520/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom tvare a slová „bez zbytočného odkladu“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „bezodkladne“.
2.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo každé odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb.“.
3.
V § 68 ods. 2 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je oprávnená, okrem opatrení podľa prvej vety, postúpiť záležitosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
4.
V § 68 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
5.
V § 69 ods. 2 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
6.
V § 69 ods. 3 sa za slovo „Komisiu“ vkladajú čiarka a slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
7.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) možnosti mimosúdneho riešenia sťažností klientov a sporov pri poskytovaní investičných služieb.“.
8.
V § 73 ods. 5 sa slová „v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu najmenej v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj“ nahrádzajú slovami „na území nečlenského štátu alebo pôsobia na území nečlenského štátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným osobitným predpisom55a) a plnenie týchto povinností podlieha dohľadu“.
9.
V § 73d ods. 4 sa slová „Poskytnutie informácií môže byť odložené podľa odseku 2 až do času“ nahrádzajú slovami „Poskytnutie informácií podľa odseku 2 môže byť odložené až od času“.
10.
V § 74 ods. 5 písm. c) sa za slová „devízového rizika“ vkladajú čiarka a slová „rizika vysporiadania obchodu“.
11.
V § 78a ods. 4 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
12.
V § 99 ods. 17 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
13.
V § 105 ods. 7 piata veta znie:
„Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena alebo inú právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu.“.
14.
V § 107a ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
15.
Nadpis § 109 znie:
„Ochrana údajov“.
16.
V § 109 ods. 1 sa slovo „utajovať“ nahrádza slovom „chrániť“.
17.
V § 110 ods. 1 sa slovo „utajovaných“ nahrádza slovom „chránených“.
18.
V § 110 odsek 6 znie:
„(6)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi alebo inej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, ktorú centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Člen alebo poverená právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ju poveril centrálny depozitár, a je povinná ochraňovať poskytnuté údaje v rovnakom rozsahu ako centrálny depozitár. Centrálny depozitár môže poveriť iba takú právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosti podliehajúce udeleniu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa osobitného zákona97a) a také potvrdenie jej už bolo vydané.“.
19.
V § 120 ods. 3 písm. b) sa číslo „100“ nahrádza číslom „150“.
20.
V § 120 ods. 3 písm. c) a d) sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“.
21.
V § 120 ods. 3 písm. e) sa za slovo „hodnote“ vkladajú slová „v Európskej únii“.
22.
V § 120 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zverejniť ďalší prospekt sa nevzťahuje na následný ďalší predaj cenných papierov alebo na konečné umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ak je k dispozícii platný prospekt podľa § 123 a emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie takého prospektu súhlasí s jeho použitím na základe písomnej dohody.“.
23.
V § 120 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom prihliada na požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie,“.
24.
V § 120 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
cenných papierov, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú byť pridelené pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s údajmi v prospekte, pričom prihliada na požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie,“.
25.
V § 120 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „akcií ponúkaných bezodplatne doterajším akcionárom alebo“.
26.
V § 120 ods. 5 písmeno e) znie:
„e)
cenných papierov, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú byť pridelené doterajším alebo bývalým členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo riadiacich orgánov alebo zamestnancom ich zamestnávateľom, alebo pridruženým podnikom, ak majú sídlo alebo ústredie v Európskej únii a ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o počte cenných papierov, druhu cenných papierov, dôvodoch a podrobnostiach ponuky týchto cenných papierov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102c sa vypúšťa.
27.
V § 120 odsek 6 znie:
„(6)
Kvalifikovaným investorom sa na účely tohto zákona rozumie profesionálny klient alebo oprávnená protistrana; kvalifikovaným investorom nie je osoba, ktorá požiadala, aby sa s ňou na účely tohto zákona zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Obchodník s cennými papiermi a úverová inštitúcia informujú emitenta na základe jeho žiadosti o zaradení klientov podľa § 8a; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.108a)“.
28.
V § 120 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Kľúčovými informáciami sú na účely tohto zákona podstatné a primerane štruktúrované informácie, ktoré sa majú poskytnúť investorom s cieľom umožniť im pochopiť charakter a riziká emitenta, osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov, a cenných papierov, ktoré sú im ponúkané alebo ktoré sú prijímané na obchodovanie na regulovanom trhu, a rozhodnúť sa, ktoré verejné ponuky cenných papierov ďalej zvažovať; tým nie je dotknuté ustanovenie § 121 ods. 2 písm. b). Kľúčové informácie zahŕňajú
a)
stručný opis rizík súvisiacich s emitentom a prípadnou osobou, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov, a stručný opis podstatných charakteristík emitenta a prípadnej osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov vrátane aktív, pasív a ich finančnej situácie,
b)
stručný opis rizík súvisiacich s investovaním do príslušných cenných papierov a podstatných charakteristík investovania do príslušných cenných papierov vrátane akýchkoľvek práv spojených s cennými papiermi,
c)
všeobecné podmienky verejnej ponuky cenných papierov vrátane odhadovaných nákladov účtovaných investorovi emitentom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá uskutočňuje verejnú ponuku cenných papierov (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov“),
d)
podrobnosti o prijatí na obchodovanie,
e)
dôvody verejnej ponuky cenných papierov a použitia výnosu.
(9)
Spoločnosťou s nižšou trhovou kapitalizáciou sa na účely tohto zákona rozumie spoločnosť, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá mala priemernú trhovú kapitalizáciu na báze koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšiu ako 100 000 000 eur.
(10)
Ustanovenie odseku 5 písm. e) sa vzťahuje aj na spoločnosti založené mimo územia členských štátov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na trhu v nečlenskom štáte. Ak sú cenné papiere podľa prvej vety prijaté na obchodovanie na trhu v nečlenskom štáte, ustanovenie odseku 5 písm. e) sa použije, ak sú k dispozícii primerané informácie vrátane dokumentu podľa odseku 5 písm. e) aspoň v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií a Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súvislosti s trhom príslušného nečlenského štátu na základe žiadosti Národnej banky Slovenska alebo príslušného orgánu iného členského štátu.“.
29.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Národná banka Slovenska uvedie v žiadosti podľa odseku 10 dôvody, na základe ktorých usúdi, že právny rámec a rámec dohľadu príslušného nečlenského štátu na účely podľa odseku 10 možno považovať za rovnocenný, a poskytne Komisii na tento účel potrebné informácie, pričom zohľadní najmä splnenie týchto podmienok:
a)
činnosť trhov nečlenského štátu podlieha povoleniam a je nad nimi vykonávaný priebežný a účinný dohľad,
b)
trhy nečlenského štátu majú jasné a transparentné pravidlá týkajúce sa prijímania cenných papierov na obchodovanie, ktoré umožňujú, aby tieto cenné papiere mohli byť obchodované spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom a boli voľne obchodovateľné,
c)
emitenti cenných papierov podliehajú pravidelným a priebežným informačným požiadavkám, čím sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany investorov,
d)
transparentnosť a integrita trhu sú zabezpečené zabránením zneužívania trhu na základe obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.“.
30.
V § 121 ods. 2 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý znie:
„Prospekt musí obsahovať údaje o emitentovi, údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu, a súhrn prospektu (ďalej len „súhrn“), v ktorom sa v stručnosti a všeobecne zrozumiteľným spôsobom uvedú kľúčové informácie v jazyku, v ktorom bol prospekt pôvodne vypracovaný. Forma a obsah súhrnu musia poskytnúť v spojení s prospektom primerané informácie o základnej charakteristike príslušných cenných papierov s cieľom pomôcť investorom pri rozhodovaní o investovaní do týchto cenných papierov. Súhrn musí byť vypracovaný v štandardizovanom formáte, aby sa uľahčilo porovnávanie súhrnov podobných typov cenných papierov, a jeho obsah by mal poskytovať kľúčové informácie o príslušných cenných papieroch s cieľom pomôcť investorom pri rozhodovaní sa o investovaní do týchto cenných papierov.“.
31.
V § 121 ods. 3 sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „to neplatí, ak poskytnutie súhrnu vyplýva z § 125f ods. 5.“.
32.
V § 121 ods. 4 sa vypúšťajú bodkočiarka a slová „tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5“.
33.
V § 121 odsek 10 znie:
„(10)
Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahujú konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov, emitent pri každej verejnej ponuke cenných papierov sprístupní konečné podmienky investorom, predloží ich Národnej banke Slovenska a oznámi ich príslušným orgánom hostiteľských členských štátov emitenta čo najskôr, a ak je to možné, pred začatím verejnej ponuky cenných papierov. V takom prípade musia byť uvedené v prospekte údaje podľa § 122 ods. 1. Konečné podmienky obsahujú len informácie, ktoré sa týkajú opisu cenných papierov a nemožno ich použiť na aktualizáciu základného prospektu.“.
34.
V § 121 ods. 12 sa slová „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje verejnú ponuku cenných papierov (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov“)“ nahrádzajú slovami „vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov“.
35.
V § 121 ods. 13 sa za slovo „zodpovedá“ vkladá slovo „len“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa tento text: „alebo neobsahuje v spojení s inými časťami prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investovaní do takých cenných papierov. Súhrn musí obsahovať jednoznačné upozornenie o rozsahu zodpovednosti za súhrn.“.
36.
§ 122 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak za splatenie cenných papierov alebo výnosov prevzal záruku členský štát, je pri vypracovaní prospektu podľa § 125h ods. 2 možné vynechať údaje o osobe, ktorá prevzala záruky za splatenie cenných papierov alebo výnosov.“.
37.
V § 123 ods. 1 sa slová „prvého zverejnenia“ nahrádzajú slovami „schválenia na účel verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu“.
38.
V § 123 odsek 2 znie:
„(2)
Pri ponukovom programe je vopred schválený a predložený základný prospekt platný najviac 12 mesiacov.“.
39.
V § 123 ods. 4 sa slovo „zverejnenia“ nahrádza slovom „schválenia“ a druhá veta znie: „Registračný dokument aktualizovaný podľa § 124 ods. 2 alebo podľa § 125c, spolu s opisom cenných papierov a so súhrnným dokumentom tvoria platný prospekt.“.
40.
V § 124 ods. 2 prvá veta znie: „Opis cenných papierov podľa odseku 1 obsahuje aj údaje, ktoré by obvykle boli uvedené v registračnom dokumente, ak od poslednej aktualizácie registračného dokumentu nastala významná zmena alebo vznikli nové skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť správne hodnotenie investormi; to neplatí, ak sú tieto informácie poskytnuté prostredníctvom dodatku k prospektu podľa § 125c.“.
41.
V § 125 odsek 8 znie:
„(8)
Národná banka Slovenska môže, ak je Slovenská republika domovským členským štátom emitenta podľa §125d, schválenie prospektu zveriť príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu po predchádzajúcom oznámení Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a po dohode s príslušným orgánom dohľadu. Národná banka Slovenska môže konať aj o schválení prospektu, na ktorý by bol inak príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, po dohode s týmto príslušným orgánom dohľadu. Zverenie oprávnenia schvaľovať prospekt príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu sa oznámi žiadateľovi do troch pracovných dní odo dňa vydania rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zverení oprávnenia schvaľovať prospekt inému príslušnému orgánu iného členského štátu; lehota podľa odsekov 3 a 4 začína plynúť od tohto dňa.“.
42.
V § 125 ods. 9 sa slovo „na“ nahrádza slovom „v“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a sprístupní ho Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
43.
V § 125 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) schválenie prospektu a každého jeho dodatku v rovnakom čase, ako je toto schválenie oznámené žiadateľovi podľa odseku 3 alebo odseku 4. Národná banka Slovenska zároveň poskytne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) aj kópiu každého schváleného prospektu alebo dodatku.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
44.
V § 125 ods. 11 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
45.
V § 125a ods. 2 písm. c) za slovom „emitenta“ sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.
46.
V § 125a odsek 3 znie:
„(3)
Emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu, ktorá ho zverejní podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), je povinná zverejniť prospekt aj spôsobom podľa odseku 2 písm. c).“.
47.
V § 125c odsek 1 znie:
„(1)
Každá nová významná skutočnosť, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť týkajúca sa údajov zahrnutých do prospektu, ktorá by mohla ovplyvniť hodnotenie cenných papierov a ktorá vznikne alebo sa zistí v období medzi schválením prospektu a záverečným uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov alebo začiatkom obchodovania na regulovanom trhu, podľa toho, čo nastane neskôr, sa musí uviesť v dodatku k prospektu.“.
48.
V § 125c odsek 5 znie:
„(5)
Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov na základe prospektu týkajúceho sa verejnej ponuky cenných papierov pred zverejnením dodatku k prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie cenných papierov, a to do dvoch pracovných dní po zverejnení dodatku k prospektu, ak sa nová významná skutočnosť, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť podľa odseku 1 vyskytne pred záverečným uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov a dodaním cenných papierov. Lehotu podľa prvej vety môže predĺžiť emitent alebo vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov. Konečný termín práva na odstúpenie od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie cenných papierov sa určí v dodatku k prospektu.“.
49.
V § 125d ods. 1 sa slová „bol príslušný orgán dohľadu každého hostiteľského členského štátu informovaný“ nahrádzajú slovami „boli Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a príslušný orgán dohľadu každého hostiteľského členského štátu informovaní“.
50.
V § 125d ods. 3 sa za slovo „emitenta“ vkladajú slová „alebo Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy)“ a slová „vecné chyby alebo nepresnosti“ sa nahrádzajú slovami „podstatné chyby alebo podstatné nepresnosti“.
51.
V § 125d ods. 5 písm. b) sa na začiatku vkladajú tieto slová: „podľa voľby emitenta“.
52.
V § 125e ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Národná banka Slovenska poskytne potvrdenie o schválení prospektu v rovnakom čase aj žiadateľovi a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
53.
V § 125e ods. 2 sa za slovo „súhrnu“ vkladá čiarka a slová „vypracovaného emitentom alebo osobou zodpovednou za vypracovanie prospektu“ sa nahrádzajú slovami „ktorý vypracuje a za ktorý zodpovedá emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu“.
54.
§ 125e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska uverejní na svojom webovom sídle zoznam potvrdení o schválení prospektov vrátane ich dodatkov, ktoré jej boli oznámené príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta, vrátane elektronických odkazov na tieto dokumenty uverejnené na webovom sídle príslušného orgánu domovského členského štátu emitenta, webovom sídle emitenta alebo na webovom sídle regulovaného trhu. Zoznam podľa prvej vety Národná banka Slovenska priebežne aktualizuje; každá položka v zozname musí zostať uverejnená na webovom sídle najmenej 12 mesiacov.“.
55.
V § 125f ods. 5 sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“ a za slovo „Súhrn“ sa vkladajú čiarka a slová „ak bol vypracovaný,“.
56.
V § 125h ods. 1 písm. h) sa za slovo „ponuky“ vkladajú slová „v Európskej únii“, suma „50 000 000 eur“ sa nahrádza sumou „75 000 000 eur“ a slovo „limit“ sa nahrádza slovami „táto hodnota“.
57.
V § 125h ods. 1 písm. i) sa slová „2 500 000 eur“ nahrádzajú slovami „5 000 000 eur v Európskej únii“.
58.
V § 125h ods. 3 sa suma „2 500 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 000 eur“.
59.
V § 135 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia oznámi obchodníkovi s cennými papiermi, či jeho vlastné zdroje sú dostatočné na krytie rizík; ak vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nie sú dostatočné na krytie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie výšku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík.“.
60.
V § 135a ods. 3 druhej vete sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“ a slovo „mu“ sa nahrádza slovom „im“.
61.
V § 135a ods. 4 prvej vete sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)“ a v druhej vete sa slová „štátu, ktorý vykonal“ nahrádzajú slovami „štátu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ktorí vykonali“.
62.
V § 135a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
63.
V § 135a odsek 11 znie:
„(11)
Ak žiadosť Národnej banky Slovenska podľa odsekov 6 až 8 príslušný orgán členského štátu zamietne alebo na túto žiadosť nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutočnosť upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
64.
V § 135b odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ponuky cenných papierov porušila všeobecne záväzné právne predpisy alebo že emitent nedodržal povinnosti, ktoré mu vyplývajú z prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, tieto zistenia ohlási príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu emitenta a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(3)
Ak emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ponuky cenných papierov napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu emitenta naďalej porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo iné podmienky činnosti alebo ak sa tieto opatrenia preukážu ako nedostatočné, Národná banka Slovenska môže po informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu emitenta a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu investorov. Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne po prijatí týchto opatrení informovať Komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
65.
V § 135b ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
66.
V § 135b ods. 5 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „emitent alebo“.
67.
§ 135b sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) je oprávnený zúčastniť sa dohľadu na mieste v súvislosti s dodržiavaním ustanovení tohto zákona o verejnej ponuke cenných papierov a prospektoch, ak je výkon dohľadu vykonávaný aj jedným alebo viacerými orgánmi dohľadu iných členských štátov podľa osobitného predpisu.108b)
(7)
Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 týkajúcu sa najmä výmeny informácií príslušný orgán členského štátu zamietne alebo na túto žiadosť nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutočnosť upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108b znie:
„108b)
Čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.
68.
V § 138 ods. 4 sa za slovo „štátov“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
69.
V § 143d ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu zriadený podľa osobitného predpisu110ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ba znie:
„110ba)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
70.
V § 143f ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím príslušného orgánu členského štátu v záležitosti podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.110ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ca znie:
„110ca)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.
71.
V § 143j sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; tieto opatrenia musia byť pravidelne aktualizované.“.
72.
V § 143l ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu110da) aj s Európskym výborom pre systémové riziká“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110da znie:
„110da)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
73.
V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby obmedzil poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 71da vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 71da za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods. 4 a 5,
q)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby použil zisk na udržiavanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 4 a 5.“.
74.
§ 144 sa dopĺňa odsekmi 20 až 22, ktoré znejú:
„(20)
Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 135 ods. 7 zistí, že riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je vystavený alebo môže byť vystavený, nie sú dostatočne kryté vlastnými zdrojmi financovania, a to ani po tom, čo obchodník s cennými papiermi prijal opatrenia vyplývajúce z oznámenia zaslaného Národnou bankou Slovenska podľa § 135 ods. 7, Národná banka Slovenska môže uložiť obchodníkovi s cennými papiermi osobitnú požiadavku na vlastné zdroje vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 4 a 5, pričom zohľadní kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu podľa § 74c ods. 1 a 2.
(21)
Národná banka Slovenska poskytne raz ročne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) súhrnné informácie týkajúce sa administratívnych opatrení a sankcií za porušenie
a)
zákazu manipulácie s trhom alebo zákazu využívania dôverných informácií,
b)
ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu114b) týkajúcich sa poskytovania investičných služieb alebo činnosti regulovaných trhov alebo mnohostranných obchodných systémov.
(22)
Ak Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu54) zverejní administratívne opatrenie alebo sankciu týkajúcu sa záležitostí podľa odseku 21, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114b znie:
„114b)
§ 1 až 24, 39a, 39b, § 59 až 64 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
75.
Za § 173o sa vkladá § 173p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2011
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. decembra 2011.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 31. decembrom 2011 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 31. decembrom 2011, zostávajú zachované.“.
76.
Príloha sa dopĺňa bodmi 23 a 24, ktoré znejú:
„23.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).
24.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z. a zákona č. 153/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47h
Prechodné ustanovenie účinné od 31. decembra 2011
Fyzická osoba môže ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere podľa § 29 ods. 11 najneskôr do 31. decembra 2012.“.
Čl. III
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj keď motorové vozidlo nebolo registrované v Slovenskej republike,“.
2.
V § 11 odsek 14 znie:
„(14)
Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia
a)
výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
b)
dátum skončenia poistného obdobia,
c)
termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.15ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ca znie:
„15ca)
§ 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z. a zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia oznámi banke, či jej vlastné zdroje sú dostatočné na krytie rizík; ak vlastné zdroje nie sú dostatočné na krytie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie výšku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík.“.
2.
V § 6 ods. 13 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadený podľa osobitného predpisu,18aa) ak bola jej žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
3.
V § 6 ods. 15 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Ak v lehote dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 14 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 14 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,18ab) Národná banka Slovenska určí, či pobočka zahraničnej banky je dôležitá v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska určí samostatne, či je pobočka zahraničnej banky dôležitá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:
„18ab)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
4.
V § 11 ods. 7 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 2 ods. 10,“.
5.
V § 17 ods. 4 sa za slová „(ďalej len „Komisia“)“ vkladajú čiarka a slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)“.
6.
V § 19 ods. 2 sa za slovo „Komisiu“ vkladajú čiarka a slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)“.
7.
V § 19 ods. 3 a 4 sa za slovo „Komisii“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
8.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) podmienky na udelenie bankového povolenia podľa § 7 a 8.
(7)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) každé udelenie bankového povolenia podľa § 7 a 8 a odobratie bankového povolenia podľa § 50 ods. 1 písm. k).“.
9.
V § 30 ods. 5 písm. c) sa za slová „devízového rizika“ vkladajú čiarka a slová „rizika vysporiadania obchodu“.
10.
V § 35 ods. 4 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená k) a l).
11.
V § 37 odsek 13 znie:
„(13)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracovať a prijať postupy hodnotenia vhodnosti uverejňovania informácií v súlade s požiadavkami na uverejňovanie informácií ustanovenými v odsekoch 8 a 9 vrátane ich overovania a frekvencie. Banka a pobočka zahraničnej banky zavedú aj postupy na posúdenie toho, či zverejňované údaje poskytujú účastníkom trhu úplné informácie o rizikovom profile banky a zahraničnej banky. Ak toto uverejňovanie informácií neposkytuje účastníkom trhu úplné informácie o rizikovom profile banky a zahraničnej banky, banka a pobočka zahraničnej banky zverejnia také informácie, ktoré sú potrebné popri informáciách ustanovených v odseku 8 na dosiahnutie úplnej informovanosti o rizikovom profile banky a zahraničnej banky, pričom sú povinné uverejňovať iba tie informácie, ktoré nie sú nepodstatné, nie sú vnútorné alebo nie sú dôverné podľa odseku 10 písm. a) až c).“.
12.
V § 40 ods. 4 sa slová „§ 35 ods. 4 písm. a) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 4 písm. a) až h) a j)“ a v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a počas nútenej správy správcu banky, zástupcu správcu a pribraného odborného poradcu.“.
13.
V § 44 ods. 4 sa za slovo „štátov“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
14.
V § 44 ods. 9 druhá a tretia veta znejú: „K tomuto vyňatiu prichádza na základe písomnej dohody uzavretej v súlade s osobitným predpisom44a) medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu. Národná banka Slovenska o tejto dohode informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
„44a)
Čl. 28 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
15.
V § 44 ods. 10 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska prihliada na prípadné usmernenie Európskeho výboru pre bankovníctvo a vykonáva konzultácie s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).“.
16.
V § 44 ods. 12 poslednej vete sa za slová „orgánom dohľadu členských štátov“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
17.
V § 47 ods. 8 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)“.
18.
V § 47 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak s ňou príslušné orgány dohľadu nespolupracujú v rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie úloh podľa písmen a) až d).“.
19.
V § 47 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak v lehote šiestich mesiacov podľa prvej vety ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 11 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,18ab) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 11 v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.“.
20.
V § 47 odsek 15 znie:
„(15)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe,
a)
vyvinie v rámci svojich právomocí spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o uplatnení § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3 s cieľom zistiť, že výška vlastných zdrojov na konsolidovanom základe držaných skupinou je dostatočná so zreteľom na jej finančnú situáciu a rizikový profil a má požadovanú úroveň vlastných zdrojov voči každému subjektu v skupine bánk a zahraničných úverových inštitúcií na konsolidovanom základe a nie je potrebné uplatniť požiadavku podľa § 50 ods. 13,
b)
predloží ostatným príslušným orgánom dohľadu správu obsahujúcu hodnotenie rizika skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií podľa § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3,
c)
dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena a) do štyroch mesiacov po predložení správy podľa písmena b),
d)
vezme do úvahy v spoločnom rozhodnutí podľa písmena c) hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonajú príslušné orgány dohľadu podľa § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3, a uvedie jeho úplné odôvodnenie,
e)
doručí spoločné rozhodnutie podľa písmena c) materskej banke v Európskej únii,
f)
konzultuje na žiadosť ktoréhokoľvek z ostatných príslušných orgánov dohľadu s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) vzniknuté nezhody pri prijímaní rozhodnutia; ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vyjadrí svoje stanovisko, zváži jeho odporúčania a vysvetlí akúkoľvek významnú odchýlku od nich,
g)
môže konzultovať svoj postup s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) z vlastnej iniciatívy,
h)
vydá rozhodnutie podľa § 50 ods. 13 v spojení s § 6 ods. 2 pri neplnení § 27 ods. 3 na konsolidovanom základe, ak sa nedosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena c), pričom náležite zváži hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonali príslušné orgány dohľadu, a ich stanoviská a výhrady,
i)
odôvodní rozhodnutie vydané podľa písmena h),
j)
predloží všetkým príslušným orgánom dohľadu a materskej banke v Európskej únii rozhodnutie podľa písmena h),
k)
dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena c), a ak také rozhodnutie neexistuje, vydá rozhodnutie podľa písmena h),
l)
preverí aktuálnosť, a ak je potrebné, aktualizuje spoločné rozhodnutie podľa písmena c), a ak také rozhodnutie neexistuje, preverí aktuálnosť, a ak je potrebné, vydá nové rozhodnutie podľa písmena h), pričom za nové rozhodnutie sa považuje aj zmena alebo zrušenie dovtedajšieho rozhodnutia vydaného podľa písmena h); preverenie aktuálnosti a prípadné vydanie nového rozhodnutia sa uskutočňuje najmenej raz za rok, alebo ak príslušný orgán dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii v prípade uplatňovania požiadavky podľa § 50 ods. 13 požiada o vydanie nového rozhodnutia predložením písomnej a náležite odôvodnenej žiadosti Národnej banke Slovenska, pričom v takom prípade sa môže vykonať preverenie aktuálnosti a vydanie nového rozhodnutia na dvojstrannom základe medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu, ktorý jej predložil,
m)
postupuje primerane podľa písmen a) až l), ak banka podľa § 2 ods. 1 je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vykonávaného príslušným orgánom dohľadu v inom členskom štáte.“.
21.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Ak v lehote štyroch mesiacov od predloženia správy podľa odseku 15 písm. b) ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 15 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,18ab) Národná banka Slovenska rozhodne podľa odseku 15 písm. c) v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.“.
22.
V § 48 ods. 1 druhá veta znie:
„Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a vznikne kritická situácia vrátane situácie uvedenej v osobitnom predpise45aa) alebo vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných bánk udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené dôležité pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Európsky výbor pre systémové riziká, príslušné orgány dohľadu iného členského štátu, ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:
„45aa)
Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
23.
V § 48 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Národná banka Slovenska spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a poskytuje mu všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s osobitným predpisom.45ab) Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak
a)
príslušný orgán dohľadu iného členského štátu neposkytol Národnej banke Slovenska významné informácie, alebo
b)
príslušný organ dohľadu iného členského štátu žiadosť Národnej banky Slovenska o poskytnutie významnej informácie zamietol alebo nevybavil v primeranej lehote.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ab znie:
„45ab)
Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
24.
V § 48 ods. 9 písmeno a) znie:
„a)
výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska, Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom45ac) a ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ac znie:
„45ac)
Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
25.
V § 48 ods. 10 písm. e) sa slová „Výbor európskych orgánov bankového dohľadu“ nahrádzajú slovami „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)“.
26.
V § 48 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo)“.
27.
V § 49d ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu zriadený podľa osobitného predpisu45ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ad znie:
„45ad)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
28.
V § 49f ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa Národná banka Slovenska nedohodla s príslušným orgánom členského štátu v záležitosti podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.45c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45c znie:
„45c)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.
29.
V § 49j sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riešenie úpadku; tieto opatrenia musia byť pravidelne aktualizované.“.
30.
V § 49l ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a v súlade s osobitným predpisom45d) aj s Európskym výborom pre systémové riziká“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45d znie:
„45d)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
31.
V § 50 ods. 1 písm. j) sa za slovo „bankou“ vkladajú slová „alebo pobočkou zahraničnej banky“.
32.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
uložiť banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 23a vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 23a za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky podľa § 30 ods. 4 a 5,
s)
uložiť banke, aby použila zisk na udržanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 30 ods. 4 a 5.“.
33.
V § 50 ods. 3 písm. d) sa za slovo „miezd“ vkladajú slová „alebo odmien“.
34.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 6 ods. 2 zistí, že riziká, ktorým banka je alebo môže byť vystavená, nie sú dostatočne kryté vlastnými zdrojmi financovania, a to ani po tom, čo banka prijala opatrenia vyplývajúce z oznámenia zaslaného Národnou bankou Slovenska podľa § 6 ods. 2, Národná banka Slovenska môže uložiť banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje ustanovenej týmto zákonom podľa § 30 ods. 4 a 5, pričom zohľadní kvantitatívne a kvalitatívne aspekty systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu podľa § 27 ods. 3.“.
35.
V § 53 ods. 7 sa slovo „rovnako“ nahrádza slovom „primerane“.
36.
V § 54 ods. 4 uvádzacej vete sa za slovo „spôsobilé“ vkladá slovo „primerane“ a v písmene f) sa za slovo ,,zamestnancom“ vkladajú slová ,,správcu, prostredníctvom ktorého správca vykonáva nútenú správu“.
37.
V § 54 ods. 5 sa za slová „a s výkonom funkcie správcu“ vkladajú slová „alebo má dostatočnú výšku vlastných zdrojov financovania“.
38.
V § 54 odsek 10 znie:
„(10)
V súvislosti s výkonom nútenej správy je správca po predchádzajúcom písomnom súhlase Národnej banky Slovenska oprávnený v záujme urýchleného riešenia závažných problémov v banke pribrať odborných poradcov; tento predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve o výkone činnosti správcu. Správca na účel podľa prvej vety môže pribrať odborného poradcu len na také úkony, na vykonanie ktorých má potrebné odborné vedomosti a skúsenosti. Odborným poradcom nemôže byť osoba, ktorá podľa odseku 4 nemôže byť správcom.“.
39.
Za § 122o sa vkladá § 122p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2011
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. decembra 2011.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 31. decembrom 2011 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 31. decembrom 2011, zostávajú zachované.“.
40.
Príloha sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. V
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 487/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 12 a § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 000 eur“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
3.
V § 3 ods. 4 písm. p) bod 1b. znie:
„1b.
ak má sídlo v nečlenskom štáte, členský štát podľa osobitného zákona,11c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
„11c)
§ 125d ods. 5 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.“.
4.
V § 4 ods. 7 sa slová „zbierke zákonov“ nahrádzajú slovami „Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“)“.
5.
V § 5 ods. 5 sa slová „Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovami „Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „§ 10 zákona č. 367/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37 a 38 znejú:
„37)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
38)
§ 12 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 521/2005 Z. z.“.
8.
V § 26 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“), ak § 27 ods. 2 neustanovuje inak, rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného zákona42) a doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred podaním žiadosti; pri cenných papieroch vydaných v zahraničí rozhodnutie príslušného orgánu oprávneného na schválenie prospektu v členskom štáte, v ktorom bol prospekt schválený,“.
9.
V § 26 ods. 3 písm. d) sa za slovami „prospekt a“ vkladajú čiarka a slová „ak § 27 ods. 2 neustanovuje inak,“.
10.
V § 27 ods. 2 písm. b) sa za slovom „nahrádzajú,“ vypúšťa slovo „sú“.
11.
V § 27 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
cenné papiere, ktoré sú ponúkané, pridelené, alebo ktoré majú byť pridelené pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s údajmi v prospekte, pričom zoberie do úvahy požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie,“.
12.
V § 27 ods. 2 písm. e) sa slová „akcie ponúkané“ nahrádzajú slovami „akcie, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú byť pridelené“.
13.
V § 27 ods. 2 písm. f) sa slová „cenné papiere ponúkané“ nahrádzajú slovami „cenné papiere, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú byť pridelené“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 34 ods. 1 sa za slovom „emitent“ vypúšťajú čiarka a slová „ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,“.
16.
V § 35 ods. 1 sa za slová „po uplynutí účtovného obdobia“ vkladajú čiarka a slová „za ktoré sa polročná finančná správa vypracováva“.
17.
V § 35 ods. 2 písm. a) sa slová „osobitným predpisom53a)“ nahrádzajú slovami „odsekom 9“.
18.
V § 35 ods. 4 sa za slovo „štruktúre“ vkladajú čiarka a slová „a to aspoň“.
19.
V § 35 ods. 7 písm. a) sa vypúšťa slovo „vykazovaného“ a za slová „účtovného obdobia“ sa vkladajú čiarka a slová „za ktoré sa súvaha vypracováva,“.
20.
V § 37a ods. 1 písm. c) sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“.
21.
V § 37a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
emitentov, ktorí majú vydané výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera je najmenej 50 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 50 000 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Európskej únii pred 31. decembrom 2010, ak sú také dlhové cenné papiere v obehu.“.
22.
V § 37b ods. 2 sa slová „s výnimkou akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu“ nahrádzajú slovami „iných ako akcie“.
23.
V § 37b ods. 3 a 4, § 37c ods. 3 a ods. 4 písm. c) a § 37d ods. 1 sa vypúšťajú slová „cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu“.
24.
V § 37c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zverejniť informácie týkajúce sa výplaty úrokov, výkonu práv konverzie, výmeny, upisovania alebo zrušenia a splatenia dlhových cenných papierov a určiť za svojho zástupcu finančnú inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu držitelia dlhových cenných papierov vykonávať svoje práva, ak tieto činnosti nezabezpečuje sám emitent.“.
25.
V § 37d sa vypúšťajú odseky 5 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a sa vypúšťa.
26.
V § 38 ods. 8 sa za slovo „ponuku“ vkladajú slová „na prevzatie33)“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa slová „§ 118“ nahrádzajú slovami „§ 118g“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
27.
V § 41 ods. 17 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
28.
V § 45 odsek 1 znie:
„(1)
Emitent je povinný predložiť regulované informácie Národnej banke Slovenska súčasne s ich zverejnením. Národná banka Slovenska môže zverejniť poskytnuté informácie na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom inej osoby. Ak centrálnu evidenciu regulovaných informácií vedie Národná banka Slovenska podľa § 48 ods. 1, povinnosť podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak emitent predložil regulované informácie centrálnej evidencii regulovaných informácií podľa § 48 ods. 4.“.
29.
V § 45 odsek 3 znie:
„(3)
Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 sú povinní oznámiť informácie podľa § 41 až 43 emitentovi a zároveň Národnej banke Slovenska.“.
30.
V § 46 ods. 6 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „podľa § 41 ods. 9“.
31.
V § 46 ods. 7 sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“ a slovo „emitentov“ sa nahrádza slovom „emitenta“.
32.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na dlhové cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 50 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 50 000 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch pred 31. decembrom 2010, ak sú také dlhové cenné papiere v obehu.“.
33.
V § 47 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú bodkočiarka a slová „táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak emitent predložil regulované informácie Národnej banke Slovenska podľa § 45 ods. 1“.
34.
V § 47 ods. 4 písm. a) sa slová „internetová stránka“ nahrádzajú slovami „webové sídlo“.
35.
V § 47 ods. 5 sa slová „internetovej stránky“ nahrádzajú slovami „webového sídla“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „zabezpečujúcim včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám“.
36.
V § 47 ods. 9 sa slová „informáciu, na ktorej internetovej stránke, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií, sú tieto dokumenty k dispozícii“ nahrádzajú slovami „označenie webového sídla emitenta, na ktorom sú tieto dokumenty k dispozícii, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií“.
37.
V § 48 odsek 2 znie:
„(2)
Národná banka Slovenska môže prevádzkovaním centrálnej evidencie regulovaných informácií poveriť inú právnickú osobu.“.
38.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, štruktúru, rozsah, obsah, členenie, termíny, lehoty, formu, spôsob, postup a miesto predkladania regulovaných informácií Národnej banke Slovenska a centrálnej evidencii regulovaných informácií.“.
39.
V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska o oslobodení podľa prvej vety informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
40.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o uzavretí dohody o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom nečlenského štátu pri vykonávaní ich úloh v súvislosti s plnením povinností pri výkone dohľadu nad požiadavkami na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.“.
41.
V § 58 ods. 2 písm. c) a § 60 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
42.
V § 58a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad nad finančným trhom a vymieňať si s nimi informácie na účely výkonu dohľadu nad požiadavkami na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.“.
43.
V § 58a ods. 2 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“)“ a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
44.
V § 58a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
45.
V § 58a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“.
46.
§ 58a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 druhej vety príslušný orgán členského štátu zamietne alebo na túto žiadosť nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutočnosť upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
47.
V § 59a ods. 2 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy)“ a na konci sa pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je oprávnená okrem opatrení podľa prvej vety predložiť záležitosť na riešenie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
48.
V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová „20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 000 eur“.
49.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71)
§ 25 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
50.
V § 63 ods. 5 sa za slovo „prijatí“ vkladajú slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a“.
51.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé odobratie povolenia.“.
52.
V § 64a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
53.
Za § 68e sa vkladá § 68f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 31. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. decembra 2011.“.
54.
V názve prílohy sa slová „aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
55.
Príloha sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. VI
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 557/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) každé udelenie povolenia.“.
2.
V § 37a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o vydaní rozhodnutia podľa tohto odseku. V informácii uvedie najmä podmienky, ktoré v rozhodnutí uložila doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať svoju činnosť.“.
3.
§ 37b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje najmenej raz za dva roky Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) pravidlá vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. Predmetom oznámenia nie sú predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky.“.
4.
§ 71 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) sankciu podľa odseku 1 písm. p) a s).“.
5.
Za § 87l sa vkladá § 87m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠87m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Ustanovenie § 24 ods. 9 sa vzťahuje na oznámenie o udelených povoleniach vykonané od 31. decembra 2011.“.
6.
Príloha č. 2 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. VII
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 55 ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu zriadený podľa osobitného predpisu56a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
„56a)
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
2.
V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím príslušného orgánu členského štátu v záležitosti podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.56b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:
„56b)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.
3.
V § 61 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; tieto opatrenia musia byť pravidelne aktualizované.“.
4.
V § 63 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu57a) aj s Európskym výborom pre systémové riziká“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
5.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
„17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. VIII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 54 odsek 3 znie:
„(3)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený podľa osobitného predpisu34a) o platobných systémoch prevádzkovaných podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) v rozsahu informácií požadovaných Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
2.
V § 54 ods. 4 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
3.
V § 101b ods. 4 sa slová „dňa 1. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „dňa 1. decembra 2012“.
4.
Za § 101b sa vkladá § 101c, ktorý znie:
㤠101c
Poskytovateľ platobných služieb je povinný plniť povinnosť poskytovať informáciu podľa § 38 ods. 5 najneskôr od 1. júna 2012.“.
5.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 8, 9, 15 až 17, 19 až 40, 44 až 48, 51, 53, 55 až 58, 66 a 76 (príloha bod 23), čl. III a čl. V bodov 1 až 4, 6 až 38, 49 a 55 (príloha bod 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.