520/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2011 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom tvare a slová „bez zbytočného odkladu“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „bezodkladne“.
2.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo každé odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb.“.
3.
V § 68 ods. 2 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je oprávnená, okrem opatrení podľa prvej vety, postúpiť záležitosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
4.
V § 68 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
5.
V § 69 ods. 2 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
6.
V § 69 ods. 3 sa za slovo „Komisiu“ vkladajú čiarka a slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
7.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) možnosti mimosúdneho riešenia sťažností klientov a sporov pri poskytovaní investičných služieb.“.
10.
V § 74 ods. 5 písm. c) sa za slová „devízového rizika“ vkladajú čiarka a slová „rizika vysporiadania obchodu“.
11.
V § 78a ods. 4 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
12.
V § 99 ods. 17 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
13.
V § 105 ods. 7 piata veta znie:
„Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena alebo inú právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu.“.
14.
V § 107a ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
18.
V § 110 odsek 6 znie:
„(6)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi alebo inej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, ktorú centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Člen alebo poverená právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ju poveril centrálny depozitár, a je povinná ochraňovať poskytnuté údaje v rovnakom rozsahu ako centrálny depozitár. Centrálny depozitár môže poveriť iba takú právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosti podliehajúce udeleniu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa osobitného zákona97a) a také potvrdenie jej už bolo vydané.“.
41.
V § 125 odsek 8 znie:
„(8)
Národná banka Slovenska môže, ak je Slovenská republika domovským členským štátom emitenta podľa §125d, schválenie prospektu zveriť príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu po predchádzajúcom oznámení Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a po dohode s príslušným orgánom dohľadu. Národná banka Slovenska môže konať aj o schválení prospektu, na ktorý by bol inak príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, po dohode s týmto príslušným orgánom dohľadu. Zverenie oprávnenia schvaľovať prospekt príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu sa oznámi žiadateľovi do troch pracovných dní odo dňa vydania rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zverení oprávnenia schvaľovať prospekt inému príslušnému orgánu iného členského štátu; lehota podľa odsekov 3 a 4 začína plynúť od tohto dňa.“.
42.
V § 125 ods. 9 sa slovo „na“ nahrádza slovom „v“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a sprístupní ho Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
43.
V § 125 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) schválenie prospektu a každého jeho dodatku v rovnakom čase, ako je toto schválenie oznámené žiadateľovi podľa odseku 3 alebo odseku 4. Národná banka Slovenska zároveň poskytne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) aj kópiu každého schváleného prospektu alebo dodatku.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
49.
V § 125d ods. 1 sa slová „bol príslušný orgán dohľadu každého hostiteľského členského štátu informovaný“ nahrádzajú slovami „boli Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a príslušný orgán dohľadu každého hostiteľského členského štátu informovaní“.
50.
V § 125d ods. 3 sa za slovo „emitenta“ vkladajú slová „alebo Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy)“ a slová „vecné chyby alebo nepresnosti“ sa nahrádzajú slovami „podstatné chyby alebo podstatné nepresnosti“.
52.
V § 125e ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Národná banka Slovenska poskytne potvrdenie o schválení prospektu v rovnakom čase aj žiadateľovi a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
54.
§ 125e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska uverejní na svojom webovom sídle zoznam potvrdení o schválení prospektov vrátane ich dodatkov, ktoré jej boli oznámené príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta, vrátane elektronických odkazov na tieto dokumenty uverejnené na webovom sídle príslušného orgánu domovského členského štátu emitenta, webovom sídle emitenta alebo na webovom sídle regulovaného trhu. Zoznam podľa prvej vety Národná banka Slovenska priebežne aktualizuje; každá položka v zozname musí zostať uverejnená na webovom sídle najmenej 12 mesiacov.“.
59.
V § 135 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia oznámi obchodníkovi s cennými papiermi, či jeho vlastné zdroje sú dostatočné na krytie rizík; ak vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nie sú dostatočné na krytie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie výšku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík.“.
60.
V § 135a ods. 3 druhej vete sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“ a slovo „mu“ sa nahrádza slovom „im“.
61.
V § 135a ods. 4 prvej vete sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)“ a v druhej vete sa slová „štátu, ktorý vykonal“ nahrádzajú slovami „štátu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ktorí vykonali“.
62.
V § 135a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
63.
V § 135a odsek 11 znie:
„(11)
Ak žiadosť Národnej banky Slovenska podľa odsekov 6 až 8 príslušný orgán členského štátu zamietne alebo na túto žiadosť nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutočnosť upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
64.
V § 135b odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ponuky cenných papierov porušila všeobecne záväzné právne predpisy alebo že emitent nedodržal povinnosti, ktoré mu vyplývajú z prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, tieto zistenia ohlási príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu emitenta a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(3)
Ak emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ponuky cenných papierov napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu emitenta naďalej porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo iné podmienky činnosti alebo ak sa tieto opatrenia preukážu ako nedostatočné, Národná banka Slovenska môže po informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu emitenta a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu investorov. Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne po prijatí týchto opatrení informovať Komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
65.
V § 135b ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
67.
§ 135b sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) je oprávnený zúčastniť sa dohľadu na mieste v súvislosti s dodržiavaním ustanovení tohto zákona o verejnej ponuke cenných papierov a prospektoch, ak je výkon dohľadu vykonávaný aj jedným alebo viacerými orgánmi dohľadu iných členských štátov podľa osobitného predpisu.108b)
(7)
Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 týkajúcu sa najmä výmeny informácií príslušný orgán členského štátu zamietne alebo na túto žiadosť nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutočnosť upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108b znie:
„108b)
Čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.
68.
V § 138 ods. 4 sa za slovo „štátov“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
69.
V § 143d ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu zriadený podľa osobitného predpisu110ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ba znie:
„110ba)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
70.
V § 143f ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím príslušného orgánu členského štátu v záležitosti podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.110ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ca znie:
„110ca)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.
71.
V § 143j sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; tieto opatrenia musia byť pravidelne aktualizované.“.
72.
V § 143l ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu110da) aj s Európskym výborom pre systémové riziká“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110da znie:
„110da)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
73.
V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby obmedzil poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 71da vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 71da za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods. 4 a 5,
q)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby použil zisk na udržiavanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 4 a 5.“.
74.
§ 144 sa dopĺňa odsekmi 20 až 22, ktoré znejú:
„(20)
Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 135 ods. 7 zistí, že riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je vystavený alebo môže byť vystavený, nie sú dostatočne kryté vlastnými zdrojmi financovania, a to ani po tom, čo obchodník s cennými papiermi prijal opatrenia vyplývajúce z oznámenia zaslaného Národnou bankou Slovenska podľa § 135 ods. 7, Národná banka Slovenska môže uložiť obchodníkovi s cennými papiermi osobitnú požiadavku na vlastné zdroje vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 4 a 5, pričom zohľadní kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu podľa § 74c ods. 1 a 2.
(21)
Národná banka Slovenska poskytne raz ročne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) súhrnné informácie týkajúce sa administratívnych opatrení a sankcií za porušenie
a)
zákazu manipulácie s trhom alebo zákazu využívania dôverných informácií,
b)
ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu114b) týkajúcich sa poskytovania investičných služieb alebo činnosti regulovaných trhov alebo mnohostranných obchodných systémov.
(22)
Ak Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu54) zverejní administratívne opatrenie alebo sankciu týkajúcu sa záležitostí podľa odseku 21, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114b znie:
„114b)
§ 1 až 24, 39a, 39b, § 59 až 64 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
75.
Za § 173o sa vkladá § 173p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2011
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. decembra 2011.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 31. decembrom 2011 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 31. decembrom 2011, zostávajú zachované.“.
76.
Príloha sa dopĺňa bodmi 23 a 24, ktoré znejú:
„24.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z. a zákona č. 153/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47h
Prechodné ustanovenie účinné od 31. decembra 2011
Fyzická osoba môže ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere podľa § 29 ods. 11 najneskôr do 31. decembra 2012.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z. a zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia oznámi banke, či jej vlastné zdroje sú dostatočné na krytie rizík; ak vlastné zdroje nie sú dostatočné na krytie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie výšku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík.“.
2.
V § 6 ods. 13 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadený podľa osobitného predpisu,18aa) ak bola jej žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
3.
V § 6 ods. 15 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Ak v lehote dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 14 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 14 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,18ab) Národná banka Slovenska určí, či pobočka zahraničnej banky je dôležitá v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska určí samostatne, či je pobočka zahraničnej banky dôležitá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:
„18ab)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
4.
V § 11 ods. 7 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 2 ods. 10,“.
5.
V § 17 ods. 4 sa za slová „(ďalej len „Komisia“)“ vkladajú čiarka a slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)“.
6.
V § 19 ods. 2 sa za slovo „Komisiu“ vkladajú čiarka a slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)“.
7.
V § 19 ods. 3 a 4 sa za slovo „Komisii“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
8.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) podmienky na udelenie bankového povolenia podľa § 7 a 8.
(7)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) každé udelenie bankového povolenia podľa § 7 a 8 a odobratie bankového povolenia podľa § 50 ods. 1 písm. k).“.
9.
V § 30 ods. 5 písm. c) sa za slová „devízového rizika“ vkladajú čiarka a slová „rizika vysporiadania obchodu“.
10.
V § 35 ods. 4 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená k) a l).
11.
V § 37 odsek 13 znie:
„(13)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracovať a prijať postupy hodnotenia vhodnosti uverejňovania informácií v súlade s požiadavkami na uverejňovanie informácií ustanovenými v odsekoch 8 a 9 vrátane ich overovania a frekvencie. Banka a pobočka zahraničnej banky zavedú aj postupy na posúdenie toho, či zverejňované údaje poskytujú účastníkom trhu úplné informácie o rizikovom profile banky a zahraničnej banky. Ak toto uverejňovanie informácií neposkytuje účastníkom trhu úplné informácie o rizikovom profile banky a zahraničnej banky, banka a pobočka zahraničnej banky zverejnia také informácie, ktoré sú potrebné popri informáciách ustanovených v odseku 8 na dosiahnutie úplnej informovanosti o rizikovom profile banky a zahraničnej banky, pričom sú povinné uverejňovať iba tie informácie, ktoré nie sú nepodstatné, nie sú vnútorné alebo nie sú dôverné podľa odseku 10 písm. a) až c).“.
12.
V § 40 ods. 4 sa slová „§ 35 ods. 4 písm. a) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 4 písm. a) až h) a j)“ a v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a počas nútenej správy správcu banky, zástupcu správcu a pribraného odborného poradcu.“.
13.
V § 44 ods. 4 sa za slovo „štátov“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
14.
V § 44 ods. 9 druhá a tretia veta znejú: „K tomuto vyňatiu prichádza na základe písomnej dohody uzavretej v súlade s osobitným predpisom44a) medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu. Národná banka Slovenska o tejto dohode informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
„44a)
Čl. 28 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
15.
V § 44 ods. 10 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska prihliada na prípadné usmernenie Európskeho výboru pre bankovníctvo a vykonáva konzultácie s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).“.
16.
V § 44 ods. 12 poslednej vete sa za slová „orgánom dohľadu členských štátov“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
17.
V § 47 ods. 8 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
18.
V § 47 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak s ňou príslušné orgány dohľadu nespolupracujú v rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie úloh podľa písmen a) až d).“.
19.
V § 47 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak v lehote šiestich mesiacov podľa prvej vety ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 11 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,18ab) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 11 v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.“.
20.
V § 47 odsek 15 znie:
„(15)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe,
a)
vyvinie v rámci svojich právomocí spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o uplatnení § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3 s cieľom zistiť, že výška vlastných zdrojov na konsolidovanom základe držaných skupinou je dostatočná so zreteľom na jej finančnú situáciu a rizikový profil a má požadovanú úroveň vlastných zdrojov voči každému subjektu v skupine bánk a zahraničných úverových inštitúcií na konsolidovanom základe a nie je potrebné uplatniť požiadavku podľa § 50 ods. 13,
b)
predloží ostatným príslušným orgánom dohľadu správu obsahujúcu hodnotenie rizika skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií podľa § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3,
c)
dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena a) do štyroch mesiacov po predložení správy podľa písmena b),
d)
vezme do úvahy v spoločnom rozhodnutí podľa písmena c) hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonajú príslušné orgány dohľadu podľa § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3, a uvedie jeho úplné odôvodnenie,
e)
doručí spoločné rozhodnutie podľa písmena c) materskej banke v Európskej únii,
f)
konzultuje na žiadosť ktoréhokoľvek z ostatných príslušných orgánov dohľadu s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) vzniknuté nezhody pri prijímaní rozhodnutia; ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vyjadrí svoje stanovisko, zváži jeho odporúčania a vysvetlí akúkoľvek významnú odchýlku od nich,
g)
môže konzultovať svoj postup s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) z vlastnej iniciatívy,
h)
vydá rozhodnutie podľa § 50 ods. 13 v spojení s § 6 ods. 2 pri neplnení § 27 ods. 3 na konsolidovanom základe, ak sa nedosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena c), pričom náležite zváži hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonali príslušné orgány dohľadu, a ich stanoviská a výhrady,
i)
odôvodní rozhodnutie vydané podľa písmena h),
j)
predloží všetkým príslušným orgánom dohľadu a materskej banke v Európskej únii rozhodnutie podľa písmena h),
k)
dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena c), a ak také rozhodnutie neexistuje, vydá rozhodnutie podľa písmena h),
l)
preverí aktuálnosť, a ak je potrebné, aktualizuje spoločné rozhodnutie podľa písmena c), a ak také rozhodnutie neexistuje, preverí aktuálnosť, a ak je potrebné, vydá nové rozhodnutie podľa písmena h), pričom za nové rozhodnutie sa považuje aj zmena alebo zrušenie dovtedajšieho rozhodnutia vydaného podľa písmena h); preverenie aktuálnosti a prípadné vydanie nového rozhodnutia sa uskutočňuje najmenej raz za rok, alebo ak príslušný orgán dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii v prípade uplatňovania požiadavky podľa § 50 ods. 13 požiada o vydanie nového rozhodnutia predložením písomnej a náležite odôvodnenej žiadosti Národnej banke Slovenska, pričom v takom prípade sa môže vykonať preverenie aktuálnosti a vydanie nového rozhodnutia na dvojstrannom základe medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu, ktorý jej predložil,
m)
postupuje primerane podľa písmen a) až l), ak banka podľa § 2 ods. 1 je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vykonávaného príslušným orgánom dohľadu v inom členskom štáte.“.
21.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Ak v lehote štyroch mesiacov od predloženia správy podľa odseku 15 písm. b) ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 15 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,18ab) Národná banka Slovenska rozhodne podľa odseku 15 písm. c) v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.“.
22.
V § 48 ods. 1 druhá veta znie:
„Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a vznikne kritická situácia vrátane situácie uvedenej v osobitnom predpise45aa) alebo vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných bánk udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené dôležité pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Európsky výbor pre systémové riziká, príslušné orgány dohľadu iného členského štátu, ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:
„45aa)
Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
23.
V § 48 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Národná banka Slovenska spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a poskytuje mu všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s osobitným predpisom.45ab) Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak
a)
príslušný orgán dohľadu iného členského štátu neposkytol Národnej banke Slovenska významné informácie, alebo
b)
príslušný organ dohľadu iného členského štátu žiadosť Národnej banky Slovenska o poskytnutie významnej informácie zamietol alebo nevybavil v primeranej lehote.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ab znie:
„45ab)
Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
24.
V § 48 ods. 9 písmeno a) znie:
„a)
výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska, Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom45ac) a ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ac znie:
„45ac)
Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
25.
V § 48 ods. 10 písm. e) sa slová „Výbor európskych orgánov bankového dohľadu“ nahrádzajú slovami „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)“.
26.
V § 48 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo)“.
27.
V § 49d ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu zriadený podľa osobitného predpisu45ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ad znie:
„45ad)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
28.
V § 49f ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa Národná banka Slovenska nedohodla s príslušným orgánom členského štátu v záležitosti podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.45c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45c znie:
„45c)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.
29.
V § 49j sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riešenie úpadku; tieto opatrenia musia byť pravidelne aktualizované.“.
30.
V § 49l ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a v súlade s osobitným predpisom45d) aj s Európskym výborom pre systémové riziká“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45d znie:
„45d)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
31.
V § 50 ods. 1 písm. j) sa za slovo „bankou“ vkladajú slová „alebo pobočkou zahraničnej banky“.
32.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
uložiť banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 23a vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 23a za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky podľa § 30 ods. 4 a 5,
s)
uložiť banke, aby použila zisk na udržanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 30 ods. 4 a 5.“.
33.
V § 50 ods. 3 písm. d) sa za slovo „miezd“ vkladajú slová „alebo odmien“.
34.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 6 ods. 2 zistí, že riziká, ktorým banka je alebo môže byť vystavená, nie sú dostatočne kryté vlastnými zdrojmi financovania, a to ani po tom, čo banka prijala opatrenia vyplývajúce z oznámenia zaslaného Národnou bankou Slovenska podľa § 6 ods. 2, Národná banka Slovenska môže uložiť banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje ustanovenej týmto zákonom podľa § 30 ods. 4 a 5, pričom zohľadní kvantitatívne a kvalitatívne aspekty systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu podľa § 27 ods. 3.“.
35.
V § 53 ods. 7 sa slovo „rovnako“ nahrádza slovom „primerane“.
36.
V § 54 ods. 4 uvádzacej vete sa za slovo „spôsobilé“ vkladá slovo „primerane“ a v písmene f) sa za slovo ,,zamestnancom“ vkladajú slová ,,správcu, prostredníctvom ktorého správca vykonáva nútenú správu“.
37.
V § 54 ods. 5 sa za slová „a s výkonom funkcie správcu“ vkladajú slová „alebo má dostatočnú výšku vlastných zdrojov financovania“.
38.
V § 54 odsek 10 znie:
„(10)
V súvislosti s výkonom nútenej správy je správca po predchádzajúcom písomnom súhlase Národnej banky Slovenska oprávnený v záujme urýchleného riešenia závažných problémov v banke pribrať odborných poradcov; tento predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve o výkone činnosti správcu. Správca na účel podľa prvej vety môže pribrať odborného poradcu len na také úkony, na vykonanie ktorých má potrebné odborné vedomosti a skúsenosti. Odborným poradcom nemôže byť osoba, ktorá podľa odseku 4 nemôže byť správcom.“.
39.
Za § 122o sa vkladá § 122p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2011
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. decembra 2011.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 31. decembrom 2011 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 31. decembrom 2011, zostávajú zachované.“.
40.
Príloha sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. V
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 487/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 5 ods. 5 sa slová „Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovami „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
39.
V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska o oslobodení podľa prvej vety informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
40.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o uzavretí dohody o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom nečlenského štátu pri vykonávaní ich úloh v súvislosti s plnením povinností pri výkone dohľadu nad požiadavkami na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.“.
41.
V § 58 ods. 2 písm. c) a § 60 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
42.
V § 58a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad nad finančným trhom a vymieňať si s nimi informácie na účely výkonu dohľadu nad požiadavkami na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.“.
43.
V § 58a ods. 2 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“)“ a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
44.
V § 58a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
45.
V § 58a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
46.
§ 58a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 druhej vety príslušný orgán členského štátu zamietne alebo na túto žiadosť nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutočnosť upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
47.
V § 59a ods. 2 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“ a na konci sa pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je oprávnená okrem opatrení podľa prvej vety predložiť záležitosť na riešenie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
48.
V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová „20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 000 eur“.
50.
V § 63 ods. 5 sa za slovo „prijatí“ vkladajú slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a“.
51.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé odobratie povolenia.“.
52.
V § 64a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
53.
Za § 68e sa vkladá § 68f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. decembra 2011.“.
54.
V názve prílohy sa slová „aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
55.
Príloha sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
„11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. VI
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 557/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) každé udelenie povolenia.“.
2.
V § 37a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o vydaní rozhodnutia podľa tohto odseku. V informácii uvedie najmä podmienky, ktoré v rozhodnutí uložila doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať svoju činnosť.“.
3.
§ 37b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje najmenej raz za dva roky Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) pravidlá vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. Predmetom oznámenia nie sú predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky.“.
4.
§ 71 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) sankciu podľa odseku 1 písm. p) a s).“.
5.
Za § 87l sa vkladá § 87m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠87m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Ustanovenie § 24 ods. 9 sa vzťahuje na oznámenie o udelených povoleniach vykonané od 31. decembra 2011.“.
6.
Príloha č. 2 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. VII
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 55 ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu zriadený podľa osobitného predpisu56a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
„56a)
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
2.
V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím príslušného orgánu členského štátu v záležitosti podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.56b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:
„56b)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.
3.
V § 61 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; tieto opatrenia musia byť pravidelne aktualizované.“.
4.
V § 63 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu57a) aj s Európskym výborom pre systémové riziká“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
5.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
„17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. VIII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 54 odsek 3 znie:
„(3)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený podľa osobitného predpisu34a) o platobných systémoch prevádzkovaných podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) v rozsahu informácií požadovaných Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
2.
V § 54 ods. 4 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
3.
V § 101b ods. 4 sa slová „dňa 1. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „dňa 1. decembra 2012“.
4.
Za § 101b sa vkladá § 101c, ktorý znie:
㤠101c
Poskytovateľ platobných služieb je povinný plniť povinnosť poskytovať informáciu podľa § 38 ods. 5 najneskôr od 1. júna 2012.“.
5.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 8, 9, 15 až 17, 19 až 40, 44 až 48, 51, 53, 55 až 58, 66 a 76 (príloha bod 23), čl. III a čl. V bodov 1 až 4, 6 až 38, 49 a 55 (príloha bod 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.