535/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

535
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2011,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vzor informácie o možnostiach používania jazyka menšiny podľa § 2 ods. 3 zákona je uvedený v prílohe.
(2)
Orgán verejnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona v obci, kde sa podľa zákona používa jazyk menšiny v úradnom styku, informuje o možnostiach používania jazyka menšiny aj vo všetkých svojich informačných systémoch umiestnených v sídle orgánu verejnej správy.
§ 2
Na dvojjazyčnom rodnom liste, sobášnom liste a úmrtnom liste sa text v jazyku menšiny uvedie pod textom alebo za textom v štátnom jazyku. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.
§ 3
Na dvojjazyčnom povolení, oprávnení, potvrdení, vyjadrení a vyhlásení sa uvedie text v štátnom jazyku na ľavej strane listiny v jednom stĺpci a text v jazyku menšiny na pravej strane listiny v druhom stĺpci. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.
§ 4
Na dvojjazyčnom úradnom formulári sa text v jazyku menšiny uvedie pod textom alebo za textom v štátnom jazyku. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012 s výnimkou ustanovení § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 535/2011 Z. z.
INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku