu liehu alebo z hmotnosti liehu uvedenej na spotrebiteľskom obale alebo na spotrebiteľskom balení. Ak nie je na spotrebiteľskom obale alebo na spotrebiteľskom balení uvedená objemová koncentrácia liehu, pri zisťovaní objemového množstva liehu sa použije údaj uvedený v technickej špecifikácii tohto výrobku.
(13)
Ak sa podľa odseku 12 zistí odchýlka presahujúca absolútnu hodnotu odchýlky objemovej koncentrácie liehu podľa osobitného predpisu20) od objemovej koncentrácie liehu uvedenej na spotrebiteľskom balení alebo v technickej špecifikácii, pri výpočte zásob liehu v spotrebiteľskom balení sa použije hodnota určená ako jednoduchý aritmetický priemer objemovej koncentrácie liehu určenej laboratórnymi metódami (§ 17), a to najmenej z troch vzoriek liehu v spotrebiteľskom balení.
§ 15
Zisťovanie množstva prijímaného liehu a vydaného liehu
(1)
Množstvo prijímaného liehu a vydaného liehu sa vypočítava z hmotnosti liehu a objemovej koncentrácie liehu, a to spôsobom podľa § 11 a 14 primerane.
(2)
Množstvo liehu v prepravných obaloch sa zisťuje určenými meradlami podľa osobitných predpisov.3)
(3)
Množstvo liehu sa zisťuje v každom prepravnom obale samostatne. Ak bol lieh naplnený z jednej zásobnej nádrže do sudov alebo iných prepravných obalov, pri zisťovaní množstva prijímaného liehu a vydaného liehu možno považovať tieto obaly za jeden prepravný obal.
(4)
Pri príjme liehu alebo výdaji liehu v sudoch alebo iných prepravných obaloch s objemom menej ako 200 litrov sa hmotnosť takto prijímaného liehu alebo vydávaného liehu zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto v kilogramoch; pri príjme liehu alebo výdaji liehu v železničných cisternách, prepravných obaloch s objemom 200 litrov a viac alebo autocisternách sa hmotnosť takto vydávaného liehu alebo prijímaného liehu zaokrúhľuje na celé kilogramy.
§ 16
Spôsob zisťovania množstva prijímaného liehu a vydávaného liehu
(1)
Pri zisťovaní množstva vydávaného liehu sa zisťuje hmotnosť jednotlivých prepravných obalov bez liehu. Po ich naplnení liehom a premiešaní sa odoberie vzorka liehu, v ktorej sa určí objemová koncentrácia liehu a jeho teplota, a zistí sa celková hmotnosť jednotlivých prepravných obalov s liehom.
(2)
Pri výdaji liehu sa vyhotoví dodací list pre každý prepravný obal osobitne. Ak je lieh určený pre jedného odberateľa liehu a je prepravovaný vo viacerých prepravných obaloch, možno vyhotoviť jeden dodací list, v ktorom sa údaje podľa písmen g) až k) uvedú za každý prepravný obal. Dodací list sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sprevádza prepravovaný lieh a druhé si ponechá dodávateľ liehu. V dodacom liste sa uvedie
a)
evidenčné číslo dodacieho listu,
b)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa dodávateľa liehu a jeho registračné číslo pre spotrebnú daň z liehu alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z liehu,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa odberateľa liehu a jeho registračné číslo pre spotrebnú daň z liehu alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z liehu,
d)
adresa miesta odoslania liehu,
e)
adresa miesta prijatia liehu,
f)
dátum vyskladnenia liehu,
g)
obchodný názov vydaného liehu, ak ide o denaturovaný lieh, druh a množstvo denaturačného prostriedku v hmotnostných alebo objemových merných jednotkách,
h)
množstvo vydaného liehu v kilogramoch, ktoré sa zaokrúhľuje spôsobom podľa § 15 ods. 4,
i)
množstvo vydaného liehu v l a., ktoré sa uvádza na dve desatinné miesta,
j)
objemová koncentrácia vydaného liehu v %; tento údaj sa nevyžaduje, ak sa pri výdaji liehu zisťuje množstvo vydaného liehu hustomerom podľa § 17,
k)
teplota vydaného liehu; tento údaj sa nevyžaduje, ak sa pri výdaji liehu zisťuje množstvo vydaného liehu hustomerom podľa § 17,
l)
hodnota prevodného koeficientu km,
m)
objemová koncentrácia vydaného liehu v % prepočítaná na 20 oC.
(3)
Za dodací list sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje náležitosti uvedené v odseku 2.
(4)
Pri zisťovaní množstva prijímaného liehu sa zisťuje celková hmotnosť jednotlivých prepravných obalov. Po ich otvorení sa lieh premieša a z každého prepravného obalu sa odoberie vzorka liehu, v ktorej sa určí objemová koncentrácia liehu a jeho teplota a zistí sa hmotnosť prázdnych prepravných obalov.
(5)
Pri príjme liehu sa vyhotoví príjmový list samostatne pre každý prepravný obal. Ak bol lieh prepravovaný vo viacerých prepravných obaloch s jedným dodacím listom vyhotoveným podľa odseku 2, možno vyhotoviť jeden príjmový list na všetky prepravné obaly; údaje podľa písmen f) až j) sa uvedú za každý prepravný obal. Príjmový list sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, ktorého prvý diel odberateľ liehu odošle dodávateľovi liehu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia liehu. V príjmovom liste sa uvedie
a)
evidenčné číslo príjmového listu,
b)
evidenčné číslo dodacieho listu alebo dokladu uvedeného v odseku 3,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa dodávateľa liehu a jeho registračné číslo pre spotrebnú daň z liehu alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z liehu,
d)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a adresa odberateľa liehu a jeho registračné číslo pre spotrebnú daň z liehu alebo evidenčné číslo pre spotrebnú daň z liehu,
e)
dátum prijatia liehu,
f)
obchodný názov prijatého liehu, ak ide o denaturovaný lieh, druh a množstvo denaturačného prostriedku v hmotnostných alebo objemových merných jednotkách,
g)
množstvo prijatého liehu v kilogramoch, ktoré sa zaokrúhľuje spôsobom podľa § 15 ods. 4,
h)
množstvo prijatého liehu v l a., ktoré sa uvádza na dve desatinné miesta,
i)
objemová koncentrácia prijatého liehu v %; tento údaj sa nevyžaduje, ak sa pri príjme liehu zisťuje množstvo prijímaného liehu hustomerom podľa § 17,
j)
hodnota prevodného koeficientu km,
k)
objemová koncentrácia vydaného liehu v % prepočítaná na 20 oC,
l)
rozdiel medzi množstvom liehu skutočne prijatým a množstvom liehu uvedeným v dodacom liste s uvedením čerpaných strát liehu, ak straty liehu vznikli; ak bolo zistené prekročenie normy strát liehu, uvedie sa aj množstvo liehu, ktoré presiahlo normu strát liehu.
(6)
Ak je odberateľ liehu alebo ním poverená osoba prítomná pri výdaji liehu u dodávateľa liehu a prevzatie liehu potvrdzujú na dodacom liste alebo doklade uvedenom v odseku 3, príjmový list nemusí vystaviť; množstvo liehu uvedené na dodacom liste sa eviduje v evidencii dodávateľa liehu aj v evidencii odberateľa liehu.
(7)
Za príjmový list sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje náležitosti uvedené v odseku 5.
(8)
Straty a prebytky liehu zistené pri jeho preprave sa evidujú spôsobom podľa § 18.
§ 17
Odber vzoriek liehu pre zisťovanie objemovej koncentrácie liehu laboratórnymi metódami
(1)
Objemová koncentrácia liehu sa určuje laboratórnymi metódami na základe merania hustoty vibračným hustomerom, plynovou chromatografiou alebo pyknometrom, ak § 11 neustanovuje inak.
(2)
Objemová koncentrácia liehu v pribudline sa určí na základe merania hustoty pyknometrom alebo plynovou chromatografiou.
(3)
Pri určení objemovej koncentrácie liehu pyknometrom sa postupuje podľa osobitného predpisu.21)
(4)
Ak sa určí objemová koncentrácia liehu spôsobmi podľa § 11 ods. 1 a odseku 1, rozhodujúci je výsledok merania uskutočnený pyknometrom.
(5)
Na základe § 69 ods. 3 písm. f) zákona sa vzorky liehu odoberú tak, že pri každom odbere vzorky liehu sa vyhotovia tri rovnaké vzorky s objemom najmenej 120 ml, uložia sa do vzduchotesne uzavretých obalov, označia sa a zabezpečia sa uzávery. Dve vzorky liehu sa ponechajú colnému úradu a tretia vzorka liehu sa odovzdá osobe, ktorej bola vzorka liehu odobratá.
(6)
Pri zisťovaní objemového množstva liehu v spotrebiteľskom obale alebo v spotrebiteľskom balení podľa § 14 ods. 12 sa postupuje spôsobom podľa odseku 1, pričom sa odoberú najmenej tri vzorky výrobku v spotrebiteľskom obale alebo v spotrebiteľskom balení.
(7)
O odberoch vzoriek liehu podľa odsekov 5 a 6 sa vyhotoví odovzdávací a preberací protokol potvrdený colným úradom.
Vedenie evidencie a záznam o príjme a výdaji liehu
§ 18
Záznam o príjme a výdaji liehu
(1)
Evidencia o výrobe, spracovaní, príjme, výdaji liehu, množstve skladovaného liehu a o množstve liehu obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrobkov vedená osobami podľa § 56 ods. 1 zákona, s výnimkou oprávneného príjemcu, registrovaného odosielateľa, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu a prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov, sa vedie v zázname. Záznam obsahuje príjmovú časť a výdajovú časť a vedie sa v písomnej podobe alebo elektronickej podobe tak, aby bol možný jeho výstup v písomnej podobe.
(2)
Záznam sa vedie samostatne pre každý liehovarnícky závod, v ktorom sa lieh vyrába, spracúva, prijíma, vydáva alebo skladuje. Ak má liehovarnícky závod viac prevádzkarní, vedie sa záznam samostatne za každú prevádzkareň.
(3)
Pri príjme liehu sa do príjmovej časti záznamu uvedie
a)
dátum príjmu liehu,
b)
číslo dokladu o príjme liehu,
c)
obchodný názov prijatého liehu v členení podľa osobitného predpisu21a); ak ide o denaturovaný lieh, uvedie aj druh a množstvo denaturačného prostriedku,
d)
množstvo prijatého liehu v l a., ktoré sa uvádza na dve desatinné miesta,
e)
druhu príjmu liehu, a to či bol lieh prijatý v pozastavení dane alebo mimo pozastavenia dane,
f)
iné údaje.
(4)
Pri výdaji liehu sa do výdajovej časti záznamu uvedie
a)
dátum výdaja liehu,
b)
číslo dokladu o výdaji liehu,
c)
obchodný názov vydaného liehu v členení podľa osobitného predpisu21a); ak ide o denaturovaný lieh, uvedie aj druh a množstvo denaturačného prostriedku,
d)
množstvo vydaného liehu v l a., ktoré sa uvádza na dve desatinné miesta,
e)
druhu výdaja liehu, a to či bol lieh vydaný v pozastavení dane alebo mimo pozastavenia dane,
f)
iné údaje.
(5)
Pri príjme liehu sa v príjmovej časti záznamu uvedie množstvo
a)
liehu podľa elektronického sprievodného administratívneho dokumentu, zjednodušeného sprievodného dokumentu a dodacieho listu, ak straty liehu pri doprave nepresiahli výšku dopravných strát podľa noriem strát liehu,17)
b)
skutočne prijatého liehu podľa príjmového listu, ak straty liehu pri doprave presiahli výšku dopravných strát podľa noriem strát liehu17) alebo bol zistený prebytok liehu,
c)
prijatého liehu podľa jednotného colného dokladu.
(6)
Pri príjme liehu sa vo výdajovej časti záznamu podľa príjmového listu uvedú straty liehu pri doprave, najviac však do výšky dopravných strát podľa noriem strát liehu17) s výnimkou podľa odseku 5 písm. b).
(7)
Pri výdaji liehu sa v príjmovej časti záznamu uvedie
a)
úbytok liehu podľa príjmového listu alebo správy o prijatí vyhotovenej podľa § 18 ods. 7 zákona, ktoré presiahlo dopravnú stratu podľa noriem strát liehu,17)
b)
úbytok liehu podľa príjmového listu alebo správy o prijatí vyhotovenej podľa § 18 ods. 7 zákona, ktoré nepresiahlo dopravnú stratu podľa noriem strát liehu,17)
c)
množstvo liehu podľa elektronického administratívneho sprievodného dokumentu, zjednodušeného sprievodného dokumentu a dodacieho listu, ak došlo k strate celej zásielky liehu.
(8)
Pri výdaji liehu sa vo výdajovej časti záznamu uvedie
a)
množstvo skutočne vydaného liehu podľa elektronického administratívneho sprievodného dokumentu, zjednodušeného sprievodného dokumentu a dodacieho listu,
b)
množstvo liehu podľa príjmového listu alebo správy o prijatí vyhotovenej podľa § 18 ods. 7 zákona, ak bol u odberateľa zistený prebytok liehu.
(9)
V príjmovej časti záznamu a vo výdajovej časti záznamu sa uvedie iný príjem liehu a iný výdaj liehu neuvedený v odsekoch 3 až 8, a to
a)
presun liehu medzi jednotlivými prevádzkami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vedie záznam,
b)
vzorky liehu odobraté alebo vrátené oprávnenými orgánmi,22)
c)
lieh vrátený odberateľom liehu,
d)
chýbajúci lieh alebo odcudzený lieh,
e)
lieh použitý pri preskúšaní kontrolného liehového meradla,
f)
vzorky liehu odobraté prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na účely analýz,
g)
iné nepredpokladané a nepravidelné príjmy liehu a jeho výdaje.
(10)
V samostatnej evidencii spotrebiteľského balenia vedenej podľa § 56 ods. 2 písm. b) zákona sa uvedie množstvo
a)
vyrobených spotrebiteľských balení v kusoch, s uvedením objemu v litroch a objemovej koncentrácie v percentách,
b)
prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, s uvedením objemu v litroch a objemovej koncentrácie v percentách, v členení podľa toho či bolo spotrebiteľské balenie prijaté v pozastavení dane alebo mimo pozastavenia dane,
c)
vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, s uvedením objemu v litroch a objemovej koncentrácie v percentách, v členení podľa toho, či bolo spotrebiteľské balenie vydané v pozastavení dane alebo mimo pozastavenia dane,
d)
prijatých spotrebiteľských balení mimo pozastavenia dane v kusoch, s uvedením objemu v litroch a objemovej koncentrácie v percentách, ktoré boli vrátané odberateľom.
§ 19
Vedenie záznamu daňovým skladom, ktorým je podnik na výrobu liehu
(1)
V príjmovej časti záznamu vedeného daňovým skladom, ktorým je podnik na výrobu liehu, sa uvedie v l a. najmä
a)
počiatočná zásoba liehu,
b)
množstvo vyrobeného liehu podľa výrobného listu,
c)
množstvo prijatého liehu podľa § 18 ods. 5 a 7,
d)
iný príjem liehu podľa § 18 ods. 9.
(2)
Vo výdajovej časti záznamu vedeného daňovým skladom, ktorým je podnik na výrobu liehu, sa uvedie v l a. najmä
a)
množstvo vydaného liehu podľa § 18 ods. 6 a 8,
b)
iný výdaj liehu podľa § 18 ods. 9.
§ 20
Vedenie záznamu daňovým skladom, ktorým je sklad liehu
(1)
V príjmovej časti záznamu vedeného daňovým skladom, ktorým je sklad liehu, sa uvedie v l a. najmä
a)
počiatočná zásoba liehu,
b)
množstvo prijatého liehu podľa § 18 ods. 5 a 7,
c)
iný príjem liehu podľa § 18 ods. 9,
d)
množstvo liehu obsiahnutého v nakúpených surovinách a polotovaroch.
(2)
Vo výdajovej časti záznamu vedeného daňovým skladom, ktorým je sklad liehu, sa uvedie v l a. najmä
a)
množstvo liehu obsiahnutého vo vyskladnených hotových výrobkoch, polotovaroch a surovinách,
b)
množstvo vydaného liehu podľa § 18 ods. 6 a 8,
c)
iný výdaj liehu podľa § 18 ods. 9.
(3)
V sklade liehu, ktorým je výrobňa liehovín, sa vedie záznam pre spotrebiteľské balenie samostatne.
§ 21
Vedenie záznamu daňovým skladom, ktorý má povolenie na denaturáciu liehu
(1)
V príjmovej časti záznamu vedeného daňovým skladom, ktorý má povolenie na denaturáciu liehu, sa uvedie v l a. najmä
a)
počiatočná zásoba liehu,
b)
množstvo prijatého liehu podľa § 18 ods. 5 a 7,
c)
iný príjem liehu podľa § 18 ods. 9.
(2)
Vo výdajovej časti záznamu vedeného daňovým skladom, ktorý má povolenie na denaturáciu liehu, sa uvedie v l a. najmä
a)
množstvo vydaného liehu podľa § 18 ods. 6 a 8,
b)
iný výdaj liehu podľa § 18 ods. 9.
§ 22
Vedenie záznamu užívateľským podnikom
(1)
V príjmovej časti záznamu vedeného užívateľským podnikom sa uvedie v l a. najmä
a)
počiatočná zásoba liehu,
b)
množstvo prijatého liehu podľa § 18 ods. 5 a 7,
c)
množstvo liehu obsiahnutého v nakúpených surovinách a polotovaroch,
d)
iný príjem liehu podľa § 18 ods. 9.
(2)
Vo výdajovej časti záznamu vedeného užívateľským podnikom sa uvedie v l a. najmä
a)
množstvo vydaného liehu podľa § 18 ods. 6 a 8,
b)
množstvo liehu obsiahnutého vo vyskladnených hotových výrobkoch,
c)
množstvo liehu spotrebovaného na výrobu výrobkov, ktoré neobsahujú lieh,
d)
iný výdaj liehu podľa § 18 ods. 9.
§ 23
Vedenie záznamu prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia
(1)
V príjmovej časti záznamu vedeného prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia sa uvedie v l a. najmä
a)
počiatočná zásoba liehu,
b)
množstvo vyrobeného liehu podľa výrobného listu,
c)
množstvo liehu vo vzorkách.
(2)
Vo výdajovej časti záznamu vedeného prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia sa uvedie v l a. najmä
a)
množstvo liehu vydaného pestovateľovi,
b)
iný výdaj liehu podľa § 18 ods. 9.
§ 24
Uzatváranie záznamu
(1)
Pri uzatváraní záznamu podľa § 56 ods. 3 zákona sa
a)
porovná príjem liehu a výdaj liehu,
b)
zisťuje evidovaná zásoba liehu v príslušných merných jednotkách,
c)
vykoná fyzická inventúra zásob liehu, surovín na výrobu liehu, polotovarov a hotových výrobkov.
(2)
Skutočná zásoba liehu zistená fyzickou inventúrou tvorí počiatočnú zásobu liehu v príjmovej časti záznamu pre nasledujúce obdobie výroby liehu.
(3)
Ak sa vedie viac samostatných záznamov, uzatvára sa každý záznam osobitne.
(4)
O uzatvorení záznamu sa vypracuje správa, v ktorej sa
a)
porovná príjmová časť záznamu s výdajovou časťou záznamu a uvedie sa množstvo zásob liehu v l a.,
b)
uvedie výsledok fyzickej inventúry a skutočná zásoba liehu v l a.,
c)
uvedie základ pre výpočet noriem strát liehu vrátane výpočtu noriem strát liehu v členení podľa druhu noriem strát,17)
d)
uvedie skutočné čerpanie noriem strát liehu zistených fyzickou inventúrou,
e)
uvedie celkové množstvo liehu evidované v príjmovej časti záznamu a vo výdajovej časti záznamu.
(5)
Ak sa vedie viac samostatných záznamov, vyhotoví sa o ich uzatvorení súhrnná správa, v ktorej sa uvedú údaje z jednotlivých samostatných záznamov a skutočné čerpanie noriem strát za daňový sklad. Súhrnná správa sa predloží colnému úradu najneskôr do 25. októbra príslušného kalendárneho roka okrem súhrnnej správy vyhotovenej prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ktorá sa predloží do 25 dní po ukončení výrobného obdobia16).
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)
V období do 31. decembra 2013 možno vypočítavať množstvo prijímaného liehu a vydaného liehu spôsobom uvedeným v § 15 ods. 1 alebo z objemu liehu, objemovej koncentrácie liehu a z teploty liehu, a to spôsobom podľa § 11 a 14 primerane.
(2)
Ak sa v období do 31. decembra 2013 vydáva lieh na základe
a)
hmotnosti liehu, množstvo prijímaného liehu sa musí vypočítavať z hmotnosti liehu a objemovej koncentrácie liehu,
b)
objemu liehu, množstvo prijímaného liehu sa musí vypočítavať z objemu liehu, objemovej koncentrácie liehu a z teploty liehu.
(3)
V období do 31. decembra 2013 sa pri príjme liehu alebo výdaji liehu v sudoch alebo iných prepravných obaloch s objemom menej ako 1 500 litrov, pri ktorom sa prijímané alebo vydávané množstvo liehu zisťuje z objemu liehu, objemovej koncentrácie liehu a z teploty liehu, objem takto prijímaného liehu alebo vydávaného liehu zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto; pri príjme liehu alebo výdaji liehu v železničných cisternách, prepravných obaloch s objemom 1 500 litrov a viac alebo autocisternách sa objem takto vydávaného liehu alebo prijímaného liehu zaokrúhľuje na celý liter.
(4)
Ak sa v období do 31. decembra 2013 množstvo prijímaného liehu a vydaného liehu vypočítava z objemu liehu, objemovej koncentrácie liehu a z teploty liehu, údaj o množstve prijímaného liehu a vydaného liehu sa na dodacom liste alebo na príjmovom liste alebo v správe o prijatí vyhotovenej podľa § 26 ods. 7 zákona zaokrúhľuje spôsobom podľa odseku 3.
§ 26
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.23)
§ 27
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Branislav Ďurajka v. r.
1)
§ 44 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
3)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky č. 307/2007 Z. z.
6)
§ 2 ods. 3 písm. n) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
8)
Prílohy č. 10 a 11 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Prílohy č. 1 a MI-005 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.
9)
§ 26 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
10)
§ 16 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
13)
Tretia časť prílohy č. 16 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Medzinárodné odporúčanie Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu R 22 Medzinárodné alkoholometrické tabuľky.
15)
§ 33 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
16)
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.
17)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100 o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu (oznámenie č. 30/2005 Z. z.).
18)
Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 265/2004 Z. z.).
19)
§ 51 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.
20)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004 č. 1010/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny (oznámenie č. 246/2004 Z. z.).
21)
Nariadenie Komisie č. 2870/2000 z 19. decembra 2000, ktorým sa stanovujú referenčné metódy analýzy liehovín v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31) v platnom znení.
21a)
22)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 3 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.
23)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.