534/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „obcí“ vkladá čiarka a slová „ako aj zoznam označení obcí v jazykoch národnostných menšín“.
2.
Príloha vrátane nadpisov znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 221/1999 Z. z.
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k maďarskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v maďarskom jazyku
1 Bratislavský 108 Senec 1. Senec 1. Szenc
    2. Boldog 2. Boldogfa
    3. Hamuliakovo 3. Gútor
    4. Hrubá Borša 4. Nagyborsa
    5. Hrubý Šúr 5. Hegysúr
    6. Hurbanova Ves 6. Szigetmajor
    7. Kalinkovo 7. Szemet
    8. Kostolná pri Dunaji 8. Egyházfa
    9. Malinovo 9. Éberhárd
    10. Nová Dedinka 10. Dunasápújfalu
    11. Reca 11. Réte
    12. Tomášov 12. Fél
    13. Tureň 13. Zonctorony
    14. Veľký Biel 14. Magyarbél
    15. Vlky 15. Vők
2 Trnavský 201 Dunajská Streda 1. Dunajská Streda 1. Dunaszerdahely
    2. Báč 2. Bacsfa
    3. Baka 3. Baka
    4. Baloň 4. Balony
    5. Bellova Ves 5. Vitény
    6. Blahová 6. Sárrét
    7. Blatná na Ostrove 7. Sárosfa
    8. Bodíky 8. Nagybodak
    9. Boheľov 9. Bögellő
    10. Čakany 10. Csákány
    11. Čenkovce 11. Csenke
    12. Čiližská Radvaň 12. Csilizradvány
    13. Dobrohošť 13. Doborgaz
    14. Dolný Bar 14. Albár
    15. Dolný Štál 15. Alistál
    16. Dunajský Klátov 16. Dunatőkés
    17. Gabčíkovo 17. Bős
    18. Holice 18. Gelle
    19. Horná Potôň 19. Felsőpatony
    20. Horné Mýto 20. Vámosfalu
    21. Horný Bar 21. Felbár
    22. Hubice 22 .Gomba
    23. Hviezdoslavov 23. Vörösmajor
    24. Jahodná 24. Eperjes
    25. Janíky 25. Jányok
    26. Jurová 26. Dercsika
    27. Kľúčovec 27. Kulcsod
    28. Kostolné Kračany 28. Egyházkarcsa
    29. Kráľovičove Kračany 29. Királyfiakarcsa
    30. Kútniky 30. Hegyéte
    31. Kvetoslavov 31. Úszor
    32. Kyselica 32. Keszölcés
    33. Lehnice 33. Lég
    34. Lúč na Ostrove 34. Lúcs
    35. Macov 35. Macháza
    36. Mad 36. Nagymad
    37. Malé Dvorníky 37. Kisudvarnok
    38. Medveďov 38. Medve
    39. Mierovo 39. Béke
    40. Michal na Ostrove 40. Szentmihályfa
    41. Ňárad 41. Csiliznyárad
    42. Nový Život 42. Illésháza
    43. Ohrady 43. Csallóközkürt
    44. Okoč 44. Ekecs
    45. Oľdza 45. Olgya
    46. Orechová Potôň 46. Diósförgepatony
    47. Padáň 47. Padány
    48. Pataš 48. Csilizpatas
    49. Povoda 49. Pódatejed
    50. Rohovce 50. Nagyszarva
    51. Sap 51. Szap
    52. Šamorín 52. Somorja
    53. Štvrtok na Ostrove 53. Csallóközcsütörtök
    54. Topoľníky 54. Nyárasd
    55. Trhová Hradská 55. Vásárút
    56. Trnávka 56. Csallóköztárnok
    57. Trstená na Ostrove 57. Csallóköznádasd
    58. Veľká Paka 58. Nagypaka
    59. Veľké Blahovo 59. Nagyabony
    60. Veľké Dvorníky 60. Nagyudvarnok
    61. Veľký Meder 61. Nagymegyer
    62. Vieska 62. Kisfalud
    63. Vojka nad Dunajom 63. Vajka
    64. Vrakúň 64. Nyékvárkony
    65. Vydrany 65. Hodos
    66. Zlaté Klasy 66. Nagymagyar
  202 Galanta 1. Galanta 1. Galánta
    2. Čierna Voda 2. Feketenyék
    3. Čierny Brod 3. Vízkelet
    4. Dolné Saliby 4. Alsószeli
    5. Dolný Chotár 5. Alsóhatár
    6. Horné Saliby 6. Felsőszeli
    7. Jánovce 7. Jánosháza
    8. Jelka 8. Jóka
    9. Kajal 9. Nemeskajal
    10. Košúty 10. Kosút
    11. Kráľov Brod 11. Királyrév
    12. Matúškovo 12. Taksony
    13. Mostová 13. Hidaskürt
    14. Sládkovičovo 14. Diószeg
    15. Tomášikovo 15. Tallós
    16. Topoľnica 16. Tósnyárasd
    17. Trstice 17. Nádszeg
    18. Váhovce 18. Vága
    19. Veľká Mača 19. Nagymácséd
    20. Veľké Úľany 20. Nagyfödémes
    21. Vozokany 21. Vezekény
4 Nitriansky 401 Komárno 1. Komárno 1. Komárom
    2. Bajč 2. Bajcs
    3. Bátorove Kosihy 3. Bátorkeszi
    4. Bodza 4. Bogya
    5. Bodzianske Lúky 5. Bogyarét
    6. Brestovec 6. Szilas
    7. Búč 7. Búcs
    8. Čalovec 8. Megyercs
    9. Číčov 9. Csicsó
    10. Dedina Mládeže 10. Ifjúságfalva
    11. Holiare 11. Gellér
    12. Hurbanovo 12. Ógyalla
    13. Chotín 13. Hetény
    14. Imeľ 14. Imely
    15. Iža 15. Izsa
    16. Kameničná 16. Keszegfalva
    17. Klížska Nemá 17. Kolozsnéma
    18. Kolárovo 18. Gúta
    19. Kravany nad Dunajom 19. Karva
    20. Marcelová 20. Marcelháza
    21. Martovce 21. Martos
    22. Moča 22. Dunamocs
    23. Modrany 23. Madar
    24. Nesvady 24. Naszvad
    25. Okoličná na Ostrove 25. Ekel
    26. Patince 26. Pat
    27. Pribeta 27. Perbete
    28. Radvaň nad Dunajom 28. Dunaradvány
    29. Sokolce 29. Lakszakállas
    30. Svätý Peter 30. Szentpéter
    31. Tôň 31. Tany
    32. Trávnik 32. Füss
    33. Veľké Kosihy 33. Nagykeszi
    34. Virt 34. Virt
    35. Vrbová nad Váhom 35. Vágfüzes
    36. Zemianska Olča 36. Nemesócsa
    37. Zlatná na Ostrove 37. Csallóközaranyos
  402 Levice 1. Bajka 1. Bajka
    2. Beša 2. Bese
    3. Bielovce 3. Ipolybél
    4. Bory 4. Bori
    5. Čata 5. Csata
    6. Demandice 6. Deménd
    7. Dolné Semerovce 7. Alsószemeréd
    8. Farná 8. Farnad
    9. Hokovce 9. Egeg
    10. Hontianska Vrbica 10. Hontfüzesgyarmat
    11. Horná Seč 11. Felsőszecse
    12. Horné Semerovce 12. Felsőszemeréd
    13. Horné Turovce 13. Felsőtúr
    14. Horný Pial 14. Felsőpél
    15. Hrkovce 15. Gyerk
    16. Hronovce 16. Lekér
    17. Ipeľské Úľany 17. Ipolyfödémes
    18. Ipeľský Sokolec 18. Ipolyszakállos
    19. Jur nad Hronom 19. Garamszentgyörgy
    20. Kalná nad Hronom 20. Kálna
    21. Keť 21. Kéty
    22. Kubáňovo 22. Szete
    23. Kukučínov 23. Nemesoroszi
    24. Lok 24. Garamlök
    25. Lontov 25. Lontó
    26. Málaš 26. Málas
    27. Malé Ludince 27. Kisölved
    28. Mýtne Ludany 28. Vámosladány
    29. Nýrovce 29. Nyírágó
    30. Ondrejovce 30. Endréd
    31. Pastovce 31. Ipolypásztó
    32. Plášťovce 32. Palást
    33. Pohronský Ruskov 33. Oroszka
    34. Sazdice 34. Százd
    35. Sikenica 35. Peszektergenye
    36. Slatina 36. Szalatnya
    37. Starý Hrádok 37. Kisóvár
    38. Šahy 38. Ipolyság
    39. Šalov 39. Garamsalló
    40. Šarovce 40. Nagysáró
    41. Tehla 41. Töhöl
    42. Tekovské Lužany 42. Nagysalló
    43. Tekovský Hrádok 43. Barsvárad
    44. Tupá 44. Tompa
    45. Turá 45. Tőre
    46. Veľké Ludince 46. Nagyölved
    47. Veľké Turovce 47. Nagytúr
    48. Vyškovce nad Ipľom 48. Ipolyvisk
    49. Vyšné nad Hronom 49. Nagyod
    50. Zalaba 50. Zalaba
    51. Zbrojníky 51. Fegyvernek
    52. Želiezovce 52. Zselíz
    53. Žemliare 53. Zsemlér
  403 Nitra 1. Babindol 1. Bábindal
    2. Branč 2. Berencs
    3. Čechynce 3. Csehi
    4. Čifáre 4. Csiffár
    5. Dolné Obdokovce 5. Alsóbodok
    6. Hosťová 6. Nyitrageszte
    7. Jelenec 7. Gímes
    8. Klasov 8. Kalász
    9. Kolíňany 9. Kolon
    10. Nitrianske Hrnčiarovce 10. Nyitragerencsér
    11. Pohranice 11. Pográny
    12. Telince 12. Tild
    13. Veľké Chyndice 13. Nagyhind
    14. Veľký Cetín 14. Nagycétény
    15. Žirany 15. Zsére
  404 Nové Zámky 1. Nové Zámky 1. Érsekújvár
    2. Andovce 2. Andód
    3. Bajtava 3. Bajta
    4. Bardoňovo 4. Baracska
    5. Belá 5. Béla
    6. Bešeňov 6. Zsitvabesenyő
    7. Bíňa 7. Bény
    8. Bruty 8. Bart
    9. Dubník 9. Csúz
    10. Dvory nad Žitavou 10. Udvard
    11. Gbelce 11. Köbölkút
    12. Chľaba 12. Helemba
    13. Kamenica nad Hronom 13. Garamkövesd
    14. Kamenín 14. Kéménd
    15. Kamenný Most 15. Kőhídgyarmat
    16. Komoča 16. Kamocsa
    17. Leľa 17. Leléd
    18. Ľubá 18. Libád
    19. Malá nad Hronom 19. Kicsind
    20. Malé Kosihy 20. Kiskeszi
    21. Mužla 21. Muzsla
    22. Nána 22. Nána
    23. Nová Vieska 23. Kisújfalu
    24. Pavlová 24. Garampáld
    25. Pozba 25. Pozba
    26. Rúbaň 26. Für
    27. Salka 27. Szalka
    28. Sikenička 28. Kisgyarmat
    29. Strekov 29. Kürt
    30. Svodín 30. Szőgyén
    31. Šarkan 31. Sárkány
    32. Štúrovo 32. Párkány
    33. Tvrdošovce 33. Tardoskedd
    34. Veľký Kýr 34. Nagykér
    35. Zemné 35. Szímő
  405 Šaľa 1. Šaľa 1. Vágsellye
    2. Diakovce 2. Deáki
    3. Dlhá nad Váhom 3. Vághosszúfalu
    4. Horná Kráľová 4. Felsőkirályi
    5. Kráľová nad Váhom 5. Vágkirályfa
    6. Neded 6. Negyed
    7. Selice 7. Sókszelőce
    8. Tešedíkovo 8. Pered
    9. Trnovec nad Váhom 9. Tornóc
    10. Vlčany 10. Farkasd
    11. Žihárec 11. Zsigárd
  407 Zlaté Moravce 1. Ladice 1. Lédec
6. Banskobystrický  606 Lučenec 1. Belina 1. Béna
    2. Biskupice 2. Fülekpüspöki
    3. Boľkovce 3. Bolyk
    4. Bulhary 4. Bolgárom
    5. Čakanovce 5. Csákányháza
    6. Čamovce 6. Csoma
    7. Fiľakovo 7. Fülek
    8. Fiľakovské Kováče 8. Fülekkovácsi
    9. Holiša 9. Galsa
    10. Jelšovec 10. Jelsőc
    11. Kalonda 11. Kalonda
    12. Mikušovce 12. Miksi
    13. Mučín 13. Mucsiny
    14. Nitra nad Ipľom 14. Ipolynyitra
    15. Panické Dravce 15. Panyidaróc
    16. Pleš 16. Pilis
    17. Prša 17. Perse
    18. Radzovce 18. Ragyolc
    19. Rapovce 19. Rapp
    20. Šávoľ 20. Sávoly
    21. Šíd 21. Síd
    22. Šurice 22. Sőreg
    23. Trebeľovce 23. Terbeléd
    24. Trenč 24. Tőrincs
    25. Veľká nad Ipľom 25. Vilke
    26. Veľké Dravce 26. Nagydaróc
  607 Poltár 1. Nové Hony 1. Keresztúr
    2. Pinciná 2. Pinc
  608 Revúca 1. Držkovce 1. Deresk
    2. Gemer 2. Sajógömör
    3. Gemerská Ves 3. Gömörfalva
    4. Gemerský Sad 4. Gömörliget
    5. Hucín 5. Gice
    6. Chvalová 6. Felfalu
    7. Leváre 7. Lévárt
    8. Levkuška 8. Lőkösháza
    9. Licince 9. Lice
    10. Otročok 10. Otrokocs
    11. Polina 11. Alsófalu
    12. Rašice 12. Felsőrás
    13. Skerešovo 13. Szkáros
    14. Tornaľa 14. Tornalja
    15. Višňové 15. Visnyó
    16. Žiar 16. Zsór
  609 Rimavská Sobota 1. Rimavská Sobota 1. Rimaszombat
    2. Abovce 2. Abafala
    3. Barca 3. Baraca
    4. Bátka 4. Bátka
    5. Blhovce 5. Balogfala
    6. Cakov 6. Cakó
    7. Číž 7. Csíz
    8. Dolné Zahorany 8. Magyarhegymeg
    9. Dražice 9. Perjése
    10. Drňa 10. Darnya
    11. Dubno 11. Dobfenek
    12. Dubovec 12. Dobóca
    13. Dulovo 13. Dúlháza
    14. Figa 14. Füge
    15. Gemerček 15. Kisgömöri
    16. Gemerské Dechtáre 16. Détér
    17. Gemerské Michalovce 17. Gömörmihályfala
    18. Gemerský Jablonec 18. Almágy
    19. Gortva 19. Gortvakisfalud
    20. Hajnáčka 20. Ajnácskő
    21. Hodejov 21. Várgede
    22. Hodejovec 22. Kerekgede
    23. Hostice 23. Gesztete
    24. Hubovo 24. Hubó
    25. Husiná 25. Guszona
    26. Chanava 26. Hanva
    27. Chrámec 27. Harmac
    28. Ivanice 28. Iványi
    29. Janice 29. Jéne
    30. Jesenské 30. Feled
    31. Jestice 31. Jeszte
    32. Kaloša 32. Kálosa
    33. Kesovce 33. Sajókeszi
    34. Konrádovce 34. Korlát
    35. Kráľ 35. Sajószentkirály
    36. Lenartovce 36. Lénártfala
    37. Lenka 37. Lenke
    38. Lipovec 38. Gömörlipóc
    39. Martinová 39. Martonfala
    40. Neporadza 40. Naprágy
    41. Nová Bašta 41. Újbást
    42. Ožďany 42. Osgyán
    43. Padarovce 43. Pádár
    44. Pavlovce 44. Pálfala
    45. Petrovce 45. Péterfala
    46. Radnovce 46. Radnót
    47. Rakytník 47. Rakottyás
    48. Riečka 48. Sajórecske
    49. Rimavská Seč 49. Rimaszécs
    50. Rimavské Janovce 50. Jánosi
    51. Rumince 51. Runya
    52. Slizké 52. Szilistye
    53. Stará Bašta 53. Óbást
    54. Stránska 54. Oldalfala
    55. Studená 55. Medveshidegkút
    56. Sútor 56. Szútor
    57. Šimonovce 57. Simonyi
    58. Širkovce 58. Serke
    59. Štrkovec 59. Kövecses
    60. Tachty 60. Tajti
    61. Tomášovce 61. Balogtamási
    62. Uzovská Panica 62. Uzapanyit
    63. Valice 63. Alsóvály
    64. Včelince 64. Méhi
    65. Večelkov 65. Vecseklő
    66. Veľký Blh 66. Nagybalog
    67. Vieska nad Blhom 67. Balogújfalu
    68. Vlkyňa 68. Velkenye
    69. Vyšné Valice 69. Felsővály
    70. Zádor 70. Zádorháza
    71. Zacharovce 71. Zeherje
    72. Žíp 72. Zsíp
  610 Veľký Krtíš 1. Balog nad Ipľom 1. Ipolybalog
    2. Bátorová 2. Bátorfalu
    3. Bušince 3. Bussa
    4. Čebovce 4. Csáb
    5. Čeláre 5. Csalár
    6. Dolinka 6. Inám
    7. Ďurkovce 7. Gyürki
    8. Glabušovce 8. Galábocs
    9. Chrastince 9. Haraszti
    10. Ipeľské Predmostie 10. Ipolyhídvég
    11. Kamenné Kosihy 11. Kőkeszi
    12. Kiarov 12. Ipolykér
    13. Kleňany 13. Kelenye
    14. Koláre 14. Kóvár
    15. Kosihovce 15. Dacsókeszi
    16. Kosihy nad Ipľom 16. Ipolykeszi
    17. Kováčovce 17. Szécsénykovácsi
    18. Muľa 18. Rárósmúlyad
    19. Nenince 19. Lukanénye
    20. Olováry 20. Óvár
    21. Opatovská Nová Ves 21. Apátújfalu
    22. Sečianky 22. Ipolyszécsényke
    23. Seľany 23. Szelény
    24. Širákov 24. Sirak
    25. Trebušovce 25. Terbegec
    26. Veľká Čalomija 26. Nagycsalomja
    27. Veľká Ves nad Ipľom 27. Ipolynagyfalu
    28. Veľké Zlievce 28. Felsőzellő
    29. Vinica 29. Ipolynyék
    30. Vrbovka 30. Ipolyvarbó
    31. Želovce 31. Zsély
8 Košický 806 Košice-okolie 1. Buzica 1. Buzita
    2. Cestice 2. Szeszta
    3. Čečejovce 3. Csécs
    4. Debraď 4. Debrőd
    5. Drienovec 5. Somodi
    6. Dvorníky-Včeláre 6. Szádudvarnokméhész
    7. Háj 7. Áj
    8. Hosťovce 8. Bódvavendégi
    9. Chorváty 9. Tornahorváti
    10. Janík 10. Jánok
    11. Kechnec 11. Kenyhec
    12. Komárovce 12. Komaróc
    13. Milhosť 13. Migléc
    14. Mokrance 14. Makranc
    15. Moldava nad Bodvou 15. Szepsi
    16. Nižný Lánec 16. Alsólánc
    17. Peder 17. Péder
    18. Perín-Chym 18. Perényhím
    19. Rešica 19. Reste
    20. Turňa nad Bodvou 20. Torna
    21. Turnianska Nová Ves 21. Tornaújfalu
    22. Veľká Ida 22. Nagyida
    23. Zádiel 23. Szádelő
    24. Žarnov 24. Zsarnó
  807 Michalovce 1. Beša 1. Bés
    2. Budince 2. Budaháza
    3. Čičarovce 3. Csicser
    4. Drahňov 4. Deregnyő
    5. Ižkovce 5. Iske
    6. Kapušianske Kľačany 6. Kaposkelecsény
    7. Krišovská Liesková 7. Mokcsamogyorós
    8. Malé Raškovce 8. Kisráska
    9. Maťovské Vojkovce 9. Mátyócvajkóc
    10. Oborín 10. Abara
    11. Ptrukša 11. Szirénfalva
    12. Ruská 12. Dobóruszka
    13. Veľké Kapušany 13. Nagykapos
    14. Veľké Raškovce 14. Nagyráska
    15. Veľké Slemence 15. Nagyszelmenc
    16. Vojany 16. Vaján
    17. Zemplínske Kopčany 17. Hegyi
  808 Rožňava 1. Rožňava 1. Rozsnyó
    2. Ardovo 2. Pelsőcardó
    3. Bohúňovo 3. Lekenye
    4. Bôrka 4. Barka
    5. Bretka 5. Beretke
    6. Brzotín 6. Berzéte
    7. Čoltovo 7. Csoltó
    8. Čučma 8. Csucsom
    9. Dlhá Ves 9. Hosszúszó
    10. Drnava 10. Dernő
    11. Gemerská Hôrka 11. Gömörhorka
    12. Gemerská Panica 12. Gömörpanyit
    13. Hrhov 13. Tornagörgő
    14. Hrušov 14. Körtvélyes
    15. Jablonov nad Turňou 15. Szádalmás
    16. Jovice 16. Jólész
    17. Kečovo 17. Kecső
    18. Kováčová 18. Kiskovácsvágása
    19. Krásnohorská Dlhá Lúka 19. Várhosszúrét
    20. Krásnohorské Podhradie 20. Krasznahorkaváralja
    21. Kružná 21. Kőrös
    22. Kunova Teplica 22. Kuntapolca
    23. Lipovník 23. Hárskút
    24. Lúčka 24. Lucska
    25. Meliata 25. Melléte
    26. Pašková 26. Páskaháza
    27. Plešivec 27. Pelsőc
    28. Rudná 28. Rudna
    29. Silica 29. Szilice
    30. Silická Brezová 30. Borzova
    31. Silická Jablonica 31. Jablonca
    32. Slavec 32. Szalóc
  811 Trebišov 1. Bačka 1. Bacska
    2. Bara 2. Bári
    3. Biel 3. Bély
    4. Boľ 4. Boly
    5. Borša 5. Borsi
    6. Boťany 6. Battyán
    7. Brehov 7. Imreg
    8. Černochov 8. Csarnahó
    9. Čierna 9. Ágcsernyő
    10. Čierna nad Tisou 10. Tiszacsernyő
    11. Dobrá 11. Dobra
    12. Klin nad Bodrogom 12. Bodrogszög
    13. Kráľovský Chlmec 13. Királyhelmec
    14. Ladmovce 14. Ladmóc
    15. Leles 15. Lelesz
    16. Malá Tŕňa 16. Kistoronya
    17. Malé Trakany 17. Kistárkány
    18. Malý Horeš 18. Kisgéres
    19. Malý Kamenec 19. Kiskövesd
    20. Poľany 20. Pólyán
    21. Pribeník 21. Perbenyik
    22. Rad 22. Rad
    23. Sirník 23. Szürnyeg
    24. Slovenské Nové Mesto 24. Újhely
    25. Soľnička 25. Szolnocska
    26. Somotor 26. Szomotor
    27. Strážne 27. Örös
    28. Streda nad Bodrogom 28. Bodrogszerdahely
    29. Svätá Mária 29. Szentmária
    30. Svätuše 30. Szentes
    31. Svinice 31. Szinyér
    32. Veľké Trakany 32. Nagytárkány
    33. Veľký Horeš 33. Nagygéres
    34. Veľký Kamenec 34. Nagykövesd
    35. Viničky 35. Szőlőske
    36. Vojka 36. Véke
    37. Zatín 37. Zétény
    38. Zemplín 38. Zemplén
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k ukrajinskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v ukrajinskom jazyku
7 Prešovský 701 Bardejov 1. Cigeľka 1. Цігелька
    2. Chmeľová 2. Xмeльoва
    3. Mikulášová 3. Микулашова
    4. Ondavka 4. Oндaвка
  702 Humenné 1. Prituľany 1. Притуляни
  705 Medzilaborce 1. Oľšinkov 1. Вільшинків
    2. Rokytovce 2. Рокитiвцi
    3. Sukov 3. Суків
  709 Snina 1. Čukalovce 1. Чукалівцi
    2. Parihuzovce 2. Парiгyзівцi
    3. Pichne 3. Пихні
    4. Runina 4. Руніна
    5. Ruský Potok 5. Руський Потік
  710 Stará Ľubovňa 1. Jarabina 1. Орябина
  711 Stropkov 1. Varechovce 1. Варiхівцi
  712 Svidník 1. Dubová 1. Дубова
    2. Nižná Jedľová 2. Hижня Ялoва
    3. Nižný Mirošov 3. Нижнiй Мiрошів
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rusínskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v rusínskom jazyku
7 Prešovský 701 Bardejov 1. Becherov 1. Бехерів
    2. Frička 2. Фрічка
    3. Chmeľová 3. Хмельова
    4. Jedlinka 4. ßëčíęa
    5. Mikulášová 5. Микулашова
    6. Regetovka 6. Реґетівка
    7. Šarišské Čierne 7. Шарішске Чорне
    8. Vyšná Polianka 8. Вышня Полянка
    9. Vyšný Tvarožec 9. Вышній Тварожец
  702 Humenné 1. Nechválova Polianka 1. Нехваль Полянкы
    2. Prituľany 2. Притуляны
    3. Ruská Poruba 3. Руська Поруба
    4. Vyšná Jablonka 4. Вышня Яблінка
    5. Závada 5. Завада
  705 Medzilaborce 1. Medzilaborce 1. Меджілабірці
    2. Brestov nad Laborcom 2. Берестів над Лабірцьом
    3. Čabiny 3. Чабины
    4. Čertižné 4. Чертiжне
    5. Habura 5. Габура
    6. Kalinov 6. Калинів
    7. Krásny Brod 7. Красный Брід
    8. Ňagov 8. Няґів
    9. Oľka 9. Олька
    10. Oľšinkov 10. Вышынків
    11. Palota 11. Полата
    12. Repejov 12. Репеїв
    13. Rokytovce 13. Рокытівці
    14. Valentovce 14. Валентівці
    15. Výrava 15. Вырава
    16. Zbudská Belá 16. Збудська Біла
  709 Snina 1. Brezovec 1. Березовець
    2. Čukalovce 2. Чукалівці
    3. Hrabová Roztoka 3. Грабова Розтока
    4. Michajlov 4. Михайлів
    5. Nová Sedlica 5. Новоселіця
    6. Parihuzovce 6. Паризівці
    7. Runina 7. Рунина
    8. Ruská Volová 8. Руська Волова
    9. Ubľa 9. Вубля
  710 Stará Ľubovňa 1. Jarabina 1. Орябина
    2. Legnava 2. Леґнава
    3. Obručné 3. Обручне
    4. Ruská Voľa nad Popradom 4. Руська Воля над Попрадом
  711 Stropkov 1. Bystrá 1. Быстрe
    2. Havaj 2. Гавай
    3. Kožuchovce 3. Кожухівці
    4. Malá Poľana 4. Мала Поляна
    5. Miková 5. Микова
    6. Potôčky 6. Потічкы
    7. Vladiča 7. Владыча
    8. Vojtovce 8. Войтівці
  712 Svidník 1. Belejovce 1. Белеївці
    2. Bodružal 2. Бодружал
    3. Cigla 3. Циґла
    4. Dobroslava 4. Доброслава
    5. Dubová 5. Дубова
    6. Havranec 6. Ґаврянец
    7. Jurkova Voľa 7. Юркова Воля
    8. Kečkovce 8. Кечківці
    9. Krajná Porúbka 9. Крайня Порубка
    10. Medvedie 10. Медведже
    11. Nižná Pisaná 11. Нижня Писана
    12. Nižný Mirošov 12. Нижній Мирошів
    13. Nová Polianka 13. Нова Полянка
    14. Vápeník 14. Вапеник
    15. Vyšná Jedľová 15. Вышня Ядлова
    16. Vyšná Pisaná 16. Вышня Писана
    17. Vyšný Mirošov 17. Вышній Мирошів
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rómskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Oznaèenie obce v rómskom jazyku
6 Banskobystrický 603 Brezno 1. Telgárt 1. Telgárt
  605 Krupina 1. Medovarce 1. Medovarce
  609 Rimavská Sobota 1. Cakov 1. Cakov
    2. Dulovo 2. Dulovo
    3. Rakytník 3. Rakytník
7 Prešovský 701 Bardejov 1. Cigeľka 1. Cigeľka
    2. Hrabské 2. Hrabské
    3. Lenartov 3. Lenartov
    4. Zborov 4. Zborov
  703 Kežmarok 1. Huncovce 1. Huncovce
    2. Malý Slavkov 2. Malý Slavkov
    3. Stará Lesná 3. Stará Lesná
    4. Stráne pod Tatrami 4. Stráne pod Tatrami
    5. Toporec 5. Toporec
  705 Medzilaborce 1. Palota 1. Palota
  706 Poprad 1. Jánovce 1. Jánovce
    2. Spišský Štiavnik 2. Spišský Štiavnik
  707 Prešov 1. Červenica 1. Červenica
    2. Chmiňany 2. Chmiňany
    3. Chminianske Jakubovany 3. Chminianske Jakubovany
    4. Lesíček 4. Lesíček
    5. Malý Slivník 5. Malý Slivník
    6. Mirkovce 6. Mirkovce
    7. Rokycany 7. Rokycany
    8. Svinia 8. Svinia
    9. Šarišská Poruba 9. Šarišská Poruba
    10. Varhaňovce 10. Varhaňovce
  708 Sabinov 1. Jarovnice 1. Jarovnice
    2. Ostrovany 2. Ostrovany
  710 Stará Ľubovňa 1. Lomnička 1. Lomnička
  712 Svidník 1. Nižný Komárnik 1. Nižný Komárnik
  713 Vranov nad Topľou 1. Čičava 1. Čičava
    2. Hlinné 2. Hlinné
    3. Ruská Voľa 3. Ruská Voľa
    4. Skrabské 4. Skrabské
8 Košický 801 Gelnica 1. Švedlár 1. Švedlár
  806 Košice-okolie 1. Čakanovce 1. Čakanovce
    2. Ďurkov 2. Ďurkov
    3. Hačava 3. Hačava
    4. Kecerovce 4. Kecerovce
    5. Rankovce 5. Rankovce
    6. Veľká Ida 6. Veľká Ida
  807 Michalovce 1. Drahňov 1. Drahňov
    2. Kačanov 2. Kačanov
    3. Laškovce 3. Laškovce
    4. Pavlovce nad Uhom 4. Pavlovce nad Uhom
    5. Žbince 5. Žbince
  808 Rožňava 1. Brdárka 1. Brdárka
    2. Hanková 2. Hanková
    3. Markuška 3. Markuška
  809 Sobrance 1. Blatné Remety 1. Blatné Remety
  810 Spišská Nová Ves 1. Arnutovce 1. Arnutovce
    2. Bystrany 2. Bystrany
    3. Letanovce 3. Letanovce
    4. Markušovce 4. Markušovce
    5. Rudňany 5. Rudňany
    6. Žehra 6. Žehra
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k nemeckej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v nemeckom jazyku
6 Banskobystrický 613 Žiar nad Hronom 1. Kunešov 1. Kuneschau
1)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.